Incap Oyj                                   
Tilinpäätöstiedote                     13.2.2019 klo 8.30 (EET)                                       

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2018 (TILINTARKASTAMATON)

Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi

Avainluvut tammi-joulukuussa 2018

  • Konsernin liikevaihto oli 59,0 miljoonaa euroa, mikä on 21,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2017: 48,5 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 8,6 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli 14,6 % (9,4 %).
  • Tilikauden tulos oli 5,8 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli 1,34 euroa (0,72 euroa).
  • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. Vuonna 2016 toteutetun osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön osingonjaossa on rajoituksia 31.8.2019 saakka.
  • Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2019 ovat samalla tasolla tai hieman suurempia kuin vuonna 2018 olettaen, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Avainluvut heinä-joulukuussa 2018

  • Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa eli 29,2 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (7‒12/2017: 24,8 milj. euroa).
  • Toisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 5,6 miljoonaa euroa (7-12/2017: 2,3 milj. euroa).


Incap-konsernin toimitusjohtaja Otto Pukk:

"Liiketoimintamme kehittyi vuonna 2018 hyvin. Vuoden viimeinen neljännes oli vahva sekä liikevaihdoltaan että kannattavuudeltaan ja ylitti odotuksemme. Liikevaihtoa kasvattivat pääosin vakiintuneiden asiakkaiden lisääntynyt kysyntä, ja tämän lisäksi tuotantomäärät uusille asiakkaille kasvoivat.

Erityisen iloinen olen hyvästä kannattavuudesta. Liikevoittomme nousi 8,6 miljoonaan euroon. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 14,6 prosenttia, mitä pidetään elektroniikan sopimusvalmistuksessa hyvänä tasona.

Toiminnan kehittämisessä keskitymme edelleen niihin toimintoihin, jotka tuottavat suurinta lisäarvoa asiakkaillemme. Olemme pitäneet organisaatiomme kevyenä ja jatkaneet tiukkaa kustannusten hallintaa. Tämä yhdessä liikevaihdon kasvun kanssa paransi kannattavuutta selkeästi.  

Kysynnän kasvaessa olemme investoineet tuotantokapasiteetin kehittämiseen ja kasvattamiseen. Uuden tuotantolinjan rakentaminen Intian tehtaalle oli tarpeen, jotta voimme vastata kasvavaan kysyntään. Viron tehtaalla tehty kehitystyö on lisännyt tuotannon tehokkuutta. Asiakastoimitusten varmistamiseksi jatkamme investointeja tuotantomenetelmien ja -kapasiteetin kehittämiseen.

Elektroniikan sopimusvalmistuksen toimiala on kärsinyt komponenttien saatavuusongelmista koko vuoden. Kasvattamalla harkitusti varastoja ja toimimalla tiiviissä yhteistyössä toimittajiemme kanssa olemme onnistuneet turvaamaan asiakastilausten oikea-aikaiset toimitukset sopimusten mukaisesti.  

Jatkamme työtä asiakaskunnan laajentamiseksi. Vakiintuneiden teollisuuden asiakkaiden lisäksi teemme yhteistyötä monien lupaavien teknologia-alan start-up-yritysten kanssa.

Katsomme tulevaisuuteen luottavaisina, sillä elektroniikan käyttö erilaisissa sovelluksissa laajenee kaikkialla maailmassa. Toimialan yleiset näkymät ovat edelleen hyvät, mutta elektroniikan sopimusvalmistajana tiedämme, että meidän on pystyttävä sopeutumaan nopeasti mahdollisiin markkinamuutoksiin. Luotan kuitenkin siihen, että tehokkaan toimintamallimme ansiosta kilpailukykymme markkinoilla säilyy jatkossakin. Taloudellinen tilanteemme on vakaa ja pystymme sopivan tilaisuuden tullen kasvattamaan liiketoimintaa myös yritysjärjestelyin. "

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 770 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Toimintaympäristö vuonna 2018

Incap-konsernin toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 2018. Asiakkaat ovat erittäin kustannustietoisia ja vaativat sopimusvalmistuskumppaneiltaan toiminnan jatkuvaa tehostamista ja kilpailukykyä. Yleinen kustannustaso Incapin toimintamaissa pysyi vakaana. Elektroniikan sopimusvalmistajien liiketoiminta on kuitenkin kärsinyt korkeasta kysynnästä johtuvasta komponenttien saatavuusongelmista, ja tämän tilanteen odotetaan jatkuvan. Komponenttien ja raaka-aineiden hinnat nousivat maltillisesti.

