Incap Oyj                                   
Tilinpäätöstiedote                     13.2.2018 klo 8.30 (EET)

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2017 (TILINTARKASTAMATON)

Liikevaihto kasvoi 26 % ja liikevoitto 20 %. Tehdaslaajennus ja tuotantokapasiteetin uusiminen mahdollistavat kannattavan kasvun jatkumisen.

Avainluvut tammi-joulukuussa 2017

  • Konsernin liikevaihto oli 48,5 miljoonaa euroa eli 26 % enemmän kuin edellisenä vuonna (2016: 38,6 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 4,5 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa) ja sen osuus liikevaihdosta oli 9,3 % (9,8 %).
  • Tilikauden tulos oli 3,1 miljoonaa euroa eli 47 % enemmän kuin vuonna 2016 (2,1 milj. euroa).
  • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. Vuonna 2016 toteutetun osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön osingonjaossa on rajoituksia vuoteen 2019 saakka.
  • Yhtiö arvioi, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) ovat samalla tasolla tai hieman suurempia kuin vuonna 2017.

Avainluvut heinä-joulukuussa 2017

  • Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 24,8 miljoonaa euroa eli 19 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2016: 20,8 milj. euroa) ja 4 % enemmän kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1-6/2017: 23,8 milj. euroa).
  • Toisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 2,3 miljoonaa euroa eli 45 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2016: 1,6 milj. euroa) ja suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla (1-6/2017: 2,3 milj. euroa).

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tiedotteen vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Vertailukauden 2016 tilinpäätöstä on oikaistu varastoarvoon taannehtivasti tehdyn noin 0,6 miljoonan euron alaskirjauksen vuoksi. Konsernin liikevoitto (EBIT) vuonna 2016 oli näin ollen 3,8 miljoonaa euroa (aiemmin 4,4 miljoonaa euroa) ja tilikauden voitto 2,1 miljoonaa euroa (aiemmin 2,7 miljoonaa euroa). Oikaisut on kirjattu vuoden 2016 jälkimmäiselle vuosipuoliskolle.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Vesa Mäkelä:
"Kannattava kasvumme jatkui vuonna 2017. Konsernin liikevaihto kasvoi 26 % ja liikevoitto 20 %. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9,3 % ja olimme tässä suhteessa edelleen viiteryhmämme parhaiden yritysten joukossa.

Ammattitaitoinen henkilöstömme on onnistunut työssään ja asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus ovat pysyneet erinomaisella tasolla. Kustannustehokkaan toiminnan ansiosta taloudellinen tilanteemme on parantunut edelleen.

Hyvä suunnittelu on varmin menestyksen tae. Tehtaan laajennus Intiassa ja laitekantaan tehdyt modernisoinnit sekä Intiassa että Virossa on toteutettu hyvään aikaan. Uusien tuotteiden saaminen tuotantoon onnistuu vain, kun meillä on osoittaa asiakkaalle riittävä kapasiteetti ja tekninen osaaminen. Pystymme kasvattamaan liikevaihtoa edelleen ilman merkittäviä uusia investointeja tehdaskiinteistöihin.

Maantieteellinen sijaintimme on strategisesti erinomainen. Tuotantomme sijaitsee edullisen kustannustason maissa Aasiassa ja Euroopassa, ja molemmat tehtaamme toimittavat maailmanluokan laatua. Intian hallituksen lanseeraama "Make in India" -kampanja näkyy konkreettisesti Intian tehtaallamme, josta toimitetaan tuotteita kaikkialle maailmaan Australiaa ja Amerikkaa myöten. Elektroniikkatuotteiden valmistuksessa kustannusten rooli on merkittävä ja tuotantomme sijaintipaikat antavat meille kilpailuetua myös tulevaisuudessa.

Myös asiakassegmentin strateginen valinta on osoittautunut onnistuneeksi. Keskitymme jatkossakin ensisijaisesti teollisuuselektroniikkaan ja harkitsemme tapauskohtaisesti esimerkiksi autoteollisuudessa ja kuluttajatuotemarkkinoilla tarjoutuvia yhteistyömahdollisuuksia. Nykyinen strategia vastaa parhaiten teknologiaamme ja osaamistamme, ja se on tuonut menestystä uusien asiakkaiden hankkimisessa.

