Incap Oyj                         
Pörssitiedote                    25.5.2015 10.45 

INCAP OYJ JÄRJESTÄÄ NOIN 2,2 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNIN, JOHON LIITTYEN YHTIÖ ON VASTAANOTTANUT YHTEENSÄ NOIN 1,4 MILJOONAN EURON EHDOLLISET MERKINTÄSITOUMUKSET

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa missä sen julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Incap Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on tänään päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella yhteensä enintään noin 2,2 miljoonan euron suuruisen maksullisen osakeannin ("Osakeanti") järjestämisestä osakkeenomistajilleen ja Osakeannin ehdoista. Osakeannissa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajiensa merkintäetuoikeuteen perustuen osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 109 114 035 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet"). Osakeanti toteutetaan Yhtiön käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä kasvun edellyttämän rahoitustarpeen täyttämiseksi.

Incapin toimitusjohtaja Ville Vuori toteaa: "Incap on toteutettujen rakenteellisten uudistusten jälkeen kehittynyt oikeaan suuntaan: liikevaihtomme on alkuvuoden 2015 aikana kasvanut hyvin ja liiketulos kääntyi voitolliseksi jo vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liiketulos oli jo yli 9 prosenttia liikevaihdosta. Kasvu ja kannattavuuden paraneminen ovat lisänneet kaikkien sidosryhmiemme luottamusta yhtiöön. Osakeannissa nyt kerättävän rahoituksen avulla turvaamme liiketoiminnan kasvun, jolle on nyt rakennettu erittäin hyvät edellytykset."

Uuden Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on 0,02 euroa osakkeelta ("Merkintähinta"). Merkintähinta on määritelty siten, että se ottaa huomioon Yhtiön osakkeen markkinahinnan, Yhtiön rahoitustarpeen ja Yhtiön käytettävissä olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi. Osakeannin Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannissa merkintäoikeus Uusiin Osakkeisiin on Yhtiön osakkeenomistajilla samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 27.5.2015 ("Täsmäytyspäivä"). Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan, arvo-osuusmuotoisen Uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavan Ensisijaisen Merkintäoikeuden (kuten määritelty jäljempänä) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Yhtiön osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään alla tarkemmin kuvatun Merkintäsuhteen mukaisesti Uusia Osakkeita ("Ensisijainen Merkintäoikeus").

Yhtiön osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ("Toissijainen Merkintäoikeus"). Toissijainen Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. (Ensisijainen Merkintäoikeus ja Toissijainen Merkintäoikeus yhdessä "Merkintäoikeus").

Ensisijaisen Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään yhdellä (1) Ensisijaisella Merkintäoikeudella yhden (1) Uuden Osakkeen ("Merkintäsuhde").

Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) pörssilistalla 1.6.2015-15.6.2015. Ensisijaisten Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000153994 ja kaupankäyntitunnus on ICP1VU0115.

Osakkeiden merkintäaika Osakeannissa alkaa 1.6.2015 klo 9:30 ja päättyy 22.6.2015 klo 16:00 ("Merkintäaika"). Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty Merkintäajan loppuun mennessä, raukeavat arvottomina.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta 24.6.2015.

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Osakeannin ehdot ovat kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista Inission AB, Oy Etra Invest Ab ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannin ehtojen mukaisia Uusia Osakkeita Osakeannissa vähintään suhteellista omistusosuuttaan vastaavan määrän edellyttäen, että Osakeannin Merkintäaika päättyy 31.8.2015 mennessä. Sitoumukset kattavat yhteensä noin 64 prosenttia Uusista Osakkeista ja noin 1,4 miljoonaa euroa Osakeannin kokonaismäärästä.

