Incap Oyj                     
Johdon osavuotinen selvitys 13.11.2014 klo 8.30 (EET)                                                                     

INCAP-KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.-13.11.2014

Tuloskäänne toteutui ja tammi-syyskuun liiketulos oli positiivinen. Liikevaihto laski ennusteiden mukaisesti viime vuoden vastaavasta jaksosta. Rahoitustilanne kehittyi myönteisesti mutta oli edelleen haasteellinen.

Tässä Incap-konsernin johdon osavuotisessa selvityksessä esitetyt luvut viittaavat vuoden 2014 tammi-syyskuun jaksoon ja vertailuluvut vuoden 2013 vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Avainluvut tammi-syyskuussa 2014 

  • Konsernin liikevaihto oli 17,6 miljoonaa euroa eli noin 39 % pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-9/2013: 28,7 milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen oli ennakoitu ja johtui tuotantomäärien alenemisesta yhtiön Euroopan tehtailla.
  • Konsernin liiketulos (EBIT) oli positiivinen 0,3 miljoonaa euroa (1-9/2013: -2,2 milj. euroa). Tulosparannus johtui laajoista tehostamistoimenpiteistä.
  • Katsauskauden tulos parani merkittävästi mutta jäi rahoituskuluista johtuen tappiolliseksi ja oli noin -0,3 miljoonaa euroa (-4,5 milj. euroa).
 (1 000 euroa) 1-9/
2014
1-9/
2013
1-6/
2014
1-6/
2013

 

1-3/
2014
1-3/
2013
1-12/
2013
Liikevaihto 17 664 28 743 11 332 20 537 5 460 10 654 36 757
Liiketulos (EBIT) 285 -2 177 -79 -1 847 -191 -1 432 -5 859
Katsauskauden tulos -303 -4 537 -572 -3 056 -374 -1 885 -8 527
Osakekohtainen tulos, euroa -0,003 -0,10 -0,01 -0,14 -0,003 -0,09 -0,14

Tärkeimmät tapahtumat katsauskaudella 1.1.-13.11.2014

Yhtiö jatkoi toiminnan tehostamista edellisenä vuonna aloitetun Turnaround-ohjelman mukaisesti. Yhtiössä keskityttiin varsinaiseen liiketoimintaan ja asiakastoimitusten turvaamiseen samalla karsien tehtäviä, jotka eivät tuota merkittävää lisäarvoa asiakkaille. Tehostamisohjelman seurauksena toimitusvarmuus on parantunut merkittävästi ja toiminta on tehostunut niin valmistusyksiköissä kuin tukitoiminnoissakin. Konserniorganisaatiota on supistettu kattamaan vain olennaiset tehtävät ja tuotantokapasiteettia on sopeutettu todellista kysyntää vastaavasti. Organisaatiorakennetta on pelkistetty ja valmistusyksiköiden tulosvastuuta lisätty.

Henkilöstövähennykset sekä muiden kulujen karsiminen ovat olleet merkittävin tekijä kannattavuuden parantamisessa. Varsinkin henkilöstöä koskevien tehostamistoimenpiteiden vaikutus on näkynyt konsernin tuloksessa selvemmin vasta vuoden 2014 jälkipuoliskolla.

Varsinaisen Turnaround-ohjelman päätyttyä yhtiö on keskittynyt vakauttamaan toimintaansa ja taloudellista asemaansa. Operatiivisessa toiminnassa on keskitytty tuotannon avainalueiden kuten toimitusvarmuuden ja laadun kehittämiseen edelleen. Yhtiön rahoitustilanteen parantamiseksi käytiin neuvotteluja suomalaisen rahoittajapankin kanssa. Neuvottelujen lopputuloksena yhtiön lainalyhennysohjelmaa kevennettiin niin, että vuoden 2014 jälkipuoliskolla maksettavat lainojen lyhennykset supistuivat puoleen aiemmasta. Myös lainojen kovenanttiehtoja lievennettiin koskemaan ainoastaan EBITDA:ta edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Kasvavien komponenttihankintojen turvaamiseksi yhtiön tililuottoa on korotettu 0,5 miljoonalla eurolla 9.3.2015 saakka ja Viron tytäryhtiölle on avattu oma laskuluottolimiitti virolaiseen pankkiin.  

Yhtiön maksujärjestely Suomen verohallinnon kanssa päättyi ehtojen mukaisesti elokuussa, minkä jälkeen yhtiö on sopinut uudesta 0,3 miljoonan euron maksujärjestelystä. Uuden sopimuksen mukaisesti yhtiö lyhentää verovelkaansa kuukausittain 20 500 eurolla syyskuuhun 2015 mennessä.

Koska Incap-konsernin emoyhtiön oma pääoma oli laskenut alle puoleen osakepääomasta, yhtiön hallitus valmisteli ylimääräisen tilinpäätöksen, joka julkaistiin 8.10.2014. Samalla yhtiö kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, joka pidettiin torstaina 29.10.2014 Helsingissä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle esiteltiin Incap-konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1.-30.6.2014 sekä toimenpiteet yhtiön taloudellisen tilanteen tervehdyttämiseksi. Yhtiön johto jatkaa jo aloittamiaan toimenpiteitä, joilla parannetaan kannattavuutta sekä varmistetaan rahoitus, maksuvalmius ja käyttöpääoman riittävyys sekä kehitetään asiakashankintaa.

