Incap Oyj        Pörssitiedote        2.11.2011 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2011: LIIKEVAIHTO KASVOI JA
TULOS KEHITTYI MYÖNTEISESTI - KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKETULOS OLI POSITIIVINEN

 * tammi-syyskuun liikevaihto oli 52,0 miljoonaa euroa eli noin 21 % korkeampi
  kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-9/2010: 43,0 milj. euroa)
 * liiketulos (EBIT) oli -1,0 miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa) kolmannen
  neljänneksen liiketuloksen ollessa positiivinen, 0,04 miljoonaa euroa
 * osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (-0,33 euroa)
 * liikevaihdon kasvu oli voimakkainta energiatehokkuustoimialan tuotteissa
 * yhtiö tarkentaa tulosohjausta ja arvioi koko vuoden liiketuloksen olevan
  tappiollinen mutta kuitenkin parempi kuin edellisenä vuonna

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen
laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksen 2010 laadinnassa noudatetut.
Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole
mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Incapin palvelujen kysyntä on
ollut vilkkaampaa viime vuoteen verrattuna, ja liikevaihtomme kasvoi sekä
energiatehokkuus- että hyvinvointiteknologian asiakkaille."

"Kannattavuudessa tapahtui kolmannella neljänneksellä käänne parempaan ja
uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan loppuvuonna. Tehostetut toimenpiteet
materiaalikustannusten alentamiseksi ovat käynnissä ja odotamme myös tuotannon
ja muiden toimintojen tehostamisen parantavan tuloskehitystä. Tästä huolimatta
vuoden 2011 liiketulos jää tappiolliseksi."

"Vaikka talouden yleiset näkymät ovat synkentyneet, asiakkaamme eivät ole
ainakaan vielä indikoineet oman kysyntänsä alenemista. Olemme tarvittaessa
valmiit sopeuttamaan toimintaamme nopeasti, mikäli liikevaihdon kehitys näyttää
heikentyvän."

"Kesällä tehdyssä strategiatarkastelussa totesimme, että yhtiön nykyinen suunta
on oikea. Keskitymme energiatehokkuuteen ja hyvinvointiin liittyvien laitteiden
valmistukseen, joiden markkinoilla on hyvät kasvunäkymät. Autamme asiakkaitamme
luomaan menestystuotteita tarjoamalla heille monipuolista, joustavaa ja
laadukasta kokonaispalvelua. Toimintamme Euroopassa ja Aasiassa antaa hyvät
mahdollisuudet tukea asiakkaita paikallisesti heidän päämarkkina-alueillaan.
Palvelujen kehittämisessä panostamme varsinkin tuotesuunnitteluun. "

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2011
Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa eli lähes 34
% korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Varsinkin
sähkövoimatekniikan laitteiden kysyntä oli vahvaa. Joidenkin asiakkaiden
ilmoitettua kysyntänsä supistumisesta Helsingin tehtaan toimintaa sopeutettiin
yhteistoimintalain mukaisesti.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,04 miljoonaa euroa eli parempi kuin
vuoden aiemmilla neljänneksillä ja viime vuoden vastaavalla jaksolla, jolloin se
oli -0,5 miljoonaa euroa. Materiaalien saatavuus parani jakson loppua kohden,
mutta komponenttipuutteet aiheuttivat edelleen katkoksia materiaalivirtoihin,
mistä johtuen toimituksia jouduttiin varmistamaan ylitöillä. Myös euron,
Yhdysvaltojen dollarin ja Intian rupian väliset valuuttakurssimuutokset
heikensivät tulosta.

Vertailu neljännesvuosittain  7-9/  4-6/  1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/  1-3/
(1000 euroa)          2011  2011  2011  2010  2010  2010  2010
------------------------------------------------------------------------------

Liikevaihto         18 286 17 694 16 005 16 149 13 741 15 836 13 436


Liiketulos (EBIT)        35  -623  -423   14  -470 -1 097 -1 670


Katsauskauden tulos      -576 - 1 182  -951  -427 -1 067 -1 490 -1 899

Osakekohtainen tulos, euroa  -0,03  -0,06 -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16


Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2011
Incapin valmistuspalvelujen kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Liikevaihto kasvoi
21 % vuoden 2010 vastaavasta jaksosta ja oli 52,0 miljoonaa euroa (1-
9/2010: 43,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta
energiatehokkuustoimialan tuotteiden valmistuksessa. Tiettyjen
elektroniikkakomponenttien saatavuusongelmat jatkuivat jarruttaen liikevaihdon
kasvua varsinkin hyvinvointiteknologian tuotteissa.

