News

Incap Oyj > News

Incap Oyj:n kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Incap Oyj       Pörssitiedote           8.10.2014                  klo 15.00

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Perustuen syyskuussa 2014 valmistuneeseen raportointiin emoyhtiön (Incap Oyj) oma pääoma on laskenut alle puoleen osakepääomasta. Tämän vuoksi Incap Oyj:n hallitus kutsuu osakkeenomistajat osakeyhtiölain 20:23,3 § mukaisesti ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.10.2014 klo 13.00 alkaen tapahtumatalo BANKissa osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Incap Oyj:n ajalta 1.1.-30.6.2014 laaditun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

  • Toimitusjohtajan katsaus

7. Toimenpiteet emoyhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jatkaa jo aloittamiaan toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi, rahoituksen riittävyyden sekä maksuvalmiuden varmistamiseksi sekä asiakashankinnan kehittämiseksi.

8.  Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Incap Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.incap.fi/Sijoittajat. Ajalta 1.1.-30.6.2014 laadittu tilinpäätös ja toimintakertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 8.10.2014 alkaen.

Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 12.11.2014 alkaen

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.10.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 24.10.2014 klo 16:een mennessä, jolloin ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse kirsti.parvi@incap.eu
b) puhelimitse numeroon 040 673 6371 / Incap

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Incap Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina 24.10.2014  klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan skannattuina osoitteeseen kirsti.parvi@incap.eu sekä alkuperäisinä osoitteeseen Incap Oyj / Ylimääräinen yhtiökokous, Strömbergin Puistotie 6 A, 65320 Vaasa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Incap Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.10.2014 yhteensä 109.114.035 kappaletta osaketta ja 109.114.035 ääntä.

Helsingissä, 8.10.2014

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Ville Vuori, puh. 0400 369 438
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back