Yhtiön saaman tiedon mukaan Inission AB on hakenut Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa sille, että Inission AB:lla ei ole velvollisuutta tehdä arvopaperimarkkinalain (746/14.12.2012, muutoksineen) mukaista pakollista julkista ostotarjousta, vaikka sen omistus Osakeannissa käyttämänsä Ensisijaisen Merkintäoikeuden johdosta nousisi yli 50 prosenttiin Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Inission AB:n mukaan se odottaa saavansa hakemukseensa Finanssivalvonnalta päätöksen arviolta tänään 25.5.2015.

Yhtiö on Osakeantiin liittyen jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi suomenkielisen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaisen esitteen, joka hyväksytään arviolta tänään 25.5.2015. Yhtiö tiedottaa erikseen esitteen hyväksymisestä ja sen saatavilla olosta.

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Jonver Capital Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Bird & Bird Oy.

Huomautus:

Tämä pörssitiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämän pörssitiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei ole rekisteröity Yhdysvalloissa eikä tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.

Helsingissä, 25.5.2015                                               

INCAP OYJ 
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 380 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.Lisätietoja: www.incapcorp.com

LIITE: OSAKEANNIN EHDOT

OSAKEANNIN EHDOT

Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 päättämä antivaltuutus

Yhtiön 7.5.2015 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Yhtiön hallitukselle on myönnetty valtuutus, jonka nojalla Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakeannista Yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita (merkintäetuoikeusanti) siten, että valtuutuksen nojalla osakeannissa annettavien Yhtiön uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 109 114 035 Yhtiön uutta osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoa aiempia osakeantivaltuutuksia.

Hallituksen osakeantipäätös Osakeannista

Yhtiön hallitus päätti 25.5.2015 ylimääräisen yhtiökokouksen 7.5.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella maksullisesta osakeannista ("Osakeanti"), jossa Yhtiö tarjoaa Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 109 114 035 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") näiden tässä kuvattujen Osakeannin ehtojen mukaisesti. Yhtiö on julkistanut Osakeannin ehdot pörssitiedotteella 25.5.2015.

Syyt Osakeantiin ja tuottojen käyttö

Osakeannin kokonaismäärä on enintään 2 182 280,70 euroa.

Osakeanti toteutetaan Yhtiön käyttöpääoman ja pääomarakenteen vahvistamiseksi sekä kasvun edellyttämän rahoitustarpeen täyttämiseksi.

Ensisijainen Merkintäoikeus

Uudet Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäviksi samassa suhteessa kuin he omistavat Yhtiön osakkeita Osakeannin täsmäytyspäivänä 27.5.2015 ("Täsmäytyspäivä").

Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen Uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavan Ensisijaisen Merkintäoikeuden (kuten määritelty jäljempänä) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden.

Yhtiön osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään alla tarkemmin kuvatun Merkintäsuhteen mukaisesti Uusia Osakkeita ("Ensisijainen Merkintäoikeus").

Toissijainen Merkintäoikeus

Yhtiön osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta osakkeenomistaja, jonka lukuun osakkeet on Täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon, ja joka on käyttänyt kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, on oikeus merkitä Uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella ("Toissijainen Merkintäoikeus"). Toissijainen Merkintäoikeus ei ole siirrettävissä. (Ensisijainen Merkintäoikeus ja Toissijainen Merkintäoikeus yhdessä "Merkintäoikeus").

Merkintäsuhde

Ensisijaisen Merkintäoikeuden haltija on oikeutettu merkitsemään yhdellä (1) Ensisijaisella Merkintäoikeudella yhden (1) Uuden Osakkeen ("Merkintäsuhde").

Merkintähinta

Uuden Osakkeen merkintähinta Osakeannissa on 0,02 euroa Uudelta Osakkeelta ("Merkintähinta"). Merkintähinta on määritelty siten, että se ottaa huomioon Yhtiön osakkeen markkinahinnan, Yhtiön rahoitustarpeen ja Yhtiön käytettävissä olevat vaihtoehdot sen tyydyttämiseksi.

Osakeannilla kerättävän uuden oman pääoman enimmäismäärä on 2 182 280,70 euroa.

Osakeannin Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintähinta sisältää noin 80 prosentin alennuksen verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 0,10 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi) osakeantipäätöstä edeltäneenä kaupankäyntipäivänä 22.5.2015.

Merkintäaika

Osakeannin merkintäaika Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden nojalla alkaa 1.6.2015 klo 9.30 ja päättyy 22.6.2015 klo 16.00 ("Merkintäaika"). Osakeantiin osallistuakseen Merkintäoikeuden haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei saa merkintään liittyviä ohjeita omalta tilinhoitajaltaan, osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä merkintäpaikkana toimivaan FIM Sijoituspalvelut Oy:öön merkintätoimeksiannon jättämiseksi. Tilinhoitajat, jotka ovat sopineet FIM Sijoituspalvelut Oy:n kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat merkintätoimeksiantoja aukioloaikoinaan ja voivat asettaa merkinnän tekemiselle erillisen määräajan, joka on ennen Merkintäajan päättymistä.

Merkintäoikeuden haltijan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Merkintäoikeuden haltija antaa Osakeantia koskevat toimintaohjeensa tilinhoitajalleen noudattaen asetettuja määräaikoja. Jotkin tilinhoitajat pyrkivät omaisuudenhoitosopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet Ensisijaiset Merkintäoikeudet asiakkaittensa lukuun Helsingin Pörssissä. Näin ollen ne saattavat ohjeistaa asiakkaitaan antamaan merkintätoimeksiantonsa hyvissä ajoin ennen Ensisijaisten Merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan päättymistä. Erityisesti ostettaessa Ensisijaisia Merkintäoikeuksia lähellä Merkintäajan päättymistä, merkintätoimeksianto tulisi antaa ostotoimeksiannon yhteydessä. Merkintäajan päätyttyä käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.

Yhtiön hallitus voi päättää Merkintäajan pidentämisestä Merkintäajan tai pidennetyn Merkintäajan aikana.

Merkintäpaikka

Osakeannin merkintäpaikkana sekä Ensisijaisen että Toissijaisen Merkintäoikeuden osalta toimii FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelu aukioloaikoinaan, puhelin +358 (09) 6134 6250. Asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan.

Myös tilinhoitajat, jotka ovat sopineet FIM Sijoituspalvelut Oy:n kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä, vastaanottavat Osakeannin Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden merkintätoimeksiantoja.

Merkintäoikeuden käyttäminen ja maksu

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Uusia Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla osakkeiden merkintään oikeuttavilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan.

Merkinnän tekemiseksi Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa ohjeiden mukaisesti, tai mikäli hän ei saa merkintään liittyviä ohjeita tilinhoitajaltaan, hänen tulee olla yhteydessä näissä Osakeannin ehdoissa yksilöityyn merkintäpaikkaan merkinnän tekemiseksi.

Muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, kuten Helsingin Pörssistä ostettujen Ensisijaisten Merkintäoikeuksien haltijoiden, on annettava merkintätoimeksianto oman arvopaperiensa säilyttäjän tai oman tilinhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Ensisijaiset Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan tai muun säilytysyhteisön nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintätoimeksiannot tulee antaa arvo-osuustilikohtaisesti.

Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehty merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa, peruuttaa tai mitätöidä muutoin kuin jäljempänä näiden Osakeantia koskevien ehtojen kohdan "Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa" mukaisesti.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä 22.6.2015 klo 16.00, raukeavat arvottomina.

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen) mukaisesti, esitteessä oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä tai arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin esite. Sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on annettava oikeus perua päätöksensä määräajassa, joka on vähintään kaksi pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että edellä tarkoitettu virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen arvopaperien toimittamista sijoittajille.

Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet pörssitiedotteella samanaikaisesti mahdollisen esitteen ("Esitteen") täydentämisen kanssa.