Incap-konsernin kannattavuus parani viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna,
mutta katsauskauden liiketulos oli kuitenkin tappiollinen. Tammi-syyskuun
liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa) eli -1,9 % liikevaihdosta
(-7,5 %).

Kannattavuutta paransivat varsinkin toimintojen tehostaminen ja
elektroniikkavalmistuksen keskittäminen Euroopassa yhteen tehtaaseen.
Tuloskehitystä heikensi tuotannossa olevan tuotemixin painottuminen
materiaalivaltaisiin tuotteisiin. Maailmanlaajuinen komponenttipula nosti jonkin
verran materiaalien hintoja ja kuljetuskustannuksia. Materiaalien saatavuus
parani kuitenkin selvästi katsauskauden loppua kohti.

Nettorahoituskulut nousivat 1,7 miljoonaan euroon (1,2 milj. euroa). Poistot
olivat 1,6 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa). Katsauskauden tappio oli -2,7
miljoonaa euroa (-4,5 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -4,2 % (-14,7 %) ja oman pääoman tuotto -87,5 % (-
94,6 %). Osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (-0,33 euroa).

Vertailu katsauskausittain 1-9/2011 1-9/2010 Muutos, % 1-12/2010
(1000 euroa)
-----------------------------------------------------------------
Liikevaihto          51 985  43 013    21  59 162

Liiketulos (EBIT)       -1 010  -3 238    -69  -3 223

Katsauskauden tulos      -2 709  -4 456    -39  -4 884

Osakekohtainen tulos, euroa  -0,15  -0,33    -55   -0,33


Katsauskauden tärkeimmät tapahtumat
Incap uudisti Kuressaaressa sijaitsevan tehdaskiinteistönsä vuokrasopimuksen
kattamaan myös tilojen laajennusosan rakentamisen. Kiinteistön vuokranantaja
rakentaa nykyiseen rakennukseen noin 3 400 neliömetrin laajennusosan, minkä
jälkeen tehtaan tilat kasvavat runsaaseen 7 000 neliömetriin. Laajennusosan on
arvioitu olevan käyttövalmiina kesäkuussa 2012.

Helsingin tehtaalla käydyt yt-neuvottelut päättyivät henkilöstön lomauttamiseen
eripituisiksi jaksoiksi. Koko tehdas on kiinni kahdeksan päivää ja lisäksi 11
henkilöä lomautettiin kokonaan muiden tehdessä lyhennettyä työviikkoa vuoden
loppuun asti.

Incap perusti Hongkongiin hankintatoimiston, jonka avulla konsernin hankinta- ja
ostotoimintaa voidaan tehostaa ja yhtenäistää. Tavoitteena on alentaa
materiaalien ja komponenttien hintoja ja parantaa yhtiön kilpailukykyä
sopimusvalmistuskumppanina. Hongkongin tytäryhtiö on yhdistetty konsernin
tilinpäätökseen 1.9.2011 alkaen.

Tase
Konsernin taseen loppusumma oli 41,5 miljoonaa euroa (41,9 milj. euroa).

Liikevaihdon kasvusta huolimatta vaihto-omaisuuden määrä aleni hieman sekä
vertailujaksoon että vuodenvaihteeseen verrattuna ja oli 12,4 miljoonaa euroa
(13,3 milj. euroa).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 2,6 miljoonaa euroa (6,1 milj.
euroa). Vieraan pääoman osuus oli 38,9 miljoonaa euroa (35,8 milj. euroa), josta
korollista oli 25,2 miljoonaa euroa (21,9 milj. euroa). Lyhytaikaisen velan
osuus vieraasta pääomasta nousi 38,4 miljoonaan euroon (25,6 milj. euroa), koska
yhtiön huhtikuussa 2012 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina on siirretty taseen
lyhytaikaisiin velkoihin. Emoyhtiön oma pääoma oli 13,7 miljoonaa euroa eli 67 %
osakepääomasta (14,6 milj. euroa, 71 %).

