News

Incap Oyj > News

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2008: LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKETULOS JÄI EDELLEEN TAPPIOLLISEKSI

Incap Oyj                    Pörssitiedote             5.11.2008 klo 8.30
 
  • tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi noin 20 % edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 68,1 miljoonaa euroa (1-9/2007: 56,7 milj. euroa)
  • liiketulos (EBIT) oli -2,4 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa) eli -3,5 % liikevaihdosta (-3,0 %)
  • katsauskauden tulos oli -3,5 miljoonaa euroa (-2,6 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,29 euroa (-0,21)
  • katsauskauden kannattavuutta rasittivat tuotantokustannusten nousu, kertaluonteiset toiminnan kehittämiseen ja henkilöstöjärjestelyihin liittyvät kulut sekä Intian liikevaihdon odotettua hitaampi kasvu
Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen taulukko-osa on laadittu EU:n hyväksymien IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin viimeisessä vuositilinpäätöksessä. Katsauksen tekstiosassa käytetyt vertailuluvut ovat edellisvuoden vastaavan jakson lukuja, ellei toisin ole mainittu. Vuoden 2007 luvut sisältävät Intian liiketoiminnot 1. kesäkuuta 2007 lähtien.
 
Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2008
 
Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 21,4 miljoonaa euroa (7-9/2007: 20,6 milj. euroa) eli 3,9 % suurempi kuin vuoden 2007 vastaavalla jaksolla. Liikevaihto laski vuoden toiseen neljännekseen verrattuna johtuen tietoliikennetuotteiden kysynnän hiljentymisestä heinä-elokuussa. Energiatehokkuustoimialan kysyntä sen sijaan kehittyi myönteisesti.
 
Liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli -2,1 % (-2,8 %).  Tulos parani vuoden aikaisempiin neljänneksiin verrattuna johtuen myyntikatteen suhteellisesta kasvusta sekä kiinteiden kustannusten alenemisesta.
 
 
 
Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2008
 
Tammi-syyskuun 2008 liikevaihto oli 68,1 miljoonaa euroa  eli 20,2 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-9/2007: 56,7 milj. euroa). Tarkastelujaksolla siirrettiin useita uusia tuotteita proto- ja esisarjatuotannosta varsinaiseen sarjatuotantoon. Lopetettavia tietoliikennesektorin tuotteita valmistettiin asiakkaan puskurivarastoon, mikä kasvatti liikevaihtoa. 
 
Liiketulos oli -2,4 miljoonaa euroa eli hieman viime vuoden vastaavaa jaksoa heikompi (-1,7 milj. euroa). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -3,5 % (-3,0 %). Elektroniikan komponenttien ja metalliraaka-aineiden hinnankorotukset saatiin pääosin siirretyksi asiakkaiden hintoihin katsauskauden loppuun mennessä.
 
Katsauskauden liiketulokseen sisältyy yhteensä noin 1,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia, organisaatiomuutoksiin ja konsernirakenteen selkeyttämiseen liittyviä kustannuksia. Vertailujaksolla vastaavia kertaluonteisia kustannuksia kertyi 0,6 miljoonaa euroa.
 
Katsauskauden tulos oli -3,5 miljoonaa euroa (-2,6 milj. euroa). Tulokseen vaikutti varsinkin rahoituskustannusten kasvu. Osakekohtainen tulos oli -0,29 euroa (-0,21 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma 1,24 euroa (1,46 euroa).
 
 
 
 
Liiketoiminnan kehitys
 
 
Intian kuusi uutta asiakkuutta etenivät proto- ja esisarjavalmistuksesta volyymivalmistukseen. Intian tehtaan tuotanto painottuu energiatekniikan ja teollisuuselektroniikan tuotekokonaisuuksiin. Tumkuriin rakennettavien uusien tuotantotilojen on määrä valmistua vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
 
Vaihto-omaisuuden määrä kasvoi katsauskauden lopussa tietoliikenneasiakkaiden lopputoimituksia varten tarvittavien komponenttien vuoksi. Näiden tuotteiden valmistuksen päättyessä materiaalivaraston arvon ennakoidaan alenevan noin 4 miljoonalla eurolla vuoden loppuun mennessä.
 