Sopimusvalmistuksessa kuten muillakin teollisuuden aloilla on hyvät tulevaisuuden näkymät. Tällä hetkellä suurin haaste on kannattavuustason ylläpitäminen. Kysynnän kasvaessa komponenttien hinnat nousevat ja toimitusajat pitenevät, jolloin materiaalien hallinta ja varastoarvon kasvun hillitseminen vaativat erityistä huomiota.

Tavoitteemme on edelleen kasvaa orgaanisesti siten, että kannattavuus pysyy toimialamme parhaimpien yritysten tasolla. Tehokas toimintamallimme ja vahva taloudellinen asemamme mahdollistavat liiketoiminnan kasvattamisen myös yritysjärjestelyjen avulla."

Toimintaympäristö vuonna 2017
Incap-konsernin toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Asiakkaat ovat erittäin kustannustietoisia ja vaativat sopimusvalmistuskumppaneiltaan toiminnan jatkuvaa tehostamista ja kilpailukykyä. Yleinen kustannustaso Incapin toimintamaissa pysyi vakaana. Komponenttien ja raaka-aineiden hinnat nousivat maltillisesti.

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos heinä-joulukuussa 2017
Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 24,8 miljoonaa euroa eli 19 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2016: 20,8 milj. euroa) ja 19 % suurempi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla (1-6/2017: 23,8 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna sekä Virossa että Intiassa.

Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 2,3 miljoonaa euroa eli 45 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2016: 1,6 milj. euroa) ja suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla (1-6/2017: 2,3 milj. euroa). Toisen vuosipuoliskon katsauskauden tulos oli 1,6 miljoonaa euroa kun se viime vuoden vastaavalla jaksolla oli 0,9 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,6 miljoonaa euroa.

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos vuonna 2017
Tilikauden liikevaihto oli 48,5 miljoonaa euroa eli 26 % enemmän kuin vuonna 2016 (1-12/2015: 38,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui sekä nykyasiakkaiden kysynnän kasvusta että uusien tuotteiden tuotannosta.

Incap-konsernin kannattavuus oli hyvä. Koko vuoden 2017 liikevoitto (EBIT) oli 4,5 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa) eli 9,3 % liikevaihdosta (9,8 %), mitä pidetään yhtiön toimialalla elektroniikan valmistuspalveluissa yleisesti korkeana tasona

Yhtiön yleiskustannukset pysyivät alhaisella tasolla varmistaen kannattavan toiminnan ja kilpailukyvyn säilymisen.

Henkilöstökulut tilikaudella nousivat liiketoiminnan volyymin kasvaessa viime vuodesta ja olivat 4,1 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,3 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa). Suurempien tuotantomäärien vuoksi materiaalikustannukset kasvoivat 28,5 miljoonasta eurosta 36,9 miljoonaan euroon. Vaihto-omaisuuden määrä kasvoi liiketoiminnan kasvun seurauksena 5,7 miljoonasta eurosta 7,7 miljoonaan euroon tilikauden päättyessä.

Nettorahoituskulut olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Poistot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).

Tilikauden tulos oli 3,1 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,49 euroa).


VERTAILU TILIKAUSITTAIN

(1 000 euroa)
1-12/2017 1-12/2016 *)
Liikevaihto 48 543 38 626
Liikevoitto/tappio (EBIT) 4 529 3 768
Tilikauden tulos 3 116 2 124
Osakekohtainen tulos, euroa 0,71 0,49

VERTAILU PUOLIVUOSITTAIN
(1 000 euroa)

7-12/2017 1-6/2017 7-12/2016 *) 1-6/2016
Liikevaihto 24 764 23 779 20 754 17 872
Liikevoitto/tappio (EBIT) 2 278 2 251 1 566 2 202
  Katsauskauden tulos 1 566 1 550 859 1 265
Osakekohtainen tulos, euroa 0,36 0,36 0,20 0,29

*) Vuoden 2016 varastoarvossa havaitun, uuden toiminnanohjausjärjestelmän
käyttöönottoon liittyvän jaksotusvirheen vuoksi vuoden 2016 tuloslaskelmassa korjattiin
valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutosta, mistä johtuen tulos aleni 0,6 milj. eurolla.

