Incap Oyj
Pörssitiedote 16.1.2015 klo 10 (EET)

INCAP OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO INISSION AB:N TEKEMÄSTÄ PAKOLLISESTA JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

1. Taustatietoja

Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö") tiedotti 12.12.2014, että Inission AB:n omistusosuus ("Inission" tai "Tarjouksentekijä") oli ylittänyt 30 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Inission hankki 11.12.2014 omistukseensa 4 522 948 Yhtiön osaketta. Tämän seurauksena Inissionin omistus Incapissa nousi 28 500 000 osakkeesta 33 022 948 osakkeeseen, mikä vastaa noin 30,27 prosentin osuutta kaikista Incapin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakehankinnan seurauksena Inissionille syntyi velvoite tehdä arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen pakollinen julkinen ostotarjous kaikista muista Incapin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Hankittuaan 22.12.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistamat 7 684 615 Incapin osaketta Inission omistaa yhteensä 40 707 564 osaketta, eli noin 37,31 prosentin osuuden kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Inission julkaisi 23.12.2014 tiedotteen koskien Inissionin tekemää pakollista julkista ostotarjousta ("Ostotarjous") kaikista Incapin liikkeeseen laskemista osakkeista ("Tiedote"). Tiedotteen johdosta Incap antoi samana päivänä asiasta pörssitiedotteensa.

Ostotarjouksen mukainen tarjottava vastike on 0,03 euroa käteisenä jokaisesta Incapin osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty ("Tarjoushinta"). Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 7.1.2015 klo. 9.30 ja päättyy 30.1.2015 klo 16.00, ellei tarjousaikaa jatketa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen tarkemmat ehdot ilmenevät Tarjouksentekijän 2.1.2015 julkistamasta tarjousasiakirjasta ("Tarjousasiakirja").

Viitaten Tiedotteeseen Incapin hallitus antaa seuraavan arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) ("AML") 11 luvun 13 §:n mukaisen lausunnon Ostotarjouksesta. Tämä lausunto käsittelee Ostotarjousta Incapin ja Incapin osakkeenomistajien kannalta.

2. Hallituksen lausunto

2.1 Hallituksen suositus

Hallituksen käsitys tämän lausunnon päivämääränä on, että Ostotarjouksessa tarjottava vastike 0,03 euroa on liian alhainen ottaen huomioon yhtiön osakekurssin, Incapin tulevaisuudennäkymät ja UB Capital Oy:n ("United Bankers") alla mainitun Fairness Opinion -lausunnon, eikä Ostotarjous tämän johdosta ole kohtuullinen Yhtiön osakkeenomistajien kannalta.

Alla esitettyihin arvioihin ja faktoihin perustuen Incapin hallituksen päätöksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet suosittelevat Ostotarjouksen hylkäämistä. Hallituksen jäsenten näkemys on yksimielinen.

2.2 Taustaa lausunnolle

Incapin hallitus on muodostanut Ostotarjouksen arviointia varten hallituksen riippumattomista jäsenistä koostuvan itsenäisen työryhmän, jonka jäsenet ovat hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen ja hallituksen jäsenet Susanna Miekk-oja ja Raimo Helasmäki. Incapin hallitus on edellä mainittujen riippumattomien jäsenten toimesta päätösvaltainen. Ainoastaan riippumattomat hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Ostotarjouksen arviointiin ja sen edellyttämien päätösten tekemiseen ja niiden valmisteluun. Kyseiset hallituksen jäsenet omistavat Incapin osakkeita seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen omistaa suoraan ja yhdessä lähipiirinsä kanssa 306 484 osaketta, Susanna Miekk-oja suoraan ja yhdessä lähipiirinsä kanssa 233 021 osaketta ja Raimo Helasmäki 89 944 osaketta.

Hallituksen varsinaiset jäsenet Fredrik Berghel ja Olle Hulteberg ovat Tarjouksentekijän ainoat osakkeenomistajat ja näin ollen ei-riippumattomia Tarjouksentekijästä. Berghel ja Hulteberg eivät ole osallistuneet tämän lausunnon valmisteluun.

Ostotarjouksen arvioimisen tueksi hallitus on antanut United Bankersille toimeksiannon laatia ja antaa puolueeton Fairness Opinion -lausunto Tarjoushinnasta. Fairness Opinion -lausunto on kokonaisuudessaan tämän lausunnon liitteenä ja sen mukaan Tarjoushinta ei ole taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen.

