Incap Oyj                      Tilinpäätöstiedote                      18.2.2016 klo 8.30 (EET)

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2015: VAHVAA KASVUA LIIKEVAIHDOSSA JA TULOKSESSA

Incapin liikevaihto vuonna 2015 kasvoi 65 % ja liiketulos oli yli kolminkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoitusasema parani liikevaihdon kasvun, hyvän kannattavuuskehityksen ja osakeannin ansiosta.

Avainluvut tammi-joulukuussa 2015

  • Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 30,6 miljoonaa euroa eli 65 % enemmän kuin edeltävänä vuonna (2014: 18,5 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 3,7 miljoonaa euroa eli 248 % enemmän kuin vuonna 2014 (1,1 milj. euroa).
  • Tilikauden tulos oli 2,0 miljoonaa euroa eli kymmenkertainen edelliseen vuoteen verrattuna (0,2 milj. euroa).
  • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
  • Yhtiö arvioi, että vuonna 2016 konsernin liikevaihto on hieman suurempi ja liikevoitto (EBIT) suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2015.

Avainluvut heinä-joulukuussa 2015

  • Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 17,3 miljoonaa euroa eli 67 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2014: 10,3 milj. euroa) ja 31 % enemmän kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1-6/2015: 13,3 milj. euroa).
  • Toisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 2,2 miljoonaa euroa eli lähes kaksinkertainen viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (7-12/2014: 1,2 milj. euroa). Liikevoitto oli odotusten mukaisesti selvästi parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jolloin se oli 1,5 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tiedotteen vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut kuvaavat yhtiön jatkuvia toimintoja eli Viron ja Intian tehtaiden liiketoimintoja sekä emoyhtiötä. Luvut vertailukaudelta 2014 kuvaavat konsernin jatkuvia toimintoja ilman Vaasan tehtaan liiketoimintaa, joka myytiin 31.12.2014.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Ville Vuori:
"Vuosi 2015 oli Incapille ratkaisevan tärkeä. Otimme vuoden alussa käyttöön uuden asiakaslupauksen, jolla asemoimme itsemme kokonaan uudelleen asiakaspalvelua korostavana EMS-yhtiönä. Uusien toimintamallien läpivienti edellytti koko tiimiltämme täydellistä suoritusta. Olen erittäin ylpeä voidessani tänään todeta, että onnistuimme yli odotusten.

Liikevaihtomme kasvoi 65 % ja kannattavuus parani liikevoittotasolla vieläkin enemmän eli 248 % edellisen vuoden 1,1 miljoonasta eurosta 3,7 miljoonaan euroon. Kiitos tästä kuuluu ammattitaitoiselle, sitoutuneelle ja ketterälle tiimillemme. Heidän suorituksensa ovat lujittaneet asiakassuhteitamme ja tuoneet meille uusia projekteja. Heidän toimintansa on lisännyt asiakkaidemme luottamusta meihin, jolloin nämä ovat antaneet meille uusia projektia. Vetovoimaamme on kasvanut niin, että olemme saaneet uusia asiakkaita erittäin kilpaillulla markkinalla.

Olimme laatineet vuodelle 2015 kunnianhimoisen määrän toiminnan kehitysprojekteja, jotka yhdessä suhteellisen vahvan orgaanisen kasvun kanssa asettivat meille ajoittain haasteita. Kaikki projektit saatiin päätökseen vuoden 2015 aikana. Molemmat tehtaat toimivat nyt samalla toiminnanohjausjärjestelmällä, mikä helpottaa tulevaisuudessa yksiköiden välisten synergioiden hyödyntämistä. Tehtaiden tuottavuus parani edelleen ja konsernitoiminnot muokattiin niin ohueksi kuin suinkin mahdollista.

Kaikki operatiivisen toiminnan keskeiset mittarit joko paranivat tai pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2014. Kohentunut kannattavuus yhdessä kesäkuussa toteutetun osakeannin kanssa paransivat taloudellisia tunnuslukujamme merkittävästi. Vuoden 2015 päättyessä omavaraisuusasteemme oli 31 % kun se vuotta aikaisemmin oli 10 %, ja net gearing oli 98 % kun se vuotta aikaisemmin oli 524 %. Liiketoiminnassa tarvittavan nettokäyttöpääoman suhteellinen osuus kehittyi oikeaan suuntaan laskien 17 %.

