HALLITUS

Incap Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen kokoonpanoa päätettäessä otetaan huomioon hallituksen monimuotoisuus, yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe tavoitteena mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen monimuotoisuuden toteuttamiseksi yhtiön hallitus huomioi hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa jäsenten iän, sukupuolen, koulutuksen ja kokemuksen.

Yhtiön toiminnan laajuuden huomioon ottaen Incap-konsernissa ei ole hallintoneuvostoa. Hallituksella on kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Kaisa Kokkonen ja jäsenet Julianna Borsos ja Antti Pynnönen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on Ville Vuori ja jäsenet Carl-Gustaf von Troil ja Otto Pukk.

Hallitus muun muassa

 • seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia
 • seuraa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta
 • tarkastelee sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien pääpiirteiden kuvausta suhteessa taloudelliseen raportointiprosessiin, joka sisältyy yhtiön selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta sekä valmistelee tilintarkastajan valinnan
 • arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle
 • arvioi muita erityiskysymyksiä, jotka ovat yhtiölle merkittäviä tai riskipitoisia sekä valvoo yhtiön taloudellista asemaa.
 • arvioi vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttöä ja niiden periaatteita tarvittaessa
 • määrittelee lähipiiritapahtumien periaatteet
 • arvioi ei-taloudellisen tiedon julkistamisen vuosikertomuksessa

Hallituksen tärkeimmät tehtävät

 • päättää konsernin strategiset tavoitteet
 • päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
 • käsitellä ja hyväksyä liiketoimintakatsaukset, puolivuosikatsaukset, tilinpäätöstiedote, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus
 • vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma
 • päättää yritys- ja liiketoimintaostoista sekä myynneistä ja muista yritysjärjestelyistä
 • päättää strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja vas-tuusitoumuksista konsernin hyväksymissääntöjen mukaisesti
 • hyväksyä rahoitussopimukset sekä tavanomaista suuremmat sopimusriskit
 • vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely
 • hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
 • vahvistaa johtoryhmän työ- ja palkkaehtojen raamit
 • päättää konsernin tulospalkkiomallista
 • nimittää toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan
 • varmistaa yhtiön johtamisjärjestelmän toiminta.
incap ville vuori

Ville Vuori

Hallituksen puheenjohtaja

Insinööri, eMBA, s. 1973

Yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen.

Ville Vuori oli Kemppi Oy:n toimitusjohtaja 10/2023 asti. Hän on toiminut Incap-konsernin toimitusjohtajana vuosina 2014-2017. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Kumera Drives Oy:ssä ja Skyhow Ltd:ssä toimitusjohtajana sekä ABB-konsernissa useissa johtajatason tehtävissä.

Hallituksen jäsen 17.4.2018 alkaen. Hallituksen puheenjohtaja 15.4.2019 alkaen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 10.5.2024 alkaen.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus): –

Optioita: –

null

Julianna Borsos

Hallituksen jäsen

Kauppatieteiden tohtori, s. 1971

Merkittävistä osakkeenomistajista riippuvainen ja riippumaton yhtiöstä.

Kasvupääomasijoitusrahasto Bocapin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Borsosilla on laaja ja vankka kokemus rahoituksesta, kansainvälisistä yritysjärjestelyistä, listautumisanneista, corporate governancesta, strategiatyöskentelystä sekä teknologiayrityksistä. Hän on aiemmin ollut hallituksen jäsen useissa pörssiyhtiöissä, kuten elektroniikkateollisuuden piirilevyvalmistaja Aspocomp Oyj:ssä, EAB-konsernissa (nyt osa EVLIä) ja Administer Oyj:ssä. Hän on tällä hetkellä myös Younite-AI Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja MediVida Oy:n hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsen 27.4.2023 alkaen. Tarkastusvaliokunnan jäsen 10.5.2024 alkaen.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus): 1 803 341 kpl

Optioita: –

null

Carl-Gustaf Von Troil

Hallituksen jäsen

Insinööri, s. 1954

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen.

United Bankers Oyj:n hallituksen jäsen, UB Omaisuudenhoito Oy:n hallituksen jäsen ja varainhoitaja, Oy Pontia Funds Ab:n hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsen 31.3.2015 alkaen, hallituksen puheenjohtaja 17.4.2018-15.4.2019. Palkitsemisvaliokunnan jäsen 10.5.2024 alkaen.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus): 270 690 kpl

Optioita: –

Kaisa Kokkonen

Kaisa Kokkonen

Hallituksen jäsen

Kauppatieteiden maisteri, HT-tilintarkastaja, HHJ Pro, s. 1962

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen.

Kaisa Kokkonen on talousjohtamisen ammattilainen, joka on toiminut yrittäjänä Akeba Oy:ssä vuodesta 2011. Sitä ennen hän on ollut mm. talousjohtajana Talentum Oyj:ssä ja rahoitusjohtajana Hackman Oyj:ssä. Hänellä on laaja kokemus monipuolisista talousjohtamisen kehityshankkeista, hyvän hallinnointitavan kehittämisestä ja yritysjärjestelyistä.

Hallituksen jäsen 20.4.2020 alkaen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 10.5.2024 alkaen.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus): 7 500 kpl

Optioita: –

UUSIMMAT TIEDOTTEET