Pitkällä tähtäimellä Incap näkee markkinoiden kehittyvän positiivisesti, sillä elektroniikkaa käytetään yhtä enemmän teollisuudessa myös uudenlaisissa käyttökohteissa kuten kevyessä liikenteessä ja muissa arkipäivän laitteissa. Lisäksi kasvava ympäristöteknologiasektori tuo markkinoille uusia mahdollisuuksia.

Liikevaihto ja tulos vuonna 2018

Tammikuu-joulukuu

Tilikauden liikevaihto oli 59,0 miljoonaa euroa eli 21,5 % enemmän kuin vuonna 2017 (1-12/2017: 48,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui sekä nykyisten että uusien asiakkaiden kysynnän kasvusta.

Incap-konsernin kannattavuus oli hyvä. Koko vuoden 2018 liikevoitto (EBIT) oli 8,6 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa) eli 14,6 % liikevaihdosta (9,4 %), mitä pidetään yhtiön toimialalla hyvänä tasona. Kannattavuustaso on saavutettu pitämällä yhtiön organisaatiorakenne kevyenä ja yleiskustannukset matalina sekä lisäämällä kummankin tehtaan tehokkuutta. Myös liikevaihdon kasvu paransi kannattavuutta.

Henkilöstökulut tilikaudella nousivat liiketoiminnan volyymin kasvaessa viime vuodesta ja olivat 4,6 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,5 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa). Suurempien tuotantomäärien vuoksi materiaalikustannukset kasvoivat 36,9 miljoonasta eurosta 44,3 miljoonaan euroon. Vaihto-omaisuuden määrä tilikauden päättyessä lisääntyi liiketoiminnan kasvun seurauksena 7,7 miljoonasta eurosta 11,6 miljoonaan euroon.

Nettorahoituskulut olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Poistot olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).

Tilikauden tulos oli 5,8 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 1,34 euroa (0,72 euroa).

Heinäkuu-joulukuu

Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa eli 29,2 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2017: 24,8 milj. euroa).

Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 5,6 miljoonaa euroa eli 142,2 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2017: 2,3 milj. euroa). Katsauskauden toisen vuosipuoliskon tulos oli 3,8 miljoonaa euroa, kun se viime vuoden vastaavalla jaksolla oli 1,6 miljoonaa euroa.

VERTAILU TILIKAUSITTAIN
(1 000 euroa)
1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto 58 961 48 543
Liikevoitto/tappio (EBIT) 8 633 4 547
Tilikauden tulos 5 846 3 134
Osakekohtainen tulos, euroa 1,34 0,72

VERTAILU PUOLIVUOSITTAIN (1 000 euroa) 7-12/2018 1-6/2018 7-12/2017 1-6/2017
Liikevaihto 31 996 26 965 24 764 23 779
Liikevoitto/tappio (EBIT) 5 560 3 073 2 296 2 251
Katsauskauden tulos 3 757 2 090 1 584 1 550
Osakekohtainen tulos, euroa 0,86 0,48 0,36 0,36

Investoinnit

Investointien määrä vuonna 2018 oli 2,2 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa) ja ne liittyivät lähinnä Intian tehtaan uuteen valmistuslinjaan.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2018 oli 32,1 miljoonaa euroa (24,8 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 15,7 miljoonaa euroa (10,4 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 12,1 miljoonaa euroa (10,7 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste parani edelleen ja oli 49,1 % (42,0 %). Net gearing parani ja oli 16,6 % (41,9 %).

Vieras pääoma kasvoi hieman edellisestä vuodesta 16,3 miljoonaan euroon (14,4 milj. euroa), josta korollista oli 5,5 miljoonaa euroa (7,2 milj. euroa). Korolliset nettovelat alenivat 2,6 miljoonaan euroon (4,4 milj. euroa).

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 1,0 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa) ja korottomat 0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset korolliset velat olivat 4,5 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa). Korollisista veloista 3,1 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön (3,0 milj. euroa). Muita velkoja ovat 1,4 miljoonaa euroa suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja limiittejä sekä 1,0 miljoonaa euroa Virossa käytettyä factoringrahoitusta.

