TOIMITUSJOHTAJALTA

Vuosi 2023 oli kaiken kaikkiaan elektroniikan sopimusvalmistusmarkkinalla hyvä, vaikka kohonneet varastotasot olivat yleinen ongelma, joka ylläpiti hintapaineita. Alkuvuodesta 2023 myös Incapin suurin Intian tehdasta työllistävä asiakas ilmoitti vähentävänsä ostojaan liian korkeaksi kohonneen varastotasonsa vuoksi. Intian tehtaan vähentyneiden volyymien täysi vaikutus näkyi vasta vuoden viimeisinä kuukausina. Muilla tehtailla tuotantomäärät kasvoivat.

Vuonna 2023 liikevaihtomme laski 16 % edellisvuodesta ja oli 221,6 miljoonaa euroa. Ilman myyntiä suurimmalle asiakkaallemme liikevaihtomme kasvoi 35 % edellisvuodesta, ja ilman Pennatronics-yritysoston vaikutusta kasvu oli 17 %. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat kaikki muut Incapin yksiköt Euroopassa, tehokas myynti nykyisille ja uusille asiakkaille sekä onnistunut yritysosto Yhdysvalloissa.

Vaikka kannattavuuteemme vaikutti Intian tehtaamme alhaisempi käyttöaste, pystyimme sopeuttamaan kustannustasoamme nopeasti ja pitämään omat varastomme terveellä tasolla. Vuoden 2023 liikevoittomme oli 28,2 miljoonaa euroa eli 12,7 % liikevaihdosta, mikä on mielestämme osoitus vahvasta toimintamallistamme ja ketteryydestämme.

Vastuullisuudessa haluamme olla alan edelläkävijä ja panostimme kestävän kehityksen mukaisiin toimiin kaikilla tehtaillamme. Täydensimme vastuullisuusohjelmaamme määrittämällä entistä tarkemmat tavoitteet jo aiemmin valituille tunnusluvuille. Toteutimme syksyllä henkilöstökyselyn ensimmäistä kertaa koko konsernin laajuisena ja käynnistimme kaksoisolennaisuusarvion tekemisen. Varauduimme myös uusiin CSRD-raportointivaatimuksiin muun muassa laajentamalla CO2-raportointiamme. Näemme, että standardoidut raportointivaatimukset edistävät positiivista kehitystä, johon olemme osaltamme sitoutuneet.

Lue lisää

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja

Otto Pukk Incap
0
MEUR
LIIKEVAIHTO
0
MEUR
KÄYTTÄKATE
0
TYÖNTEKIJÖITÄ
0
TOIMITTAJIA
0
tCO2e
PÄÄSTÖT
0
TEHTAAT

NÄKÖKULMAMME VASTUULLISUUTEEN

Maailmanlaajuisesti toimivana elektroniikan valmistuspalveluyrityksenä ja kasvavana organisaationa kestävän kehityksen mukainen toiminta on välttämätöntä tavoitteidemme saavuttamiseksi. Vastuullisuus on olennainen osa missiotamme, strategiaamme ja toimintaamme. Olemme sitoutuneet yritysvastuuseen, jotta voimme varmistaa, että olemme jatkossakin luotettu kumppani toimialallamme ja voimme vastata kaikkien sidosryhmiemme kasvaviin odotuksiin myös tulevaisuudessa.

KESTÄVÄ KEHITYS

Tuemme kestävää kehitystä ja pyrimme lisäämään toimintamme positiivista vaikutusta – kädenjälkeämme – ja vähentämään negatiivista jalanjälkeämme systemaattisella kehitystyöllä, jossa keskitytään olennaisimpiin teemoihimme. Nämä taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät teemat on määritelty olennaisuusanalyysin avulla, johon osallistuivat keskeiset sidosryhmämme – työntekijät, asiakkaat, toimittajat, sijoittajat ja paikallisyhteisöt. Valittujen teemojen perusteella olemme määritelleet vastuullisuuden tavoitteet ja indikaattorit niiden seurantaa varten. Kestävän kehitystä edistetään laatimamme ohjelman mukaisesti.
Incapin yritysvastuuohjelma
YHTEISKUNNALLISET
AVAINTEEMAT