Incap-konsernin omavaraisuusaste 30.9.2014 oli 3,6 %, kun se 30.6.2014 oli 0,6 %. Emoyhtiö Incap Oyj:n oma pääoma 30.9.2014 oli 8,1 miljoonaa euroa eli 39,4 % osakepääomasta.

Ville Vuori (B.Sc. Eng. ja eMBA) nimitettiin Incap-konsernin toimitusjohtajaksi 23.6.2014 alkaen.

Incapin hallitus jatkaa strategisten vaihtoehtojen ja mahdollisten liittoumien arviointia.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, uusasiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu. Näistä merkittävimpiä riskejä ovat tällä hetkellä liikevaihdon kehittyminen, maksuvalmius ja rahoituksen riittävyys.

Ylimääräisen tilinpäätöksen yhteydessä 10.8.2014 yhtiö arvioi 12 kuukauden kassavirtaennusteeseen perustuen, että yhtiön käyttöpääoma ei vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Lisäkäyttöpääoman tarpeeksi arvioidaan noin 1,5-2 miljoonaa euroa, ja se kohdistuu yhtiön Euroopan toimintoihin. Käyttöpääoma kuitenkin riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Intian tuottojen kotiuttaminen emoyhtiölle onnistuu suunnitelman mukaisesti ja/tai
  • yhtiö onnistuu uusasiakashankinnassa ja yhtiön operatiivinen kassavirta kehittyy positiivisesti ja/tai
  • yhtiö onnistuu neuvottelemaan rahoittajatahojen kanssa lainanlyhennysten määrästä ja aikataulusta sekä muista rahoitusjärjestelyistä.

Lisäksi yhtiö on alkanut arvioida mahdollisuuksia järjestää osakeanti, jotta uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisessä tarvittava taloudellinen joustavuus toteutuisi.

Yhtiön lainanlyhennyksiin liittyviä kovenanttiehtoja on lievennetty ja ne pitävät sisällään ainoastaan EBITDA:n edeltävältä kuudelta kuukaudelta. EBITDA:lle asetettu tavoitetaso 30.6.2014 oli 66 000 euroa, joka saavutettiin. EBITDA:n tavoitetaso 31.12.2014 on 613 000 euroa ja yhtiön arvion mukaan myös tämä taso täytetään, mikäli liikevaihto kehittyy ennustetun mukaisesti.

Rahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiö käy jatkuvasti keskusteluja rahoittajatahojen kanssa erilaisista vaihtoehdoista. Myös yhtiön Intian toimintojen tuottojen kotiuttaminen emoyhtiölle suunnitelmien mukaisesti on tärkeä tekijä maksuvalmiuden varmistamisessa yhtiön Euroopan toiminnoissa. Yhtiö on myös aloittanut aktiiviset toimenpiteet uusasiakashankinnassa taatakseen operatiivisen kassavirran positiivisen kehittymisen.

Näkymät vuodelle 2014

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Liiketoimintaympäristön ennustetaan pysyvän haasteellisena, koska globaalin talouskasvun arvioidaan pysyvän matalana vuoden 2014 aikana.

Yhtiön toimiala, sopimusvalmistus, on vahvasti kilpailtu ja kaikilla alan toimijoilla on paineita alentaa kustannuksia. Laadukas palvelu nykyisille asiakkaille sekä uusien asiakkaiden hankinta ovat Incapille erittäin tärkeitä vuoden 2014 tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtiö on onnistunut tehostamaan toimintaansa voimakkaasti, minkä ansiosta kannattavuuden arvioidaan paranevan vuoteen 2013 verrattuna.

Yhtiö pitää ennusteensa koko vuodelle 2014 muuttumattomana ja arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2014 tulee olemaan merkittävästi pienempi kuin vuonna 2013, jolloin liikevaihto oli 36,8 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi koko vuoden 2014 liiketuloksen (EBIT) olevan positiivinen. Vuonna 2013 liiketulos oli negatiivinen (-5,9 miljoonaa euroa).


Ville Vuori, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

"Viimeisen vuoden aikana tehty järjestelmällinen työ kantaa nyt hedelmää ja heijastuu myönteisesti yhtiön kannattavuuteen. Elektroniikkatuotannon valmistusmäärät Kuressaaren tehtaalla ovat kasvussa kun taas Vaasan ohutlevytuotanto kärsii heikosta kysynnästä. Intian kehitys jatkuu vahvana. Intian uusi hallitus on ilmoittanut, että sen tavoitteena on parantaa paikallista liiketoimintaympäristöä, ja tämän arvioidaan tukevan Incapin kasvutavoitteita erityisesti paikallisilla markkinoilla.

Kipeiden rakenteellisten muutosten aikanakin olemme huolehtineet siitä, että asiakkaiden palvelemiseen liittyvä toiminta pysyy hyvällä tasolla ja kehittyy entisestään. Olemme saaneet tästä myönteistä palautetta asiakkailta ja uskomme, että heidän luottamuksensa meihin on palautunut ja vahvistuu edelleen. Nyt toimintamme palauduttua vakaammalle pohjalle keskitymme erityisesti myyntiin ja asiakassuhteiden hallintaan. Olemme muokanneet organisaatiota vastaavasti ja nopeuttaneet muun muassa tarjoustoimintaa."

INCAP OYJ

Ville Vuori
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incap.fi.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1870924