INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.3.2023 klo 18.00
 
Incap Oyj:n hallitus päätti 27.4.2022 perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden hankkimiseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.
 
Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu rullaavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, jossa uusi ansaintajakso alkaa joka vuosi hallituksen niin päättäessä.
 
Järjestelmässä konsernin avainhenkilöillä on mahdollisuus ansaita Incapin osakkeita suorituksen perusteella. Hallitus päättää ansaintakriteeristä ja ansaintakriteerille asetettavista tavoitteista kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmästä ansaittava mahdollinen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson lopussa.
 
Incap Oyj:n hallitus päätti nyt ansaintajaksosta 2023–2025, jossa ansaintakriteeri on konsernin kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Ansaintajaksolla 2023–2025 kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2023–2025 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 27 123 Incap Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.
 
Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista.
 
Johtoryhmän jäsen on velvoitettu omistamaan 50 % ansaitsemistaan netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen omistusosuus yhtiöstä vastaa 50 %:n suuruista osuutta hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä vuonna. Vastaavasti toimitusjohtaja on velvollinen omistamaan 50 % ansaitsemistaan netto-osakkeista, kunnes hänen omistusosuutensa yhtiöstä vastaa 100 % hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksua edeltävänä vuonna. Kyseinen määrä yhtiön osakkeita tulee omistaa yhtä kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.
 
INCAP OYJ
 
Lisätietoja:
 
Ville Vuori, hallituksen puheenjohtaja, +358 (0)40 036 9438
 
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com
 
INCAP LYHYESTI 
 
Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 800 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.