Materiaalien hankinnan painopistettä siirrettiin katsauskaudella Intiaan ja Kiinaan, jossa käynnistettiin yhteistyö alueella toimivan kumppanin kanssa. Edullisia hankintalähteitä hyödynnettiin usean komponenttiryhmän ostoissa. Lisäksi kasvatettiin Intian strategisen hankinnan henkilöstöä. Myös suunnittelupalveluja kehitettiin voimakkaasti ja Intiassa toimiva 12 hengen yksikkö tarjoaa mekaniikan, elektroniikan ja piirilevyjen suunnittelua myös Intian ulkopuolella toimiville asiakkaille.
 
Incap myi 16.7.2008 tytäryhtiönsä Ultraprint Oy:n koko osakekannan tytäryhtiön toimivalle johdolle. Tytäryhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli noin 1,2 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 12 henkilöä.  
 
Strategian uudelleenlinjaus
 
Elokuussa päivitetyn strategian mukaisesti Incap tavoittelee kannattavaa kasvua keskittymällä voimakkaasti kasvaviin markkinasegmentteihin ja kehittämällä palveluja erityisesti energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian johtavien laitevalmistajien tarpeisiin. Incap on jo nyt vahvasti mukana näiden sovelluksien toimitusketjussa.
 
Linjaus merkitsee tietoliikennetoimialan merkityksen voimakasta vähenemistä Incapin toiminnassa. Tietoliikennetuotteiden osuus liikevaihdosta supistuu merkittävästi vuoden 2008 lopussa, jolloin volyymivalmistus kahdelle asiakkaalle päättyy.
 
Osana strategian uudelleenlinjausta Incap uudisti organisaationsa asiakastoimialojen mukaisesti kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat Energy efficiency, Well-being ja Emerging business. Incapin nykyinen liikevaihto jakautuu lähes tasaisesti näiden kolmen liiketoimintayksikön kesken.
 
Tervehdytysohjelma
 
Incap käynnisti elokuussa 2008 tervehdytysohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa yhtiön taloudellista pohjaa. Ohjelman painopisteinä ovat kannattavuuden parantaminen, käyttöpääoma-asteen parantaminen sekä kulurakenteen mukauttaminen.
 
Kannattavuutta pyritään parantamaan laajentamalla palvelutarjontaa, karsimalla matalakatteisia tai kannattamattomia toimeksiantoja sekä lisäämällä edelleen Intian ja Viron tehtaiden roolia palvelujen tuottamisessa. Tuotantopalvelujen kapasiteettia sopeutetaan kysyntään, tehtaiden rooleja eriytetään ja kiinteitä kustannuksia karsitaan. Tervehdytysohjelma toteutetaan vuoden 2008 loppuun mennessä.
 
Ohjelman toteuttaminen on edennyt suunnitellusti. Tuotantokapasiteettia on sopeutettu kysynnän mukaan muun muassa Vuokatin tehtaalla, jossa henkilöstön määrää on vähennetty  alentuneen kysynnän mukaisesti. Toisaalta resursseja on lisätty Vaasassa ja Helsingissä energia- ja hyvinvointiteknologian tuotteiden valmistukseen. Tuotesiirtoja Viron tehtaalle toteutetaan asiakkaiden kanssa sovittujen aikataulujen mukaisesti. Palvelukykyä parannetaan erityisesti uusien tuotteiden ylösajossa ja asiakkaan tuotannon haltuunottoprojekteissa sekä suunnittelussa.
 
Matalakatteisia tai kannattamattomia toimeksiantoja ja asiakkuuksia on ajettu alas hallitusti. Kiinteitä kuluja on karsittu sekä tuotantoyksiköissä että konsernipalveluissa. Markkinointiprojekti uusien asiakkuuksien saamiseksi varsinkin energiatehokkuus- ja hyvinvointitoimialojen johtavista laitevalmistajista sekä muilta kasvualueilta Euroopassa on käynnistynyt syyskuussa.
 
Rahoitus ja rahavirta
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 29,4 % (31,2 %). Korolliset nettovelat olivat 20,1 miljoonaa euroa (22,0 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 132,6 % (124,3 %). Nettorahoituskulut olivat 1,1 miljoona euroa (0,9 milj. euroa) ja poistot 2,1 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa).
 
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 15,2 miljoonaa euroa (17,7 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 36,4 miljoonaa euroa (39,1 milj. euroa), josta korollista oli 20,7 miljoonaa euroa (23,5  milj. euroa).
 
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,6 (0,7) ja current ratio 1,5 (1,6). Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (-4,1 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,3 miljoonaa euroa vähennystä (1,0 milj. euroa lisäystä).
 
Investoinnit
 
Konsernin investoinnit olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa) eli 2,2 % (1,9 %) liikevaihdosta.
 
