Incap Oyj                     Pörssitiedote                18.2.2015 klo 8.30                                           

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2014 (TILINTARKASTAMATON): KOKO VUODEN TULOS POSITIIVINEN

Incap-konsernin kannattavuudessa tapahtui selvä käänne ja konsernin koko vuoden liiketulos ja tilikauden tulos olivat positiiviset. Liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden puolivälissä jääden kuitenkin ennakkoarvioiden mukaisesti pienemmäksi kuin edellisenä vuonna.  Laajan "Turnaround"-ohjelman toimenpiteitä jatkettiin kannattavuuden parantamiseksi ja samalla rakennettiin edellytyksiä liikevaihdon kasvulle. Yhtiö fokusoi toimintaansa ja luopui mekaniikkavalmistuksesta keskittyen elektroniikan sopimusvalmistukseen Intian ja Viron tehtaissa. Yhtiön rahoitusaseman paranemisesta huolimatta käyttöpääoman riittävyys on edelleen haaste.

Tiedotteessa esitetyt luvut tilikaudelta 2014 ja vertailukaudelta 2013 kuvaavat konsernin jatkuvia toimintoja ilman Vaasan tehtaan liiketoimintaa. Koska Vaasan mekaniikkatehtaan liiketoiminnan myytiin 31.12.2014, se on tulkittu lopetetuksi toiminnoksi, jonka tulos esitetään tuloslaskelmassa erikseen yhtenä lukuna "Lopetettujen toimintojen voitto/tappio."

Avainluvut tammi-joulukuussa 2014, jatkuvat toiminnot

  • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto ilman Vaasan mekaniikkatehdasta vuonna 2014 oli 18,5 miljoonaa euroa eli noin 28 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (2013: 25,8 milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen oli ennakoitu ja johtui tuotantomäärien laskusta yhtiön Viron tehtaalla.
  • Konsernin koko vuoden liiketulos (EBIT) parani selvästi edellisestä vuodesta ja oli noin 1,1 miljoonaa euroa (-6,2 milj. euroa). Liiketuloksesta noin 0,5 miljoona euroa oli kertaluonteisia eriä Viron tehtaan vuokravarauksen purusta.
  • Tilikauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa eli merkittävästi parempi kuin edeltävänä vuonna, jolloin se oli -8,8 miljoonaa euroa.
  • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
  • Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto ja liiketulos (EBIT) vuonna 2015 ovat suuremmat kuin vuonna 2014.

Avainluvut heinä-joulukuussa 2014, jatkuvat toiminnot

  • Toisen vuosipuoliskon jatkuvien toimintojen liikevaihto oli noin 10,3 miljoonaa euroa eli noin 12 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2013: 11,7 milj. euroa) ja 27 % enemmän kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1-6/2014: 8,2 milj. euroa).
  • Toisen vuosipuoliskon liiketulos (EBIT) oli positiivinen noin 1,2 miljoonaa euroa (7-12/2013: -3,9 milj. euroa). Liiketulos oli odotusten mukaisesti selvästi parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jolloin se oli -0,1 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä ja 8.10.2014 julkaistussa ylimääräisessä tilinpäätöksessä tammi-kesäkuulta 2014. Tiedotteen vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut kuvaavat yhtiön jatkuvia toimintoja eli Viron ja Intian tehtaiden liiketoimintoja sekä emoyhtiötä ilman Vaasan tehtaan liiketoimintaa. Vuoden 2013 vertailuluvut on muunnettu koskemaan ainoastaan yhtiön jatkuvia toimintoja. Konserni myi Vaasan mekaniikkatehtaan liiketoiminnan tehtaan toimivalle johdolle 31.12.2014, jolloin liiketoiminnot siirtyivät uudelle omistajalle. Vaasan tehtaan toimintaa koskevat taloudelliset tiedot on esitetty kappaleessa "Lopetettujen liiketoimintojen tiedot".

Incap-konsernin toimitusjohtaja Ville Vuori:
"Yhtiön liikevaihto kääntyi kasvuun toisella vuosipuoliskolla. Positiivinen käänne tapahtui elektroniikkatuotannossa mekaniikkatuotannon kysynnän jatkuessa matalalla tasolla läpi vuoden. Kaiken kaikkiaan, jos myös Vaasan liiketoiminta otetaan huomioon, koko vuoden liikevaihto oli budjetoidulla tasolla eli 24,2 miljoonaa euroa.

Saimme vuoden 2014 aikana valmiiksi "Turnaround"-ohjelman mukaiset rakenteelliset uudistukset. Yhtiön yleiskustannuskuorma on tämän myötä pienentynyt merkittävästi ja tuottavuus sekä toimitusvarmuus ovat pysyneet tavoittelemallamme tasolla. Tämä näkyy yhtiön kannattavuudessa, joka on parantunut merkittävästi. Tuloksemme kääntyi positiiviseksi kolmannella kvartaalilla koko vuoden liiketuloksen ollessa 1,1 miljoonaa euroa.

Fokusoimalla toimintaamme olemme pyrkineet nostamaan esiin yhtiön erityisosaamisen ja kohdentamaan resurssit sen mukaisesti. Osana tätä prosessia päätimme luopua mekaniikkatuotannosta ja myimme Vaasan mekaniikkatehtaan loppuvuodesta. Kaupan myötä Incap keskittyy yksinomaan elektroniikan sopimusvalmistukseen. Keskittymisen kautta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin, ottamaan käyttöön kasvua tehokkaasti tukevan johtamismallin ja panostamaan myyntiin Kuressaaren ja Tumkurin elektroniikkatehtaiden orgaanisen kasvun vauhdittamiseksi.

Neuvottelimme syksyllä uudelleen Kuressaaren tehdaskiinteistöä koskevan vuokrasopimuksen, joka alentaa kustannuksia ja parantaa sitä kautta tehtaan kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Lisäksi aloitimme Intian tehtaallamme käytössä olevan SAP- järjestelmän laajentamisen Kuressaaren tehtaallemme, jonka jälkeen molemmat tehtaamme operoivat samalla toiminnanohjausalustalla. Tämä tulee parantamaan operatiivista tehokkuutta entisestään muun muassa hankintatoimen osalta.

Vuonna 2015 tulemme jatkamaan vuoden 2014 toisella vuosipuoliskolla aloitettua panostamista myyntiin ja asiakashankintaan. Kuuntelemme nykyisiä asiakkaitamme ja kehitämme palveluamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme muuttuvia tarpeita.

Liiketoimintamme on nyt kannattavaa ja kasvukäyrällä. Tämä lisää vaihtoehtojamme myös rahoitusmarkkinoilla, sillä meillä on edelleen haasteita käyttöpääoman riittävyyden varmistamisessa.

Yhtiöllämme on kaksi korkeatasoista elektroniikkatehdasta, joissa molemmissa on erittäin sitoutunut ja ammattitaitoinen tiimi. Luotamme siihen, että pystymme tarjoamaan erittäin kilpailukykyisen, laadukkaan ja joustavan palvelukokonaisuuden sekä nykyisille että uusille asiakkaillemme."

Toimintaympäristö vuonna 2014
Incap-konsernin toimintaympäristö oli edelleen haastava. Talouden taantuman jatkuminen Euroopassa aiheutti epävarmuutta markkinoilla ja piti kysynnän edelleen matalalla tasolla. Kilpailu kansainvälisillä markkinoilla jatkui kireänä.

Yleisessä kustannustasossa ei tapahtunut suuria muutoksia Incapin toimintamaissa. Globaalit komponenttimarkkinat vuonna 2014 olivat melko vakaat.

Incap-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja tulos heinä-joulukuussa 2014
Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa eli noin 12 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2013: 11,7 milj. euroa) ja noin 27 % suurempi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla (1-6/2014: 8,2 milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtui kysynnän heikentymisestä yhtiön Viron tehtaalla. Liikevaihto kasvoi toisella vuosipuoliskolla Intian tehtaalla.

Toisen vuosipuoliskon liiketulos (EBIT) oli 1,2 miljoonaa euroa parantuen merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (-3,9 milj. euroa) ja vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna (-0,1 milj. euroa).

Incap-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto ja tulos vuonna 2014
Tilikauden liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa eli noin 28 % pienempi kuin vuonna 2013 (1-12/2013: 25,8 milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui tuotantomäärien alenemisesta erityisesti yhtiön tehtaalla Virossa. Lisäksi Viron tehtaan liikevaihtoa pienensi vuonna 2013 aloitettu järjestely, jossa osa asiakkaista osti itse tuotannossa tarvittavat materiaalit jolloin ne enää sisältyneet liikevaihtoon. 

Intian toimintojen liikevaihto oli noin 15,8 miljoonaa euroa eli noin 6 % pienempi kuin vuonna 2013 (17,0 milj. euroa). Intian liiketulos (EBIT) kuitenkin kasvoi edellisestä vuodesta ja oli noin 2,1 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa).

Incap-konsernin liikevaihdon laskusta huolimatta kannattavuus parani selvästi ja koko vuoden liiketulos (EBIT) oli positiivinen noin 1,1 miljoonaa euroa (-6,2 milj. euroa). Liiketuloksesta noin 0,5 miljoonaa euroa oli kertaluonteista tuottoa liittyen Kuressaaren tehtaan vuokravarauksen purkuun. Vertailukauden tulos vuodelta 2013 sisälsi noin 2,7 miljoonaa euroa varauksia ja alaskirjauksia.

Operatiivinen tulos parani merkittävästi kustannustehokkuutta lisäävien toimenpiteiden ansiosta. Viron ja Suomen toiminnoissa toteutettiin mittavat henkilöstövähennykset, Tallinnan ja Helsingin toimistot lakkautettiin ja muitakin kiinteitä kuluja karsittiin.

Yhtiö myi joulukuussa 2014 Vaasan mekaniikkatehtaan liiketoiminnan tehtaan toimivalle johdolle ja liiketoiminta siirtyi ostajalle 31.12.2014. Vaasan tehtaan henkilöstö – yhteensä 58 henkilöä – siirtyi ostajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Myytyä liiketoimintaa koskevat tiedot on esitetty jäljempänä kappaleessa "Lopetettujen liiketoimintojen tiedot".

Incap neuvotteli tilikaudella uudelleen Kuressaaren tehdaskiinteistöä koskevan vuokrasopimuksen. Kuressaaren tehdastilojen vuokrista jäljellä oleva varaus – noin 0,5 miljoonaa euroa – purettiin vuoden 2014 tulokseen. Uusi vuokrasopimus alentaa yhtiön kustannuksia ja parantaa sitä kautta kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Uusi sopimus astui voimaan joulukuussa 2014 ja jatkuu vuoden 2019 lokakuuhun asti. Vuokrasopimuksen jatkamista puolsivat Kuressaaren tehtaan positiiviset näkymät ja kasvavat tuotantomäärät.

Henkilöstökulut tilikaudella olivat noin 2,8 miljoonaa euroa supistuen noin 56 % edellisestä vuodesta (6,5 milj. euroa). Kiinteät kustannukset alenivat vertailujaksosta noin 70 %. Vaihto-omaisuuden määrä aleni noin 0,9 miljoonaa euroa vuoden 2013 lopun tilanteesta.

Nettorahoituskulut olivat 0,7 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Vertailukauden rahoituskuluja nostivat osakeantien ja mittavan rahoitusjärjestelyn kulut.

Poistot olivat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). Vertailukauden poistoista 0,4 miljoonaa euroa on Vuokatin kiinteistön myyntiin liittyvää arvonalentumistappiota . 

Tilikauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-8,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (-0,15 euroa).

  Jatkuvat toiminnot  

Jatkuvat ja lopetetut yhteensä


VERTAILU TILIKAUSITTAIN (1 000 euroa)
1-12/2014 1-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto 18 499 25 772 24 185 36 757
Liikevoitto/tappio (EBIT) 1 061 -6 154 1 457 -5 859
Tilikauden tulos 151 -8 822 547 -8 527
Osakekohtainen tulos, euroa 0,00 -0,15 0,01 -0,14

  Jatkuvat toiminnot
 

VERTAILU PUOLIVUOSITTAIN
(1 000 euroa)

1-6/2014 7-12/2014 1-6/2013 7-12/2013
Liikevaihto 8 154 10 344 14 028 11 744
Liikevoitto/tappio (EBIT) -143  

1 204

 

-2 269 -3 885
  Katsauskauden tulos -637  

788

 

-3 479 -5 344
Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 0,01   -0,16 -0,05

Lopetettujen liiketoimintojen tiedot

Incap myi Vaasan mekaniikkatehtaan liiketoiminnan tehtaan toimivalle johdolle 31.12.2014. Kauppa kattoi Vaasan tehtaan liiketoiminnan sisältäen siihen liittyvän käyttö- ja vaihto-omaisuuden, sopimukset ja asiakaskannan sekä henkilöstön.

