PALKITSEMINEN

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 55 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 30 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista päättää hallitus, ja ne vahvistetaan kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan.

Johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Kiinteän palkan lisäksi voidaan maksaa palkkioita vuosittain erikseen sovittavien mittarien saavuttamisen perusteella.

Kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmä

Incap Oyj:n hallitus päätti 26.5.2020 osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön toimitusjohtaja Otto Pukkille ja 26.4.2022 siihen tehdystä muutoksesta. Toimitusjohtaja voi ansaita ansaintajaksolta, joka päättyi 31.12.2021, yhtiön liikevoiton kehittymiseen perustuvan suoriteperusteisen palkkion, yhteensä 38 200 yhtiön uutta osaketta maksuttomissa osakeanneissa, edellyttäen, että toimitusjohtaja on palkkion maksuhetkellä edelleen toimisuhteessa yhtiöön.

Otto Pukk merkitsi hänelle tarjotut yhteensä 38 200 yhtiön uutta osaketta. Incapin hallitus päätti 23.5.2022 hyväksyä tehdyt osakemerkinnät toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän ehtojen toteuduttua. Osakeanneissa merkittyjä yhtiön uusia osakkeita ei saa myydä, muutoin luovuttaa tai pantata yhden vuoden aikana siitä alkaen, kun osakeanneissa hyväksytysti merkityt yhtiön uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

 

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä

Incap Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2022 perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden hankkimiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu rullaavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, jossa uusi ansaintajakso alkaa joka vuosi hallituksen niin päättäessä.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Incapin osakkeita suorituksen perusteella. Hallitus päättää ansaintakriteeristä ja ansaintakriteerille asetettavista tavoitteista kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmästä ansaittava mahdollinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson lopussa.

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista.

Ansaintajakson 2022–2024 ansaintakriteeri on konsernin kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2022–2024 kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 30 191 Incap Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Johtoryhmän jäsen on velvoitettu omistamaan 50 % ansaitsemistaan netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen omistusosuus yhtiöstä vastaa 50 %:n suuruista osuutta hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä vuonna. Vastaavasti toimitusjohtaja on velvollinen omistamaan 50 % ansaitsemistaan netto-osakkeista, kunnes hänen omistusosuutensa yhtiöstä vastaa 100 %:a hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä vuonna. Kyseinen määrä yhtiön osakkeita tulee omistaa yhtä kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Maaliskuussa 2023 Incap Oyj:n hallitus päätti ansaintajaksosta 2023–2025, jossa ansaintakriteeri on konsernin kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Ansaintajaksolla 2023–2025 kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2023–2025 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 27 123 Incap Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista.

Johtoryhmän jäsen on velvoitettu omistamaan 50 % ansaitsemistaan netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen omistusosuus yhtiöstä vastaa 50 %:n suuruista osuutta hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä vuonna. Vastaavasti toimitusjohtaja on velvollinen omistamaan 50 % ansaitsemistaan netto-osakkeista, kunnes hänen omistusosuutensa yhtiöstä vastaa 100 % hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä vuonna. Kyseinen määrä yhtiön osakkeita tulee omistaa yhtä kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

UUSIMMAT TIEDOTTEET