Incap Oyj        Pörssitiedote                20.8.2013 klo 20.30

ALUSTAVIA PRO FORMA -TIETOJA INCAP-INISSIONISTA

Incap Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous käsittelee 21.8.2013 muun muassa Incap Oyj:n ja Inission AB:n välistä ehdollista yritysjärjestelyä. Incap on laatinut tätä varten alustavat pro forma -laskelmat yhdistyneestä Incap-Inissionista. Luvut ovat tilintarkastamattomia eikä yhdistelyssä ole huomioitu IFRS-standardin edellyttämiä mahdollisia oikaisuja. Pro forma -luvut tarkentuvat ja ne esitetään IFRS:n mukaisina yhtiön listalleottoesitteessä, joka julkaistaan uusien osakkeiden viemiseksi kaupankäynnin kohteeksi arviolta syyskuussa 2013.

PRO FORMA TULOSLASKELMA
1000
euroa,
tilintar-
kastamaton
2012 2012² 1-6/2013 1-6/2013
Inission Incap Yhdistetty Inission Incap Yhdistetty
Ulkoinen
liikevaihto
29 748,22 64 141,00 93 889,22 14 292,30 20 537,00 34 829,30
Valmiiden
ja
kes
keneräisten
tuotteiden
varaston
muutos
-33,87 -643,00 -676,87 -762,32 -357,00 -1 119,32
Liike-
toiminnan
muut
tuotot
42,40 404,00 446,40 0,00 39,00 39,00
Aineiden
ja
tarvikkeiden
käyttö
16 417,46 44 315,00 60 732,46 6 426,55 12 729,00 19 155,55
Henkilöstökulut 7 826,88 11 087,00 18 913,88 4 042,30 4 955,00 8 997,30
EBITDA 2 300,02 779,00 3 079,02 1 562,25 -993,00 569,25
Poistot
ja
arvonalen-
tumiset
184,63 1 459,00 1 643,63 73,83 855,00 928,83
Liiketoiminnan
muut
kulut
3 212,39 7 721,00 10 933,39 1 498,88 3 528,00 5 026,88
EBIT 2 115,39 -680,00 1 435,39 1 488,42 -1 848,00 -359,58
Rahoitus-
tuotot
ja -kulut
netto
37,98 -752,00 -714,02 -20,24 -1 034,00 -1 054,24
Voitto
ennen
veroja ja
satunnaisia
eriä
2 153,37 -1 432,00 721,37 1 468,18 -2 882,00 -1 413,82
Kertaluonteiset
erät
175,22 175,22 14,95 14,95
Rahoitus-
järjestelyyn
liittyvät
lainojen,
korkojen
ja saatavien
leikkaukset
2 505,07 2 505,07
Välityspalkkiot -350,00 -350,00
Tulos
ennen
tilin-
päätössiirtoja
ja veroja
2 328,58 723,07 3 051,66 1 483,13 -2 882,00 -1 398,87
Tilin-
päätössiirrot
-65,57 -65,57 0,00
Voitto
ennen
veroja
2 263,01 723,07 2 986,08 1 483,13 -2 882,00 -1 398,87
Tuloverot³ 113,03 -3 497,00 -3 383,97 -54,12 -176,00 -230,12
Katsaus-
kauden
tulos4
2 376,04 -2 773,93 -397,89 1 429,01 -3 058,00 -1 628,99

Pro forma -tuloslaskelmat on laadittu olettaen, että yhdistyminen on tapahtunut 1.1.2012. Näin ollen välityspalkkiot sekä lainojen, korkojen ja maksujen aliarvostukset on lisätty vuoden 2012 tuloslaskelmaan kertaluonteisina erinä.

Pro forma -tase on laadittu olettaen, että yhdistyminen on tapahtunut 30.6.2013, jolloin suunnattu osakeanti, velkojen konversiot ja ostovelkojen lyhennykset on sisällytetty yrityksen taseeseen vuoden 2013 ensimmäisestä puoliskosta alkaen.

Avainluvut 2012² 1-6/2013
Inission Incap Yhdistetty Inission Incap Yhdistetty
Liiketoiminnan muut tuotot, osuus liikevaihdosta 0,1 % 0,6 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,1 %
Aineet ja tarvikkeet, osuus liikevaihdosta 55,2 % 69,1 % 64,7 % 45,0 % 62,0 % 55,0 %
Materiaalikulut yhteensä, osuus liikevaihdosta 55,3 % 70,1 % 65,4 % 50,3 % 63,7 % 58,2 %
Työsuhde-etuudet, osuus liikevaihdosta 26,3 % 17,3 % 20,1 % 28,3 % 24,1 % 25,8 %
Liiketoiminnan muut kulut, osuus liikevaihdosta 10,8 % 12,0 % 11,6 % 10,5 % 17,2 % 14,4 %
EBITDA-kate, % 7,7 % 1,2 % 3,3 % 10,9 % -4,8 % 1,6 %
EBIT-kate % 7,1 % -1,1 % 1,5 % 10,4 % -9,0 % -1,0 %
EBAT-kate, % 7,8 % 1,1 % 3,3 % 10,4 % -14,0 % -4,0 %
EBT-kate, % 7,6 % 1,1 % 3,2 % 10,4 % -14,0 % -4,0 %
Katetuotto, % 8,0 % -4,3 % -0,4 % 10,0 % -14,9 % -4,7 %

   

PRO FORMA -TASE¹
1000 euroa, tilintarkastamaton Inission
30.6.2013
Incap
30.6.2013
Optio
toimintojen
yhdistämisestä
Eliminoinnit Yhdistetty
Incap-Inission
30.6.2013
Liikearvo 0,00 905,00 4 720,72 5 625,72
Muut aineettomat hyödykkeet 2,18 64,00 66,18
Aineelliset hyödykkeet 436,42 2 093,00 2 529,42
Muut rahoitusvarat 13,57 471,00 484,57
Tytäryhtiöiden osakkeet 8 072,92 -8 072,92 0,00
Laskennalliset verosaamiset 432,28 356,00 788,28
Vaihto-omaisuus 5 709,54 6 695,00 12 404,54
Lainat Inission AB:lle 0,00 0,00
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5 155,59 9 705,00 14 860,59
Siirtosaamiset 122,24 0,00 122,24
Rahavarat 351,78 6 592,20 6 943,98
Varat yhteensä 12 223,602 26 881,20 8 072,92 -3 352,19 43 825,52
Osakepääoma 412,84 25 008,20 8 072,92 -412,84 33 081,12
Sidotut rahastot 2 491,32 44,00 -2 491,32 44,00
Vapaat rahastot -5 090,96 5 182,00 5 090,96 5 182,00
Muuntoerot 0,00 -1 111,00 0,00 -1 111,00
Kertyneet voittovarat 4 109,92 -25 283,93 -4 109,92 -25 283,93
Katsauskauden tulos 1 429,08 -3 058,00 -1 429,08 -3 058,00
Velkojen konversiot 4 985,62 0,00 4 985,62
Oma pääoma yhteensä 3 352,19 5 766,89 8 072,92 -3 352,19 13 839,81
Varaukset
Laskennalliset verovelat 438,72 0,00 438,72
IB-velat 3 678,33 12 093,57 15 771,90
Lainat Inission AB:ltä 924,12 924,12
Ostovelat ja muut velat 2 227,40 9 019,73 11 247,13
Siirtovelat 1 602,73 0,00 1 602,73
Velat yhteensä 8 871,29 21 113,31 29 984,60
Oma pääoma ja velat yhteensä 12 223,49 26 880,20 8 072,92 -3 352,19 43 824,41
Vähemmistöosakkuudet 0,00 0,00 0,00

  

Avainluvut Inission
30.6.2013
Incap
30.6.2013
Yhdistetty
Incap-Inission
30.6.2013
Käyttöpääoma 7 157,25 7 380,27 14 537,51
Korolliset lainat 5 041,17 12 093,57 17 134,74
Nettovelka 4 257,11 5 145,37 9 402,49
Omavaraisuusaste 27,42 % 21,45 % 31,58 %
Gearing 126,99 % 89,22 % 67,94 %

Viittaukset:
1) Pro forma -tuloslaskelmissa Inissionin ja Incapin tilinpäätöstiedot on yhdistetty olettaen, että Incap on yhdistetty 100-prosenttisesti Inissionin tytäryhtiöihin. Näin ollen emoyhtiö Inission AB ei ole mukana laskelmissa.
2) Inissionin tilivuosi 2012 perustuu MM:n ja Inissionin kalenterivuoden pro forma -raportointiin, jossa oletetaan MM:n olleen omistuksessa koko vuoden ajan. Inissionin kirjaukset tuloslaskelmissa tilivuodelta 2012 ja vuoden 2013 ensimmäiseltä puoliskolta vaihtelevat, joten tilikaudet eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia.
3) Inission ei ole raportoinut tuloverokuluja vuoden 2013 ensimmäiseltä puoliskolta. Tytäryhtiöille kuuluva vero perustuu Munkforsin tuloslaskelmaan ja taseeseen kirjattujen voittojen väliseen eroon.
4) Incapin voitto ennen muuntoeroja
5) Pro forma -tuloslaskelman SEK/EUR-valuuttamuunnoksissa on 31.12.2012 lähtien käytetty keskimääräistä valuuttakurssia 8,7041. Pro forma -tuloslaskelman ja -taseen SEK/EUR-valuuttamuunnoksissa on 30.6.2012 lähtien käytetty 1.7.2013 voimassa ollutta valuuttakurssia 8,6958.
6) Incapin taloustiedot on esitetty IFRS:n mukaisesti ja Inissionin tiedot on esitetty Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd -säännösten mukaan.

INCAP OYJ

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai +372 555 379 05
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569 tai +372 555 620 35
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012oli noin 64,1 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997. Lisätietoja:www.incap.fi.


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1724003