Henkilöstö
 
Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 755 henkilöä (778), joista 166 toimihenkilöitä ja 589 työntekijöitä. Katsauskauden lopussa 47 % henkilöstöstä työskenteli Suomessa, 25 % Virossa ja 28 % Intiassa. Lisäksi yhtiössä työskenteli vuokrahenkilöstöä yhteensä 64 henkilöä.
 
Vuokatin yksikön yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut päättyivät katsauskauden jälkeen lokakuussa 13 henkilön työsuhteen lopettamiseen ja 67 henkilön lomauttamiseen kolmessa vaiheessa toistaiseksi.
 
Hallituksen valtuudet
 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.4.2008 hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja optio-oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 4 000 000 osaketta, josta enintään 600 000 osaketta voidaan käyttää optio-oikeuksiin. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.
                       
Osake ja osakkeenomistajat
 
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä on 12 180 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,85 ja 1,60 euron välillä, ja kauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,86 euroa (1,85 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 11 % koko osakemäärästä (30 %).
 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 071 osakasta (1 114). Osakkeista 3,7 %  (16,3 %) oli ulkomaisessa omistuksessa tai hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 30.9.2008 oli 11,9 miljoonaa euroa (22,5 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
 
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
 
Maailmantalouden kasvanut epävarmuus saattaa vaikuttaa Incapin asiakkaiden markkinatilanteeseen tulevaisuudessa ja heijastua siten Incapin liikevaihdon kehitykseen. Asiakkaat eivät kuitenkaan toistaiseksi ole ennakoineet kysyntänsä muuttuvan merkittävästi. Tiedossa ollut toimitusten merkittävä aleneminen tietoliikennesektorin asiakkaille toteutuu vuoden 2008 loppuun mennessä, minkä arvioidaan parantavan Incapin rahoitustilannetta vaihto-omaisuuteen sidotun pääoman merkittävän alenemisen ansiosta. Mikäli tietoliikennesektorin alenevaa liikevaihtoa ei pystytä korvaamaan muilla asiakkuuksilla, päätetyistä lomautuksista voi aiheutua kertaluonteisia kuluja.
 
Merkittävin lähiajan haaste on Incapin kyky parantaa kustannusrakennettaan ja kääntää yhtiön toiminta kannattavaksi. Muut lähiajan epävarmuustekijät liittyvät Intian liiketoiminnan rahoitusjärjestelyihin ja rahoitusmarkkinoiden yleisestä epävakaudesta johtuviin riskeihin sekä materiaalikustannusten hallintaan.  
 
Incapin liiketoimintaan liittyviä yleisiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin 3.3.2008 päivätyssä hallituksen toimintakertomuksessa eikä niissä ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.
 
Näkymät loppuvuodelle 2008 
 
Incapin arviot liiketoimintansa tulevasta kehityksestä perustuvat pääasiassa yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin. Yleisten talousnäkymien merkittävästä heikkenemisestä huolimatta Incapin asiakkaat ovat arvioineet kysyntänsä pysyvän aikaisemmin ennakoidulla tasolla, joskin tilanne voi muuttua nopeastikin rahoituskriisin mahdollisesti kärjistyessä. Toisaalta asiakkaista energia- ja sähkötekniikan laitevalmistajat ovat ilmoittaneet oman kysyntänsä kehittyvän hyvän tilauskannan ansiosta myönteisesti myös vuonna 2009.
 
Incap arvioi liikevaihtonsa vuonna 2008 ylittävän selvästi viime vuoden 83,0 miljoonan euron tason. Tuloskehityksen arvioidaan paranevan edelleen vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden operatiivisen toiminnan tuloksen ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin viime vuonna, jolloin se oli -2,8 miljoonaa euroa.
 
Aikaisemmassa ennusteessa 6.8.2008 Incap arvioi konsernin liikevaihdon ylittävän viime vuoden 83,0 miljoonan euro tason. Yhtiö arvioi tuolloin tuloskehityksen paranevan vuoden jälkipuoliskolla ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna ja koko vuoden operatiivisen toiminnan tuloksen olevan samalla tasolla kuin vuonna 2007.
 
Helsingissä 5.11.2008
 
INCAP OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi  
 
TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 1,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.
 
LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
 
 
 
INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiansäästö- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa uutta kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 83 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi
 
Liite 1
 
 
 
Liite 2
 
 
Liite 4
 
 
 
Liite 5
 
 
 
Liite 6
 
 
Go back