Incap Oyj            Tilinpäätöstiedote                21.2.2017 klo 8.30 (EET)

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2016 (TILINTARKASTAMATON)

Incap-konsernin vuoden 2016 liikevaihto kasvoi 26 % ja liikevoitto 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. Intian tehtaan laajennustyöt valmistuivat aikataulun mukaisesti.

Avainluvut tammi-joulukuussa 2016

  • Konsernin liikevaihto oli 38,6 miljoonaa euroa eli 26 % enemmän kuin edeltävänä vuonna (2015: 30,6 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 4,4 miljoonaa euroa eli 19 % enemmän kuin vuonna 2015 (3,7 milj. euroa).
  • Tilikauden tulos oli 2,7 miljoonaa euroa eli 36 % enemmän kuin vuonna 2015 (2,0 milj. euroa).
  • Vuonna 2016 toteutetun osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön osingonjaossa on rajoituksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
  • Yhtiö arvioi, että vuonna 2017 konsernin liikevaihto on suurempi ja liikevoitto (EBIT) hieman suurempi kuin vuonna 2016.

Avainluvut heinä-joulukuussa 2016

  • Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 20,8 miljoonaa euroa eli 20 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2015: 17,3 milj. euroa) ja 16 % enemmän kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1-6/2016: 17,9 milj. euroa).
  • Toisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 2,2 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2015: 2,2 milj. euroa) ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla (1-6/2016: 2,2 milj. euroa).

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Tiedotteen vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Ville Vuori:
"Incapin liiketoiminnan kehitys jatkui vahvana edellisen vuoden strategisen muutoksen ja kasvuloikan jälkeen. Toimintamallimme on nyt vakiintunut ja tarjoaa lujan perustan toiminnan laajentamiselle edelleen.

Tilikaudella 2016 yhtiön tavoitteena oli hankkia uusia asiakkuuksia ja uusia tuotteita tuotantoon varmistaen samalla, että toiminnallinen tehokkuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla. Tässä olemme onnistuneet. Tehtaamme Virossa ja Intiassa ovat kehittäneet tuotantokapasiteettiaan ja tehostaneet myyntitoimintaansa. Intian laajennuksen rakennustyöt valmistuivat aikataulun mukaisesti ja olemme valmiit ottamaan uusia tuotteita tuotantoon. Asiakkaiden kasvanut kiinnostus enteilee hyvän kehityksen jatkuvan.

Uuden toimintamallin ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti asiakkaiden tarpeiden muutoksiin, mikä parantaa asemaamme jatkuvasti muuttuvissa markkinatilanteissa.

Liikevaihtomme kasvoi edellisestä vuodesta 26 % ja kannattavuuskin parani liikevoittotasolla 19 %. Omavaraisuusaste jatkoi paranemistaan ja oli vuoden lopussa lähes 40 %. Erittäin hintasensitiivinen markkina ja elektroniikan sopimusvalmistuksen yleisesti maltillinen kannattavuustaso muodostavat haasteen liikevoittotason säilyttämiselle. Jatkoimme kuitenkin tiukkaa kustannustason hallintaa emmekä antaneet otteemme lipsua myötätuulessakaan.

Julkisten tietojen mukaan Intian talous kasvaa vuosittain yli 7 % ja on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava talous. Intian hallitus on käynnistänyt hankkeita kuten "Make in India" -ohjelman edistämään Intian nousua muun muassa elektroniikkatuotannon sijaintipaikkana. Meillä on hyvät mahdollisuudet ja vakiintunut asema tällä kasvavalla markkina-alueella. Lisäksi uskomme, että virtaviivaisen ja tehokkaan toimintamallimme ansiosta voimme voittaa projekteja myös erittäin kilpailuilla elektroniikkamarkkinoilla Euroopassa.

Tavoitteemme on jatkaa orgaanista kasvua hyvään tahtiin ja pitää samalla kannattavuus viiteryhmämme parhaimpien joukossa. Yhtiön liiketoimintamalli ja vahvistunut taloudellinen asema antavat mahdollisuuden tarkastella myös yritysjärjestelyjä toiminnan laajentamisen keinona."

Toimintaympäristö vuonna 2016
Incap-konsernin toimintaympäristö pysyi haastavana, sillä kilpailu sopimusvalmistajien välillä oli kireää. Talouden epävarmat näkymät Euroopassa ja Aasiassa vaikuttivat asiakkaiden liiketoimintaan. Yleinen kustannustaso Incapin toimintamaissa pysyi vakaana. Komponenttien ja raaka-aineiden hinnat kehittyivät maltillisesti.