Konsernin lainojen kovenantteina on mm. omavaraisuusaste sekä konsernin korollinen velka suhteessa EBITDA:han, ja niiden toteutumista seurataan puolivuosittain. Kovenanttien tarkasteluhetkellä 31.12.2018 korollisten velkojen ja EBITDA:n suhteen tavoitetaso oli alle 2,5 ja omavaraisuusasteen yli 25,0 %. Yhtiö täytti nämä kovenanttiehdot, sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut tunnusluku korolliset velat/EBITDA oli 0,6 ja omavaraisuusaste 49,1 %.

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.

Konsernin kassatilanne tilikaudella oli hyvä. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 1,0 (1,0) ja current ratio 1,7 (1,6).

Liiketoiminnan rahavirta oli 4,1 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Konsernin rahavarat 31.12.2018 olivat 2,9 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,03 miljoonaa euroa positiivinen.

Henkilöstö

Vuoden 2018 lopussa Incap-konsernissa työskenteli 768 henkilöä (570). Henkilöstöstä 90,5 % työskenteli Intiassa (87 %), 9,2 % Virossa (12 %) ja 0,3 % Suomessa (0,5 %). Vuoden lopussa henkilöstöstä oli naisia 126 (113) ja miehiä 642 (457). Keskimääräinen ikä oli 33 vuotta (31). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden aikana oli 684 (535).

Vakinaisessa työsuhteessa oli 215 (198) ja määräaikaisessa 553 (372) henkilöä.

Yhtiön johto ja organisaatio

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Otto Pukk, joka on myös Viron toimintojen johtaja, Intian toimintojen johtaja Murthy Munipalli sekä 21.1.2019 alkaen talousjohtaja Antti Pynnönen.

Incap-konsernin toimitusjohtajana toimi 25.06.2018 saakka diplomi-insinööri, MBA Vesa Mäkelä (s. 1964). KTM Otto Pukk (s. 1978) nimitettiin konsernin toimitusjohtajaksi 18.9.2018. Sitä ennen hän toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 25.6.2018 – 18.9.2018. Otto Pukk toimii myös Viron toimintojen johtajana. KTM Antti Pynnönen (s. 1982) nimitettiin 23.11.2018 talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi, ja hän aloitti tehtävässä 21.1.2019.

Yhtiöllä on toimintoja Virossa ja Intiassa sekä hankintatoiminnot Hong Kongissa. Konsernin tehtaat Virossa ja Intiassa toimivat tulosyksikköinä, jotka vastaavat varsinaisen tilaus-toimitusprosessin lisäksi myös tarjoustoiminnasta ja hinnoittelusta konsernin ohjeiden mukaan. Konsernin taloushallinto, hankinta, myynti, IT ja viestintä koordinoidaan keskitetysti. 

Merkittävät sopimukset katsauskaudella

Incap allekirjoitti marraskuussa yhteistyösopimuksen Corvus Energyn kanssa. Corvus Energy on yksi maailman edistyksellisimmistä meriliikenteen energiavarastojärjestelmien toimittajista. Sen toimittamia tehokkaita energiavarastoja, modulaarisia litiumioniakkujärjestelmiä, käyttää yli 90 % suurista kaupallisista hybridialuksista. Sopimuksen mukaisesti Incap toimii Corvuksen uusien tuotelinjojen ensisijaisena valmistuskumppanina. Tuotteiden valmistus ja kokoonpano tapahtuvat Incapin tehtaalla Kuressaaressa, Virossa, ja ensimmäiset toimitukset valmistuivat vuoden 2018 lopussa. Kumppanuussopimuksen arvioidaan tuovan yli 5 miljoonan euron liikevaihdon vuosittain vuodesta 2019 lähtien.