 

LOPETETUT TOIMINNOT
(1 000 euroa, tilintarkastamaton)

 

2014

Vaihto-omaisuus -682
Käyttöomaisuus -257
Henkilöstövelat 400
Kulut -26
Tappio 2014 -45
Varat ja velat yhteensä 610
   
Saatava liiketoimintakaupasta taseessa 1 006

Lopetettujen toimintojen tulos

 

396

Toiminnan palauttaminen kannattavaksi
Syksyllä 2013 aloitetun ja tammikuussa 2014 päätetyn "Turnaround"-ohjelman kantavana strategiana oli keskittyä varsinaiseen liiketoimintaan ja asiakastoimitusten turvaamiseen samalla karsien tehtäviä, jotka eivät tuota merkittävää lisäarvoa asiakkaille. Ohjelman päätyttyä yhtiö keskittyi vakauttamaan toimintaansa ja taloudellista tilannettaan. Erityisesti asiakastyytyväisyyttä parantavia tuotannon avainalueita kuten toimitusvarmuutta ja laatua kehitettiin edelleen.

Toimenpiteillä saavutettiin halutut vaikutukset kevään 2014 aikana: toimitusvarmuus parani merkittävästi, toiminta tehostui niin valmistusyksiköissä kuin tukitoiminnoissakin ja tuotanto-kapasiteetti oli sopeutettu todellista kysyntää vastaavasti. Organisaatiorakenne uudistettiin, tukitoimintoja supistettiin ja valmistusyksiköille siirrettiin kokonaisvastuu niiden omasta toiminnasta sekä myynnistä, johon alettiin panostaa systemaattisesti.

Ohjelman aikana tehdyt henkilöstövähennykset sekä muiden kulujen karsiminen ovat olleet merkittävin tekijä toiminnan kannattavuuden parantumisessa. Vaikutukset näkyivät selvemmin vuoden jälkipuoliskolla, jolloin toteutettujen henkilöstövähennysten irtisanomisajan palkat eivät enää rasittaneet yhtiön kassavirtaa.

Investoinnit
Investointien määrä vuonna 2014 oli 0,2 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa), jotka olivat korvausinvestointeja tuotannon kehittämiseen Intiassa.

Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin molemmissa tehtaissa on Det Norske Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incapin ympäristö-järjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Lisäksi Kuressaaren tehtaalla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti.

Yhtiön taloudellisen tilanteen vakauttaminen
Todettuaan, että Incap-konsernin emoyhtiön oma pääoma oli laskenut alle puoleen osakepääomasta, Incapin hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen ja laati ylimääräisen tilinpäätöksen tammi-kesäkuulta 2014. Yhtiön johto esitteli 29.10.2014 pidetylle ylimääräiselle yhtiökokoukselle toimenpiteet, joilla parannetaan kannattavuutta sekä varmistetaan rahoitus, maksuvalmius ja käyttöpääoman riittävyys sekä kehitetään asiakashankintaa.

Rahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiö käy jatkuvasti keskusteluja rahoittajatahojen kanssa. Keväällä 2014 neuvoteltu uusi lainojen lyhennysohjelma puolitti lainojen lyhennykset vuoden jälkipuoliskolla. Samalla lainojen kovenanttiehtoja lievennettiin, ja yhtiö saavuttikin asetetut tavoitetasot vuonna 2014.

Yhtiön maksuvalmius ja kassavirta ovat kehittyneet tytäryhtiöissä suotuisasti. Emoyhtiön tilanteen parantamiseksi tutkitaan keinoja muun muassa Intian toimintojen tuottojen kotiuttamiseksi emoyhtiölle.

Yhtiö on myös tehostanut toimenpiteitä uusien asiakkuuksien saamiseksi ja tässä onkin onnistuttu sekä Intiassa että Euroopassa. "Turnaround"-ohjelma ja sen jälkeen jatkuneet toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ovat kantaneet hedelmää vuoden jälkipuoliskolla. Taloudellisen tilanteen paraneminen lisää kilpailukykyä ja mahdollisuuksia liikevaihdon kasvattamiseen.

Incap Oyj:n ja Inission AB:n mahdollinen yhdistyminen
Vaikka Inission AB ei käyttänyt optiotaan Incapin ja Inissionin toimintojen yhdistämisestä vuoden 2013 loppuun mennessä, se ilmoitti tammikuussa 2014 hallitukselle olevansa edelleen kiinnostunut yhdistymisestä. Incapin hallitus alkoi tuolloin arvioida strategisia vaihtoehtoja yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi edelleen. Mahdollisten strategisten liittoumien arviointia varten Incapin hallitus ilmoitti käyttävänsä investointipankkia neuvonantajana. 

Inission AB:n julkinen pakollinen ostotarjous Incapin osakkeista
Inission AB hankki 11.12.2014 omistukseensa 4 522 948 Incapin osaketta, jolloin sen omistus Incapissa nousi 28 500 000 osakkeesta 33 022 948 osakkeeseen. Omistus vastasi noin 30,27 prosentin osuutta kaikista Incapin osakkeista ja äänistä, joten Inissionille syntyi velvoite tehdä arvopaperimarkkinalain 11 luvun 19 §:n mukainen pakollinen julkinen ostotarjous kaikista muista Incapin osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista. Lisäksi Inission hankki vielä 22.12.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistamat 7 684 615 Incapin osaketta, jonka jälkeen Inission omisti yhteensä 40 707 564 osaketta eli noin 37,31 prosentin osuuden kaikista Incapin osakkeista ja äänistä.

Inission julkaisi 23.12.2014 tiedotteen koskien tekemäänsä pakollista julkista ostotarjousta
Ostotarjouksen mukainen tarjottava vastike oli 0,03 euroa käteisenä jokaisesta Incapin osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 7.1.2015 klo. 9.30 ja päättyi 30.1.2015 klo 16. Inission julkaisi tarjousasiakirjan 2.1.2015.

Tilikauden päättymisen jälkeen 16.1.2015 Incap Oyj:n hallitus tiedotti arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:n mukaisena  lausuntonaan, että Inissionin ostotarjouksessa tarjottava vastike 0,03 euroa on liian alhainen ottaen huomioon yhtiön osakekurssin, Incapin tulevaisuudennäkymät ja UB Capital Oy:n Fairness Opinion -lausunnon, eikä ostotarjous tämän johdosta ole kohtuullinen yhtiön osakkeenomistajien kannalta. Tähän perustuen Incapin hallituksen päätöksentekoon osallistuneet hallituksen jäsenet suosittelivat yksimielisesti ostotarjouksen hylkäämistä.

Inission AB:n pakollisen ostotarjouksen tulokset julkaistiin 3.2.2015, jolloin Inission tiedotti, että sen omistusosuus oli ostotarjouksen perusteella tehtyjen myyntien seurauksena kasvanut 3,54 prosentilla yhteensä noin 40,85 prosenttiin kaikista Incapin osakkeista ja äänistä. Inission AB omistaa tämän tiedotteen julkaisuhetkellä 44 573 010 osaketta.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2014 oli 14,4 miljoonaa euroa (15,8 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 1,4 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 8,0 miljoonaa euroa eli 39 % osakepääomasta (10,6 milj. euroa, 52 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 9,9 % (3,4 %).