Konsernin omavaraisuusaste oli 6,3 % (14,6 %). Korolliset nettovelat olivat
24,9 miljoonaa euroa (20,7 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan
(gearing) oli 947 % (338 %). Korkeaan nettovelkaantumisasteeseen vaikutti
tuloskehitys sekä vuonna 2007 toteutetun Intian liiketoimintakaupan rahoitus.

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,4 (0,5) ja current ratio 0,8
(1,0). Liiketoiminnan rahavirta oli -3,6 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa) ja
rahavarojen muutos 0,3 miljoonaa euroa vähennystä (0,7 milj. euroa lisäystä).

Incap solmi toukokuussa noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset.
Rahoituksesta 1,5 miljoonaa euroa on Finnveran suhdannetakausta, 2 miljoonaa
pitkäaikaista rahoitusta ja 1 miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä
suomalaiselta pankilta sekä noin 0,8 miljoonaa euroa lyhytaikaista luottoa
intialaiselta pankilta.

Investoinnit
Investointien määrä oli noin 0,2 miljoonaa (0,3 milj. euroa) ja ne liittyivät
Vaasan ja Intian tehtaiden laitehankintoihin.

Henkilöstö ja johto
Katsauskauden päättyessä Incap-konsernin palveluksessa oli 772 henkilöä (798).
Keskimäärin työsuhteessa oli 747 henkilöä (784). Katsauskauden päättyessä koko
henkilöstöstä työskenteli Suomessa 22 % (36 %), Virossa 27 % (24 %) ja Intiassa
51 % (40 %).

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
oli 18 680 880 (14 180 880). Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,40 ja
0,64 euron välillä (0,57 ja 0,75 euron välillä), ja katsauskauden viimeinen
kaupantekokurssi oli 0,47 euroa (0,65 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden
aikana oli 606 719 osaketta eli noin 3 % koko osakemäärästä (36 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 059 osakasta (1 129). Osakkeista 0,6 % (0,8
%) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo
30.9.2011 oli 8,8 miljoonaa euroa (9,2 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan
omia osakkeita.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu
lähemmin vuoden 2010 tilinpäätöksessä, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla.
Riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskaudella.

Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät asiakaskysynnän kehitykseen sekä
kannattavuutta,  vaihto-omaisuutta ja rahoitusta koskevien suunnitelmien
toteutumiseen.

Koska Incap-konserni toimii euroalueella ja Aasiassa, yhtiön liiketoimintaan
liittyy valuuttariski. Yhtiö pyrkii suojautumaan riskiltä
valuuttariskipolitiikkansa mukaisesti valuuttaoptioilla ja -termiineillä.

Incapilla on 31.5.2012 asti voimassa oleva rahoitussopimus, jonka piiriin
kuuluvat Intian tytäryhtiön rahoitukseen liittyvät lainat sekä Incapin
luotollinen tili ja laskuluottolimiitti. Rahoitussopimus sisältää seuraavat
kovenanttiehdot:

              Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA Nettoinvestoinnit

31.12.2010          7,4 %     20,6      1 milj. euroa/12 kk

30.6.2011         11,6 %        4,1     1 milj. euroa/12 kk

31.12.2011 ja sen jälkeen 10,9 %        5,6     1 milj. euroa/12 kk


Kovenantteja laskettaessa korollisiin velkoihin ei lasketa mukaan käytössä
olevaa laskuluottolimiittiä. Omavaraisuusaste 30.9.2011 oli 6,3 % ja net
IBD/EBITDA oli 13.9. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2011 ja
sen jälkeen puolivuosittain. Tämänhetkisen ennusteen perusteella näyttää siltä,
että ehdot eivät tule täyttymään 31.12.2011.

Maksuvalmiuden arvioimiseksi Incap on laatinut kvartaalikohtaisen
kassavirtaennusteen, joka ulottuu vuoden 2012 kolmannen neljänneksen loppuun.
Kassavirtalaskelma perustuu konsernin tulosennusteeseen vuosille 2011 ja 2012
sekä toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden
kiertonopeuksiin. Yhtiön allekirjoittamien ja parhaillaan neuvoteltavien
rahoitussopimusten sekä valmisteltavana olevien rahoitusjärjestelyjen avulla
yhtiö uskoo pystyvänsä turvaamaan tulevan rahoitustarpeen sillä edellytyksellä,
että konserni ei jää merkittävästi ennustetuista konsernin tulos- ja vaihto-
omaisuuden kiertotavoitteista.

