VIISIVUOTISKATSAUS (IFRS, JATKUVAT TOIMINNOT)

2020 2019 2018 2017 2016*
Liikevaihto milj. euroa 106,5 71,0 59,0 48,5 38,6
Kasvu/muutos % 50 20 21 26 26
Liikevoitto/-tappio milj. euroa 12,6 10,1 8,6 4,5 3,8
Osuus liikevaihdosta % 11,8 14,2 14,6 9,4 9,8
Voitto/-tappio ennen veroja milj. euroa 11,5 9,7 7,9 4,0 3,2
Osuus liikevaihdosta % 10,8 13,6 13,5 8,2 8,3
.
Oman pääoman tuotto % 30,5 33,4 44,7 34,2 31,3
Sijoitetun pääoman tuotto % 34,8 43,4 46,8 28,4 26,0
Taseen loppusumma milj. euroa 76,4 36,5 32,1 24,8 21,1
.
Omavaraisuusaste % 50,5 60,0 49,1 42,0 37,6
Nettovelkaantumisaste % 15,3 -2,7 16,6 41,9 71,0
Korollinen nettovelka milj. euroa 5,9 -0,6 2,6 4,4 5,6
Quick ratio 1,0 1,6 1,0 1,0 1,1
Current ratio 1,8 2,6 1,8 1,6 1,7
.
Investoinnit milj. euroa 9,5 1,1 2,2 0,7 1,0
Osuus liikevaihdosta % 8,9 1,6 3,7 1,4 2,5
Tutkimus- ja kehitysmenot milj. euroa 0 0 0 0 0
Osuus liikevaihdosta % 0 0 0 0 0
.
Henkilöstö keskimäärin 1 424 830 684 535 511
Osingonjako milj. euroa¹ 0 0 0 0 0

Osakekohtaiset tunnusluvut

2020 2019 2018 2017 2016
Tulos/osake euroa² 2,02 1,44 1,34 0,72 0,49
Oma pääoma/osake euroa² 6,59 5,01 3,61 2,39 1,82
Osinko/osake euroa² 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Osinko tuloksesta 0 0 0 0 0
Efektiivinen osinkotuotto 0 0 0 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 9,1 11,8 5,4 8,6 11,2

Osakkeen kurssikehitys

2020 2019 2018 2017 2016
Tilikauden alin kurssi euroa 8,51 7,18 5,60 5,25 4,95
Tilikauden ylin kurssi euroa 19,20 23,00 8,22 7,20 8,65
Tilikauden keskikurssi euroa 13,92 14,83 6,02 5,93 6,43
Tilikauden päätöskurssi
euroa 18,45 16,90 7,26 6,19 5,46
.
Osakekannan markkina-arvo 31.12.
milj. euroa 107,4 73,8 31,7 27,0 23,8
Osakkeiden vaihto kpl 1 911 231 1 564 055 2 891 606 2 009 629 40 565 856
Osakkeiden vaihto % 33 36 66 46 929
.
Tilikauden aikana keskimäärin³ 4 565 015 4 365 168 4 365 168 4 365 168 4 365 168
Tilikauden lopussa³ 5 856 398 4 365 168 4 365 168 4 365 168 4 365 168

 

¹ Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

² Vuonna 2020 osakkeiden lukumäärä kasvoi AWS hankintaan liittyvän osakkeina maksettavan kauppahinnan sekä marraskuussa toteutuneen osakeannin mukaisesti. Tilikaudella 2016 osakkeiden lukumäärää pienennettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti siten, että entistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Käytännössä katsauskauden osakemäärä on jaettu 50:llä. Tilikauden keskimääräinen osakkeiden määrä on katsauskauden lopun osakkeiden lukumäärä.

³ Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä, vuoden 2016 entistä 50 osaketta vastaa yksi osake. Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä vuonna 2020 huomioiden osakkeina maksettava kauppahinta AWS hankintaan liittyen sekä marraskuussa toteutunut osakeanti.

* Vuoden 2016 tunnusluvut on muutettu vastaamaan oikaistua tulosta ja sen mukaista tasetta.

 

Tunnuslukujen laskentasäännöt

UUSIMMAT TIEDOTTEET