Vieraan pääoman osuus supistui edellisestä vuodesta 12,7 miljoonaan euroon (15,2 milj. euroa), josta korollista oli 9,3 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa).

Korolliset nettovelat alenivat edellisestä tilikaudesta 7,5 miljoonaan euroon (8,3 milj. euroa), ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 524 % (1 560%).

 

 KOROLLISET VELAT
 (1 000 euroa)

 

 31.12.2014

 

31.12.2013

     
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Muut velat 256 2 054
  256 2 054
     
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pankkilainat 6 955 7 290
OP-laina (entinen vaihtovelkakirjalaina 2007) 239 479
Muut velat 1 899 0
Rahoitusleasingvelat 0 28
  9 093 7 797
     
Korolliset velat yhteensä 9 349 9 851

Lyhytaikaisista rahoitusveloista noin 3,2 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön. Emoyhtiön Suomessa ja Virossa käyttämä factoringrahoitus on lyhytaikaista vierasta pääomaa. Muut pankkilainat sisältyvät lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin laina-ajan perusteella.

Rahalaitoslainoista 5,7 miljoonaa euroa on suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja käytössä olevia limiittejä. Kasvavien komponenttihankintojen turvaamiseksi yhtiön tililuottoa korotettiin tilikaudella 0,5 miljoonalla eurolla. Tililuoton panttina ovat Incap Oyj:n omistamat yhtiön intialaisen tytäryhtiön osakkeet.

Viron tytäryhtiölle avattiin tilikaudella virolaiseen pankkiin oma laskuluottolimiitti, josta oli tilikauden päättyessä käytössä 0,2 miljoonaa euroa. Suomalaisen pankin luotollisesta tilistä ja laskuluottolimiitistä oli 31.12.2014 käytössä 2,0 miljoonaa euroa. Intian ja Viron pankkilainojen ja luotollisen tilin saldot olivat yhteensä 3,2 miljoonaa euroa sisältäen Finnfundin tekemän 1,9 miljoonan euron sijoituksen Incapin Intian toimintaan.

OP-lainasta (entinen vaihtovelkakirjalaina 2007) lunastettiin 0,2 miljoonaa euroa 30.6.2014. Lainan loppuosa on 0,2 miljoonaa euroa ja se erääntyy 30.6.2015.

Tilikauden päättyessä yhtiön lainoista 6,3 miljoonaan euroon kohdistuu vakuus ja loput ovat vakuudettomia. Luottojen vakuutena on 12,1 miljoonan euron yrityskiinnitykset ja 2,3 miljoonan euron kiinnitys Intian tehdaskiinteistöön.

Yhtiö neuvotteli huhtikuussa 2014 uudelleen lainojen lyhennysohjelman ja niihin liittyvät kovenantit. Neuvottelujen tuloksena vuoden 2014 jälkipuoliskolla maksettavat lainojen lyhennykset supistuivat puoleen aiemmasta. Myös lainoihin, luotolliseen tiliin ja laskuluottolimiittiin liittyviä kovenanttiehtoja lievennettiin koskemaan ainoastaan EBITDA:ta edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Yhtiö saavutti kovenanttitasot molempina tarkasteluajankohtina 30.6.2014 ja 31.12.2014. Vuoden lopun EBITDA-tavoitetaso oli noin 0,6 miljoonaa euroa ja toteuma oli noin 1,8 miljoonaa euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on sopinut pankin kanssa lainojen uusista ehdoista ja lyhennyksistä. Lainojen kovenantit ovat EBITDA ja omavaraisuusaste, joiden toteutumista seurataan puolivuosittain 30.6.2018 saakka. Kovenanttien ensimmäinen tarkasteluhetki on 30.6.2015, jolloin EBITDAn tavoitetaso on 0, 5 miljoonaa euroa ja omavaraisuusasteen 7,5 %. EBITDA lasketaan rullaavasti 12 kuukauden jaksolta, paitsi ensimmäisellä tarkasteluhetkellä sen edeltävältä 6 kuukauden jaksolta. Uuden lyhennysohjelman ehtona on, että yhtiö järjestää omaa pääomaa vahvistavan osakeannin. Pankilla on oikeus irtisanoa sopimukset erääntyväksi 45 päivän kuluttua, mikäli kovenanttiehdot eivät täyttyisi.

Yhtiön maksujärjestely Suomen verohallinnon kanssa päättyi ehtojen mukaisesti elokuussa 2014, jolloin yhtiö sopi uudesta 0,3 miljoonan euron maksujärjestelystä. Uuden järjestelyn mukaisesti yhtiö lyhentää verovelkaansa kuukausittain minimissään 20 500 eurolla helmikuuhun 2016 mennessä. Järjestelyn piirissä olevien verovelkojen määrä 31.12.2014 on yhteensä 0,3 miljoonaa euroa. Sopimusehtojen mukaan Verohallinnolla on maksuerän viivästyessä oikeus irtisanoa sopimus välittömin seurauksin.

Finnfundin vuonna 2009 tekemään sijoitukseen ei liity erityiskovenantteja. Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.

LAINOJEN LYHENNYKSET JA KOROT
(1 000 euroa)
  Lyhennykset Korot 31.12.2014
Alle 6 kk -3 639 -101 -3 740
6-12  kk -2 727 -403 -3 130
1-5 vuotta -2 984 -127 -3 111
yli 5 vuotta 0 0 0
  -9 349 -631 -9 981

Vahvistetuista tappioista kertynyt kirjaamaton verosaamisten määrä 31.12.2014 oli 5,9 miljoonaa euroa. Vahvistetut tappiot vanhenevat vuosina 2015-2024.

Viron tytäryhtiön omaa pääomaa vahvistettiin tilikaudella 1 miljoonalla eurolla konvertoimalla emoyhtiön pitkäaikaisia saamisia tytäryhtiön osakepääomaan. Samalla emoyhtiössä tehtiin tytäryhtiön osakkeiden arvoon 1 miljoonan euron alaskirjaus.

Vaihto-omaisuuden määrä aleni tilikauden aikana vuoden alun 4,3 miljoonasta eurosta 3,4 miljoonaan euroon. Vaihto-omaisuuden lasku johtuu Vaasan tehtaan vaihto-omaisuuden myynnistä.  

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,6 (0,6) ja current ratio 0,9 (0,9).

Liiketoiminnan rahavirta oli negatiivinen 0,7 miljoonaa euroa (negatiivinen 0,3 milj. euroa). Konsernin rahavarat 31.12.2014 olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,2 miljoonaa euroa lisäystä (0,7 milj. euroa lisäystä).

