Incap Oyj                Pörssitiedote              16.10.2013 klo 18.45

INCAP OYJ JULKAISEE LISTALLEOTTOESITTEESSÄ KÄYTTÖPÄÄOMALAUSUNNON JA PRO FORMA -TIETOJA INCAP-INSSIONISTA

Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö") on julkistanut alustavia pro forma -tietoja Incapin ja Inission AB:n ("Inission") välisestä ehdollisesta yritysjärjestelystä ("Transaktio") 20.8.2013. Lisäksi Yhtiö on julkistanut 29.7.2013 pörssitiedotteen, jossa se ilmoitti, että sen aiemmin tiedottamassa suunnatussa osakeannissa ja vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainan konversiossa merkityt uudet osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle ja tätä varten Yhtiö laatii listalleottoesitteen.

Yhtiön pörssitiedotteessa 20.8.2013 Yhtiö on kertonut tarkentavansa tiedotteessa esitettyjä alustavia pro forma -lukuja Yhtiön listalleottoesitteessä. Yhtiö on tänään ilmoittanut listalleottoesitettä koskevasta Finanssivalvonnan hyväksynnästä ja listalleottoesitteen julkaisusta.

Tällä tiedotteella Yhtiö esittää aiemmin julkaisemattoman käyttöpääomalausunnon sekä tarkentaa 20.8.2013 julkaistuja alustavia pro forma -tietoja Transaktiosta. Nyt julkaistavat tiedot sisältyvät Finanssivalvonnan 16.10.2013 hyväksymään listalleottoesitteeseen.

Käyttöpääomaa koskeva lausunto

Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoma ei vastaa listalleottoesitteen julkaisupäivämääränä Yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita.  Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tarve on noin 1,5-2,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Yhtiön käynnistämä toimenpideohjelma onnistuu ja Yhtiö saavuttaa tehokkuuden paranemiselle ja kustannussäästöille asetetut tavoitteet
  • Yhtiö saavuttaa ennustetut tulostavoitteet siten, että yhtiöllä on pääomia syyskuun 2014 loppuun mennessä erääntyviä 1,3 miljoonan euron lainanlyhennyksiä varten
  • Yhtiön rahalaitoslainoille asetetut kovenanttiehdot täyttyvät tai mikäli kovenanttiehdot eivät täyttyisi, pankki ei käytä oikeuttaa lainojen irtisanomiseen.

Yhtiö julkaisi 15.10.2013 toimenpideohjelman, jolla käyttöpääoman riittävyys varmistetaan. Keskeisiä toimenpiteitä ovat tuotantokapasiteetin sopeuttaminen kysynnän mukaiseksi sekä tehokkuuden parantaminen virtaviivaistamalla organisaatiota, keventämällä hallintoa ja karsimalla kustannuksia.

Listalleottoesitteeseen sisältyviä pro forma -tietoja

Olennaisin muutos nyt julkaistavissa pro forma -tiedoissa ja 20.8.2013 julkaistuissa alustavissa pro forma -luvuissa on, että nyt julkaistavissa luvuissa on huomioitu kaikki järjestelystä aiheutuneet IFRS-oikaisut. Niiden määrän selvittely oli vielä keskeneräinen julkaistaessa alustavia pro forma -tietoja 21.8.2012 pidetylle yhtiökokoukselle. Selvittelyn tuloksena yhdistelyn katsotaan täyttävän IFRS 3 -standardin mukaiset kriteerit käänteisestä hankinnasta.

Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja Incap-Inission-konsernista ikään kuin Transaktio olisi toteutettu:

  • 1.1.2012, mitä vastaavat luvut on esitetty tilintarkastamattomassa, 31.12.2012 päättyneen 12 kuukauden jakson pro forma -tuloslaskelmassa ja tilintarkastamattomassa, 30.6.2013 päättyneen kuuden kuukauden jakson pro forma -tuloslaskelmassa; ja
  • 30.6.2013, mitä vastaavat luvut on esitetty tilintarkastamattomassa pro forma -taseessa.

Alla esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu EU:n käyttöönottamien IFRS-standardien mukaisesti.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot perustuvat taloudellisiin tietoihin ja ovat peräisin seuraavista lähteistä:

  • Tilintarkastamaton pro forma -tase 30.6.2013 perustuu Incapin tilintarkastamattomaan konsernitaseeseen 30.6.2013 ja Inissionin tilintarkastamattomaan taseeseen 30.6.2013.
  • Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 31.12.2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta perustuu Incapin tilintarkastettuun konsernin tuloslaskelmaan 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ja Inissionin tilintarkastamattomaan tuloslaskelmaan 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta; ja
  • Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 30.6.2013 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta perustuu Incapin tilintarkastamattomaan konsernituloslaskelmaan 30.6.2013 ja Inissionin tilintarkastamattomaan tuloslaskelmaan 30.6.2013.

Jäljempänä kuvatut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu havainnollistamistarkoituksessa, ja luonteensa vuoksi ne kuvaavat hypoteettista tilannetta eivätkä siten kuvaa Incapin todellista taloudellista asemaa tai liiketoiminnan tulosta. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät siten eksaktisti kuvaa sitä, mikä Incapin taloudellinen asema ja tulos olisivat olleet, jos Transaktio olisi toteutettu esitettyinä ajankohtina, eivätkä sitä, mikä Incapin tai Incap-Inission-konsernin liiketoiminnan tulos olisi jonakin tulevana ajanjaksona tai taloudellinen asema olisi jonakin tulevana ajankohtana. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät kuvaa Transaktioon liittyviä arvioitujen synergioiden ja toiminnan tehostumisen vaikutuksia.

Inissionin luvut sisältävät konsernin tytäryhtiöt Inission TRIAB AB:n, Inission Göteborg AB:n, Inission Munkfors AB:n, Inission Tallinn OÜ:n ja Inission MikroMakarna AB:n, mutta eivät emoyhtiö Inission AB:tä.

Inissionin tuloslaskelmassa 2012 tytäryhtiöiden luvut ovat tilintarkastettuja, mutta kurssikäännöstä Ruotsin kruunuista euroiksi eikä yhteenvetoa ole erikseen tilintarkastettu. Inissionin tuloslaskelmassa 2012 on käytetty keskikurssia 8,684, tuloslaskelmassa 2013 keskikurssia 8,556 ja taseessa 30.6.2013 kurssia 8,777.  Inission tuloslaskelma 2012 -sarake sisältää eliminointeja 5.365.000 euroa ja Inission tuloslaskelma 2013 -sarake sisältää eliminointeja 3.023.000 euroa. Inission-tytäryhtiöiden välisen kaupankäynnin eliminoinnit koskevat Inission-konsernin sisäisen liikevaihdon ja sisäisen materiaalikäytön eliminointia. Tase-erät eivät sisällä eliminointeja.

PRO FORMA -TULOS-
LASKELMA
Incap
tulos-
laske-
lma
2012
Inission
tulos-
lask-
elma
2012
IFRS-
oikaisut
Pro
forma –
oikaisut
Viite Pro forma –
oikaisut /
Mikro
Makarna
5)
Kon-
soli-
doidut
pro
forma -luvut
2012
(IFRS) (SAS*) (IFRS)
(tilintar-
kastettu)
(tilintar-
kast-
ettu)
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
(1.000 euroa)
Liikevaihto 64.141 23.580 0 6.704 94.425
Valmiiden ja
kesken-
eräisten
tuotteiden
varastojen muutos
-643 0 0 -55 -698
Liike-
toiminnan muut tuotot
404 0 0 10 414
Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö
44.315 12.940 0 3.766 61.021
Henki-
löstökulut
11.087 6.263 0 1.717 19.067
Liike-
toiminnan muut kulut 
7.721 2.973 -39 577 4 305 11.537
Liikevoitto/
-tappio ennen poistoja ja arvonalen-
tumisia (EBITDA)
779 1.404 39 -577 871 2.516
Poistot ja arvonalen-
tumiset
1.460 112 33 0 80 1.685
Liikevoitto/
-tappio (EBIT)
-681 1.292 6 -577 791 831
Rahoitus-
tuotot ja -kulut
-751 349 -335 -772 2 171 -1.338
Voitto/
tappio ennen veroja
-1.432 1.641 -329 -1.349 962 -507
Tuloverot -3.498 428 -331 -405 -3.807
Tilikauden voitto/
tappio
-4.930 2.069 -660 -1.349 556 -4.314

PRO FORMA -TULOSLASKELMA Incap
tulo-
slas-
kelma
1-6/2013
Inis-
sion
tuloslas-
kelma
1-6/2013
IFRS-
oikaisut
Pro
forma –
oikaisut
Viite Pro
forma —
oikaisut /
Mikro
Makarna 5)
Kon-
soli-
doidut
pro
forma –
luvut
1-6/2013
(IFRS) (SAS*) (IFRS)
(tilintar-
kasta-
maton)
(tilintar-
kasta-
maton)
(tilin-
tar-
kasta-
maton)
(1.000 euroa)
Liikevaihto 20.537 14.525 0 0 35.062
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos
-357 0 0 0 -357
Liike-
toiminnan muut tuotot
41 0 0 0 41
Aineiden ja tarvik-
keiden käyttö
12.729 7.116 0 0 19.845
Henkilöstökulut 4.955 4.088 0 0 9.043
Liike-
toiminnan muut
kulut 
3.528 1.733 -20 0 5.241
Liikevoitto/
-tappio ennen poistoja
ja arvonalen-
tumisia (EBITDA)
-991 1.588 20 0 617
Poistot ja arvonalen-
tumiset
855 75 17 0 947
Liikevoitto/
-tappio (EBIT)
-1.846 1.513 3 0 -330
Rahoitus-
tuotot ja -kulut
-1.034 -5 28 199 2 -813
Voitto/
tappio ennen veroja
-2.880 1.507 31 199 -1.143
Tuloverot -176 -55 -283 -514
Tilikauden voitto/
tappio
-3.056 1.452 -252 199 -1.657

PRO FORMA TASE Incap
30.6.2013
Inission
30.6.2013
IFRS-oikaisut Pro
forma –
oikaisut
Viite Yhdistetty
pro forma 30.6.2013
(IFRS) (SAS*) (IFRS)
(tilintar-
kas-
tamaton)
(tilintar-
kas-
tamaton)
(tilintar-
kas-
tamaton)
(1.000 euroa)
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 905 0 0 9.878 1 10.783
Muut aineettomat hyödykkeet 64 2 0 0 66
Aineelliset hyödykkeet 2.093 432 99 0 2.624
Muut rahoitusvarat 470 13 0 0 483
Laskennalliset verosaamiset 356 375 -141 0 590
Pitkäaikaiset varat yhteensä 3.888 823 -42 9.878   14.547
 
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 6.695 5.657 0 0 12.352
Myynti-
saamiset ja muut saamiset 
9.705 6.285 -9 0 15.982
Rahavarat 2.551 1.773 0 4.092 1,2 8.415
Lyhytaikaiset varat yhteensä 18.951 13.715 -9 4.092   36.748
Varat yhteensä 22.839 14.537 -51 13.970 51.295
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 20.487 408 0 -408 1 20.487
Sidotut rahastot 44 928 1.541 -2.469 1 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5.182 0 0 25.075 1, 2,3 30.257
Muuntoerot -1.111 3 0 -3 1 -1.111
Kertyneet voittovarat -30.497 3.688 -124 -1.136 1,2,3,4 -28.069
Oma pääoma yhteensä -5.895 5.027 1.418 21.059 21.609
PITKÄAIKASET VELAT
Varaukset   0 1.976 -1.976 0 0
Laskennalliset verovelat 0 493 493
Korolliset velat 2.940 3.223 -43 -2.967 2 3.153
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2.940 5.199 -1.526 -2.967   3.646
 
LYHYTAI-
KAISET VELAT
 
Korolliset velat 15.295 369 45 -3.029 2 12.681
Ostovelat ja muut velat 10.499 3.942 13 -1.093 2,4 13.360
Lyhytaikaiset velat yhteensä 25.794 4.311 58 -4.122   26.041
Velat yhteensä 28.734 9.510 -1.469 -7.089 29.686
Oma pääoma ja velat yhteensä 22.839 14.537 -51 13.970 51.295

*SAS = Swedish Accounting Standards (Ruotsin kirjanpitolaki)

 

Incapin ja Inissionin tytäryhtiöiden yhdistymisen tuloksena syntyvän kokonaisuuden tilintarkastamattomat pro forma -tuloslaskelman ja -taseen tiedot sisältävät seuraavat kertaluonteisiksi arvioidut oikaisut:

1) Hankintamenolaskelma

Juridisesti Incap Oyj on syntyvän yrityskokonaisuuden emoyhtiö ja järjestelyssä Inissionin luovuttamat yhtiöt ovat Incap Oyj:n tytäryhtiöitä. Kirjanpidollisesti tilanne on kuitenkin erilainen, sillä kyseessä on IFRS 3 -standardin mukainen käänteinen hankinta. Tällöin kirjanpidossa Incap Oyj on hankinnan kohde ja Inission kirjanpidollinen hankkijaosapuoli. Tämän johdosta hankintahetken konsernitase muodostuu Incap Oyj -konsernin oikaistusta taseesta ja Inissionilta siirtyvien liiketoimintojen IFRS-oikaistuista taseista.

Kaikki taseisiin tehdyt IFRS 3-standardin mukaiset pro forma -oikaisut ovat luonteeltaan alustavia ja perustuvat siihen oletukseen, että järjestelyn toinen vaihe toteutuu suunnitellusti. Incap Oyj:n taseeseen hankinta-ajankohtana tehtävät oikaisut edellyttävät myös Incap-konsernin yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen käyvän arvon määrittämistä hankinta-ajankohdalle. IFRS 3:n mukaisesti konsernitaseeseen tulee kirjauskriteerien täyttyessä merkitä myös sellaiset varallisuuserät, joita ei ole Incap Oyj:n nykyisessä konsernitaseessa. Tällaisten yksilöitävissä olevien varallisuuserien, kuten Incap Oyj:n asiakassuhteiden, käyvän arvon määrittäminen saadaan valmiiksi vasta järjestelyn toisen vaiheen (osakeoption käyttöön liittyvä vaihe) yhteydessä. Tästä syystä pro forma -laskelmissa asiakassuhteita ei ole käsitelty yksilöitävissä olevina varallisuuserinä ja on mahdollista, että nyt esitettävä alustava liikearvo pienenee hankintamenolaskelman täsmennysvaiheessa.

Kirjanpidolliseksi hankintamenoksi on määritelty 15,6 miljoonaa euroa, joka vastaa liiketoimintojen yhdistämisessä luovutettavan vastikkeen käypää arvoa ja kattaa meneillään olevan yhdistymisjärjestelyn ensimmäisen ja toisen vaiheen. Vastikkeen käypä arvo on määritelty IFRS 3.B20:n mukaisesti. Vastike perustuu siihen ennakoituun osakemäärään, jonka kirjanpidollinen hankkijaosapuoli joutuisi laskennallisesti luovuttamaan juridisen emoyhtiön osakkaille saadakseen syntyvästä yrityskokonaisuudesta saman prosenttiosuuden kuin käänteisessä hankinnassa on toteutumassa, mikäli järjestelyn toinen vaihe toteutuu suunnitelmien mukaisesti.