Erittäin hintasensitiivinen markkina ja jatkuvat synkät näkymät kansainvälisessä taloudessa ovat riski liikevoittotason säilyttämiselle. Meidän on pidettävä mielessä menneiden vuosien opetukset ja jatkettava tiukkaa kustannusten hallintaa kaikilla tasoilla. Olemme sitoutuneita ja haastamme itsemme olemaan jatkossakin virtaviivaisia, tehokkaita ja ketteriä asiakkaidemme parhaaksi. Uskon, että jatkamalla yhtiön kehittämistä samoilla periaatteilla kuin viime vuonna tulevaisuus tulee olemaan suotuisa. Arviomme mukaan vuonna 2015 saavutettu liikevaihtotaso on mahdollista ylittää vuonna 2016."

Toimintaympäristö vuonna 2015
Incap-konsernin toimintaympäristö oli edelleen haastava, sillä kilpailu sopimusvalmistuksen kansainvälisillä markkinoilla oli kireää. Talouden näkymät Euroopassa ja Aasiassa olivat edelleen epävarmat. Yleinen kustannustaso Incapin toimintamaissa pysyi vakaana. Komponenttien ja raaka-aineiden hinnat kehittyivät maltillisesti.

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos heinä-joulukuussa 2015
Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 17,3 miljoonaa euroa eli 67 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2014: 10,3 milj. euroa) ja 31 % suurempi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla (1-6/2015: 13,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna sekä Virossa että Intiassa. Virossa liikevaihdon kasvusta valtaosa tuli uusilta asiakkailta, joiden tuotteiden valmistus käynnistyi vuoden jälkipuoliskolla. Intian tehtaan volyymeja nosti ensisijaisesti vakiintuneiden asiakkaiden tuotantomäärien kasvu.

Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 2,2 miljoonaa euroa eli lähes kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (7-12/2014: 1,2 milj. euroa) ja merkittävästi parempi ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna (1-6/2015: 1,5 milj. euroa). Toisen vuosipuoliskon katsauskauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa kun se viime vuoden vastaavalla jaksolla oli 0,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 0,8 miljoonaa euroa.

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos vuonna 2015
Tilikauden liikevaihto oli 30,6 miljoonaa euroa eli 65 % enemmän kuin vuonna 2014 (1-12/2014: 18,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui sekä nykyasiakkaiden kysynnän kasvusta että uusien asiakkaiden tuotannosta. Kasvusta noin 3,1 milj. euroa ja 17 prosenttiyksikköä tuli Intian rupian vahvistumisesta euroon nähden.

Incap-konsernin kannattavuudessa tapahtui merkittävä parannus tuotantovolyymien kasvun, toiminnan tehostamisen ja strategisen keskittymisen ansiosta. Koko vuoden 2015 liikevoitto (EBIT) oli 3,7 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa) eli 12,1 % liikevaihdosta, mitä pidetään yhtiön toimialalla elektroniikan valmistuspalveluissa yleisesti hyvänä tasona. Vertailukauden liiketuloksesta 0,5 miljoonaa euroa oli kertaluonteista, vuokravarauksen purkuun liittyvää tuottoa. Tilikauden 2015 tuloksesta noin 0,5 miljoonaa euroa johtui euron ja Intian rupian suotuisasta muuntokurssista.

Yhtiö jatkoi kustannusrakenteen kurinalaista hallintaa vuonna 2015, minkä ansiosta yleiskustannukset pysyivät alhaisella tasolla mahdollistaen osaltaan kannattavan toiminnan ja kilpailukyvyn paranemisen.

Henkilöstökulut tilikaudella olivat 3,2 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa). Kasvu johtui tuotantomäärien kasvusta mutta oli maltillisempaa kuin liikevaihdon kasvu. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisestä vuodesta lähinnä toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisen, hallinnon ulkoistuksen, raportoinnin kehittämisen sekä vuokrakustannusten nousun vuoksi. Kasvavien tuotantovolyymien myötä vaihto-omaisuuden määrä kasvoi 3,4 miljoonasta eurosta 5,2 miljoonaan euroon tilikauden päättyessä.

Nettorahoituskulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Poistot olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Tilikauden tulos oli 2,0 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,00 euroa).

VERTAILU TILIKAUSITTAIN (1 000 euroa) 1-12/2015 1-12/2014
Liikevaihto 30 566 18 499
Liikevoitto/tappio (EBIT) 3 692 1 061
Tilikauden tulos 2 012 151
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,00

VERTAILU PUOLIVUOSITTAIN
(1 000 euroa)
1-6/2015 7-12/2015 1-6/2014 7-12/2014
Liikevaihto 13 254 17 312 8 155 10 345
Liikevoitto/tappio (EBIT) 1 478 2 213 -144 1 205
Katsauskauden tulos 845 1 167 -637 788
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,01 -0,01 0,01

Investoinnit
Investointien määrä vuonna 2015 oli 0,9 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) ja ne kohdistuivat tuotantokapasiteetin kehittämiseen Intiassa ja Virossa.

Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin molemmissa tehtaissa on Det Norske Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incapin ympäristö-järjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Lisäksi Kuressaaren tehtaalla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti.

Inission AB:n julkinen pakollinen ostotarjous Incapin osakkeista
Omistusosuutensa noustua joulukuussa 2014 Inission AB teki arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukaisen pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista muista Incapin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Ostotarjouksen perusteella tehtyjen myyntien ja suorien osakekauppojen seurauksena Inissionin omistusosuus nousi helmikuussa 2015 yhteensä 44 573 010 osakkeeseen eli 40,85 %:iin kaikista Incapin osakkeista ja äänistä. Myöhemmin Incapin toukokuussa 2015 toteuttamassa merkintäetuoikeusannissa tehtyjen merkintöjen seurauksena Inission AB:n omistusosuus nousi 90 490 452 osakkeeseen.

Merkintäetuoikeusanti
Incap Oyj:n hallitus päätti 25.5.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista, jossa yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkittäväksi 109 114 035 uutta osaketta. Merkintäetuoikeusannin merkintäaika oli 1.-22.6.2015, jolloin ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella merkittiin 106 585 585 uutta osaketta ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella 52 850 453 uutta osaketta eli yhteensä noin 146 % tarjottujen uusien osakkeiden yhteismäärästä. Yhtiön hallitus hyväksyi antiehtojen mukaisesti ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella 106 585 585 uuden osakkeen merkinnät ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella 2 528 450 uuden osakkeen merkinnät eli 100 % tarjottujen uusien osakkeiden yhteismäärästä.

Osakeantiin osallistui ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella 1 033 merkitsijää ja toissijaisten merkintäoikeuksien perusteella 471 merkitsijää. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa Inission AB, Oy Etra Invest Ab ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen merkitsivät uusia osakkeita antamiensa ehdollisten merkintäsitoumustensa mukaisesti vähintään suhteellista omistusosuuttaan vastaavan määrän.

Incap keräsi merkintäetuoikeusannilla yhteensä 2 182 280,70 euroa uutta omaa pääomaa eli tavoitellun kokonaismäärän. Kokonaismerkintähinta 2 182 280,70 euroa sekä annista aiheutuneet noin 0,2 miljoonan euron kustannukset on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintäetuoikeusanti ei muuttanut yhtiön rekisteröityä osakepääomaa.

Annin seurauksena yhtiön osakkeiden määrä kaksinkertaistui 218 228 070 osakkeeseen. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä 1.7.2015.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2015 oli 18,1 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 5,6 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 9,4 miljoonaa euroa eli 46 % osakepääomasta (8,0 milj. euroa, 39 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 31,2 % (9,9 %).

Vieraan pääoman osuus supistui edellisestä vuodesta 12,5 miljoonaan euroon (13,0 milj. euroa), josta korollista oli 7,6 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa). Korolliset nettovelat alenivat edellisestä tilikaudesta 5,6 miljoonaan euroon (7,5 milj. euroa), ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net gearing) oli 98 % (524 %).

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 4,3 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa) ja lyhytaikaiset korolliset velat olivat 3,3 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa). Vertailukaudella pääosa veloista esitettiin lyhytaikaisessa korollisessa velassa kovenanttien rikkoutumisen vuoksi. Veloista 2,7 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön (3,4 milj. euroa). Muita lyhytaikaisia korollisia velkoja ovat 4,1 miljoonaa euroa suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja limiittejä ja 0,7 miljoonaa euroa Virossa käytettyä factoringrahoitusta.

Yhtiö sopi helmikuussa 2015 suomalaisen pankin kanssa lainojen uusista ehdoista ja lyhennyksistä. Lainojen kovenantteina ovat EBITDA ja omavaraisuusaste, ja niiden toteutumista seurataan puolivuosittain 30.6.2018 saakka. Kovenanttien tarkasteluhetkellä 31.12.2015 EBITDAn tavoitetaso oli 1,25 miljoonaa euroa ja omavaraisuusasteen 7,5 %. Yhtiö täytti nämä kovenanttiehdot ja tarkasteluhetken toteutunut EBITDA oli 4,0 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 31,2 %.

Incap maksoi syksyllä 2015 Finnfundille takaisin 1,9 miljoonan euron osakepääoma-sijoituksen, jonka tämä oli tehnyt Incapin Intian tytäryhtiöön vuonna 2009. Samalla Finnfundin 22,5 %:in omistusosuus Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd:stä poistui. Pääomasijoituksen takaisinmaksu toteutettiin alentamalla Intian tytäryhtiön osakepääomaa ja rahoitettiin Intian tytäryhtiön voittovaroilla ja paikallisella rahoituksella.

Yhtiö lunasti ns. OP-lainan (entinen vaihtovelkakirjalaina 2007) loppuosan eli 0,2 miljoonaa euroa kesäkuussa 2015. Lisäksi yhtiö maksoi Suomen verohallinnon kanssa tehdyn maksujärjestelyn viimeisen erän syyskuussa 2015.

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.

LAINOJEN LYHENNYKSET JA KOROT
(1 000 euroa)

31.12.2015 yhteensä 31.12.2014 yhteensä
Alle 6 kk 4 197 3 740
6-12  kk 383 3 130
1-5 vuotta 3 402 3 111
yli 5 vuotta 0 0
Yhteensä 7 981 9 981

Konsernin kassatilanne parani kannattavuuden kasvun, merkintäetuoikeusannin sekä rahoitussopimusten uusimisen ansiosta. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 1,1 (0,6) ja current ratio 1,8 (0,9).

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,0 miljoonaa euroa (-0,7 milj. euroa). Konsernin rahavarat 31.12.2015 olivat 2,1 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,2 miljoonaa euroa lisäystä (0,2 milj. euroa lisäystä).

Konsernin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".

Henkilöstö
Vuoden 2015 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 468 henkilöä (423). Henkilöstöstä 86,6 % työskenteli Intiassa (89 %), 13,0 % Virossa (9 %) ja 0,4 % Suomessa (2 %). Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 96 (68) ja miehiä 372 (355). Vakinaisessa työsuhteessa oli 192 (167) ja määräaikaisessa 275 (204) henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa 1 (52). Henkilöstön keski-ikä oli 29 vuotta (36).

Yhtiön johto ja organisaatio
Incap-konsernin toimitusjohtajana toimi insinööri, eMBA Ville Vuori (s. 1973). Tilikauden päättyessä konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Ville Vuoren lisäksi Intian toimintojen johtaja Murthy Munipalli sekä Viron toimintojen johtaja Otto Pukk.

Konsernin toimintamallin uudistamista jatkettiin ja taloushallinnon tehtäviä ulkoistettiin yhteistyökumppaneille. Samalla ydintoimintoja tehtaissa vahvistettiin ja Viron toimintoihin nimitettiin uusi toimitusjohtaja. Konsernin tehtaat Virossa ja Intiassa toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä, jotka vastaavat varsinaisen tilaus-toimitusprosessin lisäksi myös tarjoustoiminnasta ja hinnoittelusta.

Varsinainen yhtiökokous 2015
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2015 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 15 osakkeenomistajaa ja 69,4 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 2 677 306,56 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Ylimääräinen yhtiökokous
Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 7.5.2015. Kokouksessa oli edustettuina 14 osakkeenomistajaa ja 60,0 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään merkintäetuoikeusannista siten, että valtuutuksen nojalla osakeannissa annettavien yhtiön uusien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 109 114 035 yhtiön uutta osaketta. Hallitus käytti valtuutuksen kesäkuussa 2015, jolloin yhtiö toteutti onnistuneen merkintäetuoikeusannin.

Hallituksen voimassaoleva valtuutus
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 31.3.2015 hallituksen päättämään enintään 10 911 403 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Yhtiön hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta. Valtuutus on voimassa 31.3.2016 saakka.

Hallitus ja tilintarkastaja
Incap Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimi Lassi Noponen 4.3.2015 saakka, jolloin hallitus valitsi Olle Hultebergin hallituksen puheenjohtajaksi.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2015 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Fredrik Berghel, Olle Hulteberg ja Susanna Miekk-oja sekä uusina jäseninä Rainer Toiminen ja Carl-Gustaf von Troil. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Olle Hultebergin.

Hallitus kokoontui yhteensä 26 kertaa vuonna 2015 ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 83,8.

Yhtiön tilintarkastajana toimi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jari Karppinen, KHT.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia, joka on tullut voimaan 1.1.2016. Yhtiö julkaisee Arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä viikolla 11/2016.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 218 228 070 (31.12.2014: 109 114 035).

Osakkeen kurssi vaihteli tilikauden aikana 0,03 ja 0,20 euron välillä (0,04 ja 0,11 euron välillä). Vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,16 euroa (0,06). Osakkeiden kokonais-vaihto tilikauden aikana oli 123 997 394 osaketta eli 56,8 % osakekannasta (40 584 525 osaketta eli 37,2 % koko osakemäärästä). Yhtiön markkina-arvo 31.12.2015 oli 34,3 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa). Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 2 806 osakasta (1 634).

Osakkeista 41,85 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (26,3 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2015

Osakkeita, kpl

Omistus-
osuus, %

Inission AB (hallintarekisteröity) 90 490 452 41,47
Oy Etra Invest Ab 29 000 000 13,29
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 16 615 384 7,61
Laurila Kalevi Henrik 4 470 858 2,05
JMC Finance Oy / Penan raudoitus Oy 3 838 072 1,76
Onvest Oy 3 302 346 1,51
Sjöblom Katri Pauliina 3 122 230 1,43
Kontino Invest Oy 2 761 018 1,27
Kantola Mikko 2 266 298 1,04
Aaltonen Pekka Juhani 2 053 691 0,94
10 suurinta yhteensä 157 920 349 72,37

Tilikauden 2015 päättyessä Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 93 016 656 osaketta eli 42,6 % osakekannasta.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset
Inission AB:n omistusosuus nousi tammikuussa 2015 pakollisen julkisen ostotarjouksen perusteella tehtyjen kauppojen jälkeen 40,85 %:iin eli 44 573 010 osakkeeseen Incapin kaikista osakkeista ja äänistä. Inissionin aikaisempi omistusosuus oli 37,31 % eli 40 707 564 osaketta. Inission AB omistaa tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetkellä 90 490 452 osaketta.

Oy Etra Invest Ab:n omistus- ja ääniosuus laski 13.11.2015 uuden omistuksen ollessa 32 400 000 osaketta ja ääntä eli 14,85 % kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiön aikaisempi omistus oli 33 000 000 osaketta eli 15,12 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Riskienhallinta
Incap Oyj:n hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Yhtiön riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi yhtiö on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Parantuneen kannattavuuden ja kesäkuussa 2015 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena yhtiön rahoitustilanne on parantunut eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys tällä hetkellä muodosta merkittävää riskiä.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tehdyn kassavirtaennusteen perusteella yhtiö arvio, että yhtiön käyttöpääoma vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita.

Yhtiö sopi helmikuussa 2015 pankin kanssa lainojen uusista ehdoista ja lyhennyksistä. Lainojen kovenantteja ovat EBITDA ja omavaraisuusaste, joiden toteutumista seurataan puolivuosittain 30.6.2018 saakka. Uuden lyhennysohjelman yhtenä ehtona oli, että yhtiö järjestää omaa pääomaa vahvistavan osakeannin.