Incap on Ostotarjoukseen liittyen sitoutunut noudattamaan AML 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua suositusta (Ostotarjouskoodi).

2.3 Arvio Ostotarjouksesta Incapin ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta

Osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsingissä 10.12.2014 eli viimeisenä tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävänä kaupankäyntipäivänä oli 0,06 euroa. Osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltäneiden kolmen (3) kuukauden aikana eli 11.9.2014-10.12.2014 oli 0,06 euroa. Vastaavasti osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltäneiden kahdentoista (12)  kuukauden aikana eli 11.12.2013-10.12.2014 oli 0,06 euroa, yhdeksän (9) kuukauden aikana eli 11.3.2014-10.12.2014 oli 0,05 euroa ja kuuden (6)kuukauden aikana eli 11.6.2014-10.12.2014 oli 0,06 euroa.

Tarjoushinta 0,03 euroa on noin 50 prosenttia matalampi kuin Incapin osakkeen tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kahdentoista (12) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsingissä ja noin 50 prosenttia matalampi kuin osakkeen päätöskurssi NASDAQ OMX Helsingissä 10.12.2014 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä. Tarjoushinta on noin 45 prosenttia matalampi kuin tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän yhdeksän (9) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi ja 49 prosenttia matalampi kuin kuuden (6) ja kolmen (3) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotetut keskikurssit.

Tarjousasiakirjan mukaan Tarjouksentekijä uskoo Yhtiön liiketoimintaan ja haluaa aiempaa suuremman omistuksen kautta sitoutua Yhtiön kehittämiseen entistä tiiviimmin ja Tarjouksentekijän ensisijaisena tavoitteena ei ole poistaa Yhtiön osakkeita NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalta. Tarjouksentekijä on ilmoittanut, että se on osana Ostotarjoukseen liittyvää rahoitusjärjestelyä sitoutunut pyrkimään 42,0 prosentin omistusosuuden saavuttamiseen yhtiössä Ostotarjouksen tuloksesta riippumatta.  Hallitus huomauttaa, että Yhtiön nykyinen omistuspohja huomioon ottaen näin merkittävä vähemmistöosakeomistus saattaa mahdollistaa enemmistön saavuttamisen yhtiökokouksessa. Hallitus huomauttaa myös, että jatkossa kaupankäynti Yhtiön osakkeilla voi olla nykyistä vähäisempää ja Osakkeen hinnanmuodostus pörssissä epävarmempaa.

Hallitus toteaa, että Tarjouksentekijä on Yhtiön suurin osakkeenomistaja sekä suora kilpailija. Tarjouksentekijä on Tarjousasiakirjassa viitannut Yhtiön aikaisempina vuosina heikentyneeseen taloudelliseen tilaan. Hallituksen käsityksen mukaan Tarjoushinta ei huomioi viimeaikaista kehitystä Yhtiön liiketoiminnassa. Yhtiö jatkoi vuonna 2014 toimintansa tehostamista vuonna 2013 aloitetun Turnaround-ohjelman mukaisesti. Varsinaisen Turnaround-ohjelman päätyttyä Yhtiö on keskittynyt vakauttamaan toimintaansa ja taloudellista asemaansa. Yhtiö on myös neuvotellut rahoittajatahojen kanssa lainanlyhennysten määrästä ja aikataulusta sekä muista rahoitusjärjestelyistä. Viimeisen kuuden kuukauden aikana uuden toimitusjohtajan johdolla tehty järjestelmällinen työ kantaa nyt hedelmää ja heijastuu myönteisesti Yhtiön kannattavuuteen. Vaasan mekaniikkatehtaan liiketoiminnan myynti tehtaan toimivalle johdolle mahdollistaa Incapin strategisen keskittymisen yksinomaan elektroniikan sopimusvalmistukseen, jolloin yhtiöllä on elektroniikkaan ja siihen liittyvään kokoonpanoon keskittyvät tehtaat Viron Kuressaaressa ja Intian Tumkurissa. Elektroniikkatuotannon valmistusmäärät Kuressaaren tehtaalla ovat kasvussa. Intian kehitys jatkuu vahvana. Intian uusi hallitus on ilmoittanut, että sen tavoitteena on parantaa paikallista liiketoimintaympäristöä, ja tämän arvioidaan tukevan Incapin kasvutavoitteita erityisesti paikallisilla markkinoilla. Incap on myös saanut myönteistä palautetta asiakkailtaan ja uskoo, että heidän luottamuksensa yhtiöön on palautunut ja vahvistuu edelleen. Hallitus huomauttaa lisäksi, että erityisesti Tarjoushinnan alhainen taso silmällä pitäen se on huolellisesti arvioinut ja noudattanut Yhtiön velvollisuutta julkistaa kaikki sellaiset päätöksensä ja muut Yhtiötä koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön arvopaperin arvoon.

Hallitus toteaa, että United Bankersin antaman Fairness Opinion -lausunnon mukaan Tarjoushinta ei ole taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen.

Hallitus on myös arvioinut Ostotarjoukselle mahdollisia vaihtoehtoisia järjestelyjä:

Tarjouksentekijä on ollut Yhtiön suurin osakkeenomistaja vuodesta 2013 lähtien. Tarjouksentekijä ja Yhtiö tekivät heinäkuussa 2013 sopimuksen ehdollisesta yritysjärjestelystä, jossa Tarjouksentekijän ja Yhtiön yhdistyminen oli tarkoitus toteuttaa siten, että Yhtiö ostaisi Tarjouksentekijän tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi järjestelyn elokuussa 2013. Yritysjärjestelyn toteutuminen olisi kuitenkin edellyttänyt, että Tarjouksentekijä olisi päättänyt käyttää sopimuksen mukaista optiotaan yhdistymisestä vuoden 2013 loppuun mennessä. Yhdistymisoptio perustui Incapin markkinahintaan kyseisenä ajankohtana. Vaikka Tarjouksentekijä ei käyttänyt optiotaan Yhtiön ja Tarjouksentekijän toimintojen yhdistämisestä, se ilmoitti tammikuussa 2014 olevansa edelleen kiinnostunut yhdistymisestä, minkä jälkeen Tarjouksentekijä on tehnyt Yhtiölle ehdotuksia oleellisilta osin edellä kuvatun yhdistymisen toteuttamisesta markkinahinnan alittavalla vastikkeella. Hallitus on torjunut nämä ehdotukset osakkeenomistajille epäedullisina.

Yhtiö on 23.1.2014 julkistetun päätöksen mukaisesti vuoden 2014 aikana arvioinut strategisia vaihtoehtoja ja mahdollisia liittoumia yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi edelleen. Tämä on sisältänyt keskusteluja sekä Tarjouksentekijän että kolmansien osapuolten kanssa, ja Yhtiötä kohtaan on esitetty alustavaa konsolidaatioihin liittyvää kiinnostusta. Hallitus näkee yritysjärjestelyt mahdollisena vaihtoehtona Yhtiön kehittämiseksi, mutta sen strategiana on ollut vahvistaa Yhtiötä ennen mahdollisiin järjestelyihin ryhtymistä, mikä työ on jatkunut myös Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen. Tarjouksentekijän noin 37 prosentin omistusosuudesta ja Ostotarjouksen tiukasta aikataulusta johtuen, sekä huomioiden hallituksen aikaisemman arviointityön, hallitus ei ole erikseen aktiivisesti etsinyt vaihtoehtoisia tai kilpailevia tarjouksia Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen.

2.4 Strategiaa, toimintaa ja työntekijöitä koskeva arvio

Tarjousasiakirjan mukaan Tarjouksentekijä ei odota Ostotarjouksen toteuttamisella olevan välitöntä vaikutusta Incapin liiketoimintaan, omaisuuteen tai johdon tai työntekijöiden asemaan. Tarjouksentekijä uskoo, että Yhtiön suurimman omistajan entistä vahvemmalla sitoutumisella Yhtiön omistukseen on positiivinen vaikutus sekä Yhtiön liiketoimintaan että sen mahdollisuuksiin parantaa rahoitusasemaansa. Tarjousasiakirjan mukaan Tarjouksentekijän tavoitteena, riippumatta Ostotarjouksen toteutumisasteesta, on tukea aiempaa enemmän Incapin mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa ja sitä, että Yhtiön talous saadaan parempaan kuntoon, jotta Yhtiön johto ja henkilöstö voivat keskittyä Yhtiön liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.

Tarjousasiakirjaan mukaan Tarjouksentekijä ei odota Ostotarjouksella olevan välitöntä vaikutusta Yhtiön liiketoimiin ja toimipaikkoihin eikä työpaikkojen määrään. Koska Tarjouksentekijän ja Yhtiön asiakastoimialat täydentävät hyvin toisiaan, keskipitkällä aikavälillä Tarjouksentekijä aikoo tutkia sen ja Yhtiön yhteistyömahdollisuuksia muun muassa myyntitoimintojen ja hankintojen osalta.

Incap ei ole saanut henkilöstönsä edustajilta erillistä lausuntoa Ostotarjouksen vaikutuksista työllisyyteen.

Tarjousasiakirjan mukaan Tarjouksentekijä on neuvotellut kahden suomalaisen rahoituslaitoksen kanssa sopimuksesta, jonka mukaan nämä rahoituslaitokset suostuvat siihen, että Incapin vuosittaisen lainojen takaisinmaksun määrä vuosina 2015-2017 näille rahoituslaitokselle ei ylitä 0,5 miljoonaa euroa mikäli Incapin hallitus näin päättää ja asiasta tehdään erikseen yksityiskohtainen sopimus Incapin ja näiden rahoituslaitosten välillä. Mikäli Incap ei kuitenkaan 31.8.2015 mennessä hanki osakeannilla uutta pääomaa vähintään 1 miljoonaa euroa, vuosittainen lainojen takaisinmaksun määrä näille rahoituslaitoksille palautuu ennalleen eli määrään, joka oli sovittu ennen rahoitussopimuksiin neuvoteltuja edellä mainittuja muutoksia. Rahoitusjärjestely on kuvattu yksityiskohtaisemmin Tarjousasiakirjassa.

Hallitus toteaa, että Yhtiö ei ole valtuuttanut Tarjouksentekijää tai sen omistajia käymään edellä kuvattuja rahoitusneuvotteluja tai luovuttamaan Yhtiötä koskevaa tietoa rahoituslaitoksille, minkä vuoksi hallituksen riippumattomat jäsenet tai yhtiön johto eivät ole tietoisia, minkä rahoituslaitosten kanssa neuvotteluja on käyty. Hallitus toteaa, että Incapin johto on käynyt Ostotarjouksesta riippumatta neuvotteluja Incapin lainojen takaisinmaksuohjelmien muutoksista siten, että kassavaroja voidaan paremmin allokoida liiketoiminnan kasvattamiseen. Ostotarjouksesta riippumatta hallitus tulee perehtymään syvällisemmin Tarjouksentekijän esittämään rahoitusratkaisuun saatuaan siitä tarkempaa tietoa.

Hallitus toteaa edelleen, että Tarjouksentekijän ehdottama osakeanti vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla vaikuttaa mahdolliselta vaihtoehdolta Incapin kasvun rahoittamiseksi. Hallitus toteaa, että se on täysilukuisena jo ennen Ostotarjouksen julkistamista tehnyt päätöksen alkaa arvioida osakeannin järjestämisen mahdollisuutta yhtenä vaihtoehtona. Yhtiö tiedotti päätöksestä johdon osavuotisen selvityksen yhteydessä 13.11.2014.

Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämien tietojen perusteella hallitus arvioi, ettei Ostotarjouksen tuloksella ole välittömiä ja/tai suoria vaikutuksia Incapin nykyiseen liiketoimintaan tai työllisyyteen Yhtiössä.  

Hallitus katsoo, että Tarjousasiakirjassa esitetty tieto Tarjouksentekijän Incapia koskevista suunnitelmista pidemmällä aikavälillä on varsin rajallista ja yleisluonteista. Yksityiskohtien puuttuessa hallitus ei voi muodostaa tarkempaa käsitystä Tarjouksentekijän Ostotarjouksen jälkeisistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisestä vaikutuksesta Yhtiön liiketoimintaan ja työntekijöiden asemaan. Hallituksella on kuitenkin tiedossaan Tarjouksentekijän aiemmin, vuoden 2013 järjestelyjen yhteydessä, julkistama konsolidaatiostrategia. Tarjouksentekijä on ilmoittanut Tarjousasiakirjassa, että se aikoo tutkia yhteistyömahdollisuuksia muun muassa myyntitoimintojen ja hankintojen osalta. Mahdollisen myyntitoiminta- tai hankintayhteistyön edullisuus tai haitallisuus riippuu hallituksen käsityksen mukaan täysin yhteistyön ehdoista, minkä vuoksi hallitus ei voi muodostaa asiasta tässä yhteydessä tarkempaa käsitystä.

3. Tähän lausuntoon liittyvät tiedot

Tämä hallituksen lausunto ei ole luonteeltaan osakkeenomistajien eikä minkään muun tahon sijoitus- eikä veroneuvontaa, eikä hallituksen voida edellyttää erityisesti arvioivan yleistä osakekurssin kehitystä tai sijoittamiseen yleensä liittyviä riskejä. Osakkeen-omistajien tulee itsenäisesti harkita ja päättää Tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ottaen huomioon kaikki saatavilla oleva informaatio, mukaan lukien Tarjousasiakirjaan ja tähän hallituksen lausuntoon sisältyvät lausumat ja tiedot. Hallitus ei voi taata, että Yhtiön osakkeenomistajat saisivat tulevaisuudessa tarjottavaa vastiketta paremman hinnan.

Hallituksen taloudellisena neuvonantajana Tarjoushinnan kohtuullisuuden arvioimisessa on toiminut United Bankers. Incapin oikeudellisena neuvonantajana tämän lausunnon osalta on toiminut Fondia Oy.

Helsingissä 16.1.2015

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Lassi Noponen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 501 5127

Liite:
United Bankersin asiantuntijalausunto Ostotarjouksen kohtuullisuudesta (Fairness Opinion)

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Inission AB
Keskeiset tiedotusvälineet

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997. Lisätietoja: www.incap.fi

LIITE
United Bankersin asiantuntijalausunto Ostotarjouksen kohtuullisuudesta (Fairness Opinion)

Board of Directors
Incap Oyj
Keilaranta 4
02150 Espoo
Finland

Helsinki, January 15, 2015

Members of the Board of Directors:

Inission AB ("Inission") has on December 12, 2014 disclosed its duty to make a mandatory public Tender Offer ("Transaction") in accordance with Chapter 11, Section 19 of the Finnish Securities Market Act for all the shares and securities entitling to the shares of Incap Oyj ("Incap" or the "Company"). Today Inission owns altogether 40,707,563 shares in Incap, corresponding to approximately 37.71 per cent of the shares and related voting rights in the Company.

The price to be offered in the mandatory public Tender Offer for each Incap share validly tendered in accordance with the Terms and Conditions of the Tender Offer will be EUR 0.03 in cash (the "Offer Price"). Incap has no other securities, such as option rights or convertible loans with existing conversion rights, entitling to the shares. On December 10, 2014, i.e. on the last trading day preceding the date when Inission was obligated to make the public Tender Offer, the closing price of Incap share on NASDAQ OMX Helsinki was EUR 0.06.

Incap's Board of Directors has engaged UB Capital Oy ("UB Capital") to submit an opinion as to the fairness, from a financial point of view, of the consideration to be received by the Incap shareholders in the proposed Transaction.

In arriving at its Fairness Opinion, UB Capital has, among other things:

 • Reviewed publicly available financial information regarding Incap and the industry in which it operates
 • Reviewed certain forecasts and analyses prepared by Incap relating to its business and financial performance
 • Compared the financial and operating performance of Incap with publicly available information regarding other selected companies
 • Performed other analyses and financial studies UB Capital considered as relevant for the purpose of this opinion
 • In giving its opinion, UB Capital has relied upon and assumed the completeness and accuracy of all information that was publicly available or was provided to or discussed with UB Capital by Incap or otherwise reviewed by or for UB Capital. Further, UB Capital did neither independently verify nor assume any responsibility or liability of independently verifying any such information or its completeness or accuracy. In relying on any financial analyses or forecasts prepared by Incap, UB Capital assumed that they were prepared based on assumptions reflecting the best available estimates and judgments as to the expected future financial prospects.

  The Fairness Opinion is based on prevailing economic, market and other conditions and the information made available to UB Capital as of the date hereof. Further, it should be understood that subsequent developments may have an effect on this opinion and that UB Capital assumes no obligation to update, reaffirm or revise its opinion. The opinion is limited to the fairness, from a financial point of view, of the consideration received by Incap shareholders in the proposed Transaction.

  Based on the valuation of the peer group, previous transactions and estimates given to us by the management, our final conclusion is that the Offer Price of EUR 0.03 per share is not fair from a financial point of view.

  This letter is intended exclusively to the Board of Directors of Incap for the purposes of its evaluation of the Transaction. The opinion does not constitute a recommendation to any shareholder of Incap with respect to the Tender Offer or any other matter. Furthermore, this opinion may not be disclosed, referred to, or communicated to any third party without the prior written consent of UB Capital.

  Sincerely,

  UB Capital Oy

   

  This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Incap Oyj via Globenewswire

  HUG#1887632