Incap Oyj                  
Johdon osavuotinen selvitys       7.5.2015 klo 10.30 (EET)                                                               

INCAP-KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.-7.5.2015

Hyvä kehitys jatkui. Liikevaihto ja tulos kasvoivat. Yhtiö hakee yhtiökokoukselta valtuutusta osakeannin järjestämiseksi.

Tässä Incap-konsernin johdon osavuotisessa selvityksessä esitetyt tiedot koskevat yhtiön jatkuvia toimintoja ilman joulukuussa 2014 myytyä Vaasan-tehdasta. Selvityksen luvut kuvaavat kehitystä tammi-maaliskuussa 2015 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2014, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Avainluvut tammi-maaliskuussa 2015 

  • Konsernin liikevaihto oli 5,9 miljoonaa euroa eli noin 52 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-3/2014: 4,0 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 0,5 miljoonaa euroa (1-3/2014: -0,2 milj. euroa) ja kasvoi sekä vertailujaksoon että edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ilman viimeisen neljänneksen kertaluonteisia tuottoja. Parannus johtui ennen kaikkea mittavista toimenpiteistä tehokkuuden parantamiseksi.
  • Katsauskauden tulos parani ja oli 0,6 miljoonaa euroa (1-3/2014: -0,4 milj. euroa).
 

(1 000 euroa)

 

1-3/2015 1-3/2014 4-6/2014 7-9/2014 10-12/2014 1-12/2014
             
Liikevaihto 5 908 3 897 4 258 4 732 5 613 18 499
Liikevoitto/tappio (EBIT) 541 -202 58 238 967 1 061
Katsauskauden voitto/tappio 603 -385 -252 143 645 151

Tärkeimmät tapahtumat katsauskaudella 1.1.-7.5.2015

Yhtiön liikevaihto kehittyi suotuisasti johtuen sekä uusien asiakkaiden tuotannon käynnistymisestä että vakiintuneiden asiakkaiden toimitusmäärien kasvusta. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta jaksosta noin 52 % ja edeltävästä vuosineljänneksestä noin 5 %. Intian toimintojen kehitys oli edelleen vahvaa.

Tarjouskanta on kasvanut yhtiön molemmilla tehtailla. Sekä Intian että varsinkin Viron tehtaalla on edelleen vapaata valmistuskapasiteettia ja yhtiö jatkaa tehostettuja toimenpiteitä tuotantomäärien kasvattamiseksi. Yhtiön toimitusvarmuus säilyi hyvällä tasolla ja asiakkaat ovat antaneet myönteistä palautetta toiminnan tehokkuudesta.

Yhtiön kannattavuus parani edelleen. Liikevoitto (EBIT) tammi-maaliskuussa 2015 oli noin 0,5 miljoonaa euroa ja parani merkittävästi edellisen vuoden vastaavan jakson tappioon verrattuna (1-3/2014: -0,2 milj. euroa). Liikevoitto jäi edeltävän vuosineljänneksen tasosta johtuen loka-joulukuulle 2014 kirjatuista noin 0,5 miljoonan euron kertaluonteisista tuotoista. Osakekohtainen tulos tammi-maaliskuulta 2015 oli 0,01 euroa. Incap-konsernin omavaraisuusaste koheni edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 31.3.2015 noin 19,0 % (31.3.2014: 2,9 %).

Yhtiön kassatilanne oli edelleen haastava. Rahoitustilanteen parantamiseksi yhtiö sopi helmikuussa 2015 suomalaisen rahoittajapankin kanssa lainojen uusista ehdoista ja lyhennyksistä. Lainojen kovenantit ovat EBITDA ja omavaraisuusaste, joiden toteutumista seurataan puolivuosittain 30.6.2018 saakka. Kovenanttien ensimmäinen tarkasteluhetki on 30.6.2015, jolloin EBITDAn tavoitetaso edeltävältä kuuden kuukauden jaksolta on 0,5 miljoonaa euroa ja omavaraisuusasteen 7,5 %. Uuden lyhennysohjelman ehtona on, että yhtiö järjestää omaa pääomaa vahvistavan osakeannin, ja tätä varten yhtiö järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään antivaltuutuksesta yhtiön hallitukselle.

Yhtiön 31.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 20.486.769,50 euron osakepääomaa tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Tarvittavien toimenpiteiden jälkeen yhtiön osakepääoma tulisi olemaan 1.000.000 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6.958.257,44 euroa. Emoyhtiön oma pääoma tulisi näin ollen ylittämään Osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä määritellyn rajan. Tappioiden kattaminen selkiyttää emoyhtiön taserakennetta sekä vahvistaa yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua.

