News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2009: LIIKEVAIHTO LASKI, TULOS PARANI

Incap Oyj                    Pörssitiedote                        6.5.2009 klo 8.30                
  • liiketoiminnan rakennemuutos eteni strategian mukaisesti
  • vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski noin 9 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 18,5 miljoonaa euroa (1-3/2008: 20,3 milj. euroa)
  • liikevaihto kasvoi valituilla painopistealueilla energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologiassa samalla kun tietoliikennetuotteiden toimitukset vähenivät
  • liiketulos (EBIT) parani edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli -0,5 miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa)
  • kannattavuus parani tervehdytysohjelman mukaisilla kustannussäästöillä
  • katsauskauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa)
  • Intian toimintojen rahoittamiseksi nostettiin Finnfundin 1,9 miljoonan euron rahoitus
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on  laadittu  kansainvälisten  tilinpäätösstandardien
(IFRS) mukaisesti. Konserni on ottanut käyttöön seuraavat uudet standardit:
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutos koskee pääasiassa tuloslaskelman ja oman pääoman muutosten esitystapaa.
IFRS 8 Toimintasegmentit. Uusi standardi korvaa IAS 14 Segmenttiraportointi -standardin. IFRS 8:n mukaan raportointi perustuu johdon sisäiseen raportointiin.
Konsernilla ei ole raportoitavia segmenttejä. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan,  ellei toisin ole mainittu.
 
 
Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Toimintamme kehittyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oikeaan suuntaan. Saavutimme kustannussäästöjä monilla osa-alueilla ja pääsimme tavoitteeseen muun muassa vaihto-omaisuuden alentamisessa.  
 
Uuden organisaatiomallin vakiinnuttua liiketoimintayksiköt hakevat intensiivisesti mahdollisuuksia yhteistyön syventämiseen nykyasiakkaiden kanssa. Uusien asiakkaiden hankintaa tehostetaan strategian mukaisilla kasvualueilla energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitevalmistuksessa ja suunnittelussa.
 
Kannattavuuden parantaminen on tärkein tavoitteemme vuonna 2009. Jatkamme tuotantokapasiteetin sopeuttamista, materiaalihallinnan tehostamista ja kiinteiden kulujen karsimista. Turvaamme kilpailukykymme tehostamalla toimintaa ja kehittämällä palvelujamme."
 
 
Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2009
 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa (1-3/2008: 20,3 milj. euroa) eli 9 % vähemmän kuin vuoden 2008 vastaavalla jaksolla. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna strategian painopistealueilla energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologiassa. Liikevaihdosta 1,3 miljoonaa euroa oli materiaalimyyntiä.
 
Liiketappio puolittui liiketuloksen ollessa -0,5 miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -2,8 % (-6,5 %). Tervehdytysohjelman mukaisilla tehostamistoimilla alennettiin kustannuksia. Henkilöstökulut laskivat sekä viime vuoden vastaavasta jaksosta että vuoden 2008 viimeisestä vuosineljänneksestä.
 
Katsauskauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa).
 
Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,14 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,01 euroa (1,41 euroa).
 
 
 
 
 
 
Liiketoiminnan kehitys
 
Liikevaihdosta suurin osa kertyi energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitevalmistajien tuotteisiin liittyvistä valmistuspalveluista. Tietoliikenneteknologian volyymituotteiden lopputoimitukset tapahtuivat maaliskuussa, jolloin yhteistyö suuren asiakkaan kanssa päättyi suunnitellun mukaisesti.
 
Intian yksikössä valmistettiin runsaasti prototyyppejä uusien asiakkaiden tuotteisiin ja tarjouskanta kasvoi vuodenvaihteesta yli kaksinkertaiseksi. Uusien tuotantotilojen rakennustyöt etenivät ja yhtiön Vuokatin tehtaalta siirretyn pintaladontalinjan sekä muiden laitteiden asennukset aloitettiin. Uudet tilat ja ajanmukainen kapasiteetti parantavat kilpailukykyä ja mahdollisuuksia saada uusia tuotteita valmistukseen. Suunnittelupalvelujen vilkkaan kysynnän vuoksi Intian suunnittelutiimiä kasvatettiin.
 
Vaihto-omaisuuden määrä laski vuodenvaihteen 16,2 miljoonasta eurosta 14,7 miljoonaan euroon tavoitteiden mukaisesti. Lasku johtui tietoliikennekomponenttien varastomäärien alenemisesta ja materiaalihallinnan tehostumisesta. Tavoitteena on edelleen alentaa vaihto-omaisuuden määrää tehostamalla varastojen hallintaa, ostotoimintaa ja ennustekäytäntöjä.
 
Eri tehtaiden rooleja eriytetään mahdollisimman suuren tehokkuuden aikaansaamiseksi.
 
Rahoitus ja rahavirta
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 27,4 % (33,3 %). Korolliset nettovelat olivat 18,6 miljoonaa euroa (18,3 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 151,1 % (106,5 %). Nettorahoituskulut olivat 0,43 miljoonaa euroa (0,35 milj. euroa) ja poistot 0,7 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Maksuvalmiutta pyritään parantamaan ensisijaisesti tehostamalla käyttöpääoman hallintaa. Myyntisaamiset alenivat vuodenvaihteeseen verrattuna eikä katsauskaudella syntynyt luottotappioita.
 
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 12,3 miljoonaa euroa (17,2 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 32,6 miljoonaa euroa (34,5 milj. euroa), josta korollista oli 19,9 miljoonaa euroa (18,9 milj. euroa).
 
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,6 (0,6) ja current ratio 1,3 (1,4). Liiketoiminnan rahavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,8 miljoonaa euroa lisäystä (0,3 milj. euroa vähennystä).
 
Intian investointien ja käyttöpääoman rahoittamiseksi Incap nosti tammikuussa Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) myöntämän 1,9 miljoonan euron rahoituksen. Intian tytäryhtiön kannalta sijoitus on omanpääomanehtoinen. Sopimusehdoista johtuen sijoitus katsotaan kuitenkin konsernin IFRS-tilinpäätöksessä pitkäaikaiseksi lainaksi.
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).
 
Henkilöstö 
 
Maaliskuun 2009 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 713 henkilöä (vuoden alussa 727 henkilöä). Keskimäärin työsuhteessa oli 728 henkilöä. Katsauskauden lopussa lomautettuina oli 41 henkilöä.
 
Toimintaa sopeutettiin kysyntään sopimalla työajan lyhennyksistä ja lomarahan vaihtamisesta vapaaseen. Toimenpiteet ajoittuvat pääosin vuoden toiselle neljännekselle.
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 3.4.2009. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Vuodelta 2008 ei maksettu osinkoa.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 200 000 osaketta.
 
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Kalevi Laurilan, Susanna Miekk-ojan, Jukka Harjun ja Kari Häyrisen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Lassi Noponen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-ojan.
           
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.
                       
Osake ja osakkeenomistajat
 
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,43 ja 0,68 euron välillä, ja katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,47 euroa. Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 3,2 % koko osakemäärästä.
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 018 osakasta. Osakkeista 3,1 % oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2009 oli 5,7 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
 
Incapin osakkeiden toimialaluokitus muuttui liikevaihdon rakenteessa tapahtuneen muutoksen vuoksi helmikuussa 2009. Osakkeen uusi toimialaluokka on Teollisuustuotteet ja -palvelut ja toimialakoodi 20104010 (Sähkötarvikkeet ja laitteet).
 
Osakepohjaiset kannustinohjelmat
 
Incap Oyj:n hallitus käynnisti helmikuussa 2009 optio-ohjelman, joka sisältää yhteensä 600 000 kappaletta optio-oikeuksia ja oikeuttaa merkitsemään 600 000 Incap Oyj:n osaketta. Toimitusjohtajalle jaettiin helmikuussa 100 000 kappaletta optioita. Lisäksi hänelle jaetaan vuonna 2010 enintään 100 000 kappaletta optioita edellyttäen, että hallituksen määrittämät tavoitteet yhtiön liikevoitolle ja käyttöpääoman tuotolle vuodelle 2009 toteutuvat. Enintään 400 000 kappaletta optioita jaetaan yhtiön avainhenkilöille kahdessa erässä edellyttäen, että hallituksen vuosille 2009 ja 2010 määrittämät tavoitteet yhtiön liikevoitolle ja käyttöpääoman tuotolle toteutuvat ja että kukin saavuttaa omat yksilöidyt tavoitteensa.
 
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
 
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin 24.2.2009 päivätyssä hallituksen toimintakertomuksessa eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.
 
Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät liiketoiminnan volyymiin ja kannattavuuteen sekä rahoitusjärjestelyihin.
 
Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä suojaa yhtiötä voimakkailta kausivaihteluilta. Näkymä markkinoille on kuitenkin erittäin lyhyt.
 
Sopimusvalmistuksessa materiaali- ja työvoimakustannusten hallinnalla on suuri merkitys kilpailukykyyn. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan toiminnan tehokkuuden ja kustannustason jatkuvalla seurannalla.
 
Yleisten rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja yhtiön tuleva tuloskehitys vaikuttavat yhtiön rahoitusasemaan. Yhtiön maksuvalmius pyritään varmistamaan tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla ja rahoituskustannusten alentamiseksi tutkitaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin sekä yhtiön omiin arvioihin. Yleinen talouden epävarmuus on heijastunut Incapin toimintaan joidenkin asiakkaiden ennusteiden alenemisena, mutta varsinaisia tilausten peruutuksia ei ole tapahtunut.
 
Incap pysyy aikaisemmassa arviossaan yhtiön kehityksestä vuonna 2009 ja ennakoi konsernin liikevaihdon vuonna 2009 olevan pienempi kuin vuonna 2008, jolloin se oli 93,9 milj. euroa. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2008 (-3,6 milj. euroa).
 
 
INCAP OYJ
Hallitus
  
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi  
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 6.5.2009 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki. Tilaisuuden esitysaineisto on nähtävänä yhtiön kotisivuilla samana päivänä.
 
LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 94 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 710 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Liite 1
 
 
 

Liite 2
 

Liite 3
 

Liite 4
 
 
 

Liite 5
 

 
Liite 6
 
 
Go back