News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2008: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKETULOS OLI TAPPIOLLINEN

  • tammi-kesäkuun liikevaihto oli 46,7 miljoonaa euroa eli noin 29 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2007: 36,1 milj. euroa)
  • liiketulos (EBIT) oli -1,9 miljoonaa euroa (-1,1 milj. euroa) eli -4,1 % liikevaihdosta (-3,2 %)
  • katsauskauden tulos oli -2,7 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,22 euroa (-0,12)
  • kannattavuutta rasittivat tuotantokustannusten nousu, kertaluonteiset toiminnan kehittämiseen liittyvät kulut sekä Intian liikevaihdon odotettua hitaampi kasvu
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen taulukko-osa on laadittu EU:n hyväksymien IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin viimeisessä vuositilinpäätöksessä. Katsauksen tekstiosassa käytetyt vertailuluvut ovat edellisvuoden vastaavan jakson lukuja, ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2007 luvut sisältävät Intian liiketoiminnot 1. kesäkuuta 2007 lähtien.
 
Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2008
 
Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa (4-6/2007: 19,1 milj. euroa) eli 38 % suurempi kuin vuoden 2007 vastaavalla jaksolla. Kasvua vuoden 2008 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna oli 30 %.
 
Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (0,04 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli -2,3 % (0,2 %). Kuluvan vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liiketulos parani 55 %.
 
 
 
Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2008
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 46,7 miljoonaa euroa (1-6/2007: 36,1 milj. euroa) eli 29 % enemmän kuin vuoden 2007 vastaavalla jaksolla. Liikevaihtoa kasvatti joidenkin vakiintuneiden tuotteiden kysynnän vilkastumisen lisäksi myös useiden uusien tuotteiden siirtyminen varsinaiseen sarjatuotantoon. Vertailujakson luvut sisältävät Intian liiketoiminnat 1.6.2007 alkaen. 
 
Liiketulos, -1,9 miljoonaa euroa, oli viime vuoden vastaavaa jaksoa heikompi (-1,1 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli -4,1 % (-3,2 %). Myyntikate kehittyi odotettua heikommin, koska valmistus painottui materiaalivaltaisiin tuotteisiin ja koska sarjatuotantoon siirtyi samanaikaisesti paljon uusia tuotteita. Intian liikevaihdon kehitys oli ennakoitua hitaampaa, joten kiinteät kulut olivat korkeat suhteessa liikevaihtoon eikä toiminta vielä ollut kannattavalla tasolla. Kaudella toteutunutta materiaalien hintojen nousua ei saatu vielä siirretyksi asiakkaiden hintoihin. Liikevaihdosta noin 1,9 miljoonaa euroa oli matalakatteista materiaalien myyntiä.
 
Katsauskauden liiketulokseen sisältyy yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia, organisaation ja konsernirakenteen kehittämiseen liittyviä kustannuksia. Vertailujaksolla kertaluonteisia kustannuksia kertyi 0,6 miljoonaa euroa.
 
Katsauskauden tulos oli -2,7 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa). Tulokseen vaikutti varsinkin rahoituskustannusten kasvu. Osakekohtainen tulos oli -0,22 euroa (-0,12 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,31 euroa (1,55 euroa).
 
 
 
 
Liiketoiminnan kehitys
 
Incapin toimitukset vilkastuivat katsauskauden loppua kohden. Tuotekokonaisuuksien osuus toimituksista kasvoi tavoitteiden mukaisesti ja liikevaihto varsinkin energiatekniikan asiakkaille kehittyi myönteisesti.
 
 
Intiassa aloitettiin yhteistyö kuuden uuden asiakkaan kanssa. Valtaosa Intian tehtaan tuotannosta on energiatekniikan ja teollisuuselektroniikan tuotekokonaisuuksia. Uusien tuotantotilojen rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Intian maaorganisaatiota vahvistettiin suunnittelupalveluissa, myynnissä ja materiaalihallinnassa.
 
Materiaalihallintaa tehostettiin uudistamalla organisaatiota ja siirtämällä hankinnan painopiste Intiaan ja Kiinaan. Hankintayhteistyö Kiinassa toimivan kumppanin kanssa käynnistyi lupaavasti ja suorat materiaalitoimitukset Intiaan ja Eurooppaan toteutuivat suunnitellussa aikataulussa.
 
Rahoitus ja rahavirta
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 31,2 % (35,2 %). Korolliset nettovelat olivat 19,2 miljoonaa euroa (18,8 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 120,4 % (99,5 %). Nettorahoituskulut olivat 0,8 miljoona euroa (0,4 milj. euroa) ja poistot 1,5 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa).
 
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 16,0 miljoonaa euroa (18,9 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 35,2  miljoonaa euroa (34,8 milj. euroa), josta korollista oli 19,7 miljoonaa euroa (20,9  milj. euroa).
 
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,7 (0,9) ja current ratio 1,3 (1,8). Liiketoiminnan rahavirta oli 0,9 miljoonaa euroa (-1,6 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,4 miljoonaa euroa vähennystä (1,7 milj. euroa lisäystä).
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit olivat 1,3 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa) eli 2,7 % (1,6 %) liikevaihdosta.
 
