Incap Oyj > Sijoittajat > Hallinto

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin Pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sääntöjen mukaisesti ja soveltaa muun muassa Pörssin sisäpiiriohjetta ja Helsinki Takeover Code -suosituksia. Lisäksi yhtiö noudattaa Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä.

Incap Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan astunutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavilla esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.