Incap Oyj      Pörssitiedote           16.10.2013 klo 18

FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT INCAP OYJ:N SUUNNATUSSA ANNISSA SEKÄ LAINAKONVERSIOSSA LIIKKEESEEN LASKETTUJEN UUSIEN OSAKKEIDEN LISTAAMISTA KOSKEVAN LISTALLEOTTOESITTEEN

Finanssivalvonta on tänään 16.10.2013 hyväksynyt Incap Oyj:n ("Incap" tai "Yhtiö") arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan, joka sisältää tietoja Incapista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta Finanssivalvonnan hyväksymisestä.

Finanssivalvonta on tänään 16.10.2013 hyväksynyt myös arvopaperiliitteen ja tiivistelmän (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa "Listalleottoesite") liittyen Yhtiön 22.7.2013 tiedottamaan rahoitusratkaisuun, johon sisältyi suunnattu osakeanti ("Osakeanti"), jolla kerättiin lisäpääomaa ja muunnettiin Yhtiön lainoja Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Osakeannissa ja siihen liittyvässä lainojen konversiossa laskettiin liikkeeseen yhteensä 64.137.000 uutta osaketta. Lisäksi Yhtiön vuonna 2012 liikkeeseen laskeman vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksia muunnettiin Yhtiön uusiksi osakkeiksi. Vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksien konversiossa merkittiin 22.430.769 uutta osaketta.

Incapin Listalleottoesite on laadittu ainoastaan Incapin 86.567.769 uuden osakkeen listaamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle. Yhtiö on jättänyt hakemuksen uusien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi pörssilistalle, ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta 18.10.2013.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen Listalleottoesite on saatavilla 17.10.2013 alkaen Incapin internetsivuilta osoitteessa www.incap.fi/Sijoittajat/Osake.

Incap julkaisee 16.10.2013 erillisellä pörssitiedotteella Listalleottoesitteen sisältämiä tietoja, joita ei ole ennen Listalleottoesitteen julkaisemista tiedotettu. Incap julkaisee erillisellä pörssitiedotteella Listalleottoesitteeseen sisältyvän käyttöpääomalausunnon sekä tilintarkastamattomia IFRS:n mukaisia pro forma -tietoja Incapin ja Inission AB:n välisestä ehdollisesta yritysjärjestelystä.

INCAP OYJ

Fredrik Berghel
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569 tai +372 555 620 35
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1736144