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos heinä-joulukuussa 2016
Toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 20,8 miljoonaa euroa eli 20 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (7-12/2015: 17,3 milj. euroa) ja 16 % suurempi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla (1-6/2016: 17,9 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna sekä Virossa että Intiassa. Viron tehtaan myönteinen kehitys vahvistui vuoden loppua kohden sekä liikevaihdon että tuloksen osalta.

Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 2,2 miljoonaa euroa eli samalla tasolla sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon (7-12/2015: 2,2 milj. euroa) että vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna (1-6/2016: 2,2 milj. euroa). Toisen vuosipuoliskon katsauskauden tulos oli 1,5 miljoonaa euroa kun se viime vuoden vastaavalla jaksolla oli 1,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,3 miljoonaa euroa.

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos vuonna 2016
Tilikauden liikevaihto oli 38,6 miljoonaa euroa eli 26 % enemmän kuin vuonna 2015 (1-12/2015: 30,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui sekä nykyasiakkaiden kysynnän kasvusta että uusien asiakkaiden tuotannosta. Intian rupian heikentyminen euroon nähden alensi liikevaihtoa 1,2 miljoonalla eurolla vertailukauteen verrattuna.

Incap-konsernin kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Koko vuoden 2016 liikevoitto (EBIT) oli 4,4 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa) eli 11 % liikevaihdosta, mitä pidetään yhtiön toimialalla elektroniikan valmistuspalveluissa yleisesti korkeana tasona. Tilikauden 2016 tulosta heikensi Intian rupian heikentyminen euroon nähden 0,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön virtaviivaisen toimintamallin ansiosta yleiskustannukset pysyivät alhaisella tasolla varmistaen kannattavan toiminnan ja kilpailukyvyn säilymisen.

Henkilöstökulut tilikaudella olivat 3,5 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa). Kasvu johtui tuotantomäärien kasvusta ja oli selvästi maltillisempaa kuin liikevaihdon kasvu. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat hieman edellisestä vuodesta. Liiketoiminnan kasvun seurauksena vaihto-omaisuuden määrä kasvoi 5,2 miljoonasta eurosta 6,3 miljoonaan euroon tilikauden päättyessä.

Nettorahoituskulut olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Poistot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Tilikauden tulos oli 2,7 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,52 euroa).


VERTAILU TILIKAUSITTAIN

(1 000 euroa)
1-12/2016 1-12/2015
Liikevaihto 38 626 30 566
Liikevoitto/tappio (EBIT) 4 386 3 692
Tilikauden tulos 2 742 2 012
Osakekohtainen tulos, euroa*) 0,63 0,52

*) Osakkeiden lukumäärää pienennettiin tilikaudella varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti siten, että entistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Käytännössä katsauskauden osakemäärä on jaettu 50:llä. Vertailukaudet on oikaistu vastaavalla tavalla.

VERTAILU PUOLIVUOSITTAIN
(1 000 euroa)

1-6/2016 7-12/2016 1-6/2015 7-12/2015
Liikevaihto 17 872 20 754 13 254 17 312
Liikevoitto/tappio (EBIT) 2 202 2 184 1 478 2 213
  Katsauskauden tulos 1 265 1 476 845 1 167
Osakekohtainen tulos, euroa 0,29 0,34 0,39 0,32

Investoinnit
Investointien määrä vuonna 2016 oli 1,0 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa) ja ne liittyivät lähinnä Intian tehtaan laajennuksen rakentamiseen.

Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin molemmissa tehtaissa on Bureau Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incap on parhaillaan siirtymässä laatustandardien vuoden 2015 versioihin. Incapin ympäristöjärjestelmä vastaa Intiassa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Nämä päivitetään 2015-versioihin vuoden 2017 aikana. Incapin Viron tehtaan ympäristöjärjestelmä vastaa ISO 14001:2015 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2015 -standardin mukainen. Lisäksi Kuressaaren tehtaalla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti, joka päivitetään 2015-versioon keväällä 2017.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2016 oli 21,7 miljoonaa euroa (18,1 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 8,5 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 9,8 miljoonaa euroa eli 983 % osakepääomasta (9,4 milj. euroa, 46 %). Konsernin omavaraisuusaste parani yli kahdeksalla prosenttiyksiköllä ja oli 39,4 % (31,2 %).

