Tämä tiedote on korjaus 31.7.2014 klo 8.30 julkaistuun tiedotteeseen "Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014". Alkuperäisessä tiedotteessa teksti julkaistiin ainoastaan englanniksi suomenkielisen tekstin sijaan. Nyt julkaistava suomenkielinen teksti ei sisällä muutoksia verrattuna englanninkieliseen versioon.  

Incap Oyj                      Pörssitiedote                31.7.2014 klo 8.30                                            

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2014

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (H1/2013), ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Liikevaihto kehittyi ennustetun mukaisesti kesää kohti. Liiketulos parani verrattuna viime vuoteen toteutetun "Turnaround"-ohjelman toimenpiteiden avulla. Operatiivista toimintaa vakautettiin onnistuneesti mittavien organisaatiomuutosten jälkeen.  

Tammi-kesäkuu 2014 lyhyesti:

 • Konsernin liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa eli noin 45 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2013: 20,5 milj. euroa). Liikevaihdon lasku vertailukauteen nähden johtui pienentyneistä tuotantomääristä yhtiön Euroopan tehtailla. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli estimaatin mukainen.
 • Liiketulos (EBIT) parani verrattuna vuoden 2013 tilanteeseen verrattuna merkittävästi. Liiketulos (EBIT) oli
  -0,08 miljoonaa euroa (-1,8 milj. euroa). Liiketuloksen parantuminen johtui kustannustehokkuutta parantavista toimenpiteistä liikevaihdon laskusta huolimatta.
 • Toiminta on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti. Kiinteitä kuluja on karsittu voimakkaasti sekä organisaatiota on sopeutettu uuteen toimintamalliin, joka mahdollistaa tehokkaan operatiivisen toiminnan myös lähitulevaisuudessa.
 • Ville Vuori nimitettiin toimitusjohtajaksi 23.6.2014 alkaen.
 • Katsauskauden aikana Incapin suomalaisen pankin myöntämiin lainoihin, luotolliseen tiliin ja laskuluottolimiittiin kohdistuvia kovenantteja muutettiin. Tarkasteluhetkellä 30.6.2014 kovenantit saavutettiin.
 • Perustuen tätä osavuosikatsausta varten tehtyyn kassavirtaennusteeseen yrityksen taloudellinen tilanne Euroopan toiminnoissa on pysynyt haastavana katsauskauden aikana. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoma ei vastaa tämän osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Kassavirtaennuste ei kuitenkaan ota huomioon lyhyen tai pitkän tähtäimen prospekteja asiakkuuksiin liittyen. Yhtiö kuitenkin arvioi käyttöpääoman riittävän seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli Intian yhtiön tuottojen kotiuttaminen emoyhtiöön toteutuu suunnitelmien mukaisesti ja/tai yhtiön Euroopan yksiköt onnistuvat asiakashankinnassa tarjouskannan mukaisesti.
 • Perustuen huhtikuussa 2014 valmistuneeseen tulosraportointiin emoyhtiön (Incap Oyj) oma pääoma on laskenut alle puoleen osakepääomasta. Yhtiö on aloittanut osakeyhtiölain 20:23 § mukaiset toimenpiteet asian selvittämiseksi.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Ville Vuori:

"Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on keskitetty vuoden 2013 loppupuolella aloitetun Turnaround-ohjelman toimenpiteiden loppuunsaattamiseen ja toiminnan vakauttamiseen mittavien muutosten jälkeen. Toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia ja tuoneet hyviä tuloksia: toiminnan tehokkuus on parantunut niin tuotannossa kuin tukitoiminnoissakin ja organisaatiossa on pystytty keskittymään olennaiseen; asiakkaiden palvelemiseen tarkoituksenmukaisesti. Tehokkuuden parantuminen ja toiminnan lisääntynyt vakaus on huomattu myös markkinoilla ja olemme saaneet myös uusia asiakkaita katsauskauden aikana.

Liikevaihdon ja kannattavuuden suotuisa ja estimaatin mukainen kehitys ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden antaa myös positiivisia odotuksia loppuvuodelle. Intian yksikön kannattavuus ja liikevaihto ovat tavoitellulla tasolla ja sen toiminta on vakaalla perustalla ja valmiina tulevaisuuden kasvuun. Viron ja Suomen organisaatiot on trimmattu ja uuden rakenteen mukaiset toimintatavat ovat vakiintuneet aikataulun mukaisesti. Vuoden 2013 lopun ja 2014 alun aikana toteutetuista huomattavista henkilöstövähennyksistä huolimatta organisaation tahtotila on hyvä. Tämä näkyy tuotannon avainlukujen positiivisena kehittymisenä. Tehostamisohjelmien myötä Suomen ja Viron operaatioiden kannattavuus on parantunut huolimatta liikevaihdon laskusta vertailukauteen verrattuna.

Toimitusvarmuutemme, laaduntuottokykymme ja kustannustehokkuutemme ovat ydinliiketoimintaan keskittymisen kautta erittäin kilpailukykyisellä tasolla. Jatkamme toimittajiemme suuntaan sitoumustemme mukaista toimintaamme, ja emme ole myöhästyneet tai jättäneet sitoumuksiamme hoitamatta katsauskauden aikana. Olemme valmiita näyttämään markkinoille parhaan osaamisemme ja tulemmekin jatkossa kehittämään toimintaamme yhä asiakaslähtöisemmäksi ja sitä kautta parantamaan taloudellista asemaamme niin pitkällä kuin lyhyellä tähtäimellä.

Tartun Incap-konsernin toimitusjohtajan tehtävään suurella innolla. Edeltäjäni Fredrik Berghel on tehnyt erittäin hyvää työtä yrityksen tilanteen vakauttamiseksi ja kehittämiseksi pitkään jatkuneen haasteellisen rahoitustilanteen jälkeen. Positiivisia tuloksia on saatu aikaan laajalla rintamalla ja nyt on aika mennä täydellä vauhdilla eteenpäin, menneistä oppien, mutta tulevaisuuteen katsoen." 

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2014

Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa eli noin 45 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihto supistui, koska tuotantomäärät erityisesti Euroopan tehtailla Virossa ja Suomessa pienenivät. Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti edelleen myös jo vuonna 2013 rahoitusjärjestelyn osana aloitettu järjestely, jossa osa asiakkaista ostaa materiaalit.  Asiakkaiden ostamat materiaalit eivät katsauskaudella sisältyneet liikevaihtolukuun. Globaali pitkittynyt taantuma jarrutti myös liikevaihdon kehitystä, joka kuitenkin oli ennustetun mukainen.

Tammi-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli noin -0,08 miljoonaa euroa (-1,8 milj. euroa). Tulos oli parempi kuin vertailukautena johtuen kustannustehokkuutta voimakkaasti parantaneista toimenpiteistä, kuten mittavat henkilöstövähennykset yhtiön Viron ja Suomen toiminnoissa, toimistojen lakkauttaminen sekä muiden kiinteiden kulujen karsiminen. Uudelleenjärjestelyvarausta on purettu katsauskauden aikana 0,5 miljoonaa euroa.

Muuttuvat henkilöstökulut alenivat viime vuoden vastaavasta jaksosta noin 35 %. Kiinteät kustannukset supistuivat vertailujaksosta noin 48 %. Vaihto-omaisuuden määrä aleni viime vuoden vastaavasta jaksosta 2,3 miljoonaa euroa ja pysyi samalla tasolla kuin vuoden 2013 lopun tilanteessa.

Nettorahoituskulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa) ja poistot 0,2 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Rahoituskulut sisältävät Cleantech Investin osakkeisiin liittyvän arvonalennuskirjauksen 0,1 miljoonaa euroa. Vertailukauden poistoista 0,4 miljoonaa euroa on Vuokatin kiinteistön arvonalentumistappiota.

Katsauskauden tulos oli -0,6 miljoonaa euroa (-3,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,14 euroa).

Vertailu katsauskausittain
(1 000 euroa)
1-6/
2014
1-6/
2013
Muutos,
%
1-12/
2013
Liikevaihto 11 332 20 537 -45 36 757
Liiketulos (EBIT) -79 -1 847 96 -5 859
Katsauskauden tulos -572 -3 056 81 -8 527
Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0,14 96 -0,14

Investoinnit

Investointien määrä katsauskaudella oli 0,01 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

Laatu- ja ympäristöasiat

Incap-konsernin kaikissa tehtaissa on Det Norske Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incapin ympäristö-järjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Lisäksi Kuressaaren tehtaalla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti.

  
Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma oli 13,8 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä positiivinen 0,09 miljoonaa euroa (-5,9 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 9,4 miljoonaa euroa eli 46 % osakepääomasta (6,7 milj. euroa, 33 %). Emoyhtiön omaa pääomaa käsitellään tarkemmin kappaleessa "Emoyhtiön oma pääoma: Osakeyhtiölain 20:23 § mukaiset toimenpiteet". Konsernin omavaraisuusaste oli 0,6 % (-25,8 %).

Vieraan pääoman osuus oli 13,8 miljoonaa euroa (28,7 milj. euroa), josta korollista oli 9,2 miljoonaa euroa (18,2 milj. euroa).

Korolliset nettovelat alenivat vertailujaksosta ja olivat 8,1 miljoonaa euroa (15,7 milj. euroa), ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 9,831 % (-266 %).

Korolliset velat (1 000 euroa) 30.6.2014 30.6.2013
     
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pääomalainat 0 1 050
Vaihtovelkakirjalaina 0 1 890
Rahoitusleasingvelat 0 0
Muut velat 2 058 0
  2 058 2 940
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Rahalaitoslainat 6 855 11 377
Muut velat 0 1 899
Vaihtovelkakirjalainat 239 1 959
Rahoitusleasingvelat 16 61
  7 110 15 295
     
Korolliset velat yhteensä 9 168 18 234

Lyhytaikaisista rahoitusveloista noin 2,7 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön. Emoyhtiön Suomessa ja Virossa käyttämä factoringrahoitus on lyhytaikaista vierasta pääomaa. Muut pankkilainat sisältyvät lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin laina-ajan perusteella tai kovenanttien rikkoutumisen vuoksi.

Rahalaitoslainoista 6,0 miljoonaa euroa oli suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja käytössä olevia limiittejä. Suomalaisen pankin luotollisesta tilistä ja laskuluottolimiitistä oli 30.6.2014 käytössä 2,0 miljoonaa euroa ja käyttämättä 7,5 miljoonaa euroa. Intian ja Viron pankkilainojen ja luotollisen tilin saldot olivat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa sisältäen Finnfundin tekemän 1,9 miljoonan euron sijoituksen Incapin Intian toimintoihin.

Vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan määrä katsauskauden päättyessä oli 0,2 miljoonaa euroa, joka erääntyy 30.6.2015.

30.6.2014 yhtiön lainoista 6,8 miljoonaan euroon kohdistuu vakuus ja loput ovat vakuudettomia. Luottojen vakuutena on 12,1 miljoonan euron yrityskiinnitykset, sekä 2,2 miljoonan euron kiinnitys Intian tehdaskiinteistöön.

Incapin suomalaisen pankin myöntämiin lainoihin, luotolliseen tiliin ja laskuluottolimiittiin kohdistuu seuraavia kovenantteja: EBITDA edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Tavoitetaso 30.6.2014 oli EBITDA 66 000 euroa, joka saavutettiin. Tavoitetaso 31.12.2014 on EBITDA 613 000 euroa. Yhtiön arvion mukaan se saavuttaa kovenanttiehdot myös tarkasteluajankohtana 31.12.2014 liikevaihdon kehittyessä estimaatin mukaisesti.

Incap on sopinut Verohallinnon kanssa maksujärjestelystä, joka koskee erääntyneitä arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja. Järjestelyn piirissä olevien verovelkojen määrä 30.6.2014 on yhteensä 0,2 miljoonaa euroa, ja sopimuksen mukainen viimeinen maksu tapahtuu elokuussa 2014. Sopimusehtojen mukaan Verohallinnolla on maksuerän viivästyessä oikeus irtisanoa sopimus välittömin seurauksin.

  

Lainojen lyhennykset ja korot (1 000 euroa)
         
  Lyhennys Korko Yhteensä  
Alle 6 kk -3 209 -259 -3 469
6 -12 kk -896 -319 -1 215
1 – 5 vuotta -5 064 -409 -5 473  
yli 5 vuotta  
  -9 169 -988 -10 157  
         

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,5) ja current ratio 0,9 (0,7).

Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 0,02 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Konsernin rahavarat 30.6.2014 olivat 1,0 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,5 miljoonaa euroa vähennystä (1,8 milj. euroa lisäystä).

Yhtiön johto ja henkilöstö

Incapin toimitusjohtajan tehtävää hoiti 22.6.2014 asti Fredrik Berghel, joka valittiin tehtävään 20.9.2013. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimettiin 23.6.2014 alkaen insinööri, eMBA Ville Vuori (s. 1973). Ville Vuori on aiemmin toiminut toimitusjohtajan tehtävissä Kumera Drives Oy:ssä sekä Skyhow Ltd:ssä ja useissa johtajatehtävissä ABB-konsernissa. Fredrik Berghel jatkaa edelleen Incapin hallituksen jäsenenä.

Kesäkuun 2014 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 451 henkilöä (583). Henkilöstöstä 72 % työskenteli Intiassa (57 %), 11 % Virossa (27 %) ja 16 % Suomessa (15 %).

Katsauskauden aikana yhtiö kävi yhteistoimintaneuvotteluja Vaasan tehtaan organisaatiossa toiminnan tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena alle kymmenen henkilön työsuhde tullaan päättämään kesän 2014 aikana. Lisäksi yhtiössä on mahdollisuus käyttää toistaiseksi voimassa olevia lomautuksia tarpeen vaatiessa kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään.

Varsinainen yhtiökokous

Incapin varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 10.4.2014 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 21 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 60,99 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio
(6 979 595,95 euroa) jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että, yhtiöjärjestyksen hallituksen lukumäärää koskeva kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"5 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 25 000 euroa ja jäsenen 17 500 euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 200 euroa kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 40 % kaikista osakkeista ja äänistä muuttivat ehdotustaan liittyen hallituksen jäsenten lukumäärään ja ehdottivat, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Uutta ehdotusta tukivat osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista osakkeista ja äänistä ja noin 92 % kokouksessa läsnä olevista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat yli 40 % kaikista osakkeista ja äänistä muuttivat ehdotustaan liittyen hallituksen kokoonpanoon ja ehdottivat, että jo aiemmin mainittujen Lassi Noposen, Susanna Miekk-ojan ja Olle Hultebergin lisäksi hallitukseen valitaan Fredrik Berghel ja Raimo Helasmäki. Uutta ehdotusta tukivat osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista osakkeista ja äänistä ja noin 92 % kokouksessa läsnä olevista osakkeista ja äänistä.

Fredrik Berghel ja Raimo Helasmäki antoivat kokouksessa suostumuksensa uudelleenvalintaan. Lassi Noponen, Susanna Miekk-oja  ja Olle Hulteberg olivat antaneet suostumuksensa tehtävään aiemmin.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Susanna Miekk-oja, Lassi Noponen, Olle Hulteberg ja Fredrik Berghel. Neljä hallituksen jäsentä on riippumattomia yhtiöstä ja kolme heistä on riippumattomia yhtiön suurimmista omistajista. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jari Karppisen.

Yllä mainittujen päätösten lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Osakkeenomistajat, jotka edustivat noin 56 % kaikista osakkeista ja äänistä ja noin 92 % läsnä olevista osakkeista ja äänistä ilmoittivat, että ne tulisivat vastustamaan ehdotusta valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista erityisistä oikeuksista. Tämän vuoksi hallitus veti pois ehdotuksensa yhtiökokoukselle, eikä asiaa käsitelty kokouksessa laajemmin.

Yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen.

Uuden toimitusjohtajan nimeämisen myötä 23.6.2014 hallituksen jäsenten riippuvaisuus yhtiöstä muuttui: Hallituksessa on 23.6.2014 alkaen viisi yhtiöstä riippumatonta jäsentä ja kolme yhtiön suurimmista omistajista riippumatonta jäsentä.

Osake ja osakkeenomistajat

Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 109 114 035, joista kaupankäynnin kohteena oli 22 659 425 osaketta, 20,8 % koko osakemäärästä (17,7 %). Osakkeen kurssi vaihteli 0,04 ja 0,09 euron välillä (0,10 ja 0,25 euron välillä) katsauskauden viimeisen kaupantekokurssin ollessa 0,06 euroa (0,16 euroa).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 697 osakasta (1 253). Osakkeista 30,62 % (0,6 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2014 oli 6,55 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

  
Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2014:

Osakkeita,
 kpl
Omistusosuus,
%
Inission Ab 28 529 763 26,1
Oy Etra Invest Ab 16 934 547 15,52
Ilmarinen 8 307 692 7,61
Varma 7 684 615 7,04
Onvest Oy 5 197 286 4,76
Finnvera Oyj 4 618 579 4,23
Nordea Pankki Suomi Oyj 3 761 400 3,45
Laurila Kalevi Henrik 2 735 429 2,51
Jmc Finance Oy 2 402 286 2,2
Mandatum Life 1 800 000 1,65

    Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset

Finnvera Oyj:n omistamien osakkeiden määrä laski 5 434 045 osakkeeseen eli 4,98 %:iin kaikista osakkeista ja äänistä 24.1.2014.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, uusasiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu. Näistä merkittävimpiä riskejä ovat tällä hetkellä liikevaihdon kehittyminen, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius.

Maksuvalmiuden arviointia varten Incap on laatinut konsernille 12 kuukauden kassavirtaennusteen, joka perustuu tulosennusteeseen vuodelle 2014 ja toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoma ei vastaa tämän osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tarve on noin 1,5-2 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman tarve kohdistuu yhtiön Euroopan toimintoihin. Käyttöpääoma kuitenkin riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Intian tuottojen kotiuttaminen emoyhtiölle onnistuu suunnitelman mukaisesti ja/tai
 • yhtiö onnistuu uusasiakashankinnassa ja yhtiön operatiivinen kassavirta kehittyy positiivisesti ja/tai
 • yhtiö onnistuu neuvottelemaan rahoittajatahojen kanssa lainanlyhennysten määrästä ja aikataulusta sekä muista rahoitusjärjestelyistä

Incapin johto on luottavainen sen suhteen, että liiketoiminnan rahavirta kehittyy niin, että yhtiö pystyy suoriutumaan velvoitteistaan.

Toimenpiteistä liikevaihdon kehittämiseksi ja rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi on kerrottu lisää kohdassa "Toimenpiteet yhtiön taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi".

Emoyhtiön oman pääoma:Osakeyhtiölain20:23 § mukaiset toimenpiteet

Perustuen huhtikuussa 2014 valmistuneeseen raportointiin emoyhtiön (Incap Oyj) oma pääoma on laskenut alle puoleen osakepääomasta. Tämän vuoksi yhtiön hallitus on aloittanut osakeyhtiölain mukaiset toimenpiteet: Yhtiön hallitus aloittaa välittömästi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelun. Jos taseen perusteella oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, yhtiön hallitus kutsuu välittömästi kokoon yhtiökokouksen päättämään toimenpiteistä emoyhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Yhtiökokous pidetään viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilinpäätöksen valmistumisesta.

Katsauskauden päättyessä 30.6.2014 oman pääoman ja osakepääoman suhde ei ole korjaantunut. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu on aloitettu kesäkuussa 2014 ja niiden oletetaan valmistuvan elo-syyskuussa 2014. Jos edelleen taseen perusteella oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, yhtiön hallitus kutsuu välittömästi kokoon yhtiökokouksen päättämään toimenpiteistä emoyhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi.

Toimenpiteet yhtiön taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi

Yhtiö aloitti vuoden 2013 lopussa Turnaround-ohjelman taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. Arvioidessaan ohjelman toimenpiteiden tehokkuutta yhtiön hallitus totesi, että ohjelman päätavoitteet saavutettiin kevään 2014 aikana: toimitusvarmuus parani merkittävästi, toiminta tehostui niin valmistusyksiköissä kuin tukitoiminnoissakin, konserniorganisaatiota supistettiin kattamaan vain olennaiset toiminnot ja tuotantokapasiteettia sopeutettiin todellista kysyntää vastaavasti. Organisaatiorakennetta uudistettiin ja valmistusyksiköt toimivat nyt itsenäisinä tulosyksiköinä, joilla on kokonaisvastuu omasta toiminnastaan sekä myynnistä.

Varsinaisen Turnaround-ohjelman päätyttyä yhtiö on keskittynyt vakauttamaan toimintaansa ja taloudellista tilannettaan. Operatiivisessa toiminnassa on keskitytty tuotannon avainalueiden, kuten toimitusvarmuuden ja laadun kehittämiseen edelleen. Yhtiö käy myös jatkuvasti keskusteluja rahoittajatahojen kanssa liittyen rahoitustilanteen parantamiseen. Huhtikuussa 2014 yhtiö neuvotteli uudelleen rahoitusjärjestelyn liittyen lainanlyhennyksiin ja niihin liittyviin kovenantteihin. Uudelleen neuvoteltu lyhennysaikataulu laski maksueriä puoleen aiemmasta suunnitelmasta vuoden 2014 toiselle puolikkaalle. Lainanlyhennyksiin liittyviä kovenanttiehtoja lievennettiin ja ne pitävät sisällään ainoastaan EBITDAn edeltävältä kuudelta kuukaudelta. Tavoitetaso 30.6.2014 oli EBITDA 66 000 euroa, joka saavutettiin. Tavoitetaso 31.12.2014 on EBITDA 613 000 euroa. Yhtiön arvion mukaan se saavuttaa kovenanttiehdot myös tarkasteluajankohtana 31.12.2014 liikevaihdon kehittyessä estimaatin mukaisesti.

Vuoden 2014 tärkeimpiä tavoitteita on edelleen kannattavuuden parantaminen ja rahoituksen riittävyyden sekä maksuvalmiuden varmistaminen. Turnaround-ohjelman aikana tehdyt henkilöstövähennykset sekä muiden kulujen karsiminen ovat olleet merkittävin tekijä toiminnan kannattavuuden parantumisessa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Ohjelman lopulliset vaikutukset arvioidaan nähtävän vuoden 2014 loppupuolella, kun esimerkiksi pitkien irtisanomisaikojen määrittämät palkanmaksuvelvoitteet lakkaavat rasittamasta yhtiön kassavirtaa.

Rahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiö käy jatkuvasti keskusteluja rahoittajatahojen kanssa erilaisista vaihtoehdoista. Myös yhtiön Intian toimintojen tuottojen kotiuttaminen emoyhtiölle suunnitelmien mukaisesti on tärkeä tekijä maksuvalmiuden varmistamisessa myös yhtiön Euroopan toiminnoissa. Yhtiö on myös aloittanut aktiiviset toimenpiteet uuden toimitusjohtajan johdolla uusasiakashankinnan suhteen taatakseen operatiivisen kassavirran positiivisen kehittymisen.

Yhtiön strateginen kehittäminen

Incap on viimeisten vuosien aikana toteuttanut strategiaansa kansainvälistymällä ja virtaviivaistamalla toimintojaan. Tuotantoa on keskitetty edullisen kustannustason alueille ja toimipisteiden määrää on vähennetty. Elektroniikkatuotanto Euroopassa on keskitetty Kuressaareen ja mekaniikkatuotanto Vaasaan. Intian tuotantokapasiteettia on kehitetty ja toiminta on käännetty kannattavaksi. Materiaalihankintaa koordinoidaan Hongkongista käsin, läheltä Aasian komponenttilähteitä.

Samaan aikaan yhtiön rahoitustilanne on heikentynyt aikaisempien investointien, toimintaa rasittaneiden rakenteellisten muutosten sekä markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö on neuvotellut rahoituksesta ja toteuttanut suunnattuja anteja ja muita järjestelyjä tilanteen korjaamiseksi, mutta niillä on pystytty parantamaan tilannetta vain lyhytaikaisesti.

Vuoden 2014 aikana yhtiö on keskittynyt vakauttamaan asemaansa sekä virtaviivaistamaan organisaatiotaan. Muutosten myötä yhtiön strategiana on keskittyä ydinliiketoimintaan eli valmistukseen ja asiakkaiden toimituksiin. Valmistusyksiköt toimivat nyt itsenäisinä tulosyksiköinä, joilla on kokonaisvastuu omasta toiminnastaan sekä myynnistä.

Vuoden 2013 loppuvuoden aikana esiin tuotu mahdollisuus Incap-konsernin ja Inission AB:n yhdistymisestä ei toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Vaikka Inission AB ei käyttänyt optiotaan Incapin ja Inissionin toimintojen yhdistämisestä vuoden 2013 loppuun mennessä, se on ilmoittanut olevansa edelleen kiinnostunut yhdistymisestä. Tässä tilanteessa Incapin hallitus on alkanut arvioida strategisia vaihtoehtoja yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi edelleen. Mahdollisten strategisten liittoumien arviointia varten Incapin hallitus käyttää investointipankkia neuvonantajana.

 
Näkymät vuodelle 2014

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Liiketoimintaympäristö jatkuu haasteellisena Euroopassa. Laadukas palvelu nykyisille asiakkaille sekä uusien asiakkaiden hankinta ovat erittäin tärkeitä vuoden 2014 tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. "Turnaround"-ohjelmalla saavutetun toiminnan tehostumisen ansiosta yhtiön kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2014 ja ohjelman toimenpiteiden uskotaan näkyvän tuloksessa kokonaisuudessaan vuoden jälkipuoliskolla.

Yhtiö pitää ennusteensa vuodelle 2014 muuttumattomana: Konsernin liikevaihto vuonna 2014 tulee olemaan merkittävästi pienempi kuin vuonna 2013, jolloin liikevaihto oli 36,8 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi koko vuoden 2014 operatiivisen tuloksen (EBIT) olevan positiivinen. Vuonna 2013 operatiivinen tulos oli negatiivinen (-5,9 miljoonaa euroa).

Johdon osavuotisen selvityksen julkaisu kaudelta 1.1.-13.11.2014
Incap-konsernin johdon osavuotinen selvitys kaudelta 1.1.-13.11.2014 julkaistaan torstaina 13.11.2014

Helsingissä 31.7.2014

INCAP OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ville Vuori, puh. 0400 369438
Talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

LIITTEET
1 Konsernin laaja tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt                                               

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Liite 1

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA          
           
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2014 1-6/2013 Muutos, % 7-12/2013 1-12/2013
LIIKEVAIHTO 11 332 20 537 -45 16 221 36 757
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden -24 -357 -93 -993 -1 349
varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot 271 40 579 23 63
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 6 683 12 728 -47 10 099 22 828
Henkilöstökulut 3 109 4 955 -37 5 003 9 957
Poistot ja arvonalentumiset 176 855 -79 210 1 065
Liiketoiminnan muut kulut 1 692 3 528 -52 3 951 7 479
LIIKEVOITTO/TAPPIO -79 -1 847 -96 -4 012 -5 859
Rahoitustuotot ja -kulut -493 -1 034 -52 -1 074 -2 108
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -572 -2 880 -80 -5 086 -7 966
Tuloverot 0 -176 -100 -384 -560
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -572 -3 056 -81 -5 471 -8 527
Osakekohtainen tulos -0,01 -0,14 -96 -0,06 -0,14
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2013 ja 2014
           
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-6/2014 1-6/2013 Muutos, % 7-12-/2013 1-12/2013
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -572 -3 056 -81 -5 471 -8 527
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 121 -194 163 -147 -341
Muut laajan tuloksen erät netto 121 -194 163 -147 -341
KOKONAISTULOS -451 -3 250 -86 -5 617 -8 867
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -451 -3 250 -86 -5 617 -8 867
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0

Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)  Oikaistu
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 30.6.2014 30.6.2013 Muutos, % 31.12.2013
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 1 699 2 093 -19 1 791
Liikearvo 883 905 -2 866
Muut aineettomat hyödykkeet 71 64 12 80
Muut rahoitusvarat 1 029 471 118 1 170
Laskennallinen verosaaminen 0 356 -100 0
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 3 682 3 888 -5 3 906
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 4 351 6 695 -35 4 304
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 756 9 705 -51 6 065
Rahavarat 1 048 2 551 -59 1 507
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 10 154 18 951 -46 11 876
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0 0 0 0
VARAT YHTEENSÄ 13 836 22 838 -39 15 782
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 471 5 182 237 17 471
Muuntoero -1 136 -1 111 2 -1 258
Kertyneet voittovarat -36 783 -30 497 21 -36 209
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 83 -5 895 101 535
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 0 0 0 0
Korolliset velat 2 058 2 940 -30 2 054
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 058 2 940 -30 2 054
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 4 585 10 499 -56 5 397
Lyhytaikaiset korolliset velat 7 111 15 295 -54 7 797
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 11 695 25 794 -55 13 193
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät
velat 0 0 0 0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 13 836 22 838 -39 15 782

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        
1 000 euroa 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2013 1.1.-31.12.2013  
         
Liiketoiminnan rahavirta        
Liikevoitto -79 -1 847 -5 858  
Oikaisut liikevoittoon -203 931 3 581  
Käyttöpääoman muutos 686 3 719 3 157  
Maksetut korot -387 -520 -1 195  
Saadut korot 3 6 14  
         
Liiketoiminnan rahavirta 20 2 289 -301  
         
Investointien rahavirta        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -16 -134 -280
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 209 1 487 1 496
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0  
Myönnetyt lainat 0 -4 0  
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 0  
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 0  
         
Investointien rahavirta 193 1 349 1 216  
         
Rahoituksen rahavirta        
Maksullinen osakeanti 0 0 4 282  
Lainojen nostot 0 1 648 2 044  
Lainojen takaisinmaksut -715 -3 474 -6 438  
Rahoitusleasingvelkojen maksut -12 -38 -70  
         
Rahoituksen rahavirta -727 -1 864 -182  
         
Rahavarojen muutos -549 1 774 733  
Rahavarat tilikauden alussa 1 507 613 613  
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 55 96 177  
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) 35 68 -16  
     
Rahavarat tilikauden lopussa 1 048 2 551 1 507  
           

Liite 4

             
LASKELMA KONSERNIN OMAN            
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA            
             
(1000 euroa, tilintarkastamaton)            
  Osake- pääoma Ylikurssi- rahasto SVOP- rahasto Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2013 20 487 44 4 818 -917 -27 440 -3 008
Suunnattu osakeanti 0 0 373 0 0 373
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -10 0 0 -10
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -194 0 -194
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot 0 0 364 -194 0 170
           
Katsauskauden tulos 0 0 0 -3 056 -3 056
Kokonaisvoitot ja – tappiot 0 0 364 -194 -3 056 -2 886
           
Oma pääoma 30.6.2013 20 487 44 5 182 -1 111 -30 497 -5 895
             
             
Oma pääoma 1.1.2014 20 487 44 17 471 -1 258 -36 057 687
Suunnattu osakeanti 0 0 0      
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 0      
Muuntoerojen muutos 0 0 0 121 0 121
Muut muutokset 0 0 0 -153 -153
Omaan pääomaan suoraan kirjatut nettovoitot ja -tappiot 0 0 0 0    
           
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -572 -572
Kokonaisvoitot ja – tappiot 0 0 0 0    
           
Oma pääoma 30.6.2014 20 487 44 17 471 -1 136 -36 783 83
             

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)      
30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013
       
Liikevaihto, milj. euroa 11,3 20,5 36,8
Liikevoitto, milj. euroa -0,1 -1,8 -5,9
  % liikevaihdosta -0,7 -9,0 -16,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa -0,6 -2,9 -8,0
  % liikevaihdosta -5,1 -14,0 -22,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1), 3) 0,2 -22,4 -31,5
Oman pääoman tuotto (ROE), %  2), 3) -370,8 137,3 -701,8
Omavaraisuusaste, % 3) 0,6 -25,8 3,4
Gearing, % 3) 9 831,3 -266,1 1 560,3
Nettovelka, milj. euroa 3) 7,9 16,5 7,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 8,1 15,7 8,3
Quick ratio 3) 0,5 0,5 0,6
Current ratio 3) 0,9 0,7 0,9
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 109 114 035 22 264 948 60 117 106
keskimäärin katsauskauden aikana
Tulos/osake (EPS), euroa -0,01 -0,14 -0,14
Oma pääoma/osake, euroa 0,00 -0,26 0,00
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 3) -11,4 -1,2 -0,7
Osakkeen kurssikehitys      
  Katsauskauden alin kurssi, euroa 0,04 0,10 0,10
  Katsauskauden ylin kurssi, euroa 0,09 0,25 0,25
  Katsauskauden keskikurssi, euroa 0,06 0,14 0,14
  Katsauskauden päätöskurssi, euroa 0,06 0,16 0,11
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 7 4 12
Osakkeiden vaihto, kpl 22 659 425 3 983 178 7 065 282
Osakkeiden vaihto, % 20,8 17,7 6,5
Investoinnit, milj. euroa 0,0 0,1 0,3
  % liikevaihdosta 0,1 0,7 0,0
Henkilöstö keskimäärin 452 573 556
       
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa      
OMASTA VELASTA      
Kiinnitykset ja panttaussitoumukset 12,7 14,2 12,7
       
Taseen ulkopuoliset vastuut 5,0 5,4 3,8
       
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 0 0 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 0 0 0
       
1) 2013 H2 sijoitetun pääoman tuotto laskennassa käytetyt konsernin rahoituskulut sisältävät IFRIC19 ja IAS 39/32 standardeihin perustuvia, lainojen konvertoinnin yhteydessä kirjattuja rahoituskuluja yhteensä 3,2 miljoonaa      
2) 2013 Oman pääoman tuoton laskennassa on osoittaja ja nimittäjä negatiivinen      
3) Vuoden 2013 tunnuslukuja on oikaistu edellisen tilikauden voittovaroihin tehdyllä muutoksella      

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  PUOLIVUOSITTAIN (IFRS)

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)      
1 – 6/2014 1 – 6/2013 7 – 12/2013
       
Liikevaihto, milj. euroa 11,3 20,5 16,2
Liikevoitto, milj. euroa -0,1 -1,8 -4,0
  % liikevaihdosta -0,7 -9,0 -24,7
Voitto ennen veroja, milj. euroa -0,6 -2,9 -5,066
  % liikevaihdosta -5,1 -14 -31,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1), 3) 0,2 -22,4 -12,82
Oman pääoman tuotto (ROE), %  2), 3) -370,8 137,3 454,67
Omavaraisuusaste, % 3) 0,6 -25,8 3,4
Gearing, % 3) 9 831,3 -266,1 1 560,3
Nettovelka, milj. euroa 3) 7,9 16,5 7,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 8,1 15,7 8,3
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä      
keskimäärin katsauskauden aikana 109 114 035 22 264 948 97 352 110
Tulos/osake (EPS), euroa -0,01 -0,14 -0,06
Oma pääoma/osake, euroa 0,00 -0,26 0,00
Investoinnit, milj. euroa 0,016 0,134 0,156
  % liikevaihdosta 0,14 0,65 0,90
Henkilöstö keskimäärin 452 573  556
       
1) 2013 H2 sijoitetun pääoman tuotto laskennassa käytetyt konsernin rahoituskulut sisältävät IFRIC19 ja IAS 39/32 standardeihin perustuvia, lainojen konvertoinnin yhteydessä kirjattuja rahoituskuluja yhteensä 3,2 miljoonaa      
2) 2013 Oman pääoman tuoton laskennassa on osoittaja ja nimittäjä negatiivinen      
3) Vuoden 2013 tunnuslukuja on oikaistu edellisen tilikauden voittovaroihin tehdyllä muutoksella      

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, %                  100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
Nettovelka vieras pääoma – rahoitusomaisuus
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1845053