Investoinnit
Investointien määrä vuonna 2017 oli 0,7 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa) ja ne liittyivät lähinnä Intian tehtaan laajennusosan modernisointiin. Viron tehtaalle hankittu uusi SMT-ladontalinja on vuokrattu eikä sitä ole kirjattu investointeihin.

Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin molemmissa tehtaissa on Bureau Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incapin molempien tehtaiden ympäristöjärjestelmät vastaavat ISO 14001:2015 -standardia ja laatujärjestelmät ovat ISO 9001:2015 -standardin mukaisia. Lisäksi Kuressaaren tehdas on päivittänyt toimintansa uusimman lääketieteellisten laitteiden valmistukseen tarvittavan Medical manufacturing ISO 13485/2016 -sertifikaatin mukaiseksi.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2017 oli 24,8 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 10,4 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 10,7 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste parani edelleen ja oli 42,0 % (37,6 %). Net gearing parani ja oli 42 % (71 %).

Vieras pääoma kasvoi hieman edellisestä vuodesta 14,4 miljoonaan euroon (13,1 milj. euroa), josta korollista oli 7,2 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa). Korolliset nettovelat alenivat 4,4 miljoonaan euroon (5,6 milj. euroa).

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 2,3 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa) ja lyhytaikaiset korolliset velat olivat 4,9 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa). Korollisista veloista 2,6 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön (1,8 milj. euroa). Muita velkoja ovat 2,8 miljoonaa euroa suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja limiittejä sekä 1,3 miljoonaa euroa Virossa käytettyä factoringrahoitusta.

Konsernin lainojen kovenantteina on mm. omavaraisuusaste sekä konsernin korollinen velka suhteessa EBITDA:han, ja niiden toteutumista seurataan puolivuosittain. Kovenanttien tarkasteluhetkellä 31.12.2017 korollisten velkojen ja EBITDA:n suhteen tavoitetaso oli alle 2,5 ja omavaraisuusasteen yli 25,0 %. Yhtiö täytti nämä kovenanttiehdot, sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut tunnusluku korolliset velat/EBITDA oli 1,5 ja omavaraisuusaste 42,0 %.

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.

Konsernin kassatilanne tilikaudella oli hyvä. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 1,0 (1,1) ja current ratio 1,6 (1,7).

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,9 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Konsernin rahavarat 31.12.2017 olivat 2,9 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,8 miljoonaa euroa lisäystä (0,2 milj. euroa lisäystä).

Henkilöstö
Vuoden 2017 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 570 henkilöä (514). Henkilöstöstä 87 % työskenteli Intiassa (85 %), 12 % Virossa (14 %) ja 0,5 % Suomessa (0,4 %). Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 113 (106) ja miehiä 457 (408). Vakinaisessa työsuhteessa oli 197 (205) ja määräaikaisessa 372 (309) henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa 1 (1). Henkilöstön keski-ikä oli 31 vuotta (31).

Yhtiön johto ja organisaatio
Incap-konsernin toimitusjohtajana toimi insinööri, eMBA Ville Vuori (s. 1973) 15.10.2017 saakka ja sen jälkeen diplomi-insinööri, MBA Vesa Mäkelä (s. 1964). Tilikauden päättyessä konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Vesa Mäkelän lisäksi Intian toimintojen johtaja Murthy Munipalli sekä Viron toimintojen johtaja Otto Pukk. Tilikauden päättymisen jälkeen 2.1.2018 yhtiön talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin KTM Tero Lehtonen.

