Toimitusjohtajan tervehdys

Maailmanlaajuisena elektroniikan sopimusvalmistajana ja kasvavana organisaationa toimintamme kestävyys on asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ehdoton edellytys. Vastuullisuus ja luotettavuus ovat missiomme, strategiamme ja toimintamme keskiössä. Incapin ensimmäinen yritysvastuuohjelma käynnistyi 2020, ja ohjelman tavoitteena on vastata sidosryhmiemme odotuksiin ja varmistaa asemamme toimialan luotettavana yhteistyökumppanina myös tulevaisuudessa. Ohjelma lieventää riskejä yhtäältä ja toisaalta kartoittaa myös keinoja, jotka auttavat konserniamme kehittymään entistä vastuullisemmaksi työnantajaksi, sopimustoimittajaksi, yhteistyökumppaniksi ja yrityskansalaiseksi.

Toimintasäännöt otettiin myös käyttöön kaikissa Incapin konserniyhtiöissä 2020. Aloite on nopeuttanut uusien tehtaidemme integroitumista ja tarjonnut alustan yhteisille prosesseille. Ohjelma ja toimintasäännöt auttavat myös edistämään ainutlaatuista yrityskulttuuriamme, jossa vastuullisuudella on olennainen rooli.

Olen äärimmäisen iloinen siitä, että olemme ottaneet ensimmäiset askelemme kohti yritysvastuumme selkiyttämistä ja virallistamista määrittämällä avainteemat sekä raportointikäytännöt. Näihin aiheisiin keskittymällä tuemme omalta osaltamme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olen ylpeä tästä ensimmäisestä raportistamme, ja toivon sen esittelevän Incapin periaatteita ja arvojemme toteutumista käytännössä kaikille sidosryhmillemme.

Incapin yritysvastuuohjelma otettiin käyttöön loppuvuodesta 2020, ja tämä on ensimmäinen raporttimme, joten kehitettävää varmasti riittää. Olemme painottaneet toiminnassamme käytännön toteutusta ja jatkuvaa kehitystä. Haluamme viedä kestävän toimintamme seuraavalle tasolle, ja tulemme määrittämään uudet tavoitteet ja kehittämään raportointia sekä viestintää kaikkien sidosryhmiemme kanssa saavuttaaksemme nämä tavoitteet.

Ensimmäiset isommat askeleet kohti tärkeää maailmanlaajuista tavoitetta eli kestävämpää tulevaisuutta on nyt otettu.

Yritysvastuuraportti

LUE YRITYSVASTUURAPORTTIMME TÄÄLTÄ
null
Vastuullisuus
Maailmanlaajuisena elektroniikan sopimusvalmistajana ja kasvavana organisaationa toimintamme kestävyys on asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ehdoton edellytys. Vastuullisuus ja luotettavuus ovat missiomme, strategiamme ja toimintamme keskiössä. Olemme sitoutuneet yritysvastuuseen voidaksemme olla luotettava yhteistyökumppani toimialallamme, ja kyetäksemme vastaamaan sidosryhmiemme kasvaviin vaatimuksiin myös tulevaisuudessa. Keskitymme tärkeimpiin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristöön liittyviin yritysvastuisiin, jotka on määritetty perusteellisen analysoinnin tuloksena yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa. Keskittymällä näihin aiheisiin tuemme omalta osaltamme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme myös sitoutuneet tukemaan YK:n Global Compact -aloitetta ja sen ihmisoikeuksien, työelämän ja ympäristön kunnioittamiseen ja korruption vastustamiseen liittyvää kymmentä periaatetta.
null
Incapin ensisijaiset yritysvastuut
Toteutimme yritysvastuuohjelmamme mukaisen anonyymin kyselyn loka- ja marraskuussa 2020. Kyselyn sidosryhmät valittiin näiden ryhmien meihin kohdistuvien odotusten vaativuuden ja niiden sisällön sekä sidosryhmien olennaisuuden perusteella. Asiakkaillemme, toimittajillemme, sijoittajillemme sekä Incapin työntekijöille ja johdolle lähetettyyn kohdennettuun verkkokyselyyn saapui 331 vastausta.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää yritysvastuumme ydinteemat ja sidosryhmiemme mielestä oleellisimmat kehitysalueet. Sidosryhmäkyselymme ja sitä täydentävän johtamisanalyysin pohjalta määriteltiin ensisijaiset yritysvastuualueet ja niihin liittyvät GRI:n teemat, keskeiset suorituskykyindikaattorit sekä myös ne YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joihin Incap voi vaikuttaa.