Hankintamenoa koskeva laskelma on pohjautunut seuraaviin tietoihin ja oletuksiin:

a) Incap Oyj:n osakekannan markkina-arvoon 30.6.2013

b) Pro forma -oikaisuissa syntyvään Incap Oyj:n markkina-arvon kasvuun. Tämä markkina-arvon kasvu pohjautuu pro forma -oikaisuissa kuvattavan järjestelyn välittömästi synnyttämään rahavarojen lisäykseen ja velkojen pienentymiseen, yhteensä 11,6 miljoonaa euroa.

c) Järjestelyssä annettavien osakkeiden ennakoituun kokonaismäärään, joka perustuu odotukseen toisen vaiheen osakemerkintäoption käyttämisestä sekä Incap Oyj:n 0,17 euron kurssiin pro forma -laskelmien laadintahetkellä. Kurssitaso on määritelty laskelmien laatimishetken käyvän arvon ja todennäköisesti toteutuvan kurssitason pohjalta. Laskelmissa Incap Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä järjestelyn lopussa on noin 165 miljoonaa osaketta, josta Inissionilla on noin 51 prosenttia.

Alustava hankintamenolaskelma 30.6.2013 pro forma -informaatiota varten:

Hankintameno käypään arvoon arvostettuna               15,6 miljoonaa euroa

Kirjanpidollisen kohdeyhtiön yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen
käypä arvo IFRS3 -standardin mukaisesti arvostettuna        5,7 miljoonaa euroa*

Liikearvo              9,9 miljoonaa euroa       

* Nettovaroihin 5,7 miljoonaa euroa sisältyy ennen järjestelyä oleva 0,9 miljoonan euron liikearvo.

2) Velkojen vähentyminen

Yritysjärjestelyä koskevassa hankinta- ja yhdistymissopimuksessa 21.7.2013 sovittiin seuraavista velkaleikkauksista ehtona Inissionin osallistumiselle järjestelyn ensimmäisen vaiheen osakeantiin (tässä vaiheessa Inission AB:n omistus oli 26 prosenttia). Nämä velkojen anteeksiannot on käsitelty pro forma -informaatiossa järjestelystä välittömästi aiheutuneina transaktioina.

Incap Oyj:n taseessa 30.6.2013 olleita velkoja on täten leikattu (akordi) seuraavasti:

Korolliset velat, pitkäaikaiset     0,2 miljoonaa euroa

Korolliset velat, lyhytaikaiset     0,5 miljoonaa euroa

Korottomat velat, lyhytaikaiset     2,0 miljoonaa euroa

Pro forma -laskelmat sisältävät lisäksi yllä mainitussa sopimuksessa sovitut korollisten velkojen 4,8 miljoonan euron konvertoinnit Incap Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä ensimmäisen vaiheen osakeannissa saaduilla varoilla suoritetun vaihtovelkakirjalainan lyhennyksen 0,5 miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena Incap Oyj:n korolliset ja korottomat velat ovat vähentyneet järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa noin 8,0 miljoonaa euroa.  Asiantuntijakulujen huomioinnin jälkeen nettomääräinen velkavähennys on 7,1 miljoonaa euroa. Vähennyksestä noin 2,7 miljoonaa euroa oli lainojen, korkojen ja ostovelkojen leikkausta, noin 4,8 miljoonaa euroa vaihtovelkakirjalainan, pankkilainan ja pääomalainan konversiota osakkeiksi sekä noin 0,5 miljoonaa euroa vaihtovelkakirjalainan takaisinmaksua. Velkojen leikkaukset ja konvertoinnit sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon aiheuttivat yhteensä 3,2 miljoonan euron rahoituskulun sovellettaessa IAS 32 AG35 -, IAS 39.41 – ja IFRIC19 -säännöksiä velkojen muutoksien kirjanpitokäsittelyyn. Pääosa kulusta muodostui vaihtovelkakirjalainan osakekonversioehtojen muuttamisesta järjestelyn yhteydessä. Pro forma -informaatiossa kuluvaikutus on kirjattu vuoden 2012 rahoituskuluihin.

3) Osakeannit

Heinäkuussa 2013 toteutetussa järjestelyn ensimmäisessä vaiheessa tapahtui osakeanti, jossa Incap laski liikkeeseen noin 86,6 miljoonaa osaketta, joista Inission merkitsi 28,5 miljoonaa kappaletta. Edellä mainitussa osakeannissa merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 4,8 miljoonaa euroa velkojen konvertoinnin seurauksena ja 4,5 miljoonaa euroa rahalla suoritetuista osakemerkinnöistä. Rahalla suoritetut osakemerkinnät koostuivat seitsemän sijoittajan tekemistä merkinnöistä, joista suurimmat olivat Inission AB, Etra Invest AB ja Onvest Oy. Yhtiön johto merkitsi uusia osakkeita yhteensä noin 0,1 miljoonalla eurolla.

Pro forma -informaatio sisältää myös oletuksen, että Inission käyttää hankinta- ja yhdistymissopimuksessa 21.7.2013 sovittua osakemerkintäoptiotaan täysimääräisesti järjestelyn toisessa vaiheessa. Täten pro forma -laskelmissa on lisätty Incapin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon järjestelyn toisessa vaiheessa tapahtuvien osakeantien arvioitu vaikutus 12,7 miljoonaa euroa perustuen hankintamenolaskelmassa tehtyyn arvioon luovutetun vastikkeen käyvästä arvosta. Pro forma -oikaisun muut erät kohdistuvat Inissionin tytäryhtiöiden omien pääomien 30.6.2013 eliminointiin, edellisten tilikausien voittovaroihin 30.6.2013 sekä liikearvoon.

4) Asiantuntijakulut

Hankinta- ja yhdistymissopimuksen toteuttamisesta täysimääräisesti on arvioitu syntyvän kertaluonteisia asiantuntijakuluja 1.7.2013 jälkeen noin 0,9 miljoonaa euroa. Tämä velka on lisätty pro forma -oikaisuna lyhytaikaisiin korottomiin velkoihin 30.6.2013. Ensimmäisen vaiheen osakeannissa syntyneitä asiantuntijakuluja on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston vähennykseksi 0,2 miljoonaa euroa ja loput syntyneistä kuluista on katsottu syntyneen IFRS 3 -standardin mukaisesta yritysten yhteenliittymisestä ja kirjattu pro forma -informaatiossa tulosvaikutteisesti tilikaudelle 2012. Näistä kertavaikutteisista kirjauksista on liiketoiminnan muissa kuluissa 0,6 miljoonaa euroa ja rahoituskuluissa 0,1 miljoonaa euroa.

5) MikroMakarna AB:n pro forma -oikaisu vuoden 2012 pro forma -tuloslaskelmassa

MikroMakarna AB on Inissionin tytäryhtiö, joka on siirtymässä yhdistymisjärjestelyssä Incapin omistukseen järjestelyn toisen vaiheen toteutuessa. Inission hankki MikroMakarna AB:n osakekannan 5.12.2012, minkä johdosta MikroMakarna AB on sisältynyt Inission-konsernin tilintarkastettuun vuoden 2012 tilinpäätökseen vain joulukuun 2012 osalta.

Pro forma -oikaisuna syntymässä olevan yrityskokonaisuuden vuoden 2012 tuloslaskelmaan on lisätty MikroMakarna AB:n tuotot ja kulut ajanjaksolta 1.1.-30.11.2012 Ruotsin kirjanpitolainsäädännön mukaan määriteltynä. Oikaisu perustuu MikroMakarna AB:n tilintarkastamattomaan kausiajoon ajalta 1.1.-30.4.2012 sekä tytäryhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen ajalta 1.5.-31.12.2012. MikroMakarna AB:n tuottoihin ja kuluihin perustuvat IFRS-oikaisut on esitetty pro forma -informaatiossa osana IFRS-oikaisut -sarakkeen oikaisuja.

IFRS-oikaisut -sarake

Sarakkeen tiedot perustuvat suoraan ilman oikaisuja Inissionin paikallisen tilintarkastajan tekemään IFRS-review -raporttiin 5.9.2013. Raportti on laadittu Incapin Rekisteröintiasiakirjaa varten ja se on tarkoitettu kartoittamaan keskeiset tulos- ja tasevaikutteiset erot Inissionin tytäryhtiöiden paikallisen kirjanpitokäytännön ja IFRS-säännösten välillä. Tilintarkastusyhteisö on toiminut Inissionin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastajana pro forma -informaation kattavina kausina.

IFRS Review -raportissa kuvataan keskeiset IFRS-oikaisuja vaativat standardit ja IFRS-oikaisujen euromäärät, mikäli Inission-konsernin Ruotsin kirjanpitolainsäädännön mukaan laaditut tytäryhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet ajalta 1.1.-31.12.2012 ja ajalta 1.1.-30.6.2013 olisi konvertoitu IFRS-standardien mukaiseksi. Inission ei ole laatinut täydellistä IFRS-tilinpäätöstä, eikä pro forma -informaatiota laadittaessa ole siten käytössä tilintarkastettuja IFRS-tilinpäätöksiä yrityskokonaisuuteen toisessa vaiheessa siirtymässä olevista Inissionin tytäryhtiöistä.

Inissionin tytäryhtiöihin kohdistuvien merkittävimpien IFRS-oikaisujen selitykset:

Vuoden 2012 tuloslaskelma

Vuoden 2012 laskennallisen verokulun lisäys 0,5 miljoonaa euroa kohdistaa Inission Munkfors AB:n väliaikaisista eroista kirjatun laskennallisen verosaamisen aloittavaan taseeseen. Oikaisu eliminoi Inission Munkfors AB:n tuloslaskelmassa 2012 olleen laskennallisen verosaamisen lisäyksen ja oikaisee vuoden 2012 tytäryhtiön verokulun IAS12 -standardin mukaiseksi.

Tytäryhtiöiden paikallisissa kirjanpidoissa verosyistä johtuen tehdyt tilinpäätössiirrot on eliminoitu IFRS-oikaisuina. Oikaisu pienensi vuoden 2012 laskennallista verokulua noin 0,2 miljoonaa euroa.

Inission -konserniyhtiöiden paikallisen kirjanpitosäännöstön mukaisesti laadituissa tuloslaskelmissa 2012 paikallinen tilinpäätössiirto kasvattaa kyseisen sarakkeen rahoitustuottoja 0,3 miljoonaa euroa. Tämä paikallisen kirjanpitosäätelyn sallima tuloerä ei vastaa IFRS-säännöksiä ja on eliminoitu IFRS-oikaisut sarakkeessa.

Loput IFRS-oikaisut ovat määrältään vähäisiä ja kohdistuvat standardeihin IAS 32 / IAS 39 Rahoitusinstrumentit ja IAS 17 Vuokrasopimukset.

Tuloslaskelma kaudelta 1.1. – 30.6.2013

Keskeiset pro forma -oikaisut perustuvat jo vuoden 2012 tuloslaskelmissa huomioitujen vero-oikaisujen jatkovaikutuksiin kaudelle 1.1.-30.6.2013. Inission Munkfors AB:n laskennallisen verokulun lisäys on 0,1 miljoonaa euroa ja verosyistä tehtyjen paikallisten tilinpäätössiirtojen eliminoinnin vaikutus kauden verokulua kasvattaen on 0,2 miljoonaa euroa.

Loput IFRS-oikaisut ovat määrältään vähäisiä ja kohdistuvat standardeihin IAS 32 / IAS 39 Rahoitusinstrumentit ja IAS 17 Vuokrasopimukset.

Listalleottoesitteeseen on sisällytetty Yhtiön tilintarkastajan raportti pro forma -tiedoista.

INCAP OYJ

Fredrik Berghel
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569 tai +372 555 620 35
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1736157