Rahoituksen riittävyyden kannalta tärkein yksittäinen tekijä on vaihto-
omaisuuden kiertonopeus. Vaihto-omaisuuden kiertonopeuden jääminen nykyiselle
tasolle ei vielä yksin aiheuttaisi lisärahoitustarvetta. Yhtiön käyttöpääoma
riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin olettaen, että Incapin nykyiset
rahoitussopimukset pysyvät voimassa kovenanttien mahdollisesta rikkoutumisesta
huolimatta. Tämän lisäksi yhtiön johto on jatkanut  vuoden 2010  lopussa
aloitettuja toimenpiteitä Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi. Kiinteistö ja
siihen liittyvät velat on esitetty myytävissä olevana tilinpäätöksessä.
Ulkopuolisen arvioitsijan 15.2.2011 tekemän arviokirjan hinta-arvio ylittää
selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon.

Incap solmi 3.5.2011 noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Finnvera
myönsi yhtiölle 1,5 miljoonan euron suhdannetakauksen ja suomalaiselta pankilta
saatiin kaksi miljoonaa euroa pitkäaikaista rahoitusta ja yksi miljoona
lyhytaikaista laskuluottolimiittiä. Pitkäaikainen rahoitus on kirjattu
lyhytaikaisiin velkoihin, koska kovenanttien tarkastelu tapahtuu
puolivuosittain. Lisäksi Intian tytäryhtiö on allekirjoittanut paikallisen
intialaisen pankin kanssa noin 0,8 miljoonan euron lainasopimuksen
lyhytaikaisesta luotosta. Intialaisen pankin lyhytaikaisesta luotosta puolet oli
käytettävissä välittömästi ja puolet vapautui katsauskauden jälkeen lokakuussa.

Incap-konsernilla on 25.5.2012 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina, jonka pääoma on
6,7 miljoonaa euroa. Yhtiön johto on käynnistänyt keskustelut erääntyvän
vaihtovelkakirjalainan uudelleenjärjestelystä.

Konsernitaseeseen kirjattu laskennallinen verosaaminen (4,1 miljoonaa euroa)
perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön tulevasta
tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä on
8,0 miljoonaa euroa 30.9.2011. Mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei vastaa
hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta tehtävällä laskennallisen
verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus Incap-konsernin
omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa konsernin omaan pääomaan ja
edellä mainittujen rahoitussopimusten kovenantteihin.

Näkymät loppuvuodelle 2011
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä asiakkaiden
esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Yleisen talouskehityksen
heikentyneet näkymät eivät vielä ole heijastuneet Incapin asiakkaiden kysyntään,
mutta näkyvyys markkinoille on erittäin lyhyt ja tulevaisuuden arvioihin liittyy
huomattavaa epävarmuutta.

Yhtiö jatkaa toimenpiteitä myönteisen kannattavuuskehityksen varmistamiseksi.
Toimintaa kehitetään ja tehostetaan muun muassa materiaalihallinnassa ja tilaus-
toimitusprosessissa.

Incap tarkentaa koko vuoden tulosohjaustaan. Liiketuloksen vuonna 2011 (EBIT)
arvioidaan jäävän tappiolliseksi mutta olevan kuitenkin parempi kuin vuonna
2010, jolloin se oli -3,2 milj. euroa. Yhtiön arvion mukaan liiketulos vuoden
jälkipuoliskolla on positiivinen ja parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla
(1-6/2011: -1,0 milj. euroa) ja viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2010:
-0,5 milj. euroa). Yhtiö arvioi koko vuoden liikevaihdon olevan selvästi
korkeampi kuin vuonna 2010, jolloin se oli 59,2 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin, 20.9.2011 julkaistussa tiedotteessa Incap arvioi yhtiön koko vuoden
liiketuloksen (EBIT) jäävän lievästi tappiolliseksi johtuen
valuuttakurssimuutoksista sekä joidenkin asiakkaiden kysynnän laskusta. Yhtiön
arvion mukaan liiketulos vuoden jälkipuoliskolla olisi positiivinen eli selvästi
parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1-6/2011: -1,0 milj. euroa) ja
viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2010: -0,5 milj. euroa). Samalla yhtiö
arvioi liikevaihdon vuonna 2011 olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2010,
jolloin se oli 59,2 miljoonaa euroa.

