PALKITSEMINEN

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja palkitsemisen perusteista. 10.5.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 65 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 35 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle 400 euroa kokoukselta. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 1 000 euroa per kokous. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle sekä kaikkien valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa per kokous.

Toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista päättää hallitus, ja ne vahvistetaan kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan.

Johtoryhmän työ- ja palkkaehdot hyväksyy hallitus, joka myös päättää konsernin tulospalkkiomallista. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy työeläkelain mukaan. Johtoryhmän jäsenille maksetaan kiinteää palkkaa, joka määräytyy kunkin työsopimuksen mukaisesti. Kiinteän palkan lisäksi voidaan maksaa palkkioita vuosittain erikseen sovittavien mittarien saavuttamisen perusteella.

Kannustinjärjestelmät

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä

Incap Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2022 perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden hankkimiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu rullaavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, jossa uusi ansaintajakso alkaa joka vuosi hallituksen niin päättäessä.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Incapin osakkeita suorituksen perusteella. Hallitus päättää ansaintakriteeristä ja ansaintakriteerille asetettavista tavoitteista kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmästä ansaittava mahdollinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson lopussa.

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista.

Johtoryhmän jäsen on velvoitettu omistamaan 50 % ansaitsemistaan netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen omistusosuus yhtiöstä vastaa 50 %:n suuruista osuutta hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä vuonna. Vastaavasti toimitusjohtaja on velvollinen omistamaan 50 % ansaitsemistaan netto-osakkeista, kunnes hänen omistusosuutensa yhtiöstä vastaa 100 %:a hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä vuonna. Kyseinen määrä yhtiön osakkeita tulee omistaa yhtä kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Ansaintajakson 2022–2024 ansaintakriteeri on konsernin kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2022–2024 kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 30 191 Incap Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ansaintajakson 2023–2025 ansaintakriteeri on konsernin kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Ansaintajaksolla 2023–2025 kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2023–2025 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 27 123 Incap Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Toukokuussa 2024 Incap Oyj:n hallitus päätti ansaintajaksosta 2024–2026, jossa ansaintakriteeri on konsernin kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2024–2026 kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2024–2026 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 56 267 Incap Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

UUSIMMAT TIEDOTTEET