Yhtiön organisaatiorakenne on virtaviivainen ja konsernitoiminnot on pidetty tehokkaina. Konsernin tehtaat Virossa ja Intiassa toimivat tulosyksikköinä, jotka vastaavat varsinaisen tilaus-toimitusprosessin lisäksi myös tarjoustoiminnasta ja hinnoittelusta konsernin ohjeiden mukaan. Konsernin taloushallinto, hankinta, myynti, IT ja viestintä koordinoidaan keskitetysti.

Varsinainen yhtiökokous 2017
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2017 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 27 osakkeenomistajaa ja 53,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden voitto, 464 201,93 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen voimassaoleva valtuutus
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 18.4.2017 hallituksen päättämään enintään 436 516 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.

Yhtiön hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta. Valtuutus on voimassa 18.4.2018 saakka.

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2017 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Carl-Gustaf von Troil ja uusina jäseninä Per Kristiansson, Vesa Mäkelä ja Johan Ålander.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Olle Hulteberg 18.4.2017 saakka ja sen jälkeen Johan Ålander.

Hallitus kokoontui yhteensä 16 kertaa vuonna 2017 ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 92,6.

Yhtiön tilintarkastajana toimi edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Bengt Nyholm, KHT.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia, joka on tullut voimaan 1.1.2016 ja on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiö julkaisee arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä viikolla 12/2018 erillisenä dokumenttina, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 4 365 168 (31.12.2016: 4 365 168).

Osakkeen kurssi vaihteli tilikauden aikana 7,20 ja 5,25 euron välillä (8,65 ja 4,95 euron välillä). Vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 6,19 euroa (5,46). Yhtiön markkina-arvo 31.12.2017 oli 27,0 miljoonaa euroa (23,8 milj. euroa). Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 2 489 osakasta (2 861). Osakkeista 36,0 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (38,2 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Tilikauden 2017 päättyessä Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 40 604 osaketta eli 0,9 % osakekannasta.

 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2017

 

Osakkeita, kpl

 

Omistus-
osuus, %

Nordea Bank AB (publ.) Suomen sivuliike (hallintarekisteröity) 633 422 14,51
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Helsingin sivukonttori (hallintarekisteröity) 632 575 14,49
Oy Etra Invest Ab 538 000 12,32
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 332 308 7,61
Danske Bank Oyj 288 413 6,61
Nordea henkivakuutus Suomi Oy (hallintarekisteröity) 210 000 4,81
Mandatum Life Unit-Linked 150 266 3,44
Laurila Kalevi Henrik 94 419 2,16
Penan Raudoitus Oy 76 762 1,76
Onvest Oy 66 047 1,51
10 suurinta yhteensä 3 022 212 69,23

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset
Yhtiöllä ei ollut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisia ilmoituksia tilikaudella.

Yritysvastuu
Incap raportoi ei-taloudelliset tietonsa osana hallituksen toimintakertomusta ja vuosikertomusta. Yhtiön tärkeimmät yritysvastuun osa-alueet ovat sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja sidosryhmävastuu.

Yritysvastuu merkitsee Incapissa kestävän kehityksen periaatteiden huomioon ottamista yhtiön toiminnassa. Incap harjoittaa ja kehittää liiketoimintaansa siten, että toiminnan tuottavuus ja kilpailukyky paranevat tasapainossa yhtiön sidosryhmien ja ympäristön vaatimusten kanssa. Henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin mittareina käytetään muun muassa koulutukseen käytettyjen tuntien ja tapaturmien määrää. Ympäristömittareista yhtiö seuraa energiankulutusta, jätteen määrää ja kierrätystä. Intian tehdas edistää lasten koulunkäyntiä myöntämällä vuosittain taloudellista tukea paikalliselle koululle. Viron tehdas on saanut tunnustuksen yhtiön lapsi- ja perhemyönteisyydestä.

Yhtiön asiakkaiden antamalla palautteella on iso painoarvo toiminnan ja palvelujen kehittämisessä. Incap tukee asiakkaitaan tuoteturvallisuuden parantamisessa muun muassa kiinnittämällä uusien tuotteiden tuotantoon viennin yhteydessä huomiota tuotteiden riskittömyyteen. Valmistuksen yhteydessä tehtävällä laadunvarmistuksella ja testauksella estetään virheellisten tuotteiden pääsy markkinoille.