INCAPIN YRITYSVASTUUOHJELMA

YHTEISKUNNALLISET
AVAINTEEMAT

Eettiset käytännöt, reilu kohtelu ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
Työntekijöiden terveys, turvallisuus ja hyvinvointi
Koulutus- ja kehittymismahdollisuudet ja perheystävällisyys
Paikallisten yhteisöjen tukeminen

GRI-TEEMAT

GRI 401: Henkilöstö ja työolot
GRI 403: Työsuojelu
GRI 405: Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
GRI 406: Syrjimättömyys

KESKEISET SUORITUSKYKYINDIKAATTORIT

Työntekijöiden sertifioitu työsuojelun johtamisjärjestelmä
Työtapaturmat
Syrjintätapaukset
Uudet rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus
Sukupuolten välinen palkkaero
Työntekijäkohtainen koulutuspäivien määrä

TAVOITTEET

Nolla tapaturmaa

YMPÄRISTÖN
AVAINTEEMAT

Jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely
Energiatehokkuus ja hiilipäästöt

GRI-TEEMAT

GRI 306: Jätteet
GRI 302: Energia
GRI 307: Ympäristövaatimusten noudattaminen

KESKEISET SUORITUSKYKYINDIKAATTORIT

Jätteiden määrä
Kierrätysaste
Ympäristöön liittyvät vaatimustenvastaisuudet
Energiankulutus
Energiatehokkuus

TAVOITTEET

TALOUS
AVAINTEEMAT

Kasvava yhteistyökumppani
Kilpailun vastainen toiminta ja korruptionvastaisuus

GRI-TEEMAT

GRI 201: Taloudellinen suorituskyky
GRI 205: Korruptionvastaisuus
GRI 206: Kilpailun vastainen toiminta

KESKEISET SUORITUSKYKYINDIKAATTORIT

Liikevaihdon kasvu, kannattavuus ja osakekohtainen tulos
Toimintakustannukset, työvoimakustannukset ja verot
Korruptioon ja kilpailunvastaiseen toimintaan liittyvät tapaukset

TAVOITTEET

YRITYSVASTUUMME KESKIÖSSÄ

YHTEISKUNTAVASTUU

Yhteiskuntavastuu on Incapin yrityskulttuurin ja strategian keskiössä. Painotamme työntekijöidemme hyvinvointia ja kaikkien sidosryhmiemme reilua sekä eettistä kohtelua. Tarjoamme työntekijöillemme yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittyä. Haluamme myös aktiivisesti vaikuttaa paikallisten yhteisöjen kestävään kehitykseen.

YMPÄRISTÖVASTUU

Olemme sitoutuneet toimimaan ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti. Painotamme tehokasta ja kestävää resurssien sekä materiaalien käyttöä, johon pyrimme lisäämällä jatkuvasti kierrätysastetta, jätteiden käsittelyä sekä energiatehokkuutta.

TALOUDELLINEN VASTUU

Incapin taloudellinen vastuu perustuu vakaisiin kasvutavoitteisiin ja hyvään taloudelliseen tulokseen. Tavoitteenamme on olla kestävä ja kasvava yhteistyökumppani asiakkaillemme sekä toimittajillemme. Kestävän taloudellisen toiminnan avulla pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme vakaan työpaikan ja luomaan lisäarvoa sijoittajillemme.