Kesäkuussa järjestetyn merkintäetuoikeusannin seurauksena emoyhtiön oma pääoma parani 1,9 miljoonalla eurolla. Yhtiö täytti lainojen kovenanttiehdot sekä kesä- että joulukuussa 2015. Yhtiö on lyhentänyt lainoja vähintään maksusuunnitelmien mukaan vuoden 2015 aikana.

Konsernin toiminnot on vuonna 2015 järjestelty uuden organisaatiorakenteen mukaisesti ja sisäisten transaktioiden määrittelyssä otetaan huomioon todellinen arvontuotto ja ns. markkinaehtoperiaate. Intian kumulatiivisten tappioiden tultua katetuiksi vuoden 2015 jälkipuoliskolla on Intian tytäryhtiön tuottoja mahdollista kotiuttaa myös osingonjaon kautta.

Incap-konsernin emoyhtiön oma pääoma oli tilikauden 2015 päättyessä 9,4 miljoonaa euroa eli 46 % osakepääomasta.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksen 2014 yhteydessä Viron tytäryhtiön osakkeiden arvoa emoyhtiössä laskettiin 1,0 miljoonalla eurolla. Tilinpäätöksessä 2015 tehtyjen arvostuslaskelmien perusteella uuteen osakkeiden arvon laskuun ei ole tarvetta. Viron tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy kuitenkin riskiä johtuen tytäryhtiön tappiollisesta historiallisesta kehityksestä. Intian tytäryhtiön liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti eikä sen arvostukseen liity vastaavaa riskiä.

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön vuonna 2016 arvioidaan pysyvän haasteellisena, mutta yleisen talouskehityksen ei ennusteta heikentävän merkittävästi asiakkaiden kysyntää tai maksukykyä. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkuuksien hallinta on erityisen tärkeää ja ylin johto panostaa tähän voimakkaasti.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Vuonna 2015 konsernissa oli kaksi asiakasta, joiden liikevaihdon osuus ylitti10 % koko konsernin liikevaihdosta. Näiden asiakkaiden yhteenlaskettu osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 65 %.

Yhtiön toimiala, elektroniikan sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Yhtiö on onnistunut tehostamaan toimintaansa ja alentamaan kustannuksiaan merkittävästi vuosina 2013-2015. Lisäksi yhtiön tuotanto sijaitsee maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso ovat kilpailukykyisiä.

Yhtiön merkittävin valuuttakurssiriski liittyy Intian tytäryhtiöön. Merkittävä osa konsernin toiminnasta on Intiassa. Intian rupian kurssivaihtelu euroa vastaan saattaa vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon ja toiminnan tulokseen.

Yhtiön Intian tytäryhtiössä on käynnissä verotarkastus. Tilinpäätöshetkellä verotarkastus on vielä kesken eikä sen lopputulosta ole mahdollista arvioida.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yhtiöllä ei ole merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Strategia ja tavoitteet
Viimeaikainen myönteinen tuloskehitys mahdollistaa yhtiön toiminnan voimakkaan kehittämisen, jolla varmistetaan tuleva kasvu. Vuonna 2016 yhtiön tavoitteena on hankkia uusia asiakkuuksia ja uusia tuotteita tuotantoon varmistaen samalla, että toiminnallinen tehokkuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla. Myyntitoimintaa vahvistetaan, tehtaiden organisaatioita ja osaamista kehitetään edelleen, kansainvälisessä materiaalihankinnassa otetaan käyttöön uusi toimintamalli, molempien tehtaiden tuotantokapasiteettia kehitetään ja yhtenäisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä tehostetaan edelleen.

Yhtiön hallitus keskittyy liiketoiminnan kasvattamiseen eikä tutki aktiivisesti mahdollisuuksia strategisiin liittoutumiin.

Näkymät vuodelle 2016
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Maailmantalouden viimeaikaisista voimakkaista heilahteluista ja yleisen epävarmuuden jatkumisesta johtuen asiakkaiden kysynnän kehitystä on hyvin vaikea ennakoida. Useimmat yhtiön asiakkaista arvioivat oman kysyntänsä kasvavan maltillisesti vuonna 2016.

Incapin elektroniikkatuotannon valmistusmäärät Kuressaaren tehtaalla ovat kasvaneet tasaisesti ja hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan. Kehitys yhtiön Intian toiminnoissa on ollut vahvaa ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan jatkossakin, joskin maltillisemmin kuin vuonna 2015.

Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2016 on hieman suurempi kuin vuonna 2015 ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2016 on suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2015 olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön tilikauden tappio on 772 720,93 euroa. Hallitus ehdottaa 6.4.2016 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2016
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.4.2016 alkaen klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 11.3.2016.

Tilinpäätöksen 2015 julkaisu
Incap-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015, julkaistaan viikolla 11/2016 yhtiön kotisivuilla www.incapcorp.com.

Yhtiön raportointi vuonna 2016
Incap julkaisee IAS 34:n mukaan laaditun osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2016 tiistaina 23.8.2016 sekä liiketoimintakatsaukset tammi-maaliskuulta torstaina 12.5.2016 ja tammi-syyskuulta tiistaina 15.11.2016.

Helsingissä 18.2.2016

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Liite 1
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)

1-12/ 2015

Muutos, %

1-12/ 2014

7-12/ 2015

7-12/
2014

LIIKEVAIHTO 30 556 65 18 499 17 312 10 345
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
165 -203 -159 -30 -73
Liiketoiminnan muut tuotot 36 -87 280 8 31
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 21 147 67 12 665 11 973 7 019
Henkilöstökulut 3 154 11 2 841 1 550 1 340
Poistot ja arvonalentumiset 337 7 314 182 162
Liiketoiminnan muut kulut 2 437 40 1 738 1 371 578
LIIKEVOITTO/TAPPIO 3 692 248 1 061 2 213 1 205
Rahoitustuotot ja -kulut -470 -37 -747 -276 -254
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 3 222 926 314 1 938 951
Tuloverot -1 210 643 -163 -771 -163
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 012 1 232 151 1 167 788
Osakekohtainen tulos 0,01 0,00 0,01 0,01
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta tilikausilla 2014 ja 2015.

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

1-12/
2015
Muutos % 1-12/
2014
7-12/
2015
7-12/
2014
JATKUVIEN TOIMINTOJEN VOITTO/TAPPIO 2 012 1 232 151 1 167 788
LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN VOITTO/TAPPIO 0 -100 396 0 332
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 012 267 548 1 167 1 120
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 215 -42 370 -153 248
Muut laajan tuloksen erät netto 215 -42 370 -153 248
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 227 143 917 1 014 1 368
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 227 143 917 1 014 1 368
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0

Liite 2
KONSERNITASE (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.12.2015 Muutos, % 31.12.2014
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 230 47 1 519
Liikearvo 938 3 910
Muut aineettomat hyödykkeet 61 8 56
Muut rahoitusvarat 6 -96 174
Muut saamiset 878 -3 906
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 4 113 15 3 565
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 5 172 53 3 371
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 771 21 5 585
Rahavarat 2 068 10 1 873
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 14 011 29 10 829
VARAT YHTEENSÄ 18 124 26 14 394
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 464 11 17 471
Muuntoero -673 -24 -888
Kertyneet voittovarat -33 675 -6 -35 687
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 647 296 1 427
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset ja korottomat velat 4 567 1 683 256
PITKÄAIKAISET VELAT 4 567 1 683 256
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 4 607 27 3 617
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 303 -64 9 093
LYHYTAIKAISET VELAT 7 910 -38 12 710
VELAT YHTEENSÄ 12 476 -4 12 967
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 18 124 26 14 394

Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-12/2015 1-12/2014
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto jatkuvat toiminnot 3 692 1 061
Liikevoitto lopetetut toiminnot 0 396
Liikevoitto yhteensä 3 692 1 457
Oikaisut liikevoittoon 316 -528
Käyttöpääoman muutos -1 419 -1 164
Maksetut korot ja maksut -918 -699
Saadut korot 85 11
Maksetut verot ja veronpalautukset -763 182
Liiketoiminnan rahavirta 992 -741
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -940 -201
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 0 229
Luovutusvoitot osakkeista 268 0
Investointien rahavirta -672 28
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 1 993 0
Lainojen nostot 2 996 2 381
Lainojen takaisinmaksut -5 159 -1 434
Rahoitusleasingvelkojen maksut 0 -26
Rahoituksen rahavirta -169 920
Rahavarojen muutos 151 207
Rahavarat tilikauden alussa 1 873 1 507
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 43 158
Rahavarat tilikauden lopussa 2 068 1 872

Liite 4
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
 

Oma pääoma 1.1.2015

20 487 44 17 471 -888 -35 687 1 427
Tilikauden tulos 2 012 2 012
Muuntoerot 215 215
Liiketoimet omistajien kanssa
Suunnattu osakeanti 2 182 2 182
Transaktiomenot omasta pääomasta -189 -189
 

Oma pääoma 31.12.2015

20 487 44 19 464 -673 -33 675 5 647
 

Oma pääoma 1.1.2014

20 487 44 17 471 -1 258 -36 057 687
Tilikauden tulos 548 548
Muuntoerot 370 370
Liiketoimet omistajien kanssa
Muut muutokset -177 -177
 

Oma pääoma 31.12.2014

20 487 44 17 471 -888 -35 687 1 427

Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(tilintarkastamaton)

31.12.2015

31.12.2014

Liikevaihto, milj. euroa 30,6 18,5
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 3,7 1,1
  % liikevaihdosta 12,1 6,0
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 3,2 0,3
  % liikevaihdosta 10,5 2,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 26,0 11,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % 56,9 15,4
Omavaraisuusaste, % 31,2 9,9
Net gearing, % 98,3 523,95
Nettovelka, milj. euroa 3,6 5,5
Korollinen nettovelka, milj. euroa 5,6 7,5
Quick ratio 1,1 0,6
Current ratio 1,8 0,9
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana 218 228 070 109 114 035
Tulos/osake (EPS), euroa 0,01 0,00
Oma pääoma/osake, euroa 0,03 0,01
Osinko/osake, euroa 0,00 0,00
Osinko tuloksesta, % 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 15,25 43,3
Osakkeen kurssikehitys
  Tilikauden alin kurssi, euroa 0,03 0,04
  Tilikauden ylin kurssi, euroa 0,20 0,11
  Tilikauden keskikurssi, euroa 0,12 0,06
  Tilikauden päätöskurssi, euroa 0,16 0,06
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 34,3 6,5
Osakkeiden vaihto, kpl 123 997 394 40 584 525
Osakkeiden vaihto, % 56,8 37,2
Investoinnit, milj. euroa 0,9 0,2
  % liikevaihdosta 3,0 1,1
Henkilöstö keskimäärin 425 404
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset 14,6 14,5
Taseen ulkopuoliset vastuut 1,2 1,7

Liite 6
KONSERNIN TUNNUSLUVUT PUOLIVUOSITTAIN (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

1-12/
2015
1-12/
2014
7-12/
2015
7-12/
2014
1-6/
2015
1-6/
2014
Liikevaihto, milj. euroa 30,6 18,5 17,3 10,3 13,3 8,2
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 3,7 1,1 2,2 1,2 1,5 -0,1
  % liikevaihdosta 12 6 13 12 11 -2
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 3,2 0,3 1,9 1,0 1,3 -0,6
  % liikevaihdosta 11 2 11 9 10 -8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 26,0 11,2 22,8 24,5 19,2 -0,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % 56,9 15,4 45,4 208,8 55,8 -412,5
Omavaraisuusaste, % 31,2 9,9 31,2 9,9 26,3 0,6
Net gearing, % 98,3 523,9 98,3 523,9 100,4   9 831,3
Nettovelka, milj. euroa 3,6 5,5 3,4 5,5 4,7 7,9
Korollinen nettovelka, milj. euroa 5,6 7,5 5,6 7,5 4,7 8,1
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana 218 228
070
109 114
035
182 855
938
109 114
035
109 716
875
109 114
035

Tulos/osake (EPS), euroa 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 -0,01
Oma pääoma/osake, euroa 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00
Investoinnit, milj. euroa 0,9 0,2 0,2 0,1 0,7 0,1
  % liikevaihdosta 3,0 1,1 1,1 1,0 5,5 1,2
Henkilöstö keskimäärin 425 404 456 422 393 387

Liite 7
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, % 100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Net gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
Nettovelka vieras pääoma – rahoitusomaisuus
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1987088