Incap Oyj Pörssitiedote 27.4.2021 kello 18.30
Yhtiökokouksen päätökset

INCAP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.4.2021.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaus ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuoden 2020 tuloksesta ja että tilikauden tulos jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous käsitteli yhtiön 1.4.2021 vuosikertomuksen yhteydessä julkistaman palkitsemisraportin, jossa esitetään tiedot yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 48 000 euroa ja jäsenen 24 000 euroa. Vuosipalkkio maksetaan kuukausittain. Kokouksista ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä (4). Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan nykyiset jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen, Ville Vuori ja Kaisa Kokkonen.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut, että päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Bengt Nyholm.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus koskee enintään 584 932 uutta osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä.

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa.

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön uusia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää myös muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ville Vuoren.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Incap-konsernin internetsivuilla 11.5.2021 alkaen.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
Otto Pukk, toimitusjohtaja, Incap Oyj, puh. +372 508 0798 (englanniksi)
Antti Pynnönen, talousjohtaja, Incap Oyj, puh. +358 40 187 3494

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 1 900 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.