Merkintäoikeuksien luovutettavuus ja julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa koko Merkintäajan. Ensisijaiset Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 1.6.2015 ja 15.6.2015 välisenä aikana normaaleina kaupankäyntiaikoina. Ensisijaisten Merkintäoikeuksien hinta Helsingin Pörssissä määräytyy vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Ensisijaisia Merkintäoikeuksia voi hankkia ja luovuttaa antamalla osto- tai myyntitoimeksiannon omalle säilytysyhteisölleen tai tilinhoitajalleen tai mille tahansa arvopaperivälittäjälle.

Ensisijaisten Merkintäoikeuksien ISIN-koodi on FI4000153994 ja kaupankäyntitunnus on ICP1VU0115.

Merkintöjen hyväksyminen ja Osakeannin lopullisen tuloksen julkistaminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisten Merkintäoikeuksien perusteella Osakeannin ehtojen ja soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat voimassa Merkintäajan päättyessä.

Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehtyjen osakemerkintöjen ylimerkintätilanteessa hyväksytään Yhtiön niiden osakkeenomistajien (sisältäen hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat), jotka ovat käyttäneet kokonaan Ensisijaisen Merkintäoikeutensa, osakemerkinnät heidän Täsmäytyspäivän mukaisen omistusosuutensa mukaisessa suhteessa enintään merkintäsitoumuksen enimmäismäärään saakka. Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehtyjen osakemerkintöjen ylimerkintätilanteessa tai muutoin palautettaville maksuille ei suoriteta korkoa. Maksut palautetaan arviolta kolmen pankkipäivän kuluessa Osakeannin lopullisen tuloksen julkistamisesta.

Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella Yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnät arviolta 24.6.2015. Merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ei lähetetä kirjallista vahvistusta lukuun ottamatta hyväksytystä Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella tehdystä merkinnästä arviolta 25.6.2015 lähetettävää vahvistuskirjettä.

Uusien Osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin, kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Uusilla Osakkeilla

Merkintäoikeuksilla hyväksytysti merkityt Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Merkintäoikeuden nojalla merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita vastaavana väliaikaisena osakelajina ("Väliaikaiset Osakkeet") merkinnän jälkeen.

Kaupankäynti Uusia Osakkeita vastaavilla Väliaikaisilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä omana lajinaan arviolta 23.6.2015, ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Merkintäajan (tai pidennetyn Merkintäajan) päättymisen jälkeen. Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000154000 ja kaupankäyntitunnus ICP1VN0115. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI0009006407, kaupankäyntitunnus ICP1V), kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 30.6.2015.

Osakeannissa merkityt ja maksetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen toimesta arviolta 29.6.2015 ja saatetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 1.7.2015.

Maksut ja kulut

Uusien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat ja arvopaperinvälittäjät, jotka toteuttavat Merkintäoikeuksia koskevia toimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Osakasoikeudet

Uudet Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajien oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Uudet Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin arviolta 29.6.2015.

Ulkomaalaiset osakkeenomistajat

Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Merkintäoikeuksien, Väliaikaisten Osakkeiden, Uusien Osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai pätevöittämiseksi tai Uusien Osakkeiden tarjoamiseen muualla kuin Suomessa, eikä Uusia Osakkeita tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle. Yhtiö ja sen neuvonantajat edellyttävät, että nämä Osakeannin ehdot tai Osakeannista laadittavan esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa siitä, jos Osakeannin ehdot tai Osakeannista laadittavan esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia, riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Uusien Osakkeiden merkitsijöitä suoraan heille annettujen Merkintäoikeuksien nojalla tai ovatko he hankkineet Merkintäoikeudet julkisesta kaupankäynnistä.

Saatavilla olevat asiakirjat

Osakeantia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 25.5.2015 alkaen Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.incapcorp.com/investors-f/.

Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakeantiin, Merkintäoikeuksiin, Väliaikaisiin Osakkeisiin ja Uusiin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1923683