Incap seuraa omien tavarantoimittajiensa ja palveluntuottajiensa toimintaa ja tekee säännöllisiä toimittaja-arviointeja, joissa laadun ja toimitusvarmuuden ohella kiinnitetään huomiota myös toimittajien yritysvastuuseen. Incap tunnistaa oman vastuunsa toimitusketjun osana ja pyrkii edistämään kaikkien yhteistyökumppaneidensa menestystä.

Incap noudattaa toimintamaidensa lainsäädäntöä ja toimii vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. Yhtiö kunnioittaa ja noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ihmisten, lasten ja työntekijöiden oikeuksista, ja yhtiön henkilöstöpolitiikka perustuu sukupuolten, kansallisuuksien ja etnisten ryhmien väliseen tasa-arvoon. Henkilöstön hyvinvointia edistetään kehittämällä työturvallisuutta ja tukemalla työkykyä ylläpitävää toimintaa. Henkilöstön osaamista kehitetään tavoitteellisella koulutuksella, ja työmotivaation edistämiseen kiinnitetään huomiota muun muassa esimieskoulutuksessa.
Yhtiön yleishyödyllinen tuki ohjataan lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviin kohteisiin.

Incap sitoutuu laatu- ja ympäristöpolitiikkansa mukaisesti suojelemaan ja säilyttämään ympäristöä ehkäisemällä saastumista sekä vähentämällä luonnonvarojen ja materiaalien kulutusta. Tuotannossa pyritään minimoimaan raaka-ainehukkaa ja valmistuksessa käytetään sellaisia menetelmiä ja materiaaleja, joista on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.

Incapin tavoitteena on hyvä tuloskehitys, joka tukee myös yritysvastuun periaatteiden toteuttamista. Taloudellinen menestys varmistaa toiminnan ja työolojen jatkuvan kehittämisen sekä turvaa työpaikkojen säilymisen. Yhtiö pyrkii tuottamaan omistajien sijoittamalle pääomalle mahdollisimman hyvän tuoton ja turvaamaan yrityksen arvon vakaan kasvun.

Riskienhallinta
Incap Oyj:n hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Yhtiön riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi yhtiö on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Yhtiön rahoitustilanne on hyvä eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys muodosta riskiä.

Konsernin sisäisten transaktioiden määrittelyssä otetaan huomioon todellinen arvontuotto ja ns. markkinaehtoperiaate. Intian kumulatiivisten tappioiden tultua katetuiksi vuoden 2015 jälkipuoliskolla on Intian tytäryhtiön tuottoja mahdollista kotiuttaa myös osingonjaon kautta.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksessä 2017 tehtyjen arvostuslaskelmien perusteella osakkeiden arvon laskuun ei ole tarvetta. Yhtiön arvion perusteella Viron tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy kuitenkin riskiä johtuen tytäryhtiön tappiollisesta historiallisesta kehityksestä. Intian tytäryhtiön arvostukseen ei liity vastaavaa riskiä.

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Asiakkaiden kysyntään ja maksukykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan asiakaskohtaisesti. Yhtiön johto pitää asiakkuuksien hallintaa erityisen tärkeänä ja panostaa siihen voimakkaasti.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Vuoden 2017 liikevaihdosta neljän suurimman asiakkaan osuus oli noin 86 %.

Yhtiön toimiala, elektroniikan sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Yhtiö on onnistunut tehostamaan toimintaansa ja alentamaan kustannuksiaan merkittävästi. Lisäksi yhtiön tuotanto sijaitsee maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso ovat kilpailukykyisiä.

Yhtiön merkittävin valuuttakurssiriski liittyy Intian tytäryhtiöön. Merkittävä osa konsernin toiminnasta on Intiassa ja Intian rupian kurssivaihtelu euroa vastaan saattaa vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon ja toiminnan tulokseen.

