Incap Oyj        Pörssitiedote               10.4.2014 klo 19.00

INCAP OYJ:N VUODEN 2014 YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.4.2014 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 21 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 60,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio
(6 979 595,95 euroa) jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että, yhtiöjärjestyksen hallituksen lukumäärää koskeva kohta muutetaan
kuulumaan seuraavasti:

" 5 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 25 000 euroa ja jäsenen 17 500 euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 200 euroa kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 40 % kaikista osakkeista ja äänistä muuttivat ehdotustaan liittyen hallituksen jäsenten lukumäärään ja ehdottivat, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Uutta ehdotusta tukivat osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista osakkeista ja äänistä ja noin 92 % kokouksessa läsnä olevista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 40 % kaikista osakkeista ja äänistä muuttivat ehdotustaan liittyen hallituksen kokoonpanoon ja ehdottivat, että jo aiemmin mainittujen Lassi Noposen, Susanna Miekk-ojan ja Olle Hultebergin lisäksi hallitukseen valitaan Fredrik Berghel ja Raimo Helasmäki. Uutta ehdotusta tukivat osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista osakkeista ja äänistä ja noin 92 % kokouksessa läsnä olevista osakkeista ja äänistä.

Fredrik Berghel ja Raimo Helasmäki antoivat kokouksessa suostumuksensa uudelleenvalintaan. Lassi Noponen, Susanna Miekk-oja  ja Olle Hulteberg olivat antaneet suostumuksensa tehtävään aiemmin.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Susanna Miekk-oja, Lassi Noponen, Olle Hulteberg ja Fredrik Berghel. Neljä hallituksen jäsentä on riippumattomia yhtiöstä ja kolme heistä on riippumattomia yhtiön suurimmista omistajista. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Karppisen.

Yllä mainittujen päätösten lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista osakkeista ja äänistä ja noin 92 % läsnä olevista osakkeista ja äänistä ilmoittivat, että ne tulisivat vastustamaan ehdotusta valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista erityisistä oikeuksista. Tämän vuoksi hallitus veti pois ehdotuksensa yhtiökokoukselle, eikä asiaa käsitelty kokouksessa laajemmin.

Hallituksen järjestäytymiskokous
Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen.  

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 24.4.2014 alkaen.

INCAP OYJ

Fredrik Berghel
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Fredrik Berghel, puh. +46 73 202 2210
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1776535