Incap julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2011 keskiviikkona 22.2.2012.


INCAP OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivutwww.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 2.11.2011 klo
10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu
17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2
miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä.
Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incap.fi


Liite 1
KONSERNITULOSLASKELMA
(IFRS)

(1000 euroa,       7-9/  4-6/  1-3/  7-9/  1-9/  1-9/ Muutos  1-12/
tilintarkastamaton)    2011  2011  2011  2010  2011  2010   %  2010
--------------------------------------------------------------------------------LIIKEVAIHTO       18 286 17 694 16 005 13 741 51 985 43 013   21 59 162

Valmistus omaan
käyttöön           0   0   0   0   0   0   0    0

Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden
varastojen muutos     -42   4   34  -132   -5  472  -101   188

Liiketoiminnan muut
tuotot           18   40   38  -11   96  296  -68   372

Aineiden ja
tarvikkeiden käyttö   13 034 12 812 11 270 9 463 37 116 29 887   24 40 828

Henkilöstökulut     2 861 3 075 2 916 2 345 8 853 9 857  -10 12 437

Poistot ja
arvonalentumiset      494  542  552  654 1 588 2 177  -27  2 831

Liiketoiminnan muut
kulut          1 837 1 931 1 762 1 606 5 529 5 097   8  6 849
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO/TAPPIO     35  -623  -423  -470 -1 010 -3 328  -69 - 3 223

Rahoitustuotot ja
-kulut          -611  -559  -528  -596 -1 699 -1 219   39 - 1 724
--------------------------------------------------------------------------------
VOITTO/TAPPIO  ENNEN
VEROJA          -576 -1 182  -951 -1 067 -2 709 -4 456  -39 - 4 947

Tuloverot          0   0   0   0   0   0       64
--------------------------------------------------------------------------------
KATSAUSKAUDEN
VOITTO/TAPPIO       -576 -1 182  -951 -1 067 -2 709 -4 456  -39 -4 884Osakekohtainen tulos   -0,03 -0,06 -0,05 -0,08 -0,15 -0,33  -55  -0,33

Optioilla ei ole
laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2010 ja
2011


              7-9/  4-6/  1-3/  7-9/  1-9/  1-9/ Muutos 1-12/
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 2011  2011  2011  2010  2011  2010   %  2010
--------------------------------------------------------------------------------


KATSAUSKAUDEN
VOITTO/TAPPIO       -576 -1 182  -951 -1 067 -2 709 -4 456  -39 -4 884MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

Muuntoerot ulkomaisista
yksiköistä         -40  -57  -185   37  -282   8 -3 526  -24
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät
netto            -40  -57  -185   37  -282   8 -3 526  -24KOKONAISTULOS       -616 -1 239 -1 136 -1 030 -2 991 -4 448  -33 -4 908Kokonaistuloksen
jakautuminen:

Emoyhtiön
osakkeenomistajille    -616 -1 239 -1 136 -1 030 -2 991 -4 448  -33 -4 908

Määräysvallattomille
omistajille          0   0   0   0   0   0   0   0Liite 2
KONSERNITASE (IFRS)

(1000 euroa, tilintarkastamaton)     30.9.2011 30.9.2010 Muutos % 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------


VARATPITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet            4 457   8 403   -47   6 026

Liikearvo                   981   1 029    -5   1 040

Muut aineettomat hyödykkeet          420    785   -47    705

Muut rahoitusvarat               314    314    0    314

Laskennallinen verosaaminen         4 112   4 199    -2   4 209
--------------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ        10 284  14 731   -30   12 294LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus               12 440  13 273    -6   13 062

Myyntisaamiset ja muut saamiset       16 574  12 645    31   14 823

Rahavarat                   310   1 227   -75    476
--------------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ        29 325  27 145    8   28 362Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät                 1 936              1 936VARAT YHTEENSÄ               41 544  41 876    -1   42 592EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA

PÄÄOMA

Osakepääoma                 20 487  20 487    0   20 487

Ylikurssirahasto                44    44    0     44

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    4 084   4 131    -1   4 084

