Incap Oyj                Pörssitiedote                                 27.4.2022 klo 15.00
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Incap Oyj:n hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Incap Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden hankkimiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu rullaavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, jossa uusi ansaintajakso alkaa joka vuosi hallituksen niin päättäessä.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Incapin osakkeita suorituksen perusteella. Hallitus päättää ansaintakriteeristä ja ansaintakriteerille asetettavista tavoitteista kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmästä ansaittava mahdollinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson lopussa.

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista.

Ansaintajakson 2022–2024 ansaintakriteeri on konsernin kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2022–2024 kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 6 038 Incap Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mikäli yhtiön 29.4.2022 kokoontuva varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesta osakesplitistä, jossa osakkeenomistajille annettaisiin maksutta uusia yhtiön osakkeita heidän omistuksensa suhteessa osakkeenjaon täsmäytyspäivänä siten, että kutakin osaketta kohden annettaisiin neljä (4) uutta osaketta, ansaintajakson 2022–2024 perusteella maksettavien palkkioiden määrää muutetaan osakesplitiä vastaavasti. Tällöin ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot vastaisivat yhteensä enintään 30 191 Incap Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Johtoryhmän jäsen on velvoitettu omistamaan 50 % ansaitsemistaan netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen omistusosuus yhtiöstä vastaa 50 %:n suuruista osuutta hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä vuonna. Vastaavasti toimitusjohtaja on velvollinen omistamaan 50 % ansaitsemistaan netto-osakkeista, kunnes hänen omistusosuutensa yhtiöstä vastaa 100 %:a hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä vuonna. Kyseinen määrä yhtiön osakkeita tulee omistaa yhtä kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, hallituksen puheenjohtaja, +358 (0)40 036 9438

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI 

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.