Laatu- ja ympäristöasiat

Incap-konsernin molemmissa tehtaissa on Bureau Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incapin molempien tehtaiden ympäristöjärjestelmät vastaavat ISO 14001:2015 -standardia ja laatujärjestelmät ovat ISO 9001:2015 -standardin mukaisia. Lisäksi Kuressaaren tehtaalla on lääketieteellisten laitteiden valmistukseen tarvittava Medical manufacturing ISO 13485/2016 -sertifikaatti. Viron yksiköllä on myös OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

Varsinainen yhtiökokous 2018

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.4.2018 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden voitto, 888 818,01 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen voimassaoleva valtuutus

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 17.4.2018 hallituksen päättämään enintään 436 516 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Yhtiön hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus ja tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous 17.4.2018 päätti hallituksen jäsenten määräksi kolme (3). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Carl-Gustaf von Troil ja uusina jäseninä Päivi Jokinen ja Ville Vuori. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Carl-Gustaf von Troilin. 

Yhtiön tilintarkastajana toimi edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Bengt Nyholm, KHT.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Incap Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia, joka on tullut voimaan 1.1.2016 ja on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiö julkaisee arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä viikolla 12/2019 erillisenä dokumenttina, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla.

Osake ja osakkeenomistajat

Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 4 365 168 (31.12.2017: 4 365 168).

Osakkeen kurssi vaihteli tilikauden aikana 8,22 ja 5,60 euron välillä (7,20 ja 5,25 euron välillä). Vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 7,26 euroa (6,19). Yhtiön markkina-arvo 31.12.2018 oli 31,7 miljoonaa euroa (27,0 milj. euroa). Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 2 437 osakasta (2 489). Osakkeista 4,2 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (36,0 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Tilikauden 2018 päättyessä Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 40 604 osaketta eli 0,93 % osakekannasta (40 604: 0,93%).

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2018
 

Osakkeita,
kpl

 

Omistusosuus,
%

Oy Etra Invest Ab 853 000 19,54
Nordea Life Insurance Finland 624 099 14,30
Joensuun Kauppa ja Kone 375 513 8,60
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 232 308 5,32
Laakkonen Mikko 218 257 4,99
Mandatum Life Unit-Linked 160 000 3,67
Danske Bank Helsinki Branch 141 620 3,24
K22 Finance Oy 134 100 3,07
Kakkonen Kari 100 000 2,29
Kalevi Laurila 79 021 1,81
10 suurinta yhteensä 2 917 918 66,85


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset

Yhtiö tiedotti 20.2.2018 seuraavista liputusilmoituksista:

Oy Etra Invest Ab:n omistus- ja ääniosuus muuttui 19.2.2018 ja ylitti liputusrajan. Uusi omistus oli 838 000 osaketta eli 19,2 % osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä.

Joensuun Kauppa ja Kone / K22 Finance Oy:n omistus- ja ääniosuus muuttui 19.2.2018 ja ylitti liputusrajan. Uusi omistus oli 504 100 osaketta eli 11,55 % osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä.

IFF Konsult Ab:n omistus- ja ääniosuus oli alittanut liputusrajan ja 19.2.2018 lähtien osakeomistusta ei ole ollut yhtään osaketta.

FBM Consulting Ab:n omistus- ja ääniosuus oli alittanut liputusrajan ja 19.2.2018 lähtien osakeomistusta ei ole ollut yhtään osaketta.

Nordea Life Insurance Suomi Oy:n omistus- ja ääniosuus muuttui 19.2.2018 ja ylitti liputusrajan. Uusi omistus oli 614 099 osaketta eli 14,07 % osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä.

Yhtiö vastaanotti 1.10.2018 ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Bank Abp:n omistusosuus Incapin osakkeista ja äänistä oli 14,07 % ja 614 099 osaketta. Ilmoitus liittyi osakkeiden siirtoon Nordea Bank AB:n (Publ.) fuusioituessa Nordea Bank Abp:n kanssa.

Yritysvastuu

Incap raportoi ei-taloudelliset tietonsa osana hallituksen toimintakertomusta ja vuosikertomusta. Yhtiön tärkeimmät yritysvastuun osa-alueet ovat sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja sidosryhmävastuu.

Riskienhallinta

Incap Oyj:n hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Yhtiön riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi yhtiö on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Yhtiön rahoitustilanne on tällä hetkellä hyvä eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys muodosta merkittävää riskiä.