Muuntoero                   -731   -451    62    -483

Kertyneet voittovarat           -21 252  -18 093    17  -18 510
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ             2 633   6 119   -57   5 622PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat             0    70   -100     0

Korolliset velat                490  10 123   -95   9 403
--------------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA          490  10 193   -95   9 403LYHYTAIKAISET VELAT

Ostovelat ja muut velat           13 680  13 772    -1   14 961

Lyhytaikaiset korolliset velat       24 399  11 792   107   12 007
--------------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA         38 079  25 565    49   26 969Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin
omaisuuseriin liittyvät
velat                     342     0         598OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        41 544  41 876    -1   42 592

Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)          1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto                      -1 010  -3 238  -3 223

Oikaisut liikevoittoon                 1 119   532    23

Käyttöpääoman muutos                  -2 442    93    644

Maksetut korot ja maksut                -1 277  -1 279  -1 840

Saadut korot                        27    12    27
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta                -3 583  -3 880  -4 369Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin                -241   -275   -486

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustuotot                132   501    591

Investoinnit muihin sijoituksiin                        0   -159   -159

Myönnetyt lainat                      -2    -7    -5

Myydyt tytäryhtiöosakkeet                  0    0     0

Lainasaamisten takaisinmaksut               45    0     0
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta                  -66    60    -59Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti                    0  4 131   4 084

Lainojen nostot                     4 692  1 811   5 825

Lainojen takaisinmaksut                 -717   -547  -4 338

Rahoitusleasingvelkojen maksut              -661   -871  -1 064
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta                  3 314  4 524   4 507Rahavarojen muutos                    -335   704    79

Rahavarat tilikauden alussa                476   661    661

Valuuttakurssien muutosten vaikutus            193   -117   -228

Käyvän arvon muutokset (rahavarat)            -24   -21    -36

Rahavarat katsauskauden lopussa              310  1 227    476

Liite 4
LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa,
tilintarkastamaton)            Osake- Ylikurssi-  SVOP       Kertyneet
            pääoma  rahasto rahasto Muuntoerot voittovarat Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------


Oma pääoma 1.1.2010  20 487     44    0    -459   -13 629  6 443

Emissiovoitto        0     0  4 160     0      0  4 160

Transaktiomenot omasta
pääomasta          0     0   -29     0      0   -29

Muuntoerojen muutos     0     0    0     8      0    8

Myönnetyt optiot      0     0    0     0     -7    -7

Muut muutokset       0     0    0     0      0    0
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan suoraan
kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot          0     0  4 131     8     -7  4 132Katsauskauden tulos     0     0          0   -4 456  -4 456
--------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot ja
-tappiot          0     0  4 131     8   -4 464   -325Oma pääoma 30.9.2010  20 487     44  4 131    -451   -18 093  6 119Oma pääoma 1.1.2011  20 487     44  4 084    -483   -18 510  5 622

Osakeanti                                       0

Transaktiomenot omasta
pääomasta          0     0    0     0      0    0

Muuntoerojen muutos     0     0    0    -248     -34   -282

Myönnetyt optiot      0     0    0     0      2    2

Muut muutokset       0     0    0     0      0    0
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan suoraan
kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot          0     0    0    -248     -32   -280Katsauskauden tulos     0     0    0     0   -2 709  -2 709
--------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot ja
-tappiot          0     0    0     -248   -2 741  -2 989Oma pääoma 30.9.2011  20 487     44  4 084    -731   -21 252  2 633Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA
VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)            30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto, milj. euroa              52,0    43,0    59,2

Liikevoitto, milj. euroa              -1,0    -3,2    -3,2

  % liikevaihdosta                 -1,9    -7,5    -5,4

Voitto ennen veroja, milj. euroa          -2,7    -4,5    -4,9

  % liikevaihdosta                 -5,2   -10,4    -8,4

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %         -4,2   -14,7   -10,6

Oman pääoman tuotto (ROE), %            -87,5   -94,6   -81,0

Omavaraisuusaste, %                 6,3    14,6    13,2

Gearing, %                     946,5   338,1   383,0

Nettovelka, milj. euroa               22,0    21,9    21,7

Korollinen nettovelka, milj. euroa         24,9    20,7    21,5

Osakeantioikaistu osakkeiden lkm
keskimäärin katsauskauden aikana       18 680 880 13 334 726 14 682 250