Konsernin kassavirtaan, rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".

Henkilöstö
Vuoden 2014 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 423 henkilöä (469). Henkilöstöstä 89 % työskenteli Intiassa (66 %), 9 % Virossa (15 %) ja 2 % Suomessa (19 %). Henkilöstö väheni Virossa ja Suomessa noin 100 henkilöllä kun taas Intian henkilöstön määrä kasvoi 70 henkilöllä.

Tilikauden päättyessä 31.12.2014 henkilöstön määrä väheni 58 henkilöllä Vaasan mekaniikkatehtaan henkilöstön siirtyessä tehtaan uuden omistajan palvelukseen.

Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 68 (105) ja miehiä 355 (364). Vakinaisessa työsuhteessa oli 167 (279) ja määräaikaisessa 204 (190) henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa 52 (1). Henkilöstön keski-ikä oli 36 vuotta (33).

Yhtiön johto ja organisaatio
Incapin toimitusjohtajan tehtävää hoiti 22.6.2014 asti diplomi-insinööri Fredrik Berghel (s. 1967), joka oli valittu tehtävään 20.9.2013. Uudeksi toimitusjohtajaksi 23.6.2014 alkaen nimitettiin insinööri, eMBA Ville Vuori (s. 1973), joka on aiemmin toiminut toimitusjohtajan tehtävissä Kumera Drives Oy:ssä sekä Skyhow Ltd.:ssä ja useissa johtajatehtävissä ABB-konsernissa. Fredrik Berghel jatkoi edelleen Incapin hallituksen jäsenenä.

Osana "Turnaround"-ohjelmaa toteutettiin organisaatiorakenteen muutos, jossa vastuita siirrettiin paikallistasolle tehtaisiin. Konsernitason toimintoja supistettiin voimakkaasti ja tilikauden päättyessä konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Ville Vuoren lisäksi talousjohtaja Kirsti Parvi ja Intian toimintojen johtaja Murthy Munipalli.

Varsinainen yhtiökokous 2014
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2014 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 21 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä noin 61 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio, 6 979 595,95 euroa, jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Ylimääräinen yhtiökokous
Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 29.10.2014. Kokoukseen osallistui yhteensä 13 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 28,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsuttiin koolle käsittelemään osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla yhtiön taloudellista tilannetta, koska Incap-konsernin emoyhtiön oma pääoma oli laskenut alle puoleen osakepääomasta.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle esiteltiin Incap-konsernin ylimääräinen tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.-30.6.2014 sekä toimenpiteet yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi. Yhtiön johto ilmoitti jatkavansa jo aloittamiaan toimenpiteitä, joilla parannetaan kannattavuutta sekä varmistetaan rahoitus, maksuvalmius ja käyttöpääoman riittävyys sekä kehitetään asiakashankintaa.

Hallituksen valtuutus
Tilikauden alkaessa hallituksella oli vuoden 2013 yhtiökokouksen myöntämästä valtuutuksesta käyttämättä yhteensä 220 544 426 osaketta. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta ja se umpeutui varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2014. 

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2014 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Fredrik Berghel, Raimo Helasmäki, Olle Hulteberg, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Lassi Noposen.

Hallitus kokoontui vuonna 2014 yhteensä 27 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 88,1.

Yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jari Karppinen, KHT.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap julkaisee Arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä viikolla 11.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 109 114 035 (31.12.2013: 109 114 035).

Osakkeen kurssi vaihteli tilikauden aikana 0,04 ja 0,11 euron välillä (0,10 ja 0,25 euron välillä). Vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,06 euroa (0,11). Osakkeiden kokonaisvaihto tilikauden aikana oli 40 584 525 osaketta eli 37,2 % osakekannasta (7 065 282 osaketta eli 6,5 % koko osakemäärästä). Yhtiön markkina-arvo 31.12.2014 oli 6,5 miljoonaa euroa (12,0 milj. euroa). Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 1 634 osakasta (1 409). Osakkeista 26,3 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (27,3 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2014 Osakkeita, kpl  Omistus-
osuus, %
Inission AB (hallintarekisteröity ja suora omistus) 40 707 563 37,3
Oy Etra Invest Ab 16 934 547 15,5
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 8 307 692 7,6
Onvest Oy 5 197 286 4,8
Nordea Pankki Suomi Oyj 3 761 400 3,4
Laurila Kalevi 2 735 429 2,5
JMC Finance Oy 2 402 286 2,2
Mandatum Life Unit-linked 1 800 000 1,6
Hallqvist AB 1 584 264 1,5
Sundholm Göran 1 400 000 1,3

Tilikauden päättymisen jälkeen Inission AB:n omistus nousi julkisen ostotarjouksen seurauksena 44 573 010 osakkeeseen eli noin 40,85 %:iin kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilikauden 2014 päättyessä Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 41 552 421 osaketta eli noin 38,1 % osakekannasta.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2009
Incapin vuonna 2009 käynnistetty optio-ohjelma päättyi 31.1.2014, jolloin osakkeiden merkintäaika umpeutui. Optioita ei käytetty osakkeiden merkitsemiseen. Tilikauden päättyessä Incap-konsernissa ei ollut voimassa olevia optio-ohjelmia.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset
Oy Ingman Finance Ab:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 4,99 %:iin eli 5 441 725 osakkeeseen 22.1.2014.

Finnvera Oyj:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 4,98 %:iin eli 5 434 045 osakkeeseen 24.1.2014.

Inission AB:n tiedotettua Incap Oyj:n osakkeita koskevasta ostotarjouksestaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 12.12.2014, että ostotarjouksen toteutuessa sen osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulisi alittamaan 1/20 eikä Varmalla tulisi olemaan omistusta Incapissa. Varma oli 5.12.2014 antanut Inissionille ennakkositoumuksen hyväksyä ostotarjous omistamiensa Incapin osakkeiden osalta. Varman omistus tuolloin oli 7 684 615 osaketta ja ääntä eli 7,04 % kaikkien osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 22.12.2014 myyneensä kaikki omistamansa Incapin osakkeet Inission AB:lle ennakkositoumuksensa mukaisesti, minkä jälkeen Varmalla ei enää ole omistusta Incapissa

Samalla osakekaupalla Inission AB:n omistus Incap Oyj:ssä nousi 40 707 563 osakkeeseen, mikä vastaa noin 37,31 %:n osuutta kaikista Incapin osakkeista ja äänistä. Inission AB:n aikaisempi omistus oli 33 022 948 osaketta eli noin 30,27 %.

