Incap Oyj   Pörssitiedote18.8.2010 klo 15

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 9.9.2010 klo 15 G.W. Sundmansin neuvottelutiloissa
osoitteessa Eteläranta 16, 2. kerros, 00100 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
14.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen ehdotus suunnatusta osakeannista
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön pääomarakennetta
vahvistetaan suunnatulla osakeannilla, jolla tarjotaan vähintään 4 000 000 ja
enintään 4 500 000 kappaletta uusia osakkeita nykyisten osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen ammattimaisille sijoittajille, yhtiön hallitukselle ja
johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista niille, jotka
omistavat 14.9.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita.

Suunnatun annin tavoitteena on vahvistaa yhtiön pääoma- ja rahoitusrakennetta
sekä rahoittaa yhtiön kansainvälisten liiketoimintojen kehittämistä.

7.  Mahdolliset muut ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

8.  Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleva ehdotus on tämän kokouskutsun
liitteenä ja se on saatavilla myös Incap Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.incap.fi/Sijoittajat Hallituksen ehdotus on myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja siitä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 21.9.2010 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
30.8.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään
maanantaina 6.9.2010 klo 16:een mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta (pii.ahtiainen@incap.fi)
b) puhelimitse numeroon 040 347 2124
c) faksilla numeroon 010 612 5680 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Incap Oyj/Ylimääräinen yhtiökokous, Valuraudankuja
6, 00700 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Incap Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5
luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja,
tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Incap
Oyj/Pii Ahtiainen, Valuraudankuja 6, 00700 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla 6.9.2010 klo 10 merkittynä
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet ja tiedot
Incap Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 18.8.2010 yhteensä 14 180 880 kappaletta
osaketta ja 14 180 880 ääntä.

Helsingissä, 18.8.2010

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

LIITTEET
Hallituksen ehdotus suunnatun osakeannin ehdoista

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 milj. euroa
ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi
LIITE 1
Hallituksen ehdotus suunnatun osakeannin ehdoista

Hallitus esittää varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi pääomarakenteen
vahvistamisesta suunnatulla osakeannilla seuraavasti:

1. Maksullinen osakeanti ja uusien osakkeiden määrä
   Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön omaa pääomaa
vahvistetaan tarjoamalla uusia osakkeita vähintään 4 000 000 ja enintään
4 500 000 kappaletta.

2. Oikeus uusien osakkeiden merkintään
   Hallitus ehdottaa, että uusien osakkeiden merkinnässä poiketaan nykyisten
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita tarjoamalla uusien
osakkeiden merkintäoikeus kokonaan ammattimaisille sijoittajille, yhtiön
hallitukselle ja johtoryhmän jäsenille sekä nykyisistä osakkeenomistajista
niille, jotka omistavat 14.9.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita.
Hallitus hyväksyy lopulliset merkinnät.

3. Painava taloudellinen syy
   Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska
suunnatun osakeannin tarkoituksena on vahvistaa yhtiön pääoma- ja
rahoitusrakennetta nopealla ja edullisella järjestelyllä sekä rahoittaa yhtiön
kansainvälisten liiketoimintojen kehittämistä.

    Näillä perusteilla on yhtiön kannalta olemassa painava taloudellinen syy
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

4. Osakkeesta maksettava merkintähinta
    Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle merkintähinta, joka on yhtiön
osakkeelle Helsingin pörssissä elokuussa 2010 määräytynyt vaihdolla painotettu
keskikurssi. Maksettava määrä kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.

5. Perustelut merkintähinnan määräämiselle
    Yhtiön osakkeelle Helsingin pörssissä elokuussa 2010 määräytyvä vaihdolla
painotettu keskikurssi on markkinahinta, joten merkintähinta ei loukkaa
osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

6. Merkintäaika
    Osakkeiden merkintäoikeutta on käytettävä 20.-28.9.2010 välisenä aikana.

7. Osakkeiden maksuaika
    Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle rahana koko merkintähinta
viimeistään 28.9.2010 yhtiön pankkitilille.

8. Merkinnän suorittaminen
   Yhtiön toimeksiannosta merkintöjä vastaanotetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n
konttoreissa ja Nordea Private Banking -yksiköissä niiden tavanomaisina
aukioloaikoina.

9. Uusien osakkeiden oikeudet
    Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon uusien osakkeiden
rekisteröinnistä lukien.

10. Muut osakeantiin liittyvät seikat
   Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään mahdollisessa ylimerkintätilanteessa
osakkeiden jakamisesta merkitsijöiden kesken sekä muista osakeantiin liittyvistä
seikoista.

   Yhtiön tavoitteena on ilmoittaa uudet osakkeet kaupparekisteriin
mahdollisimman pian merkintöjen hyväksymisen jälkeen. Uudet osakkeet haetaan
julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä arviolta lokakuun loppuun
mennessä, ja tätä varten yhtiö laatii listalleottoesitteen.

INCAP OYJ
 Hallitus


[HUG#1438659]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.
All reproduction for further distribution is prohibited.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE