Incap Oyj                                Pörssitiedote                29.4.2022 kello 14.30
Yhtiökokouksen päätökset

Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 29.4.2022.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta yhtiön uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 4 uutta osaketta (ns. osakesplit). Uusia osakkeita annetaan 23 397 308 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 3.5.2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 3.5.2022 lukien. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 4.5.2022.

Uudet osakkeet eivät oikeuta ennen kaupparekisterimerkintää päätettyihin osinkoihin, mutta tuottavat oikeuden rekisteröinnin jälkeen päätettäviin osinkoihin.

Osingonmaksu

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä voittovaroista perustuen tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 vahvistettuun yhtiön tilinpäätökseen. Tämän valtuutuksen perusteella jaettavan osingon kokonaismäärä jakautuu yhden vanhan ja neljän uuden osakkeen kesken siten, että jaettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,16 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Mikäli hallitus päättää käyttää valtuutusta, yhtiö julkistaa erillisen päätöksen jaettavan osingon määrästä ja osingonmaksun täsmäytys- sekä maksupäivästä. Valtuutuksen perusteella jaettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön 31.3.2022 vuosikertomuksen yhteydessä julkistaman palkitsemisraportin, jossa esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 55 000 euroa ja jäsenen 30 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä (4). Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen, Ville Vuori ja Kaisa Kokkonen.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Maria Grönroos.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiökokouksen hyväksyttyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 2 924 660 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön uusia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää myös muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ville Vuoren.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 13.5.2022 alkaen.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.incapcorp.com  

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.