Tulos/osake (EPS), euroa              -0,15   -0,33   -0,33

Oma pääoma/osake, euroa               0,14    0,33    0,30

Investoinnit, milj. euroa              0,2    0,3    0,5

  % liikevaihdosta                  0,5    0,6    0,8

Henkilöstö keskimäärin                747    784    780VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa

OMASTA VELASTA

Kiinnitykset                    13,4    12,0    14,5

Muut vastuut                     1,8    2,6    2,4Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa     0   708,5   1 881

Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa      0   -40,5    -5,5Liite 6
KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)


                 7-9/  4-6/  1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/  1-3/
                  2011  2011  2011  2010  2010  2010  2010
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto, milj. euroa     18,3  17,7  16,0  16,1  13,7  15,8  13,4

Liikevoitto, milj. euroa      0,0  -0,6  -0,4  0,0  -0,5  -1,1  -1,7

  % liikevaihdosta         0,2  -3,5  -2,6  0,1  -3,4  -6,9 -12,4

Voitto ennen veroja, milj.
euroa               -0,6  -1,2  -1,0  -0,5  -1,1  -1,5  -1,9

  % liikevaihdosta        -3,2  -6,7  -5,9  -3,0  -7,8  -9,4 -14,1

Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), %              1,1  -9,4  -4,3  2,1  -6,7 -14,6 -21,5


Oman pääoman tuotto (ROE), %   -55,8 -106,5 -75,2 -28,3 -68,0 -111,3 -138,3

Omavaraisuusaste, %        6,3  7,6  11,0  13,2  14,6  10,1  11,1

Gearing, %            946,5 739,3 486,6 383,0 338,1 523,1 477,3

Nettovelka, milj. euroa      22,0  22,9  21,7  21,7  21,9  24,7  24,4

Korollinen nettovelka, milj.
euroa               24,9  24,1  21,9  21,5  20,7  22,3  21,7

Osakeantioikaistu osakkeiden
lkm keskimäärin tilikauden   18 680 18 680 18 680 14 682 13 334 12 854 12 180
aikana               880  880  880  250  726  913  880

Tulos/osake (EPS), euroa     -0,03 -0,06 -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16

Oma pääoma/osake, euroa      0,14  0,17  0,24  0,30  0,30  0,30  0,37

Investoinnit, milj. euroa     0,1  0,1  0,1  0,2  0,1  0,1  0,1

  % liikevaihdosta         0,7  0,7  0,3  1,3  1,1  0,4  0,4

Henkilöstö keskimäärin       770  745  727  767  787  791  734Liite 7
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT


                    -----------------------------------------
                    100 x (tilikauden voitto/tappio +
Sijoitetun pääoman tuotto, %      rahoituskulut)
                    -----------------------------------------
                     oma pääoma + korolliset rahoitusvelatOman pääoman tuotto, %
                     100 x tilikauden voitto/tappio
                    -----------------------------------------
                     oma pääoma keskimäärin tilikauden aikanaOmavaraisuusaste, %           100 x oma pääoma
                    -----------------------------------------
                     taseen loppusumma - saadut ennakotGearing, %               100 x korolliset nettorahoitusvelat
                    -----------------------------------------
                     oma pääomaNettovelka               vieras pääoma - rahoitusomaisuusQuick ratio               rahoitusomaisuus
                    -----------------------------------------
                    lyhytaikainen vieras pääoma -
                     lyhytaikaiset saadut ennakotCurrent ratio              rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
                    -----------------------------------------
                     lyhytaikainen vieras pääomaTulos/osake               tilikauden tulos
                    -----------------------------------------
                    tilikauden keskimääräinen osakkeiden
                     osakeantioikaistu lukumääräOma pääoma/osake            oma pääoma
                    -----------------------------------------
                    osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                     tilikauden lopussa                    käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat
                    hankinnat, joista ei ole vähennetty
Investoinnit              investointitukia                    keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista
Henkilöstö keskimäärin         henkilökunnan lukumääristä                    tilinpäätöspäivän viimeinen
                    kaupantekokurssi x ulkona olevien
Osakekannan markkina-arvo        osakkeiden lukumääräIncapin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011:
http://hugin.info/120192/R/1559950/482522pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1559950]