Yhtiön Intian tytäryhtiössä on tehty vuonna 2016 verotarkastus, jonka tuloksena verottaja ei hyväksy aktivoiduista asiakassopimuksista tilikausien 2008/2009-2012/2013 aikana tehtyjä poistoja ja tilikauden 2011/2012 siirtohinnoittelun kuluja. Arvioitu vaikutus mahdollisine korkoineen on enintään 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tekemä valitus on edelleen veroviranomaisten käsiteltävänä. Yhtiö esittää verovelan taseen ulkopuolisissa vastuissa.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yhtiö kertoi marraskuussa 2017 julkaistussa liiketoimintakatsauksessa havainneensa poikkeaman Viron tehtaan varastoarvossa. Tilikauden päättymisen jälkeen 24.1.2018 yhtiö täsmensi, että yhtiö tekee uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvän jaksotusvirheen vuoksi noin 0,6 miljoonan euron alaskirjauksen vuoden 2016 varastoarvoon. Tästä syystä yhtiö on oikaissut vuoden 2016 tilinpäätöstä, jolloin konsernin liikevoitto (EBIT) vuonna 2016 on 3,8 miljoonaa euroa aiemmin raportoidun 4,4 miljoonan euron sijasta ja tilikauden voitto 2,1 miljoonaa euroa aiemman 2,7 miljoonan euron sijasta.

Strategia ja tavoitteet
Hyvä tuloskehitys on mahdollistanut yhtiön toiminnan voimakkaan kehittämisen, jolla varmistetaan tuleva kasvu. Yhtiön tehokas toimintamalli mahdollistaa nopean päätöksenteon ja operatiivisen joustavuuden. Vuonna 2018 yhtiön tavoitteena on kasvattaa liiketoiminnan volyymia orgaanisesti ja hakea samalla mahdollisuuksia laajentaa toimintaa myös yritysostoin.

Näkymät vuodelle 2018
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Vaikka maailmantalouden näkymät ovat hyvät, asiakkaiden tarkkaa kysynnän ja kilpailutilanteen kehitystä on vaikea ennakoida. Useat yhtiön asiakkaat arvioivat oman kysyntänsä kuitenkin kasvavan vuonna 2018.

Uuden tuotantolaajennuksen käyttöönotto Intiassa ja tuotantoa tehostavat investoinnit Virossa parantavat mahdollisuuksia kasvattaa liikevaihtoa edelleen.

Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2018 ovat samalla tasolla tai hieman suurempia kuin vuonna 2017 olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön tilikauden voitto on 888 818,01 euroa. Hallitus ehdottaa 17.4.2018 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan. Johtuen vuonna 2016 toteutetusta osakepääoman alentamisesta yhtiön osingonjaossa on rajoituksia vuoteen 2019 saakka.

Varsinainen yhtiökokous 2018
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 17.4.2018 alkaen klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 20.3.2018.

Tilinpäätöksen 2017 julkaisu
Incap-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017, julkaistaan viikolla 12/2018 yhtiön kotisivuilla www.incapcorp.com.

Yhtiön raportointi vuonna 2018
Incap julkaisee IAS 34:n mukaan laaditun osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2018 keskiviikkona 15.8.2018 sekä liiketoimintakatsaukset tammi-maaliskuulta keskiviikkona 9.5.2018 ja tammi-syyskuulta keskiviikkona 7.11.2018.

Helsingissä 13.2.2018

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Vesa Mäkelä, toimitusjohtaja, puh. 040 835 4495

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 570 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Liite 1                             
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-12/
2017
Muutos, % 1-12/
2016 *)
7-12/
2017
7-12/
2016
LIIKEVAIHTO 48 543 26 % 38 626 24 764 20 754
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 463 -1 196 % -42 -106 -352
Liiketoiminnan muut tuotot 268 9 % 246 153 219
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 36 896 29 % 28 519 18 480 15 564
Henkilöstökulut 4 070 15 % 3 531 2 088 1 782
Poistot ja arvonalentumiset 443 20 % 369 235 199
Liiketoiminnan muut kulut 3 336 26 % 2 643 1 729 1 509
LIIKEVOITTO/TAPPIO 4 529 20 % 3 768 2 278 1 566
Rahoitustuotot ja -kulut -529 -4 % -553 -273 -294
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 4 000 24 % 3 215 2 005 1 273
Tuloverot -884 -19 % -1 091 -438 -414
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 3 116 47 % 2 124 1 566 859
Osakekohtainen tulos, euroa 0,71 47 % 0,49 0,36 0,20
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-12/
2017
Muutos, % 1-12/
2016
7-12/
2017
7-12/
2016
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -632 -499 % 158 -319 407
Muut laajan tuloksen erät netto -632 -499 % 158 -319 407
KOKONAISTULOS 2 484 9 % 2 282 1 247 1 265
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 484 9 % 2 282 1 247 1 265
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0


        *) Vuoden 2016 varastossa havaittiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä
jaksotusvirhe, josta johtuen vuoden 2016 varastoarvoon ja omaan pääomaan tehtiin 617 757 euron
alaskirjaus.

Liite 2     
KONSERNITASE (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.12.2017 Muutos, % 31.12.2016 *)
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 980 3 % 2 883
Liikearvo 914 -3 % 944
Muut aineettomat hyödykkeet 18 -55 % 40
Muut rahoitusvarat 4 -34 % 6
Muut saamiset 1 146  33 % 863
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 5 062 7 % 4 736
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 7 721 36 % 5 662
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 135 10 % 8 320
Rahavarat 2 862 22 % 2 347
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 19 718 21 % 16 329
VARAT YHTEENSÄ 24 780 18 % 21 065
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 1 000 0 % 1 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 028 0 % 11 028
Muuntoero -1 147 -123 % -515
Kertyneet voittovarat -467 -87 % -3 584
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 414 31 % 7 929
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset ja korottomat velat 2 311 -38 % 3 752
PITKÄAIKAISET VELAT 2 311 -38 % 3 752
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 7 140 38 % 5 161
Lyhytaikaiset korolliset velat 4 915 16 % 4 223
LYHYTAIKAISET VELAT 12 055 29 % 9 383
VELAT YHTEENSÄ 14 366 9 % 13 136
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 24 780 18 % 21 065

*) Vuoden 2016 varastossa havaittiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä
jaksotusvirhe, josta johtuen vuoden 2016 varastoarvoon ja omaan pääomaan tehtiin 617 757 euron
alaskirjaus.
 
Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

 

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)

1-12/2017 1-12/2016
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 4 529 3 768
Oikaisut liikevoittoon 492 508
Käyttöpääoman muutos -1 796 -1 157
Maksetut korot -409 -512
Saadut korot 5 6
Maksetut verot ja veronpalautukset -899 -1 486
Liiketoiminnan rahavirta 1 921 1 126
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -674 -982
Investointien rahavirta -674 -982
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 1 397 4 712
Lainojen takaisinmaksut -1 854 -4 612
Rahoituksen rahavirta -457 100
Rahavarojen muutos 790 245
Rahavarat tilikauden alussa 2 347 2 068
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -275 35
Rahavarat tilikauden lopussa 2 862 2 347

Liite 4
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto Muunto-erot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017

1 000 0 11 028 -515 -3 584 7 929
Tilikauden tulos 3 116 3 116
Muuntoerot -632 -632
Liiketoimet omistajien kanssa
Muut muutokset 0
 

Oma pääoma 31.12.2017

1 000 0 11 028 -1 147 -467 10 414

Oma pääoma 1.1.2016

20 487 44 19 464 -673 -33 675 5 647
Tilikauden tulos 2 742 2 742
Muuntoerot 158 158
Liiketoimet omistajien kanssa
Muut muutokset 1) -19 487 -44 -8 436 27 967 0
Oikaisu vuoden 2016 omaan pääomaan 2) -618 -618

Oikaistu oma pääoma 31.12.2016

1 000 0 11 028 -515 -3 584 7 929

 1)31.12.2015 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneet tappiot katettiin alentamalla vapaan oman pääoman rahastoa,
alentamalla ylikurssirahastoa ja alentamalla osakepääomaa.
2)Vuoden 2016 varastoarvossa havaittiin uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä jaksotusvirhe, josta johtuen
vuoden 2016 varastoarvoon ja omaan pääomaan tehtiin 617 757 euron alaskirjaus.

Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS),
JATKUVAT TOIMINNOT

(tilintarkastamaton) 31.12.2017 31.12.2016
Liikevaihto, milj. euroa 48,5 38,6
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 4,5 3,8
   % liikevaihdosta 9,3 9,8
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 4,0 3,2
   % liikevaihdosta 8,2 9,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 28,3 26,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % 34,0 31,3
Omavaraisuusaste, % 42,0 37,6
Net gearing, % 41,9 71,0
Nettovelka, milj. euroa 2,4 2,5
Korollinen nettovelka, milj. euroa 4,4 5,6
Quick ratio 1,0 1,1
Current ratio 1,6 1,7
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
  keskimäärin tilikauden aikana
4 365 168 4 365 168
Tulos/osake (EPS), euroa 0,71 0,49
Oma pääoma/osake, euroa 2,39 1,82
Osinko/osake, euroa 0 0
Osinko tuloksesta, % 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 8,7 11,2
Osakkeen kurssikehitys
  Tilikauden alin kurssi, euroa 5,25 4,95
  Tilikauden ylin kurssi, euroa 7,20 8,65
  Tilikauden keskikurssi, euroa 5,93 6,43
  Tilikauden päätöskurssi, euroa 6,19 5,46
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 27,0 23,8
Osakkeiden vaihto, kpl 2 009 629 40 565 856
Osakkeiden vaihto, % 46,0 929,0
Investoinnit, milj. euroa 0,7 1,0
   % liikevaihdosta 1,4 2,5
Henkilöstö keskimäärin 535 511
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset 14,7 14,6
Taseen ulkopuoliset vastuut 2,1 3,0

Liite 6                                                                 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT PUOLIVUOSITTAIN (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

1-12/
2017
1-12/
2016
7-12/
2017
7-12/
2016
1-6/
2017
1-6/
2016
Liikevaihto, milj. euroa 48,5 38,6 24,8 20,8 23,8 17,9
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 4,5 3,8 2,3 1,6 2,3 2,2
  % liikevaihdosta 9,3 9,8 8,3 7,5 9,5 12,3
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 4,0 3,2 2,0 1,3 2,0 1,9
  % liikevaihdosta 8,2 8,3 7,6 6,1 8,4 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 28,3 26,0 29,8 15,6 27,0 32,9
Oman pääoman tuotto (ROE), % 34,0 31,3 28,6 23,5 33,8 41,1
Omavaraisuusaste, % 42,0 37,6 42,0 37,6 37,9 35,0
Net gearing, % 41,9 71,0 41,9 71,0 38,7 87,0
Nettovelka, milj. euroa 2,4 2,5 2,4 2,1 3,4 3,6
Korollinen nettovelka, milj. euroa 4,4 5,6 4,4 5,7 3,8 5,8
Osakeantioikaistu osakkeiden
  lukumäärä keskimäärin tilikauden
  aikana
4 365 168 4 365 168 4 365 168 4 365 168 4 365 168 4 365 168
Tulos/osake (EPS), euroa 0,71 0,49 0,36 0,20 0,36 0,29
Oma pääoma/osake, euroa 2,39 1,82 2,39 1,82 2,24 1,53
Investoinnit, milj. euroa 0,7 1,0 0,0 0,4 0,7 0,6
  % liikevaihdosta 1,4 2,5 0,0 1,8 3,0 3,4
Henkilöstö keskimäärin 535 511 513 525 513 498

Liite 7
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, % 100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Net gearing, % 100 x nettovelka
oma pääoma
Nettovelka korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin tilinpäätöstiedote 13.2.2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire