News

Incap Oyj > News

Incap Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Incap Oyj           Pörssitiedote       14.4.2010 klo 8.30

 

INCAP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ


Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 13.4.2010 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 17 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 60,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 3 825 364,79 euroa, jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2009 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 48 000 euroa, varapuheenjohtajan 36 000 euroa ja jäsenen 24 000 euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 200 euroa kokoukselta siten, että puhelinkokouksista ei makseta kokouspalkkiota ja että mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.


Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.


Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Häyrinen, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Raimo Helasmäki. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.


Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestystä Corporate Governance -koodin mukaiseksi siten, että kokouskutsu toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokouspäivää eikä 17 päivää ennen yhtiökokouspäivää kuten nykyisessä yhtiöjärjestyksessä. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 9 § Kutsu yhtiökokoukseen on kokonaisuudessaan seuraava: "Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla ilmoitus hallituksen määräämässä valtakunnallisesti julkaistavassa lehdessä tai yhtiön kotisivuilla. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokouspäivää."


Suunnattu osakeanti

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakepääoman korottamisesta

suunnatulla osakeannilla. Annissa tarjotaan enintään 2 000 000 kappaletta uusia osakkeita nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä nykyisistä  osakkeenomistajista niille, jotka omistavat merkinnän alkaessa 13.4.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita.


Hallituksella, johdolla ja johtoryhmän jäsenillä on yhteensä oikeus merkitä enintään 300 000 uutta osaketta. Heidän tulee käyttää merkintäoikeuttaan viimeistään 20.4.2010, minkä jälkeen käyttämättä jääneet merkintäoikeudet ovat muiden käytettävissä.


Osakeannissa merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä maaliskuussa 2010.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien enintään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 500 000 osaketta.


Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin.


Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.


Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 27.4.2010 alkaen.INCAP OYJ


Sami Mykkänen

toimitusjohtaja


Lisätietoja:

toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047

talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570

viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296


JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incap.fi


INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 780 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Go back