Tilikauden päättymisen jälkeen Inission AB tiedotti, että sen omistusosuus oli julkisen pakollisen ostotarjouksen perusteella tehtyjen myyntien seurauksena kasvanut 3,54 prosentilla yhteensä noin 40,85 prosenttiin kaikista Incapin osakkeista ja äänistä. Inission AB omistaa tilinpäätöstiedotteen julkaisuhetkellä 44 573 010 osaketta.

Riskienhallinta
Incap Oyj:n hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Yhtiön riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi yhtiö on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, uusasiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu. Näistä merkittävimpiä riskejä ovat tällä hetkellä liikevaihdon kehittyminen, maksuvalmius ja rahoituksen riittävyys.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tehdyn kassavirtaennusteen perusteella yhtiö arvioi, että yhtiön käyttöpääoma ei vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Lisäkäyttöpääoman tarpeeksi arvioidaan noin 1,5-2 miljoonaa euroa, ja se kohdistuu yhtiön Euroopan toimintoihin. Käyttöpääoma kuitenkin riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Intian tuottojen kotiuttaminen emoyhtiölle onnistuu suunnitelman mukaisesti ja/tai
  • yhtiö onnistuu uusasiakashankinnassa ja yhtiön operatiivinen kassavirta kehittyy positiivisesti ja/tai
  • yhtiön kaavailema osakeanti toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Tilikauden päättymisen jälkeen helmikuussa 2015 yhtiö on sopinut pankin kanssa lainojen uusista ehdoista ja lyhennyksistä. Lainojen kovenantteja ovat EBITDA ja omavaraisuusaste, joiden toteutumista seurataan 30.6.2015 alkaen puolivuosittain 30.6.2018 saakka. Uuden lyhennysohjelman yhtenä ehtona on, että yhtiö järjestää omaa pääomaa vahvistavan osakeannin.

Incapin johto on luottavainen liiketoiminnan rahavirran myönteisen kehittymisen ja annin toteutumisen suhteen ja uskoo, että yhtiö pystyy suoriutumaan velvoitteistaan.

Incap-konsernin emoyhtiön oma pääoma oli tilikauden 2014 päättyessä noin 8,0 miljoonaa euroa eli 38,8 % osakepääomasta.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksen 2013 yhteydessä Viron tytäryhtiön osakkeiden arvoa emoyhtiössä laskettiin 4,0 miljoonalla eurolla. Viron tytäryhtiön omaa pääomaa on vuonna 2014 vahvistettu yhdellä miljoonalla eurolla konvertoimalla emoyhtiön pitkäaikaisia saamisia tytäryhtiön osakepääomaan. Emoyhtiöön tehtiin vastaavasti yhden miljoonan euron alaskirjaus pitkäaikaisista saamisista, koska hallituksen ja johdon arvion mukaan tytäryhtiön osakkeiden todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on hankintamenoa pienempi. Näin ollen Viron tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy riskiä johtuen yhtiön tappiollisesta historiallisesta kehityksestä. Intian tytäryhtiön liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti eikä sen arvostukseen liity vastaavaa riskiä.

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön vuonna 2015 arvioidaan pysyvän haasteellisena, mutta yleisen talouskehityksen ei ennusteta heikentävän merkittävästi asiakkaiden kysyntää tai maksukykyä. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkuuksien hallinta on erityisen tärkeää ja ylin johto panostaa tähän voimakkaasti.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Vuonna 2014 suurimman yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 42 %.

Yhtiön toimiala, elektroniikan sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Yhtiö on onnistunut tehostamaan toimintaansa ja alentamaan kustannuksiaan merkittävästi vuosina 2013 ja 2014. Lisäksi yhtiön tuotanto sijaitsee maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso ovat kilpailukykyisiä.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Incap tiedotti 9.1.2015, että Vaasan tehtaan liiketoimintakauppa oli saatu päätökseen ja kauppahinta oli maksettu. Joulukuun 2014 aikana tapahtunut varaston arvon muutos muodosti lopulliseksi kauppahinnaksi hieman yli 1 miljoonaa euroa.

Inission AB:n julkiseen pakolliseen ostotarjoukseen liittyen Incap tiedotti 2.1.2015 Inission AB:n tarjousasiakirjan julkaisemisesta. Incap Oyj:n hallitus julkaisi 16.1.2015 lausuntonaan, että hallituksen käsityksen mukaan ostotarjouksessa tarjottava vastike 0,03 euroa on liian alhainen ottaen huomioon yhtiön osakekurssin ja tulevaisuudennäkymät sekä UB Capital Oy:n Fairness Opinion -lausunnon eikä ostotarjous tämän johdosta ole kohtuullinen yhtiön osakkeenomistajien kannalta.

Incap tiedotti ostotarjouksen alustavasta tuloksesta 2.2.2015 ja lopullisesta tuloksesta 4.2.2015. Ostotarjouksen seurauksena Inission AB:n omistus nousi 40,85 %:iin kaikista Incapin osakkeista ja äänistä ja Inission AB omistaa tällä hetkellä 44 573 010 osaketta.

Tilikauden päättymisen jälkeen helmikuussa 2015 yhtiö on sopinut pankin kanssa uusista ehdoista ja lyhennyksistä. Lainojen kovenantit ovat EBITDA ja omavaraisuusaste, joiden toteutumista seurataan puolivuosittain 30.6.2015 alkaen 30.6.2018 saakka.

Strategia ja tavoitteet
Incap keskittyy vuonna 2015 myynnin kasvattamiseen ja toiminnan tehostamiseen edelleen. 

Toiminnan fokusoimisen ja mekaniikkaliiketoiminnan myynnin jälkeen yhtiön liiketoimintana on elektroniikan sopimusvalmistus ja siihen liittyvä kokoonpano. Yhtiöllä on selkeä viiteryhmä, EMS, mikä vahvistaa yhtiön brändiä ja sidosryhmäviestintää niin asiakkaille kuin sijoittajillekin.

Yhtiöllä on tekniikaltaan ajan tasalla olevat tehtaat Virossa ja Intiassa, joissa on kilpailukykyinen kustannustaso. Kummankin tehtaan toiminta on laadultaan korkealla tasolla ja tunnettujen, globaalisti toimivien asiakkaiden hyväksymää. Vuonna 2015 tehtaat yhdistetään samaan toiminnanohjausjärjestelmään, mikä mahdollistaa tehtaiden välisen synergian ja tehokkaan toiminnan. Valmistuspaikan valinta ja tuotannon mahdollinen siirto tehtaalta toiselle on asiakkaalle entistäkin helpompaa.

Materiaalihankinnassa tukeudutaan Hongkongissa sijaitsevaan hankintatoimistoon, jonka toiminta lähellä Aasian komponenttilähteitä mahdollista kilpailukykyisen hintatason raaka-aineissa.

Liikevaihdon kasvattaminen myyntiä tehostamalla on tärkeimpiä tavoitteita vuonna 2015. Yhtiön talouden epävarmuus ja vaikea rahoitustilanne heikensivät viime vuosina asiakassuhteita. Keskittymällä asiakkaiden hyvään palveluun tuotannossa yhtiö on onnistunut palauttamaan näiden luottamuksen. Myös uusien asiakkaiden hankinta etenee lupaavasti. Sekä Viron että Intian tehtaiden tarjouskanta on kasvanut ja liikevaihdon odotetaan kehittyvät suotuisasti.

Incap on toteuttanut vuosina 2013 ja 2014 merkittävän toimintojen virtaviivaistamisen.  Konsernitoimintoja on supistettu voimakkaasti ja yhtiön toimipisteiden määrää on vähennetty kolmeen. Toiminnan ydin on lähellä asiakkaita, itsenäisinä tulosyksiköinä toimivissa tehtaissa. Pienet yleiskustannukset mahdollistavat kannattavan toiminnan ja kilpailukyvyn.

Incapin hallitus on arvioinut vuoden 2014 alusta lähtien strategisia vaihtoehtoja yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi edelleen. Mahdollisten strategisten liittoutumien arviointi jatkuu. Taloudellisen aseman kohennuttua Incapin neuvotteluasema mahdollisissa liittoutumissa on parempi ja turvaa yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edut.

Näkymät vuodelle 2015
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Yleisen taloustilanteen epävarmuudesta johtuen asiakkaiden kysynnän kehitystä on hyvin vaikea ennakoida. Monet asiakkaat indikoivat kysyntänsä kasvua vuonna 2015 mutta esittävät varaumia oman volyyminsa kehityksestä.

Incapin elektroniikkatuotannon valmistusmäärät Kuressaaren tehtaalla ovat kasvaneet tasaisesti viimeisen puolen vuoden aikana. Kehitys yhtiön Intian toiminnoissa on ollut vahvaa. Incap uskoo, että Intian hallituksen julkaisemat tavoitteet yritysten liiketoimintaympäristön parantamiseksi tukevat Incapin kasvutavoitteita paikallisilla markkinoilla.

Yhtiön viime vuosien vaikea taloudellinen tilanne on asettanut haasteita asiakassuhteiden jatkuvuudelle. Nyt kun yhtiön tilanne on vakiintunut ja liiketoiminta fokusoitunut toteutettujen rakenteellisten muutosten jälkeen, Incap on saanut asiakkailtaan myönteistä palautetta ja uskoo, että heidän luottamuksensa yhtiöön on palautunut ja vahvistuu edelleen. Toiminnan tehostumisen ansiosta yhtiön kannattavuuden arvioidaan paranevan edelleen vuonna 2015.

Yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen (EBIT) vuonna 2015 olevan suurempia kuin vuonna 2014, jolloin liikevaihtoa kertyi 18,5 miljoonaa euroa ja liiketulosta 1,1 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön tilikauden tappio on 2 677 306,56 euroa. Hallitus ehdottaa 31.3.2015 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2015
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 31.3.2015 alkaen klo 15 BANKin  kokoustiloissa osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 9.3.2015.

Tilinpäätöksen 2014 julkaisu
Incap-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014, julkaistaan viikolla 11 yhtiön kotisivuilla (www.incap.fi).

Yhtiön raportointi vuonna 2015
Incap julkaisee vuonna 2015 johdon osavuotiset selvitykset tiistaina 12.5.2015 kaudelta 1.1.-12.5.2015 ja torstaina 12.11.2015 kaudelta 1.1.-12.11.2015. IAS 34:n mukainen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015 julkaistaan torstaina 6.8.2015.

Helsingissä 18.2.2015

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 18,5 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 420 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incap.fi.

Liite 1
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)  

1-12/ 2014

 

Muutos, %

 

1-12/ 2013

 

7-12/ 2014

 

7-12/
2013

           
LIIKEVAIHTO 18 499 -28 25 772 10 345 11 744
Valmistus omaan käyttöön 0   0 0 0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-159 -85 -1 047 -73 -635
Liiketoiminnan muut tuotot 280 354 62 31 23
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 12 665 -29 17 715 7 019 8 322
Henkilöstökulut 2 841 -56 6 456 1 340 3 369
Poistot ja arvonalentumiset 314 -69 1 016 162 187
Liiketoiminnan muut kulut 1 738 -70 5 754 578 3 140
LIIKEVOITTO/TAPPIO 1 061 -117 -6 154 1 205   -3 885
Rahoitustuotot ja -kulut -747 -65 -2 108 -254 -1 074
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 314 -104 -8 262 951   -4 959
Tuloverot -163 -71 -560 -163 -384
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 151 -102 -8 822 788 -5 344
           
Osakekohtainen tulos 0,00   -0,15 0,01 -0,09
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta tilikausilla 2013 ja 2014  

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

1-12/
2014
Muutos % 1-12/
2013
7-12/
2014
7-12/
2013
           
JATKUVIEN TOIMINTOJEN VOITTO/TAPPIO 151 -102 -8 822 788 -5 344
LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN VOITTO/TAPPIO 396 34 295 332 -127
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 548 -106 -8 526 1 120 -5 471
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 370 -209 -341 248 -147
Muut laajan tuloksen erät netto 370 -209 -341 248 -147
           
KOKONAISTULOS 917 -110 -8 867 1 368 -5 618
           
Kokonaistuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille 917 -110 -8 867 1 120   -5 491
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0

Liite 2
KONSERNITASE (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

       
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.12.2014 Muutos, % 31.12.2013
       
VARAT      
       
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset hyödykkeet 1 519 -15 1 791
Liikearvo 910 5 866
Muut aineettomat hyödykkeet 56 -30 80
Muut rahoitusvarat 174 -44 311
Laskennallinen verosaaminen 0 0 0
Muut saamiset 906 30 699
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 3 565 -5 3 746
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus 3 371 -22 4 304
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 585 -10 6 225
Rahavarat 1 873 24 1 507
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 10 829 -10 12 036
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0 0 0
VARAT YHTEENSÄ 14 394 -9 15 782
       
       
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA      
PÄÄOMA      
Osakepääoma 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 471 0 17 471
Muuntoero -888 -29 -1 258
Kertyneet voittovarat -35 687 -1 -36 209
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 427 167 535
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat 0   0
Korolliset ja korottomat velat 256 -88 2 054
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 256 -88 2 054
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Ostovelat ja muut velat 3 617 -33 5 397
Lyhytaikaiset korolliset velat 9 093 17 7 797
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12 710 -4 13 193
       
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0 0 0
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 967 -15 15 247
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 14 394 -9 15 782
       

Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

     
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-12/2014 1-12/2013
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto jatkuvat toiminnot 1 061 -6 153
Liikevoitto lopetetut toiminnot 396 295
Liikevoitto yhteensä 1 457 -5 858
Oikaisut liikevoittoon -528 3 581
Käyttöpääoman muutos -1 164 3 157
Maksetut korot ja maksut -699 -1 195
Saadut korot 11 14
Maksetut verot ja veronpalautukset 182  
Liiketoiminnan rahavirta -741 -6 159
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -201 -280
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 229 1 496
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0
Myönnetyt lainat 0 0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0
Investointien rahavirta 28 1 216
     
Rahoituksen rahavirta    
Maksullinen osakeanti 0 4 282
Lainojen nostot 2 381 2 044
Lainojen takaisinmaksut -1 434 -6 438
Rahoitusleasingvelkojen maksut -26 -70
Rahoituksen rahavirta 920 -182
     
Rahavarojen muutos 207 -5 125
Rahavarat tilikauden alussa 1 507 613
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 158 177
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) 0 -16
Rahavarat tilikauden lopussa 1 872 -4 351
     

Liite 4
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

             
(1000 euroa, tilintarkastamaton) Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
             
 

Oma pääoma 1.1.2014

 

20 487 44 17 471 -1 258 -36 057 687
Tilikauden tulos         548 548
Muuntoerot       370   370
Liiketoimet omistajien kanssa            
Suunnattu osakeanti     0   0  
Osakeannin lask.rahoituskulu     0      
Transaktiomenot omasta pääomasta     0      
Muut muutokset         -177 -177
             
 

Oma pääoma 31.12.2014

 

20 487 44 17 471 -888 -35 687 1 427
             
 

Oma pääoma 1.1.2013

 

20 487 44 4 818 -917 -27 440 -3 008
Tilikauden tulos         -8 527 -8 527
Muuntoerot       -341 0 -341
Liiketoimet omistajien kanssa            
Suunnattu osakeanti     9 703     9 703
Osakeannin lask.rahoituskulu     3 235     3 235
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -286 0 0 -286
Muut muutokset 0 0 0 0 -90 -90
             
 

Oma pääoma 31.12.2013

 

20 487 44 17 471 -1 258 -36 057 687

Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(tilintarkastamaton)  

31.12.2014

 

31.12.2013

     
Liikevaihto, milj. euroa 18,5 25,8
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 1,1 -6,2
  % liikevaihdosta 6,0 -24,0
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 0,3 -8,3
  % liikevaihdosta 2,0 -32,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  1) 11,2 -33,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %  2) 15,4 725,7
Omavaraisuusaste, % 9,9 3,4
Gearing, % 523,95 1 559,5
Nettovelka, milj. euroa 5,5 7,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 7,5 8,3
Quick ratio 0,6 0,6
Current ratio 0,9 0,9
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana 109 114 035 60 117 106
Tulos/osake (EPS), euroa 0,00 -0,15
Oma pääoma/osake, euroa 0,01 0,00
Osinko/osake, euroa 0 0
Osinko tuloksesta, % 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 43,3 -0,7
Osakkeen kurssikehitys    
  Tilikauden alin kurssi, euroa 0,04 0,10
  Tilikauden ylin kurssi, euroa 0,11 0,25
  Tilikauden keskikurssi, euroa 0,06 0,14
  Tilikauden päätöskurssi, euroa 0,06 0,11
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 6,5 12,0
Osakkeiden vaihto, kpl 40 584 525 7 065 282
Osakkeiden vaihto, % 37,2 6,5
Investoinnit, milj. euroa 0,2 0,3
  % liikevaihdosta 1,1 1,0
Henkilöstö keskimäärin 404 556
     
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa    
OMASTA VELASTA    
Kiinnitykset 14,5 12,7
     
Taseen ulkopuoliset vastuut 4,0 3,8
     
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 0 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 0 0
 

1) 31.12.2013 sijoitetun pääoman tuoton laskennassa käytetyt konsernin rahoituskulut sisältävät IFRIC19 ja IAS 39/32 -standardeihin perustuvia, lainojen konvertoinnin yhteydessä kirjattuja rahoituskuluja yhteensä 3,2 miljoonaa.
2) 31.12.2013 oman pääoman tuoton laskennassa on osoittaja ja nimittäjä negatiivinen.

 

Liite 6
KONSERNIN TUNNUSLUVUT PUOLIVUOSITTAIN (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

  1-12/
2014
1-12/
2013
7-12/
2014
7-12/
2013
1-6/
2014
1-6/
2013
             
             
Liikevaihto, milj. euroa 18,5 25,8 10,3 11,7 8,2 14,0
Liikevoitto/
-tappio, milj. euroa
1,1 -6,2 1,2 -3,9 -0,1 -2,3
  % liikevaihdosta 6 -24 12 -33 -2 -16
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 0,3 -8,3 1,0 -5,0 -0,6 -3,3
  % liikevaihdosta 2 -32 9 -42 -8 -24
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,2 -33,6 24,5 -26,5 -0,9 -28,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,4 725,7 208,8 398,8 -412,5 156,3
Omavaraisuusaste, % 9,9 3,4 9,9 3,41 0,6 -25,8
Gearing, % 523,9   1 559,5 523,9   1 559,5   9831,3   -266,1
Nettovelka, milj. euroa 5,5 7,7 5,5 7,5 7,9 16,6
Korollinen nettovelka, milj. euroa 7,5 8,3 7,5 8,3 8,1 15,7
Osake-
antioikaistu
osakkeiden
luku
määrä
keski-
määrin
tilikauden
aikana
109 114
035
 

60 117
106

 

109 114
035
97 352
110
 

109 114
035

 

22 264
948
Tulos/osake
(EPS), euroa
0,00 -0,15 0,01 -0,05 -0,01 -0,16
Oma pääoma/
osake, euroa
0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 -0,30
Investoinnit,
milj. euroa
0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
  % liikevaihdosta 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0
Henkilöstö
keskimäärin
404 556 422 542 387 570
             

Liite 7
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

 
 

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
  oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
   
Oman pääoman tuotto, %    100 x tilikauden voitto/tappio
  oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
   
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
  taseen loppusumma – saadut ennakot
   
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
  oma pääoma
   
Nettovelka vieras pääoma – rahoitusomaisuus
   
Quick ratio rahoitusomaisuus
  lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
   
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
  lyhytaikainen vieras pääoma
   
Tulos/osake tilikauden tulos
  tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
   
Oma pääoma/osake oma pääoma
  osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
   
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
   
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
   
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
   

Incap-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1895244