Koska varsinaisen yhtiökokouksen tekemää päätöstä ei ole viety kaupparekisteriin yhden kuukauden määräajan kuluessa, yhtiökokouksen päätös ei ole enää voimassa. Tämän vuoksi osakepääoman alentamisesta päätetään uudelleen seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2016 tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa, mikäli sellainen jostakin muusta syystä järjestetään.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, uusasiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu. Näistä merkittävimpiä riskejä ovat tällä hetkellä liikevaihdon kehittyminen, maksuvalmius ja rahoituksen riittävyys.

Vuoden 2014 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tehdyn kassavirtaennusteen perusteella yhtiö arvioi, että yhtiön käyttöpääoma ei vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Lisäkäyttöpääoman tarpeeksi arvioidaan noin 1,5-2 miljoonaa euroa, ja se kohdistuu yhtiön Euroopan toimintoihin. Käyttöpääoma kuitenkin riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Intian tuottojen kotiuttaminen emoyhtiölle onnistuu suunnitelman mukaisesti ja/tai
  • yhtiö onnistuu uusasiakashankinnassa ja yhtiön operatiivinen kassavirta kehittyy positiivisesti ja/tai
  • yhtiön kaavailema osakeanti toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Incapin johto on luottavainen liiketoiminnan rahavirran myönteisen kehittymisen ja annin toteutumisen suhteen ja uskoo, että yhtiö pystyy suoriutumaan velvoitteistaan.

Näkymät vuodelle 2015

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Yleisen taloustilanteen epävarmuudesta johtuen asiakkaiden kysynnän kehitystä on hyvin vaikea ennakoida. Monet asiakkaat indikoivat kysyntänsä kasvua vuonna 2015 mutta esittävät varaumia oman volyyminsa kehityksestä.

Incapin elektroniikkatuotannon valmistusmäärät Kuressaaren tehtaalla ovat kasvaneet tasaisesti jo runsaan puolen vuoden ajan. Kehitys yhtiön Intian toiminnoissa on ollut vahvaa. Taloudellisen tilanteensa vakiinnuttua yhtiö pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja vahvistamaan heidän luottamustaan yhtiöön valmistuskumppanina. Tämän ansiosta liikevaihdon arvioidaan kehittyvän edelleen suotuisasti. Toiminnan tehostumisen ansiosta yhtiön kannattavuuden arvioidaan paranevan edelleen vuonna 2015.

Yhtiö toistaa 18.2.2015 antamansa ennusteen ja arvioi konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen (EBIT) vuonna 2015 olevan suurempia kuin vuonna 2014, jolloin liikevaihtoa kertyi 18,5 miljoonaa euroa ja liiketulosta (EBIT) 1,1 miljoonaa euroa.

Ville Vuori, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

"Aloitimme viime syksynä toimenpiteitä orgaanisen kasvun aikaansaamiseksi. Organisoimme myyntitoimintomme, kehitimme tarjontaamme ja tarkensimme asiakaslupaustamme. Toimenpiteiden vaikutus alkaa nyt näkyä: liikevaihtomme on alkuvuoden aikana kasvanut hyvin, olemme saaneet uusia asiakkaita ja nykyiset asiakkaat ovat antaneet meille uusia projekteja.  

Olemme ottaneet käyttöön uusia, operatiivista tehokkuutta lisääviä toimintamalleja. Osa niihin liittyvistä kehityshankkeista saadaan päätökseen vasta vuoden jälkipuoliskolla, mutta näemme jo nyt merkittävän parannuksen yhtiön kannattavuudessa. Kun meneillään olevat hankkeet on kurinalaisesti viety maaliin, voivat molemmat tehtaamme entistä joustavammin lisätä tuotantomääriä.

Olemme vakiinnuttaneet hyvin matalan organisaatiorakenteen, jossa päätöksenteko sujuu nopeasti ja jossa jokainen tietää tehtävänsä. Tämä lisää sekä oman henkilöstömme että asiakkaiden tyytyväisyyttä. Ennen kaikkea se mahdollistaa lyhyet vasteajat ja joustavuuden asiakasrajapinnassa. Tämä on uuden toimintamallimme ydin.

Kasvu ja parantunut kannattavuus on lisännyt kaikkien sidosryhmiemme luottamusta yhtiöön. Voidaksemme varmistaa rahoituksen riittävyyden haemme tänään pidettävältä ylimääräiseltä yhtiökokoukselta valtuutusta osakeannin järjestämiseksi. Annissa kerättävän rahoituksen avulla turvaamme liiketoiminnan kasvun, jolle on nyt rakennettu erittäin hyvät edellytykset."

INCAP OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa, ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 420 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incapcorp.com.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1919674