Konsernin sisäisten transaktioiden määrittelyssä otetaan huomioon todellinen arvontuotto ja ns. markkinaehtoperiaate. Intian kumulatiivisten tappioiden tultua katetuiksi vuoden 2015 jälkipuoliskolla on Intian tytäryhtiön tuottoja mahdollista kotiuttaa myös osingonjaon kautta.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksessä 2018 tehtyjen arvostuslaskelmien perusteella osakkeiden arvon laskuun ei ole tarvetta. Yhtiön arvion perusteella Viron tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy kuitenkin riskiä johtuen tytäryhtiön aikaisempien vuosien tappiollisista tuloksista. Intian tytäryhtiön arvostukseen ei liity vastaavaa riskiä.

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Asiakkaiden kysyntään ja maksukykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan asiakaskohtaisesti. Yhtiön johto pitää asiakkuuksien hallintaa erityisen tärkeänä ja panostaa siihen voimakkaasti.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Vuonna 2018 Incapilla oli kaksi asiakasta, joiden liikevaihto ylitti yksin 10 % konsernin liikevaihdosta, ja näiden kahden asiakkaan yhteenlaskettu osuus konsernin liikevaihdosta oli 68 %. Vuonna 2017 kahden suurimman asiakkaan yhteenlaskettu osuus liikevaihdosta oli 74 %. 

Yhtiön toimiala, elektroniikan sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Yhtiö on onnistunut tehostamaan toimintaansa ja alentamaan kustannuksiaan merkittävästi. Lisäksi yhtiön tuotanto sijaitsee maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso ovat kilpailukykyisiä.

Yhtiön merkittävin valuuttakurssiriski liittyy Intian tytäryhtiöön. Merkittävä osa konsernin toiminnasta on Intiassa ja Intian rupian kurssivaihtelu euroa vastaan saattaa vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon ja toiminnan tulokseen.

Yhtiön Intian tytäryhtiössä on tehty vuonna 2016 verotarkastus, jonka tuloksena verottaja ei hyväksy aktivoiduista asiakassopimuksista tilikausien 2008/2009-2012/2013 aikana tehtyjä poistoja ja tilikauden 2011/2012 siirtohinnoittelun kuluja. Arvioitu vaikutus mahdollisine korkoineen on enintään 0,6 miljoonaa euroa. Yhtiön tekemä valitus on edelleen veroviranomaisten käsiteltävänä. Yhtiö esittää verovelan taseen ulkopuolisissa vastuissa.

Intian veroviranomaisen tekemässä verotarkastuksessa tilikausien 2015-2016 ajalta tutkitaan konsernin sisäisten erien vähennyskelpoisuutta. Yhtiö on kirjannut tästä tilikaudella 2018 tuloslaskelmaan veroina ja korkokuluina yhteensä 0,5 miljoonan euron varauksen.  Tapaus on vasta esitutkinnassa ja mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen paikallisen veroviranomaisen kanssa, yhtiö tulee viemään asian seuraavan tason viranomaiselle.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

Strategia ja tavoitteet

Hyvä tuloskehitys on mahdollistanut yhtiön toiminnan voimakkaan kehittämisen, jolla varmistetaan tuleva kasvu. Yhtiön tehokas toimintamalli mahdollistaa nopean päätöksenteon ja operatiivisen joustavuuden. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa liiketoiminnan volyymia orgaanisesti ja hakea samalla mahdollisuuksia laajentaa toimintaa myös yritysostoin.

Näkymät vuodelle 2019

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2019 ovat samalla tasolla tai hieman suurempia kuin vuonna 2018 olettaen, ettei valuuttojen muuntokursseissa eikä komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi

Emoyhtiön tilikauden voitto on 1 330 795,88 euroa. Johtuen vuonna 2016 toteutetusta osakepääoman alentamisesta yhtiön osingonjaossa on rajoituksia 31.8.2019 saakka. Hallitus ehdottaa 15.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 15.4.2019 Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin.  

Tilinpäätöksen 2018 julkaisu

Incap-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018, julkaistaan viikolla 12/2019 yhtiön kotisivuilla www.incapcorp.com.

Yhtiön raportointi vuonna 2019

Incap julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuulta 8.5. puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 14.8. ja liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 6.11.

Helsingissä 13.2.2019

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Konsernin tunnusluvut puolivuosittain
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Tiedotteen vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Liite 1                             
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-12/
2018
Muutos, % 1-12/
2017
7-12/
2018
7-12/
2017
           
LIIKEVAIHTO 58 961   21% 48 543 31 996 24 764
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 1 428   208% 463 1 039 -106
Liiketoiminnan muut tuotot 1 063   297% 268 872 153
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 44 277   20% 36 896 24 118 18 480
Henkilöstökulut 4 560   13% 4 052 2 200 2 070
Poistot ja arvonalentumiset 509   15% 443 289 235
Liiketoiminnan muut kulut 3 427   4% 3 336 1 739 1 729
LIIKEVOITTO/TAPPIO 8 633   90% 4 547 5 560 2 296
Rahoitustuotot ja -kulut -693   31% -529 -423 -273
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 7 940   98% 4 018 5 128 2 023
Tuloverot -2 094   137% -884 -1 371 -438
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 5 846   87% 3 134 3 757 1 584
           
Osakekohtainen tulos, euroa 1,34   88% 0,72 0,86 0,36
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-12/
2018
Muutos, % 1-12/
2017
7-12/
2018
7-12/
2017
           
Erät, joita ei siirretä tuloslaskelmaan;
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus
-100  -455% -18 -100 -18
 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin

         
siirtää tulosvaikutteiseksi:          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -424   -33% -632 57 -319
Muut laajan tuloksen erät netto -524   -33% -650 -43 -337
KOKONAISTULOS 5 322   114% 2 484 3 714 1 247
           
Kokonaistuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille 5 323   114% 2 484 3 714 1 265
Määräysvallattomille omistajille 0    0 0 0 0

Liite 2
KONSERNITASE (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.12.2018 Muutos, % 31.12.2017
       
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 545 52 % 2 980
Liikearvo 895 -2 % 914
Muut aineettomat hyödykkeet 15 -15 % 18
Muut rahoitusvarat 4 0 % 4
Muut saamiset 324 -72 % 1 146
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 5 782 14 % 5 062
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 11 647 51 % 7 721
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 757 29 % 9 135
Rahavarat 2 894 1 % 2 862
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 26 297 33 % 19 718
VARAT YHTEENSÄ 32 080 29 % 24 780
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma      
pääoma      
Osakepääoma 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 028 0 % 11 028
Muuntoero -1 569 37 % -1 147
Kertyneet voittovarat 5 279 1 230 % -467
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 15 758 51 % 10 414
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Korolliset ja korottomat velat 1 468 -36 % 2 311
PITKÄAIKAISET VELAT 1 468 -36 % 2 311
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Ostovelat ja muut velat 10 370 45 % 7 140
Lyhytaikaiset korolliset velat 4 503 -8 % 4 915
LYHYTAIKAISET VELAT 14 874 23 % 12 055
       
VELAT YHTEENSÄ 16 342 14 % 14 366
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 32 080 29 % 24 780

Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

 

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)

1-12/2018 1-12/2017
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto 8 633 4 547
Oikaisut liikevoittoon 621 474
Käyttöpääoman muutos -2 995 -1 796
Maksetut korot -439 -410
Saadut korot 3 5
Maksetut verot ja veronpalautukset -1 686 -899
Liiketoiminnan rahavirta 4 137 1 921
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 199 -674
Investointien rahavirta -2 199 -674
     
Rahoituksen rahavirta    
Lainojen nostot 3 389 1 397
Lainojen takaisinmaksut -5 279 -1 854
Rahoituksen rahavirta -1 889 -457
     
Rahavarojen muutos 48 790
Rahavarat tilikauden alussa 2 862 2 347
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -17 -275
Rahavarat tilikauden lopussa 2 894 2 862
     

Liite 4
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) Osakepääoma Ylikurssirahasto SVOP rahasto Muunto-
erot
Kertyneet voittovarat Yhteensä
 

Oma pääoma 1.1.2018

 

1,000 0 11,028 -1 147 -467 10,414
Tilikauden tulos         5,847 5,847
Muuntoerot       -422   -422
Liiketoimet omistajien kanssa            
Muut muutokset  1)         -100 -100
             
 

Oma pääoma 31.12.2018

 

1,000 0 11,028 -1,569 5279 15,738
             
 

Oma pääoma 1.1.2017

 

1,000 0 11,028 -515 -3,584 7,929
Tilikauden tulos         3,134 3,134
Muuntoerot       -632   -632
Liiketoimet omistajien kanssa            
Muut muutokset  1)           0
          -18 -18
 

Oikaistu oma pääoma 31.12.2017

 

1,000 0 11,028 -1,147 -467 10,414

1)  Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus

Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS),
JATKUVAT TOIMINNOT

(tilintarkastamaton) 31.12.2018 31.12.2017
     
Liikevaihto, milj. euroa 59,0 48,5
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 8,6 4,5
  % liikevaihdosta 14,6 9,3
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 7,9 4,0
  % liikevaihdosta 13,5 8,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  46,8 28,4
Oman pääoman tuotto (ROE), %   44,7 34,2
Omavaraisuusaste, % 49,1 42,0
Net gearing, % 16,6 41,9
Nettovelka, milj. euroa 1,6 2,4
Korollinen nettovelka, milj. euroa 2,6 4,4
Quick ratio 1,0 1,0
Current ratio 1,7 1,6
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
  keskimäärin tilikauden aikana
4 365 168 4 365 168
Tulos/osake (EPS), euroa 1,34 0,72
Oma pääoma/osake, euroa 3,61 2,39
Osinko/osake, euroa 0 0
Osinko tuloksesta, % 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 5,4 8,6
Osakkeen kurssikehitys    
  Tilikauden alin kurssi, euroa 5,60 5,25
  Tilikauden ylin kurssi, euroa 8,22 7,20
  Tilikauden keskikurssi, euroa 6,02 5,93
  Tilikauden päätöskurssi, euroa 7,26 6,19
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 31,7 27,0
Osakkeiden vaihto, kpl 2 891 606 2 009 629
Osakkeiden vaihto, % 66,2 46,0
Investoinnit, milj. euroa 2,2 0,7
  % liikevaihdosta 3,7 1,4
Henkilöstö keskimäärin 684 535
     
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa    
OMASTA VELASTA    
Kiinnitykset 14,6 14,7
     
Taseen ulkopuoliset vastuut 1,9 2,4

Liite 6                                                                 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT PUOLIVUOSITTAIN (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

  1-12/
2018
1-12/
2017
7-12/
2018
7-12/
2017
1-6/
2018
1-6/
2017
           
Liikevaihto, milj. euroa 59,0 48,5 32,0 24,8 27,0 23,8
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 8,6 4,5 5,6 2,3 3,1 2,3
  % liikevaihdosta 14,6 9,4 17,4 9,3 11,4 9,5
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 7,9 4,0 5,1 2,0 2,8 2,0
  % liikevaihdosta 13,5 8,3 16,0 8,2 10,4 8,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 46,8 28,4 59,7 28,3 36,3 27,5
Oman pääoman tuotto (ROE), % 44,7 34,2 61,8 34,5 37,3 35,0
Omavaraisuusaste, % 49,1 42,0 49,1 42,0 43,4 37,9
Net gearing, % 16,6 41,9 27,5 41,9 27,4 38,7
Nettovelka, milj. euroa 1,7 2,4 1,5 2,4 2,0 3,4
Korollinen nettovelka, milj. euroa 2,6 4,4 4,3 4,4 3,3 3,8
Osakeantioikaistu osakkeiden
  lukumäärä keskimäärin tilikauden
  aikana
4 365 168 4 365 168 4 365 168 4 365 168 4 365 168 4 365 168
Tulos/osake (EPS), euroa 1,34 0,72 0,84 0,36 0,48 0,36
Oma pääoma/osake, euroa 3,61 2,39 3,61 2,39 2,75 2,24
Investoinnit, milj. euroa 2,2 0,7 1,7 0,0 0,5 0,7
  % liikevaihdosta 3,7 1,4 5,3 0,0 1,8 3,0
Henkilöstö keskimäärin 684 535 741 556 628 513

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT 
 

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
  oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
   
Oman pääoman tuotto, %  100 x tilikauden voitto/tappio
  oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
   
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
  taseen loppusumma – saadut ennakot
   
Net gearing, % 100 x nettovelka
  oma pääoma
   
Nettovelka korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
   
Quick ratio rahoitusomaisuus
  lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
   
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
  lyhytaikainen vieras pääoma
   
Tulos/osake tilikauden tulos
  tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
   
Oma pääoma/osake oma pääoma
  osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
   
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
   
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
   
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
   

Liite