Henkilöstö
 
Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 731 henkilöä (773), minkä lisäksi yhtiössä työskenteli vuokrahenkilöstöä yhteensä 102 henkilöä. Henkilöstön määrä laski voimakkaimmin Virossa. Euroopan toiminnoissa toimihenkilöiden määrä aleni vuodenvaihteesta 13 henkilöllä. Katsauskauden lopussa 52 % henkilöstöstä työskenteli Suomessa, 27 % Virossa ja 21 % Intiassa.
 
Suomen yksiköiden materiaali- ja ostotoimintoja sekä konsernin tukitoimintoja koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut päättyivät huhtikuussa viiden henkilön työsuhteen lopettamiseen.
 
Johto
 
Incap-konsernin määräaikaiseksi toimitusjohtajaksi ajalle 1.6.-31.12.2008 nimitettiin Sami Mykkänen, joka on tullut Incapin palvelukseen vuonna 2007 ja toiminut Incapin valmistuspalveluista ja strategisista materiaalihankinnoista vastaavana johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa Powerwaven Shanghain tehtaan tuotantojohtajana sekä REMECillä ja ADC Telecommunicationsilla tuotanto- ja ostojohtajana.
 
Vuodesta 2003 lähtien toimitusjohtajan tehtäviä hoitanut Juhani Hanninen siirtyi 1.6.2008 alkaen hoitamaan Incapin markkinoinnin ja myynnin kehittämistä ja edistämään yhtiön kansainvälistymistä konsernin ulkomaisten tytäryhtiöiden hallituksissa.
 
Eeva Vaajoensuu nimitettiin Incap-konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 14.4. Hänen vastuualueensa kattaa konsernin talouden, rahoituksen ja tietohallinnon.
 
Hallituksen valtuudet
 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.4.2008 hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 4 000 000 osaketta, josta enintään 600 000 osaketta voidaan käyttää optio-oikeuksiin. Hallitus ei ollut katsauskauden päättyessä käyttänyt valtuutusta.
                       
Osake ja osakkeenomistajat
 
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 1,04 ja 1,60 euron välillä, ja kauden viimeinen kaupantekokurssi oli 1,04 euroa (2,20 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 8 % koko osakemäärästä (28 %).
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 074 osakasta (1 122). Osakkeista 4 %  (17 %) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2008 oli 12,8 miljoonaa euroa (26,8 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
 
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
 
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin 3.3.2008 päivätyssä hallituksen toimintakertomuksessa eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.
 
Merkittävimmät lähiajan epävarmuustekijät liittyvät liiketoiminnan volyymiin, materiaalikustannusten hallintaan sekä Intian liiketoiminnan rahoitusjärjestelyihin. Tietoliikennesektorilla toimivien asiakkaiden toimitusmäärät tulevat laskemaan ennakoidun mukaisesti vuoden 2008 aikana.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Incap myi 16.7.2008 tytäryhtiönsä Ultraprint Oy:n koko osakekannan tytäryhtiön toimivalle johdolle ja liiketoiminta siirtyi uusille omistajille samana päivänä. Myynnillä ei ole merkittävää vaikutusta Incapin tulokseen ja siitä aiheutuneet kulut on kirjattu toiselle vuosineljännekselle.  Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli noin 1,2 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 12 henkilöä.
 
Näkymät loppuvuodelle 2008 
 
Yleiseen talouskehitykseen liittyvän epävarmuuden ja toimialalle tyypillisten, nopeiden kysyntävaihteluiden vuoksi näkymä markkinoille on erittäin lyhyt. Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat pääasiassa yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin oman kysyntänsä kehityksestä.
 
Incapin liikevaihtoennuste vuodelle 2008 on ennallaan ja yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon ylittävän viime vuoden 83,0 miljoonan euron tason. Tuloskehityksen arvioidaan paranevan vuoden jälkipuoliskolla ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna, mutta koko vuoden operatiivisen toiminnan tuloksen ennakoidaan olevan viime vuoden tasolla.
 
Aikaisemmassa ennusteessa 7.5.2008 Incap arvioi konsernin operatiivisen toiminnan liiketuloksen vuonna 2008 olevan paremman kuin vuonna 2007, jolloin se oli -2,8 miljoonaa euroa.
 
Incap julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen keskiviikkona 5.11.2008.
 
Helsingissä 6.8.2008
 
INCAP OYJ
Hallitus
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
OMX Pohjoimainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi  
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
 
LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
 
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektroniikkatuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huoltopalveluihin. Elektroniikan lisäksi Incap valmistaa myös mekaanisia tuotteita ja osia. Yhtiö on erikoistunut teknisesti vaativiin tuotteisiin ja kokonaisuuksiin, joita valmistetaan pieninä ja keskisuurina sarjoina. Incapin asiakkaat ovat tietoliikenteen, energiateollisuuden, turvallisuus- ja teollisuuselektroniikan sekä lääketieteen ja hyvinvointiteknologian johtavia laitetoimittajia. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 83 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Lisätietoja: www.incap.fi.

 
Liite 1
 
 
Liite 2
 
 
Liite 4
 
 
Liite 5
 
 
Liite 6
 
Go back