 Eettiset käytännöt, reilu kohtelu ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
 Työntekijöiden terveys, turvallisuus ja hyvinvointi
 Koulutus- ja kehittymismahdollisuudet ja perheystävällisyys
 Paikallisten yhteisöjen tukeminen

GRI-TEEMAT

 GRI 401: Henkilöstö ja työolot
 GRI 403: Työsuojelu
 GRI 405: Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
 GRI 406: Syrjimättömyys

KESKEISET MITTARIT

 Työntekijöiden sertifioitu työsuojelun johtamisjärjestelmä
 Työtapaturmat
 Syrjintätapaukset
 Uudet rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus
 Sukupuolten välinen palkkaero
 Työntekijäkohtainen koulutuspäivien määrä

TAVOITTEET

 Nolla tapaturmaa

YMPÄRISTÖN
AVAINTEEMAT

 Jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely
 Energiatehokkuus ja hiilipäästöt

GRI-TEEMAT

 GRI 306: Jätteet
 GRI 302: Energia
 GRI 307: Ympäristövaatimusten noudattaminen

KESKEISET MITTARIT

 Jätteiden määrä
 Kierrätysaste
 Ympäristöön liittyvät vaatimustenvastaisuudet
 Energiankulutus
 Energiatehokkuus

TAVOITTEET

TALOUDEN
AVAINTEEMAT

→ Kasvava yhteistyökumppani
→ Kilpailun vastainen toiminta ja korruptionvastaisuus

GRI-TEEMAT

→ GRI 201: Taloudellinen suorituskyky
→ GRI 205: Korruptionvastaisuus
→ GRI 206: Kilpailun vastainen toiminta

KESKEISET MITTARIT

→ Liikevaihdon kasvu, kannattavuus ja osakekohtainen tulos
→ Toimintakustannukset, työvoimakustannukset ja verot
→ Korruptioon ja kilpailunvastaiseen toimintaan liittyvät tapaukset

TAVOITTEET

0
MEUR
LIIKEVAIHTO
0
MEUR
KÄYTTÄKATE
0
TYÖNTEKIJÖITÄ
0
TOIMITTAJIA
0
tCO2e
PÄÄSTÖT
0
TEHTAAT

YRITYSVASTUUMME KESKIÖSSÄ

SOSIAALINEN VASTUU

Sosiaalinen vastuu on Incapin yrityskulttuurin ja strategian ytimessä. Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme, ja investoimalla heihin varmistamme kilpailukykymme nyt ja tulevaisuudessa. Panostamme taitojen kehittämiseen, yhteistyöhön ja hyvinvointiin ja odotamme reilua ja eettistä käyttäytymistä kaikkia kohtaan. Uskomme, että yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen on menestyksen edellytys nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme myös aktiivisesti edistää kestävää kehitystä paikallisyhteisöissämme.

YMPÄRISTÖVASTUU

Incap edistää kestävää kehitystä parantamalla tuotantonsa tehokkuutta ja ottamalla huomioon kaikki toimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkimällä minimoimaan ne. Tärkein asia, johon voimme vaikuttaa, on resurssien ja materiaalien tehokas käyttö. Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat energiankulutuksen hiilidioksidipäästöt ja tuotannosta syntyvä jäte. Jatkuva parantaminen perustuu ympäristövaikutusten jatkuvaan tunnistamiseen, mittaamiseen ja raportointiin.

TALOUDELLINEN VASTUU

Incapin taloudellinen vastuu perustuu korkeisiin kasvutavoitteisiin ja hyvään kannattavuuteen. Tavoitteenamme on olla kestävästi kasvava liikekumppani asiakkaillemme ja toimittajillemme. Hyvän taloudellisen suorituskyvyn avulla pyrimme tarjoamaan henkilöstöllemme vakaat työsuhteet ja luomaan arvoa sijoittajillemme. Kasvavana ja kannattavana liiketoimintana meillä on hyvät edellytykset täyttää kaikkien osakkeenomistajien odotukset. Taloudellinen vastuu muodostaa meille perustan, jonka pohjalta voimme ottaa huomioon toimintamme ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät näkökohdat.