HALLITUS

Incap Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on kolmesta seitsemään varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen kokoonpanoa päätettäessä otetaan huomioon hallituksen monimuotoisuus, yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe tavoitteena mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen monimuotoisuuden toteuttamiseksi yhtiön hallitus huomioi hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa jäsenten iän, sukupuolen, koulutuksen ja kokemuksen.

Yhtiön toiminnan laajuuden huomioon ottaen Incap-konsernissa ei ole hallintoneuvostoa, eikä hallitus ole perustanut valiokuntia. Tarkastusvaliokunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa hallitus vahvistamansa työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus muun muassa

 • seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia
 • seuraa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta
 • tarkastelee sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien pääpiirteiden kuvausta suhteessa taloudelliseen raportointiprosessiin, joka sisältyy yhtiön selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta sekä valmistelee tilintarkastajan valinnan
 • arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle
 • arvioi muita erityiskysymyksiä, jotka ovat yhtiölle merkittäviä tai riskipitoisia sekä valvoo yhtiön taloudellista asemaa.
 • arvioi vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttöä ja niiden periaatteita tarvittaessa
 • määrittelee lähipiiritapahtumien periaatteet
 • arvioi ei-taloudellisen tiedon julkistamisen vuosikertomuksessa

Hallituksen tärkeimmät tehtävät

 • päättää konsernin strategiset tavoitteet
 • päättää konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
 • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, puolivuosikatsaukset, liiketoimintakatsaukset, tilinpäätöstiedote, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus
 • vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointisuunnitelma
 • päättää yritys- ja liiketoimintaostoista sekä myynneistä ja muista yritysjärjestelyistä
 • päättää strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista ja vas-tuusitoumuksista konsernin hyväksymissääntöjen mukaisesti
 • hyväksyä rahoitussopimukset sekä tavanomaista suuremmat sopimusriskit
 • vahvistaa konsernin riskienhallinta- ja raportointimenettely
 • hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka
 • vahvistaa johtoryhmän työ- ja palkkaehtojen raamit
 • päättää konsernin tulospalkkiomallista
 • nimittää toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan
 • varmistaa yhtiön johtamisjärjestelmän toiminta.
incap ville vuori

Hallituksen puheenjohtaja

VILLE VUORI

Insinööri, eMBA, s. 1973

Yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 17.4.2018 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 15.4.2019 alkaen.

Ville Vuori on Kemppi Oy:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut Incap-konsernin toimitusjohtajana vuosina 2014-2017. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Kumera Drives Oy:ssä ja Skyhow Ltd.:ssä toimitusjohtajana sekä ABB-konsernissa useissa johtajatason tehtävissä.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus): –

Optioita: –

JULIANNA BORSOS

KKT, s. 1971

Kauppatieteiden tohtori Julianna Borsosilla on yli 25 vuoden kokemus rahoitusalalta, ja hän on myös sijoitus- ja hallitusammattilainen.

Hän on vuonna 2012 perustetun Suomen johtavan ja suurimman kasvupääomasijoitusrahaston Bocapin perustaja ja toimitusjohtaja. Sitä ennen hän toimi vuosina 1997–2009 useissa neuvonantotehtävissä rahoitusalalla sekä johtotehtävissä ja osakkaana johtavissa pohjoismaisissa investointipankeissa (muun muassa Mandatum Investointipankki ja Nordea (Merita)).

Borsosilla on laaja ja vankka kokemus rahoituksesta, kansainvälisistä yritysjärjestelyistä, listautumisanneista, corporate governancesta, strategiatyöskentelystä sekä teknologiayrityksistä.

Hän on aiemmin ollut hallituksen jäsen useissa pörssiyhtiöissä, kuten elektroniikkateollisuuden piirilevyvalmistaja Aspocomp Oyj:ssä, EAB-konsernissa (nyt osa EVLIä) ja Administer Oyj:ssä.

Hän on myös Suomen edustaja EU-komission EIC-yritysrahoitusohjelman ylimmässä valintalautakunnassa ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston jäsen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen (03/2022–03/2023).

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus): –

Optioita: –

null

CARL-GUSTAF VON TROIL

Insinööri, s. 1954

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 31.3.2015 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 17.4.2018-15.4.2019.

Carl-Gustaf von Troil on United Bankers Oyj:n hallituksen jäsen ja toimii UB Omaisuudenhoito Oy:n partnerina ja varainhoitajana. Hän on ollut toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä useissa pankki-, investointi- ja kiinteistöalalla toimivissa yhtiöissä. Hän on Oy Kontino Ab:n hallituksen jäsen, ja hänellä on hallitusjäsenyyksiä useissa United Bankers -konsernin eri yhtiöissä.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus): 270 690 kpl

Optioita: –

Kaisa Kokkonen

KAISA KOKKONEN

Kauppatieteiden maisteri, HT-tilintarkastaja, HHJ, s. 1962

Yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 20.4.2020 alkaen.

Kaisa Kokkonen on talousjohtamisen ammattilainen, joka on toiminut yrittäjänä Akeba Oy:ssä vuodesta 2011. Sitä ennen hän on ollut mm. talousjohtajana Talentum Oyj:ssä ja rahoitusjohtajana Hackman Oyj:ssä. Hänellä on laaja kokemus monipuolisista talousjohtamisen kehityshankkeista, hyvän hallinnointitavan kehittämisestä ja yritysjärjestelyistä. Hän on myös Suomen Ekonomien hallituksen jäsen.

Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus): 7 500 kpl

Optioita: –

UUSIMMAT TIEDOTTEET