Incap Oyj      Pörssitiedote     14.9.2010 klo 15

INCAPIN LISTALLEOTTOESITE JA SIINÄ ESITETYT AIEMMIN JULKAISEMATTOMAT TIEDOT

Incap Oyj on julkaissut tänään listalleottoesitteen, joka liittyy yhtiön 11.4.2012 toteuttamaan suunnattuun osakeantiin. Osakeannissa tarjottiin yhteensä 2 168 100 uutta osaketta yhtiön suurimpien omistajien merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Finanssivalvonta on hyväksynyt listalleottoesitteen 14.9.2012.

Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 19.9.2012, jonka jälkeen Incapin osakkeiden lukumäärä Helsingin Pörssissä on yhteensä 20 848 980 kappaletta. Incapilla on yksi osakelaji ja suunnatussa annissa merkityt uudet osakkeet ovat samanlajisia yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Incap on laatinut listalleottoesitteen ainoastaan hakeakseen osakeannissa merkityt uudet osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Esite ei ole tarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa yhtiön osakkeita.

Listalleottoesite on julkaistu sähköisessä muodossa ja vain suomenkielisenä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi/Sijoittajat/Osake. Paperituloste esitteestä on saatavissa maksutta yhtiön konsernitoimistosta osoitteessa Incap Oyj, Valuraudankuja 7, 00700 Helsinki. Esitettä voi tilata Incap Oyj:n viestinnästä sähköpostiosoitteesta info@incap.fi tai puhelimitse numerosta 040 653 3304 tai 040 504 8296.

Listalleottoesitteessä Incap esittää aiemmin julkaisemattomia tietoja yhtiön jatkuvuuteen ja rahoitukseen liittyvistä riskeistä sekä käyttöpääoman riittävyydestä seuraavasti:

Incapin liiketoiminnan jatkuvuuteen kohdistuu riskejä, joista merkittävimmät liittyvät syksyllä toteutettavan osakeannin onnistumiseen, pankin asettamien ehtojen täyttämiseen lisärahoituksen toisen maksuerän nostamiseksi, rahalaitoslainojen säilymisen edellyttämien kovenanttitasojen saavuttamiseen, kannattavuutta ja vaihto-omaisuutta koskevien kehittämistoimenpiteiden riittävyyteen sekä yhtiön asiakkaiden markkinatilanteen ja kysynnän kehittymiseen. Yhtiön johto on luottavainen liiketoiminnan jatkuvuuden suhteen, koska rahoittajat ja suurimmat omistajat ovat keväällä käydyissä neuvotteluissa ilmaisseet tukensa yhtiön kehittämistä ja pääoman vahvistamista koskeville suunnitelmille. Lisäksi yhtiön kannattavuuden arvioidaan rakennemuutoksen ja toiminnan tehostumisen ansiosta paranevan edelleen vuoden jälkipuoliskolla.

Incapin suomalaisen pankin myöntämien rahalaitoslainojen ja laskuluottolimiitin määrä 30.6.2012 oli yhteensä 13,3 miljoonaa euroa. Näihin lainoihin kohdistuu seuraavia kovenantteja:

Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA
31.12.2012 vähintään 10 % enintään 7
30.6.2013 ja sen jälkeen vähintään 15 % enintään 5

Lainoihin liittyvät kovenanttiehdot eivät täyttyneet 30.6.2012, jolloin yhtiön omavaraisuusaste oli 4,3 % ja net IBD/EBITDA 16,2. Pankilla on oikeus irtisanoa sopimukset erääntyväksi 60 päivän kuluttua, mikäli jokin kovenanttiehdoista ei tarkasteluhetkellä täyty. Yhtiö on saanut pankilta 23.8.2012 kirjallisen ilmoituksen siitä, että se ei käytä oikeuttaan rahoitussopimusten irtisanomiseen, vaikka kovenantit ovatkin rikkoutuneet 30.6.2012. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran joulukuussa 2012 ja sen jälkeen puolivuosittain.

Toukokuussa 2012 solmittuun rahoitusjärjestelyyn liittyvän lisälainan ensimmäinen erä (1 miljoona euroa) nostettiin heinäkuussa 2012. Tähän yhden miljoonan euron lainaerään liittyvät samat kovenantit kuin on edellä kuvattu, minkä lisäksi pankilla on oikeus irtisanoa laina, mikäli vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastus ei toteudu vuoden 2012 loppuun mennessä.

Yhtiön 16.8.2012 laatiman ennusteen perusteella edellä mainitut kovenantit täyttyvät seuraavalla tarkasteluhetkellä 31.12.2012 edellyttäen, että syksyllä toteutettava osakeanti onnistuu suunnitelman mukaisesti.

Yhtiö on korjannut listalleottoesitteen vastuusitoumuksia koskevassa taulukossa aikaisemmin virheellisinä raportoidut kiinnitykset ajankohtina 30.6.2012, 31.3.2012, 31.12.2011 sekä 30.6.2011. Pankin vahvistuksen mukaan kiinnityksien kokonaissumma ko. ajankohtina on 1 miljoona euroa pienempi kuin aikaisemmin on tiedotettu.

Käyttöpääoman riittävyyttä koskeva lausunto:

Incapin käyttöpääoma ei tällä hetkellä vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tarve on noin 3-5 miljoonaa euroa.

Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää tällä hetkellä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • yhtiön syksyllä toteutettava osakeanti onnistuu suunnitellusti niin, että yhtiö saa pääomia vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastukseen, ja
  • pankki hyväksyy saavutetun net IBD/EBITDA:n tason lisälainan toisen maksuerän nostamiseksi, ja
  • yhtiön tulokselle ja vaihto-omaisuuden kierrolle asetetut tavoitteet saavutetaan, ja
  • yhtiön rahalaitoslainoille asetetut kovenanttiehdot täyttyvät tai mikäli kovenanttiehdot eivät täyttyisi, pankki ei käytä oikeuttaan lainojen irtisanomiseen.

Incapin johto on luottavainen sen suhteen, että syksyllä toteutettava osakeanti toteutuu suunnitellusti. Strateginen muutosprosessi on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja yhtiö on sulkenut kesällä 2012 Helsingin tehtaan siirtäen sen tuotannon muihin yksiköihin. Tämän rakennemuutoksen ja muun toiminnan tehostamisen arvioidaan parantavan yhtiön kannattavuutta vuoden jälkipuoliskolla. Lisäksi yhtiö jatkaa toimenpiteitä turvatakseen konsernin tulokselle ja vaihto-omaisuuden kierrolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Yhtiö arvioi näin ollen pystyvänsä kattamaan mahdollisen käyttöpääomavajeen ja turvaamaan rahoitussopimuksiin liittyvien kovenanttiehtojen täyttymisen.  Mikäli ehdot eivät kuitenkaan täyttyisi ja yhtiön rahoittajat ilmoittaisivat vetoavansa näihin kovenantteihin, yhtiön tulee käynnistää neuvottelut rahoituksen uudelleen järjestämisestä tai uuden oman tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimisesta.

INCAP OYJ

Sami Mykkänen

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Mykkänen, toimitusjohtaja, puh. 040 559 9047

Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. +91 990 204 2813

Hannele Pöllä, viestintäjohtaja, puh. 040 504 8296

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI

Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 670 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1641236