Emoyhtiön osakepääoman alentamisesta ja varojen siirtämisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon päätettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2016, jolloin yhtiön 20 486 769,50 euron osakepääomaa päätettiin alentaa 19 486 769,50 eurolla tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 31.12.2015 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneet tappiot katettiin alentamalla yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoa 16 804 218,62 eurolla, ylikurssirahastoa 44 316,59 eurolla ja osakepääomaa 11 118 952,29 eurolla. Tappioiden kattamisen jälkeen yhtiön osakepääomaa alennettiin edelleen 8 367 817,21 eurolla siten, että varat siirrettiin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Yhtiön uusi osakepääoma on alentamisen jälkeen 1 000 000 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on 8 367 817,21 euroa. Alennettu osakepääoma merkittiin kaupparekisteriin 31.8.2016.

Vieras pääoma kasvoi hieman edellisestä vuodesta 13,1 miljoonaan euroon (12,5 milj. euroa), josta korollista oli 8,0 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa). Nettovelat säilyivät edellisen vuoden tasolla ja olivat 5,6 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa). Net gearing parani ja oli 66 % (98 %).

Konserni järjesteli huhtikuussa 2016 kotimaan korollisia velkoja. Järjestelyjen tuloksena konsernin lainojen kulut pienenivät ja hallinnointi yksinkertaistui. Uusien lainojen kovenantteina on mm. omavaraisuusaste sekä konsernin korollinen velka suhteessa EBITDA:han, ja niiden toteutumista seurataan puolivuosittain. Kovenanttien tarkasteluhetkellä 31.12.2016 korollisten velkojen ja EBITDA:n suhteen tavoitetaso oli alle 2,5 ja omavaraisuusasteen 25,0 %. Yhtiö täytti nämä kovenanttiehdot, sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut tunnusluku korolliset velat/EBITDA oli 1,7 ja omavaraisuusaste 39,4 %.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 3,8 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa) ja lyhytaikaiset korolliset velat olivat 4,2 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa). Korollisista veloista 2,4 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön (2,7 milj. euroa). Muita velkoja ovat 3,4 miljoonaa euroa suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja limiittejä sekä 2,2 miljoonaa euroa Virossa käytettyä factoringrahoitusta.

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.

LAINOJEN LYHENNYKSET JA KOROT *)
(1 000 euroa)

31.12.2016 yhteensä 31.12.2015 yhteensä
Alle 6 kk 3 895 4 197
6-12  kk 479 383
1-5 vuotta 3 792 3 402
Yhteensä 8 165 7 981

*) Taulukko ei sisällä Intian tytäryhtiön eläkevelkaa, joka oli 0,3 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).

Konsernin kassatilanne tilikaudella oli hyvä. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 1,1 (1,1) ja current ratio 1,8 (1,8).

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Konsernin rahavarat 31.12.2016 olivat 2,3 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,2 miljoonaa euroa lisäystä (0,2 milj. euroa lisäystä).

Konsernin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".

Henkilöstö

Vuoden 2016 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 514 henkilöä (468). Henkilöstöstä 85 % työskenteli Intiassa (87 %), 14 % Virossa (13 %) ja 0,4 % Suomessa (0,4 %). Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 106 (96) ja miehiä 408 (372). Vakinaisessa työsuhteessa oli 205 (192) ja määräaikaisessa 309 (275) henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa 1 (1). Henkilöstön keski-ikä oli 31 vuotta (29).

Yhtiön johto ja organisaatio
Incap-konsernin toimitusjohtajana toimi insinööri, eMBA Ville Vuori (s. 1973). Tilikauden päättyessä konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Ville Vuoren lisäksi Intian toimintojen johtaja Murthy Munipalli sekä Viron toimintojen johtaja Otto Pukk.

Yhtiön organisaatiorakenne on virtaviivainen. Toiminnan laajentuessa yhtiö luopui ulkoistetuista talousjohdon palveluista ja nimitti Elina Liippolan konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2017 alkaen. Konsernin talousosaston toiminnot on edelleen ulkoistettu Tilistar Oy:lle. Konsernin tehtaat Virossa ja Intiassa toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä, jotka vastaavat varsinaisen tilaus-toimitusprosessin lisäksi myös tarjoustoiminnasta ja hinnoittelusta.

Varsinainen yhtiökokous 2016
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2016 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 20 osakkeenomistajaa ja 52,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 772 720,93 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 20 486 769,50 euron osakepääomaa 19 486 769,50 eurolla tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Edellisten tilikausien aikana kertyneet tappiot katettiin alentamalla yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoa 16 804 218,62 eurolla, ylikurssirahastoa 44 316,59 eurolla ja osakepääomaa 11 118 952,29 eurolla. Tappioiden kattamisen jälkeen osakepääomaa alennettiin edelleen 8 367 817,21 eurolla siirtämällä varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 1 000 000 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 367 817,21 euroa. Emoyhtiön oma pääoma ylittää näin ollen Osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä määritellyn rajan. Tappioiden kattaminen selkiytti emoyhtiön taserakennetta ja vahvisti yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Järjestely edellytti Osakeyhtiölain mukaista velkojiensuojamenettelyä. Osakepääoman alentaminen vietiin kaupparekisteriin 31.8.2016.

Varsinainen yhtiökokous päätti myös vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää uusia osakkeita luovuttaen ja omia osakkeita lunastaen siten, että toimenpiteiden jälkeen kutakin yhtiön nykyistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Järjestely toteutettiin pian yhtiökokouksen jälkeen 8.4.2016. Osakkeiden lukumäärän vähentämisen tarkoituksena oli parantaa osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä ja hinnanmuodostuksen luotettavuutta. Yhtiön osakekohtaiset tunnusluvut raportointikaudelta ja muilta esitetyiltä tilikausilta on esitetty oikaistuina tässä tilinpäätöstiedotteessa.

Hallituksen voimassaoleva valtuutus
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 6.4.2016 hallituksen päättämään enintään 440 000 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että uusia osakkeita voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Valtuutuksen enimmäismäärä toteutuessaan edustaisi 9,5 %:ia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Yhtiön hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta. Valtuutus on voimassa 6.4.2017 saakka.

Hallitus ja tilintarkastaja
Incap Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimi Olle Hulteberg. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2016 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Fredrik Berghel, Olle Hulteberg, Susanna Miekk-oja, Rainer Toiminen ja Carl-Gustaf von Troil.

Hallitus kokoontui yhteensä 15 kertaa vuonna 2016 ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 90,7.

Yhtiön tilintarkastajana toimi edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Bengt Nyholm, KHT.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia, joka on tullut voimaan 1.1.2016 ja on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiö julkaisee arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä viikolla 12/2017 erillisenä dokumenttina, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 4 365 168 (31.12.2015: 218 228 070).

Osakkeiden lukumäärää vähennettiin yhtiökokouksen päätöksellä uusia osakkeita luovuttaen ja omia osakkeita lunastaen siten, että osakkeiden lukumäärän vähentämistä koskevien toimien tultua tehdyiksi kutakin yhtiön nykyistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Järjestelyn lopputuloksena yhtiön osakkeiden lukumäärä aleni 218 228 070 osakkeesta 4 365 168 osakkeeseen. Osakkeiden uusi kokonaismäärä rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.4.2016 ja kaupankäynti osakkeiden muuttuneella lukumäärällä alkoi Nasdaq Helsingissä 11.4.2016.

Osakkeen kurssi vaihteli tilikauden aikana 8,65 ja 4,95 euron välillä (0,03 ja 0,20 euron välillä). Vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 5,46 euroa (0,16). Yhtiön markkina-arvo 31.12.2016 oli 23,8 miljoonaa euroa (34,3 milj. euroa). Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 2 861 osakasta (2 806). Osakkeista 38,2 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (41,9 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2016

Osakkeita, kpl

Omistus-
osuus, %

Nordea Bank AB (publ.) Suomen sivuliike (hallintarekisteröity) 1 306 545 29,9
Oy Etra Invest Ab 538 000 12,3
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 332 308 7,6
Danske Bank Oyj 326 192 7,5
Laurila Kalevi Henrik 89 419 2,0
Penan Raudoitus Oy 76 762 1,8
Wiik Kenneth Matias 70 843 1,6
Onvest Oy 66 047 1,5
Suonpää Altti Allan 58 100 1,3
Oy Kontino Invest Ab 56 440 1,3
10 suurinta yhteensä 2 920 656 66,9

Tilikauden 2016 päättyessä Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 1 289 737 osaketta eli 29,5 % osakekannasta.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset

Yhtiöllä ei ollut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisia ilmoituksia tilikaudella.

Riskienhallinta
Incap Oyj:n hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Yhtiön riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi yhtiö on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Parantuneen kannattavuuden seurauksena yhtiön rahoitustilanne on hyvä eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys muodosta merkittävää riskiä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tehdyn kassavirtaennusteen perusteella yhtiö arvio, että yhtiön käyttöpääoma vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita.

Konsernin sisäisten transaktioiden määrittelyssä otetaan huomioon todellinen arvontuotto ja ns. markkinaehtoperiaate. Intian kumulatiivisten tappioiden tultua katetuiksi vuoden 2015 jälkipuoliskolla on Intian tytäryhtiön tuottoja mahdollista kotiuttaa myös osingonjaon kautta.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksessä 2016 tehtyjen arvostuslaskelmien perusteella osakkeiden arvon laskuun ei ole tarvetta. Yhtiön arvion perusteella Viron tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy kuitenkin riskiä johtuen tytäryhtiön tappiollisesta historiallisesta kehityksestä. Intian tytäryhtiön arvostukseen ei liity vastaavaa riskiä.

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Vaikka liiketoimintaympäristön vuonna 2017 arvioidaan pysyvän haasteellisena, yleisen talouskehityksen ei ennusteta heikentävän asiakkaiden kysyntää ja maksukykyä. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkuuksien hallinta on erityisen tärkeää ja ylin johto panostaa tähän voimakkaasti.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Vuonna 2016 konsernissa oli kolme asiakasta, joiden liikevaihdon osuus ylitti 10 % koko konsernin liikevaihdosta. Näiden asiakkaiden yhteenlaskettu osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 73 %.

Yhtiön toimiala, elektroniikan sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Yhtiö on onnistunut tehostamaan toimintaansa ja alentamaan kustannuksiaan merkittävästi. Lisäksi yhtiön tuotanto sijaitsee maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso ovat kilpailukykyisiä.

Yhtiön merkittävin valuuttakurssiriski liittyy Intian tytäryhtiöön. Merkittävä osa konsernin toiminnasta on Intiassa ja Intian rupian kurssivaihtelu euroa vastaan saattaa vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon ja toiminnan tulokseen.

Yhtiön Intian tytäryhtiössä tehtiin tilikaudella verotarkastus. Sen tuloksena verottaja ei hyväksy aktivoiduista asiakassopimuksista tilikausien 2008/2009-2012/2013 aikana tehtyjä poistoja ja tilikauden 2011/2012 siirtohinnoittelun kuluja. Arvioitu verovaikutus mahdollisine korotuksineen on yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiö on tehnyt valitukset näistä verokysymyksistä ja esittää verovelan taseen ulkopuolisissa vastuissa.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yhtiöllä ei ole merkittäviä tilikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia.

Strategia ja tavoitteet
Yhtiön myönteinen tuloskehitys on mahdollistanut yhtiön toiminnan voimakkaan kehittämisen, jolla varmistetaan tuleva kasvu. Yhtiön toimintamalli on viritetty tehokkaaksi mahdollistaen nopean päätöksenteon ja operatiivisen joustavuuden. Vuonna 2017 yhtiön tavoitteena on kasvattaa liiketoiminnan volyymia edelleen ja luoda edellytykset toiminnan laajentamiselle myös yritysostoin.

Näkymät vuodelle 2017

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Maailmantalouden epävarmuuden jatkumisesta johtuen asiakkaiden kysynnän kehitystä on hyvin vaikea ennakoida. Useimmat yhtiön asiakkaista arvioivat oman kysyntänsä kuitenkin kasvavan vuonna 2017.

Incapin elektroniikkatuotannon valmistusmäärät Kuressaaren tehtaalla ovat kasvaneet tasaisesti ja hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan. Uuden tuotantolaajennuksen käyttöönotto Intiassa parantaa mahdollisuuksia kasvattaa liikevaihtoa edelleen.

Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2017 on suurempi kuin vuonna 2016 ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2017 on hieman suurempi kuin vuonna 2016 olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön tilikauden voitto on 464 201,93 euroa. Hallitus ehdottaa 18.4.2017 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

Johtuen varsinaisen yhtiökokouksen päättämästä osakepääoman alentamisesta yhtiön osingonjaossa on rajoituksia vuoteen 2019 saakka.

Varsinainen yhtiökokous 2017
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.4.2017 alkaen klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 21.3.2017.

Tilinpäätöksen 2016 julkaisu
Incap-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016, julkaistaan viikolla 12/2017 yhtiön kotisivuilla www.incapcorp.com.

Yhtiön raportointi vuonna 2017
Incap julkaisee IAS 34:n mukaan laaditun osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2017 keskiviikkona 23.8.2017 sekä liiketoimintakatsaukset tammi-maaliskuulta tiistaina 16.5.2017 ja tammi-syyskuulta tiistaina 14.11.2017.

Helsingissä 20.2.2017

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 520 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Liite 1                             
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) 1-12/
2016
Muutos, % 1-12/
2015
7-12/
2016
7-12/
2015
LIIKEVAIHTO 38 626 26 % 30 566 20 754 17 312
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 575 249 % 165 266 -30
Liiketoiminnan muut tuotot 246 582 % 36 219 8
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 28 519 35 % 21 147 15 564 11 973
Henkilöstökulut 3 531 12 % 3 154 1 782 1 550
Poistot ja arvonalentumiset 369 10 % 337 199 182
Liiketoiminnan muut kulut 2 643 8 % 2 437 1 509 1 371
LIIKEVOITTO/TAPPIO 4 386 19 % 3 692 2 184 2 213
Rahoitustuotot ja -kulut -553 18 % -470 -294 -276
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 3 833 19 % 3 222 1 890 1 938
Tuloverot -1 091 -10 % -1 210 -414 -771
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 742 36 % 2 012 1 476 1 167
Osakekohtainen tulos, euroa *) 0,63 21 % 0,52 0,34 0,32
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-12/
2016
Muutos, % 1-12/
2015
7-12/
2016
7-12/
2015
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 158 -26 % 215 407 -153
Muut laajan tuloksen erät netto 158 215 407 -153
KOKONAISTULOS 2 900 30 % 2 227 1 883 1 014
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 2 900 30 % 2 227 1 883 1 014
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0

*) Osakkeiden lukumäärää pienennettiin katsauskaudella varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti siten, että entistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Käytännössä katsauskauden osakemäärä on jaettu 50:llä. Vertailukaudet on oikaistu vastaavalla tavalla.

        Liite 2     
        KONSERNITASE (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.12.2016 Muutos, % 31.12.2015
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 883 29 % 2 230
Liikearvo 944 1 % 938
Muut aineettomat hyödykkeet 40 -34 % 61
Muut rahoitusvarat 6 -6 % 6
Muut saamiset 863 -2 % 878
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 4 736 15 % 4 113
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 6 280 21 % 5 172
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8 320 23 % 6 771
Rahavarat 2 347 14 % 2 068
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 16 947 21 % 14 011
VARAT YHTEENSÄ 21 683 20 % 18 124
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 1 000 -95 % 20 487
Ylikurssirahasto 0 -100 % 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 028 -43 % 19 464
Muuntoero -515 -24 % -673
Kertyneet voittovarat -2 966 -91 % -33 675
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 547 51 % 5 647
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset ja korottomat velat 3 752 -18 % 4 567
PITKÄAIKAISET VELAT 3 752 -18 % 4 567
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 5 161 12 % 4 607
Lyhytaikaiset korolliset velat 4 223 28 % 3 303
LYHYTAIKAISET VELAT 9 383 19 % 7 910
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 21 683 20 % 18 124

 
Liite 3
           KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-12/2016 1-12/2015
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 4 386 3 692
Oikaisut liikevoittoon 508 316
Käyttöpääoman muutos -1 775 -1 419
Maksetut korot -512 -918
Saadut korot 6 85
Maksetut verot ja veronpalautukset -1 486 -763
Liiketoiminnan rahavirta 1 126 992
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -982 -940
Luovutusvoitot osakkeista 0 268
Investointien rahavirta -982 -672
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 0 1 993
Lainojen nostot 4 712 2 996
Lainojen takaisinmaksut -4 612 -5 159
Rahoituksen rahavirta 100 -169
Rahavarojen muutos 245 151
Rahavarat tilikauden alussa 2 068 1 873
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 35 43
Rahavarat tilikauden lopussa 2 347 2 068

Liite 4
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016

20 487 44 19 464 -673 -33 675 5 647
Tilikauden tulos 2 742 2 742
Muuntoerot 158 158
Liiketoimet omistajien kanssa
Muut muutokset *) -19 487 -44 -8 436 27 967 0

Oma pääoma 31.12.2016

1 000 0 11 028 -515 -2 966 8 547

Oma pääoma 1.1.2015

20 487 44 17 471 -888 -35 687 1 427
Tilikauden tulos 2 012 2 012
Muuntoerot 215 215
Liiketoimet omistajien kanssa
Suunnattu osakeanti 2 182 2 182
Transaktiomenot omasta pääomasta -189 -189

Oma pääoma 31.12.2015

20 487 44 19 464 -673 -33 675 5 647

*) Yhtiökokous päätti 6.4.2016, että 31.12.2015 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneet tappiot katetaan alentamalla vapaan oman pääoman rahastoa 16 804 218,62 eurolla, alentamalla ylikurssirahastoa 44 316,59 eurolla ja alentamalla osakepääomaa 11 118 952,29 eurolla. Tappioiden kattamisen jälkeen osakepääomaa alennettiin edelleen 8 367 817,21 eurolla siten, että varat siirrettiin sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Liite 5 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS),
JATKUVAT TOIMINNOT

(tilintarkastamaton) 31.12.2016 31.12.2015
Liikevaihto, milj. euroa 38,6 30,6
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 4,4 3,7
  % liikevaihdosta 11,0 12,1
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 3,8 3,2
  % liikevaihdosta 10,0 10,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 29,6 26,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % 38,6 56,9
Omavaraisuusaste, % 39,4 31,2
Net gearing, % 65,8 98,3
Nettovelka, milj. euroa 5,6 5,6
Quick ratio 1,1 1,1
Current ratio 1,8 1,8
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
   keskimäärin tilikauden aikana
4 365 168 3 835 433
Tulos/osake (EPS), euroa 0,63 0,52
Oma pääoma/osake, euroa 1,96 1,29
Osinko/osake, euroa 0 0
Osinko tuloksesta, % 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 8,7 15,3
Osakkeen kurssikehitys
  Tilikauden alin kurssi, euroa 4,95 0,03
  Tilikauden ylin kurssi, euroa 8,65 0,20
  Tilikauden keskikurssi, euroa 6,43 0,12
  Tilikauden päätöskurssi, euroa 5,46 0,16
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 23,8 34,3
Osakkeiden vaihto, kpl 40 565 856 123 997 394
Osakkeiden vaihto, % 929 57
Investoinnit, milj. euroa 1,0 0,9
  % liikevaihdosta 2,5 3,0
Henkilöstö keskimäärin 511 425
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset 14,6 14,6
Taseen ulkopuoliset vastuut 3,0 1,4

Liite 6                                                                 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT PUOLIVUOSITTAIN (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

1-12/
2016
1-12/
2015
7-12/
2016
7-12/
2015
1-6/
2016
1-6/
2015
Liikevaihto, milj. euroa 38,6 30,6 20,8 17,3 17,9 13,3
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 4,4 3,7 2,2 2,2 2,2 1,5
   % liikevaihdosta 11,0 12,0 10,5 13,0 12,3 11,0
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 3,8 3,2 1,9 1,9 1,9 1,3
   % liikevaihdosta 10,0 11,0 9,1 11,0 10,9 10,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 29,6 26,0 24,0 22,8 32,9 19,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % 38,6 56,9 38,8 45,4 41,1 55,8
Omavaraisuusaste, % 39,4 31,2 39,4 31,2 35,0 26,3
Net gearing, % 65,8 98,3 65,8 98,3 87,0 100,4
Nettovelka, milj. euroa 5,6 5,6 5,7 5,6 5,8 4,7
Osakeantioikaistu osakkeiden
  lukumäärä keskimäärin tilikauden
  aikana
4 365 168 3 835 433 4 365 168 3 657 119 4 365 168 2 194 338
Tulos/osake (EPS), euroa 0,63 0,52 0,34 0,32 0,29 0,39
Oma pääoma/osake, euroa 1,96 1,29 1,96 0,03 1,53 1,06
Investoinnit, milj. euroa 1,0 0,9 0,4 0,2 0,6 0,7
   % liikevaihdosta 2,5 3,0 1,8 1,1 3,4 5,5
Henkilöstö keskimäärin 511 425 525 456 498 393

Liite 7
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, % 100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Net gearing, % 100 x nettovelka
oma pääoma
Nettovelka korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin tilinpäätöstiedote 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire