News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2015 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVAIHTO JA TULOS JATKOIVAT VAHVAA KASVUAAN

Incap Oyj                      Pörssitiedote                6.8.2015 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2015 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVAIHTO JA TULOS JATKOIVAT VAHVAA KASVUAAN

Incap-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta jaksosta 63 % ja oli 13,3 miljoonaa. Myös kannattavuus parani edelleen ja liikevoittoa kertyi 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiön näkymät ovat hyvät ja konsernin liikevaihdon sekä liiketuloksen arvioidaan ylittävän selvästi viime vuoden tason. Yhtiön rahoitusasema on kohentunut parantuneen kannattavuuden ja onnistuneen merkintäetuoikeusannin seurauksena.  

Avainluvut tammi-kesäkuussa 2015

  • Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 kasvoi 63 % viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 13,3 miljoonaa euroa (1-6/2014: 8,2 milj. euroa).
  • Konsernin liiketulos (EBIT) kasvoi viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli noin 1,5 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa) eli yli 11 % liikevaihdosta.
  • Katsauskauden tulos parani edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa).
  • Yhtiö täsmentää aikaisempaa ennustettaan ja arvioi, että konsernin liikevaihto ja liiketulos (EBIT) vuonna 2015 ovat selvästi suuremmat kuin vuonna 2014.

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tiedotteen vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut kuvaavat yhtiön jatkuvia toimintoja eli Viron ja Intian tehtaiden liiketoimintoja sekä emoyhtiötä ilman Vaasan tehtaan liiketoimintaa, joka myytiin tehtaan toimivalle johdolle 31.12.2014.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Ville Vuori:
"Keskittyminen elektroniikkaliiketoimintaan on tuonut toivotun tehokkuusparannuksen sekä myynnissä että toimitusprosessissa ja mahdollistanut uuden toimintamallin käyttöönoton, jonka vakiinnuttamisessa organisaatiomme on onnistunut kiitettävästi. Sekä liikevaihtomme että kannattavuutemme ovat parantuneet merkittävästi.

Myyntitoimintamme ja sitä kautta tilauskantamme ovat kehittyneet hyvin, ja sen perusteella voimme ennakoida kuluvalle vuodelle aiemmin arvioitua parempaa tulosta. Onnistunut osakeanti sekä parantunut kannattavuus turvaavat rahoituksen riittävyyden liiketoiminnan kasvaessa.

Olen tyytyväinen suoritukseemme vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja luottavainen yhtiön kehittymiseen ja mahdollisuuksiin pitkällä tähtäimellä."

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2015
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 13,3 miljoonaa euroa eli noin 63 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2014: 8,2 milj. euroa) ja noin 28 % suurempi kuin vuoden 2014 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla (7-12/2014: 10,3 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Intian tehtaan kysynnän vilkastumisesta. Myös Viron tehtaalle saatiin uusia asiakkuuksia ja tehtaan liikevaihto kasvoi suunnitellusti.  

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 1,5 miljoonaa euroa parantuen merkittävästi edellisen vuoden vastaavan jakson tappioon verrattuna (-0,1 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi myös vuoden 2014 jälkimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna, jolloin liikevoittoa kertyi 1,2 miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulos oli noin 11,2 % liikevaihdosta, mitä pidetään yhtiön toimialalla elektroniikan valmistuspalveluissa yleisesti hyvänä tasona.

Incap myi joulukuussa 2014 Vaasan tehtaan liiketoiminnan tehtaan toimivalle johdolle. Liiketoimintakauppa saatiin päätökseen tammikuussa 2015, jolloin kauppahinta maksettiin yhtiölle. Joulukuun 2014 aikana tapahtunut varaston arvon muutos muodosti lopulliseksi kauppahinnaksi hieman yli 1 miljoona euroa.

Liikevaihdon voimakkaasta kasvusta huolimatta katsauskauden henkilöstökulut nousivat vain hieman viime vuoden vastaavasta jaksosta ja olivat noin 1,6 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Myös vaihto-omaisuuden määrän kasvu pysyi maltillisena.

Nettorahoituskulut olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Poistot olivat noin 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Katsauskauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,01 euroa).

VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN
(1 000 euroa)
1-6/2015 1-6/2014 7-12/2014 1-12/2014
Liikevaihto 13 254 8 155 10 345 18 499
Liikevoitto/tappio (EBIT) 1 478 -144 1 205 1 061
Katsauskauden tulos 845 -637 788 151
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01*) -0,01 0,01 0,00

Investoinnit
Investointien määrä katsauskaudella oli 0,7 miljoonaa euroa (0,02 milj. euroa), ja ne liittyivät tuotantokapasiteetin kehittämiseen Intiassa ja Virossa.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2015 oli 17,6 miljoonaa euroa (13,8 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 4,6 miljoonaa euroa (0,08 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 9,1 miljoonaa euroa eli 45 % osakepääomasta (9,4 milj. euroa, 46 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 26,3 % (0,6 %).

Vieraan pääoman osuus supistui edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 13,0 miljoonaan euroon (13,8 milj. euroa), josta korollista oli 7,4 miljoonaa euroa (9,2 milj. euroa).

Korolliset nettovelat alenivat edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 4,7 miljoonaan euroon (8,1 milj. euroa), ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 100 % (9 831%).

Yhtiön pitkäaikaiset korolliset velat supistuivat vertailukauden 2,1 miljoonasta eurosta 0,3 miljoonaan euroon, sillä Finnfundin tekemä sijoitus Incapin intian tytäryhtiöön on siirretty lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin lainan erääntymisajankohdan perusteella. Finnfundin noin 1,9 miljoonan euron sijoitus erääntyi sopimusehtojen mukaisesti maksuun katsauskauden päättymisen jälkeen 22.7.2015. Intian viranomais- ja pankkiprosessiin liittyvästä teknisestä syystä Incap ja Finnfund ovat sopineet yhden kuukauden pidennyksestä maksuaikaan. Sijoituksesta johtuen Finnfund on omistanut Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd.:stä 22,5 %, ja lainan maksun jälkeen tytäryhtiö tulee olemaan 100-prosenttisesti Incap Oyj:n omistuksessa.

Yhtiön lyhytaikaiset korolliset velat olivat 7,1 miljoonaa euroa (7,1 milj. euroa). Näistä noin 3,3 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön ja sisältää Finnfundin tekemän sijoituksen Incapin Intian toimintaan. Muita lyhytaikaisia korollisia velkoja ovat noin 3,4 miljoonaa euroa suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja limiittejä ja noin 0,4 miljoonaa euroa Virossa käytettyä factoringrahoitusta.

Yhtiön ns. OP-lainan (entinen vaihtovelkakirjalaina 2007) loppuosa, noin 0,2 miljoonaa euroa, lunastettiin kesäkuussa 2015 eikä se enää sisältynyt katsauskauden lopun taseeseen.

Yhtiö sopi katsauskauden alussa suomalaisen pankin kanssa lainojen uusista ehdoista ja lyhennyksistä. Lainojen kovenantteina ovat EBITDA ja omavaraisuusaste, ja niiden toteutumista seurataan puolivuosittain 30.6.2018 saakka. Kovenanttien ensimmäinen tarkasteluhetki oli 30.6.2015, jolloin EBITDAn tavoitetaso oli 0,5 miljoonaa euroa ja omavaraisuusasteen 7,5 %. Yhtiö täytti nämä kovenanttiehdot, sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut EBITDA oli 1,6 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 26,3 %.

Yhtiöllä on maksujärjestely Suomen verohallinnon kanssa, jonka mukaan yhtiö lyhentää verovelkaansa kuukausittain vähintään 20 500 eurolla helmikuuhun 2016 mennessä. Järjestelyn piirissä olevien verovelkojen määrä 30.6.2015 on 0,1 miljoonaa euroa. Sopimusehtojen mukaan Verohallinnolla on maksuerän viivästyessä oikeus irtisanoa sopimus välittömin seurauksin.

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.

LAINOJEN LYHENNYKSET JA KOROT
(1 000 euroa)
  Lyhennykset Korot 30.6.2015
Alle 6 kk -4 033 -100 -4 132
6-12  kk -250 -78 -328
1-5 vuotta -3 069 -161 -3 231
yli 5 vuotta 0 0 0
  -7 352 -339 -7 691

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,7 (0,5) ja current ratio 1,0 (0,9).

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,4 miljoonaa euroa (0,02 milj. euroa). Konsernin rahavarat 30.6.2015 olivat 2,7 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,7 miljoonaa euroa lisäystä (0,5 milj. euroa vähennystä).

Konsernin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".  

Henkilöstö
Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 397 henkilöä (451). Henkilöstöstä 86 % työskenteli Intiassa (72 %), 13 % Virossa (11 %) ja 1 % Suomessa (16 %).

Inission AB:n julkinen pakollinen ostotarjous Incapin osakkeista
Inission AB:n omistusosuus Incapissa nousi joulukuussa 2014 noin 30,27 %:iin kaikista Incapin osakkeista ja äänistä, joten Inissionille syntyi velvoite tehdä arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen pakollinen julkinen ostotarjous kaikista muista Incapin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Inission julkaisi 23.12.2014 tiedotteen tekemästään pakollisesta julkisesta ostotarjouksesta. Tarjottava vastike oli 0,03 euroa käteisenä jokaisesta Incapin osakkeesta. Ostotarjouksen hyväksymisaika oli 7.-30.1.2015. Incap Oyj:n hallitus totesi 16.1.2015 antamassaan lausunnossa, että tarjottu vastike oli sen näkemyksen mukaan liian alhainen ja päätöksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet suosittelivat yksimielisesti ostotarjouksen hylkäämistä.

Inission AB tiedotti helmikuussa 2015, että sen omistusosuus oli ostotarjouksen perusteella tehtyjen myyntien seurauksena kasvanut 3,54 %:illa. Koska Inission oli lisäksi hankkinut 7 684 615 osaketta suorilla kaupoilla, Inissionin omistusosuus nousi 40,85 %:iin kaikista Incapin osakkeista ja äänistä ja on yhteensä 44 573 010 osaketta.

Merkintäetuoikeusanti
Incap Oyj:n hallitus päätti 25.5.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista, jossa yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkittäväksi 109 114 035 uutta osaketta. Merkintäaika alkoi 1.6. ja päättyi 22.6.2015.

Merkintäetuoikeusannissa merkittiin ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella 106 585 585 uutta osaketta ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella 52 850 453 uutta osaketta eli noin 146 % tarjottujen uusien osakkeiden yhteismäärästä. Yhtiön hallitus hyväksyi merkintäetuoikeusannin ehtojen mukaisesti ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella 106 585 585 uuden osakkeen merkinnät ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella 2 528 450 uuden osakkeen merkinnät eli 100 % tarjottujen uusien osakkeiden yhteismäärästä.

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa Inission AB, Oy Etra Invest Ab ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen merkitsivät uusia osakkeita antamiensa ehdollisten merkintäsitoumustensa mukaisesti vähintään suhteellista omistusosuuttaan vastaavan määrän.

Incap keräsi merkintäetuoikeusannilla yhteensä 2 182 280,70 euroa uutta omaa pääomaa eli merkintäetuoikeusannilla tavoitellun kokonaismäärän. Osakeantiin osallistui ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella 1 033 merkitsijää ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella 471 merkitsijää.

Merkintäetuoikeusannin seurauksena yhtiön osakkeiden määrä kaksinkertaistui ja kasvoi 109 114 035 kappaleella 218 228 070 osakkeeseen. Kokonaismerkintähinta 2 182 280,70 euroa sekä annista aiheutuneet kustannukset (noin 0,2 miljoonaa euroa) on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintäetuoikeusanti ei muuttanut yhtiön rekisteröityä osakepääomaa.

Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä 1.7.2015.

Varsinainen yhtiökokous 2015
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2015 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 15 osakkeenomistajaa eli noin 69,4 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 2 677 306,56 euroa, jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Ylimääräinen yhtiökokous
Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 7.5.2015. Kokouksessa oli edustettuina 14 osakkeenomistajaa ja noin 60,0 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yksimielisesti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti) siten, että valtuutuksen nojalla osakeannissa annettavien yhtiön uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 109 114 035 yhtiön uutta osaketta.

Hallitus käytti valtuutuksen kesäkuussa 2015, jolloin yhtiö toteutti onnistuneen merkintäetuoikeusannin.

Osakepääoman alentaminen
Yhtiön 31.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 20 486 769,50 euron osakepääomaa tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Tarvittavien toimenpiteiden jälkeen yhtiön osakepääoma tulisi olemaan 1 000 000 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 958 257,44 euroa. Emoyhtiön oma pääoma tulisi näin ollen ylittämään Osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä määritellyn rajan. Tappioiden kattaminen selkiyttäisi emoyhtiön taserakennetta sekä vahvistaisi yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua.

Koska varsinaisen yhtiökokouksen tekemää päätöstä ei ole viety kaupparekisteriin yhden kuukauden määräajan kuluessa, yhtiökokouksen päätös ei ole enää voimassa. Tämän vuoksi osakepääoman alentamisesta päätetään uudelleen seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2016 tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa, mikäli sellainen jostakin muusta syystä järjestetään.

Hallituksen voimassaoleva valtuutus
Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti 31.3.2015 hallituksen päättämään enintään 10 911 403 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Yhtiön hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta. Valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2015 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Fredrik Berghel, Olle Hulteberg ja Susanna Miekk-oja sekä uusina jäseninä Rainer Toiminen ja Carl-Gustaf von Troil. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Olle Hultebergin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jari Karppinen, KHT.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 218 228 070 (30.6.2014: 109 114 035).

Osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 0,03 ja 0,08 euron välillä (0,04 ja 0,09 euron välillä). Katsauskauden päätöskurssi oli 0,08 euroa (0,06). Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskauden aikana oli 30 655 801osaketta eli 14,1 % osakekannasta (22 659 425 osaketta eli 20,8 % koko osakemäärästä). Yhtiön markkina-arvo 30.6.2015 oli 16,8 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa). Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 1 648 osakasta (1 697). Osakkeista 41,6 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (30,6 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2015 Osakkeita, kpl Omistus-
osuus, %
Inission AB (hallintarekisteröity) 90 490 452 41,5
Oy Etra Invest Ab 34 379 891 15,8
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 16 615 384 7,6
Onvest Oy 5 002 945 2,3
Laurila Kalevi Henrik 4 470 858 2,1
JMC Finance Oy 4 338 072 2,0
Mandatum Life 3 654 292 1,7
Hallqvist AB 3 045 243 1,4
Kontino Invest Oy 2 761 018 1,3
Sjöblom Katri Pauliina 2 303 828 1,1

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset
Inission AB:n omistusosuus nousi tammikuussa 2015 pakollisen julkisen ostotarjouksen perusteella tehtyjen kauppojen jälkeen 40,85 %:iin eli 44 573 010 osakkeeseen Incapin kaikista osakkeista ja äänistä. Inissionin aikaisempi omistusosuus oli 37,31 % eli 40 707 564 osaketta.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Parantuneen kannattavuuden ja kesäkuussa 2015 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena yhtiön rahoitustilanne on parantunut eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys tällä hetkellä muodosta merkittävää riskiä.

Tämän osavuosikatsauksen yhteydessä tehdyn kassavirtaennusteen perusteella yhtiö arvio, että sen käyttöpääoma vastaa seuraavan 12 kuukauden tarpeita.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Viron tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy riskiä johtuen yhtiön tappiollisesta historiallisesta kehityksestä. Intian tytäryhtiön liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti eikä sen arvostukseen liity vastaavaa riskiä.

Strategia ja tavoitteet
Incap keskittyy vuonna 2015 myynnin kasvattamiseen ja toiminnan tehostamiseen edelleen.  

Toiminnan fokusoimisen ja mekaniikkaliiketoiminnan myynnin jälkeen yhtiön liiketoimintana on elektroniikan sopimusvalmistus ja siihen liittyvä kokoonpano. Yhtiöllä on selkeä viiteryhmä, EMS, mikä vahvistaa yhtiön brändiä ja sidosryhmäviestintää niin asiakkaille kuin sijoittajillekin.

Yhtiöllä on tekniikaltaan ajan tasalla olevat tehtaat Virossa ja Intiassa, joissa on kilpailukykyinen kustannustaso. Kummankin tehtaan toiminta on laadultaan korkealla tasolla ja tunnettujen, globaalisti toimivien asiakkaiden hyväksymää. Vuonna 2015 tehtaat yhdistetään samaan toiminnanohjausjärjestelmään, mikä mahdollistaa tehtaiden välisen synergian ja tehokkaan toiminnan. Valmistuspaikan valinta ja tuotannon mahdollinen siirto tehtaalta toiselle on asiakkaalle entistäkin helpompaa.

Liikevaihdon kasvattaminen myyntiä tehostamalla on tärkeimpiä tavoitteita vuonna 2015. Yhtiö on vakiinnuttanut hyvin matalan organisaatiorakenteen, jossa päätöksenteko tapahtuu nopeasti ja jossa jokainen tietää tehtävänsä. Tämä lisää sekä henkilöstön että asiakkaiden tyytyväisyyttä. Rakenne takaa lyhyet vasteajat ja joustavuuden asiakasrajapinnassa. Yhtiö on saanut uusia asiakkaita ja uusia projekteja nykyisiltä asiakkailta. Sekä Viron että Intian tehtaiden tarjouskanta on kasvanut ja liikevaihdon odotetaan kehittyvän suotuisasti.

Incapin toimintamalli on selkä ja tehokas. Toiminnan ydin on lähellä asiakkaita, itsenäisinä tulosyksiköinä toimivissa tehtaissa. Pienet yleiskustannukset mahdollistavat kannattavan toiminnan ja kilpailukyvyn.

Incapin hallitus jatkaa mahdollisten strategisten liittoutumien arviointia. Taloudellisen aseman kohennuttua Incapin neuvotteluasema mahdollisissa liittoutumissa on parempi ja turvaa yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edut.

Näkymät vuodelle 2015
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Yleisen taloustilanteen epävarmuudesta johtuen asiakkaiden kysynnän kehitystä on hyvin vaikea ennakoida. Monet asiakkaat indikoivat kysyntänsä kasvua vuonna 2015 mutta esittävät varaumia oman volyyminsa kehityksestä.

Yhtiön strategian mukainen tehostettu asiakashankinta on edennyt lupaavasti ja yhtiön molempien tehtaiden tarjouskanta on kasvanut tasaisesti. Tämän vuoksi yhtiö täsmentää aiempaa, tilinpäätöstiedotteessa ja antiesitteessä antamaansa ohjausta ja arvioi konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen (EBIT) vuonna 2015 olevan selvästi suurempia kuin vuonna 2014, jolloin liikevaihtoa kertyi 18,5 miljoonaa euroa ja liiketulosta 1,1 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi aiemmin, että liikevaihto ja liiketulos vuonna 2015 ovat suurempia kuin vuonna 2014.

Incap julkaisee johdon osavuotisen selvityksen ajalta 1.1.-12.11.2015 torstaina 12.11.2015.

Helsingissä 6.8.2015

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 400 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Liite 1
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2015 1-6/2014 Muutos, % 7-12/2014 1-12/2014
           
LIIKEVAIHTO 13 254 8 155 63 10 345 18 499
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 195 -87 326 -73 -159
Liiketoiminnan muut tuotot 28 249 -89 31 280
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 9 174 5 647 62 7 019 12 665
Henkilöstökulut 1 604 1 501 7 1 340 2 841
Poistot ja arvonalentumiset 155 153 1 162 314
Liiketoiminnan muut kulut 1 067 1 160 -8 578 1 738
LIIKEVOITTO/TAPPIO 1 478 -144 1 129 1 205 1 061
Rahoitustuotot ja -kulut -194 -493 -61 -254 -747
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 1 284 -637 302 951 314
Tuloverot -439 0 0 -163 -163
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 845 -637 233 788 151
           
Osakekohtainen tulos 0,01 -0,01 292 0,01 0,00
   

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-6/2015 1-6/2014 Muutos, % 7-12/2014 1-12/2014
           
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 845 -637 233 788 151
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 368 121 204 248 370
Muut laajan tuloksen erät netto 368 121 204 248 370
           
KOKONAISTULOS 1 213 -516 335 1 036 521
           
Kokonaistuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 213 -516 335 1 036 521
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0

Liite 2
KONSERNITASE (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

         
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 30.6.2015 30.6.2014 Muutos, % 31.12.2014
         
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineelliset hyödykkeet 2 227 1 699 31 1 519
Liikearvo 947 883 7 910
Muut aineettomat hyödykkeet 50 71 -30 56
Muut rahoitusvarat 1 258 1 029 22 1 079
Laskennallinen verosaaminen 0 0 0 0
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 4 482 3 682 22 3 565
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 4 869 4 351 12 3 371
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 549 4 756 17 5 585
Rahavarat 2 699 1 048 158 1 873
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 13 117 10 154 29 10 829
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0 0   0
VARAT YHTEENSÄ 17 599 13 836 27 14 394
         
         
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA        
PÄÄOMA        
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 464 17 471 11 17 471
Muuntoero -429 -1 136 -62 -888
Kertyneet voittovarat -34 933 -36 783 -5 -35 687
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 633 83 5 509 1 427
         
PITKÄAIKAISET VELAT        
Laskennalliset verovelat 0 0 0 0
Korolliset velat 282 2 058 -86 256
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 282 2 058 -86 256
         
LYHYTAIKAISET VELAT        
Ostovelat ja muut velat 5 614 4 585 22 3 617
Lyhytaikaiset korolliset velat 7 070 7 111 -1 9 093
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12 684 11 695 8 12 710
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0 0   0
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 17 599 13 836 27 14 394
         

Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

       
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot 1 335 -143 1 061
Liikevoitto, lopetetut toiminnot  - 64 396
  1 335 -79 1 457
Oikaisut liikevoittoon 97 -203 -528
Käyttöpääoman muutos 324 686 -1 164
Maksetut korot -375 -387 -699
Saadut korot 9 3 11
Maksetut verot ja veropalautukset  0 0 182
       
Liiketoiminnan rahavirta 1 391 20 -741
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -728 -16 -201
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 209 229
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0
Myönnetyt lainat 0 0 0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 0
       
Investointien rahavirta -728 193 28
       
Rahoituksen rahavirta      
Maksullinen osakeanti 2 182 0 0
Lainojen nostot 0 0 2 381
Lainojen takaisinmaksut -2 127 -715 -1 434
Verot -36 0 0
Rahoitusleasingvelkojen maksut 0 -12 -26
       
Rahoituksen rahavirta 20 -727 920
       
Rahavarojen muutos 683 -549 207
Rahavarat tilikauden alussa 1 873 1 507 1 507
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 143 55 158
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) 0 35 0
       
Rahavarat tilikauden lopussa 2 699 1 048 1 872
       

Liite 4
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

             
(1000 euroa, tilintarkastamaton) Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2014 20 487 44 17 471 -1 258 -36 057 687
Tilikauden tulos 0 0 0 0 -572 -572
Muuntoerot 0 0 0 121 0 121
Muut muutokset 0 0 0 0 -153 -153
Oma pääoma 30.6.2014 20 487 44 17 471 -1 136 -36 783 83
             
Oma pääoma 1.1.2015 20 487 44 17 471 -888 -35 687 1 427
Tilikauden tulos 0 0 0 0 845 845
Muuntoerot 0 0 0 458 -91 368
Merkintäetuoikeusanti 0 0 2 182 0 0 2 182
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -189 0 0 -189
             
Oma pääoma 30.6.2015 20 487 44 19 464 -429 -34 933 4 633

Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(tilintarkastamaton) 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014
       
Liikevaihto, milj. euroa 13,3 8,2 18,5
Liikevoitto, milj. euroa 1,5 -0,1 1,1
  % liikevaihdosta 11,2 -1,8 5,7
Voitto ennen veroja, milj. euroa 1,3 -0,6 0,3
  % liikevaihdosta 9,7 -7,8 1,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 19,2 -0,9 11,2
Oman pääoman tuotto (ROE), %  55,8 -412,5 15,4
Omavaraisuusaste, % 26,3 0,6 9,9
Gearing, % 100,4 9 831,3 524,0
Nettovelka, milj. euroa 4,7 7,9 5,5
Korollinen nettovelka, milj. euroa 4,7 8,1 7,5
Quick ratio 0,7 0,5 0,6
Current ratio 1,0 0,9 0,9
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 109 716 875 109 114 035 109 114 035
keskimäärin katsauskauden aikana      
Tulos/osake (EPS), euroa 0,01 -0,01 0,00
Oma pääoma/osake, euroa 0,02 0,00 0,01
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 10,4 -10,3 43,3
Osakkeen kurssikehitys      
  Katsauskauden alin kurssi, euroa 0,03 0,04 0,04
  Katsauskauden ylin kurssi, euroa 0,08 0,09 0,11
  Katsauskauden keskikurssi, euroa 0,06 0,06 0,06
  Katsauskauden päätöskurssi, euroa 0,08 0,06 0,06
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 16,8 6,6 6,5
Osakkeiden vaihto, kpl 30 655 801 22 659 425 40 584 525
Osakkeiden vaihto, % 14,1 20,8 37,2
Investoinnit, milj. euroa 0,7 0,0 0,2
  % liikevaihdosta 5,5 0,2 1,1
Henkilöstö keskimäärin 393 387 404
       
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa      
OMASTA VELASTA      
Kiinnitykset ja panttaussitoumukset 14,7 12,7 14,5
       
Taseen ulkopuoliset vastuut 4,8 5,0 4,0
       
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 0 0 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 0 0 0
       

Liite 6
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
  oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
   
Oman pääoman tuotto, % 100 x tilikauden voitto/tappio
  oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
   
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
  taseen loppusumma - saadut ennakot
   
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
  oma pääoma
   
Nettovelka vieras pääoma - rahoitusomaisuus
   
Quick ratio rahoitusomaisuus
  lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakot
   
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
  lyhytaikainen vieras pääoma
   
Tulos/osake tilikauden tulos
  tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
   
Oma pääoma/osake oma pääoma
  osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
   
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
   
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
   
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
Go back