Incap Oyj        Pörssitiedote        25.2.2014 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2013 (TILINTARKASTAMATON)

Incap-konsernin liikevaihto aleni johtuen yleisestä heikosta markkinatilanteesta ja siitä, että yhtiön tuotannossa käytetyt materiaalit eivät sisältyneet liikevaihtolukuun. Laajan "Turnaround"-ohjelman toimenpiteet onnistuivat odotusten mukaisesti, mutta jotkin asiakkaat olivat jo päättäneet siirtää tuotteidensa valmistusta muille toimittajille. Laaja rahoitusjärjestely lujitti yhtiön taloudellista pohjaa.

Tammi-joulukuu 2013 lyhyesti:

 • konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 36,8 miljoonaa euroa eli noin 43 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (2012: 64,1 milj. euroa) 

 • konsernin koko vuoden liiketulos (EBIT) heikkeni edellisestä vuodesta ja oli -5,9 miljoonaa euroa (-0,7 milj. euroa) 

 • Intian yksikkö nousi liikevaihdolla mitattuna yhtiön suurimmaksi ja sen liiketulos oli hyvällä tasolla 

 • hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta 

 • yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2014 on merkittävästi alempi kuin vuonna 2013 ja että koko vuoden liiketulos (EBIT) on positiivinen.  

Loka-joulukuu 2013 lyhyesti:

 • vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 8,0 miljoonaa euroa eli edeltävän neljänneksen tasolla mutta kuitenkin selvästi vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (10-12/2012: 14,5 milj. euroa) 

 • liiketulos (EBIT) oli -3,7 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa) 

 • viimeisen neljänneksen tulokseen tehtiin 2,7 miljoonan euron kulukirjaukset, jotka liittyivät varaston ja luottotappioiden alaskirjauksiin sekä tilavuokrista ja henkilöstöjärjestelyistä tehtyihin varauksiin 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä ja vuonna 2013 julkaistuissa osavuosikatsauksissa. Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Fredrik Berghel:
"Vuosi 2013 oli Incapille käänteentekevä. Kesällä neuvoteltu laaja rahoituksen kokonaisratkaisu turvasi toimintamme jatkuvuuden. Liiketoimintamme varsinainen ydin, sopimusvalmistus, asetettiin toimintamme keskiöön. Organisaatiorakennetta virtaviivaistettiin niin, että tehtaat saivat enemmän vastuuta liiketoiminnasta ja kannattavuudesta samalla kun konsernitason toimintoja supistettiin olennaisimpiin tehtäviin.

Liikevaihtomme vuonna 2013 supistui edellisestä vuodesta selvästi. Osaltaan tähän vaikutti yleinen heikko markkinatilanne, mutta suurin merkitys oli omaan toimintaamme liittyvillä haasteilla. Jo pitkään heikkona jatkunut rahoitustilanteemme vaikeutti materiaalien saatavuutta ja sitä kautta myös toimituksia asiakkaille. Katkonainen materiaalivirta haittasi tuotannon ohjausta, mistä johtuen muuttuvia kuluja ei voitu sopeuttaa alentuneeseen liikevaihtoon riittävän tehokkaasti. Asiakastoimitusten turvaamiseksi asiakkaamme alkoivat ostaa tuotannossa tarvittavia materiaaleja, mikä osaltaan pienensi liikevaihdon kertymää.

Kun rahoituksessa oli saatu aikaan ratkaisu kesällä 2013, keskitimme voimamme perusasioihin eli asiakkaiden toimitusten varmistamiseen ja asiakassuhteiden säilyttämiseen. Lokakuussa aloitetun erityisen "Turnaround"-ohjelman avulla analysoimme ja tehostimme kaikkia toimintoja. Tuottavuus ja toimitusvarmuus kehittyivät myönteisesti ja muutkin ohjelman päätavoitteet saavutettiin. Joidenkin asiakkaiden näkökulmasta toimenpiteet tulivat kuitenkin liian myöhään ja he päättivät hankintastrategiansa mukaisesti siirtää tuotteidensa valmistuksen muille toimittajille.

Kannattavuuden parantaminen oli keskeinen tavoitteemme, johon keskityimme kaikilla tasoilla. Veimme läpi isoja rakenteellisia uudistuksia, joista merkittävin oli organisaation virtaviivaistaminen ja konsernitoimintojen supistaminen. Kulujen karsimiseksi neuvottelimme lisäksi uudelleen yhtiön palveluja koskevia ostosopimuksia. Vain osa näistä toimenpiteistä heijastui vuoden 2013 tulokseen, sillä niiden vaikutukset alkavat näkyä vähitellen. Koko vuoden liiketappiosta noin 2,7 miljoonaa euroa oli materiaalivaraston ja luottotappioiden alaskirjauksia sekä kertaluonteisia rakennemuutokseen liittyviä varauksia. Poikkeuksellisia kuluja aiheutui myös rahoitusratkaisuun liittyvistä järjestelyistä.

Olemme nyt päässeet pahimman yli ja pystymme rakentamaan Incapista jälleen parhaan valmistuskumppanin. Osakkeenomistajamme ja sijoittajat voivat luottaa siihen, että ponnistelemme jatkossakin kannattavuuden saavuttamiseksi ja varmistamiseksi. Odotamme "Turnaround"-ohjelman toimenpiteiden näkyvän tuloskehityksessä vuoden 2014 jälkipuoliskolla. Yleisesti voi todeta, että pystymme saavuttamaan positiivisen tuloksen vuonna 2014 jopa huomattavasti pienemmillä valmistusmäärillä kuin vuonna 2013. Lähitulevaisuudessa tehtävämme on asiakkaidemme luottamuksen palauttaminen ja vahvistaminen sekä liiketoiminnan kasvattaminen heidän kanssaan."

Toimintaympäristö vuonna 2013
Incap-konsernin toimintaympäristö oli haastava. Yleisen taloustilanteen edelleen jatkunut epävarmuus alensi kysyntää ja kilpailu supistuvilla markkinoilla oli kireää. Investointitoiminnan maailmanlaajuisesta taantumasta johtuen myös energiatehokkuustuotteiden kuten roottorikomponenttien ja inverttereiden kysyntä aleni selvästi.

Yleisessä kustannustasossa ei tapahtunut suuria muutoksia Incapin toimintamaissa. Globaalit komponenttimarkkinat vuonna 2013 olivat melko vakaat. Materiaalien hintoihin kohdistui jonkin verran paineita ja yleisesti ottaen hinnat alenivat hieman vuoden aikana. Materiaalien yleinen saatavuus oli hyvä, joskin joistakin komponenteista oli tilapäistä pulaa.

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2013
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 8,0 miljoonaa euroa eli noin 45 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla ja 2 % pienempi kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa 2013. Liikevaihdon supistuminen johtui suurimmaksi osaksi siitä, että useita tuotteita jäi kokonaan pois tuotannosta.

Viimeisen vuosineljänneksen liiketulos heikkeni selvästi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kehitykseen vaikutti liikevaihdon aleneminen sekä tulokseen tehdyt alaskirjaukset ja varaukset. "Turnaround"-ohjelman toimenpiteillä tuottavuutta ja toimitusvarmuutta parannettiin ja kustannussäästöjä toteutettiin, mutta niiden vaikutukset näkyvät tuloksessa viiveellä.

Vertailu neljännes-vuosittain
(1 000 euroa)
10-12/
2013
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Liikevaihto 8 014 8 206 9 883 10 654 14 498 15 701 18 378 15 564
Liiketulos (EBIT) -3 682 -331 -415 -1 432 -628 280 13 -345
Katsauskauden tulos -3 990 -1 481 -1 172 -1 885 -4 616 44 352 -711
Osakekohtainen tulos, euroa -0,06 -0,03 -0,05 -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos vuonna 2013
Tilikauden liikevaihto oli 36,8 miljoonaa euroa eli noin 43 % pienempi kuin vuonna 2012. Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa asiakaskysynnän alenemisesta varsinkin vuoden jälkipuoliskolla. Johtuen Incapin aikaisemmasta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta jotkut asiakkaat siirsivät tuotteidensa valmistusta Incapilta muille toimittajille osana toimitusketjunsa riskienhallintaa. Tämä vaikutti erityisesti Incapin Viron tehtaan valmistusmääriin.

Liikevaihtoa alensi myös materiaalien ostovastuun siirtyminen asiakkaille. Yhtiön heikentyneen kassatilanteen vuoksi asiakkaat vastasivat alkuvuonna materiaalien ostoista eivätkä heidän hankkimansa materiaalit sisältyneet enää Incap-konsernin liikevaihtolukuun. Tilanne jatkui vuoden lopulle, sillä materiaalien ostovastuuta ei saatu siirretyksi kaikilta asiakkailta takaisin Incapille. Tilanteen palauttamiseksi normaaliksi yhtiö jatkaa neuvotteluja sekä asiakkaiden että toimittajien kanssa.

Myös Intian rupian heikentyminen alensi euromääräistä liikevaihtoa.

Intian toimintojen liikevaihto oli noin 17 miljoonaa euroa ja yksikkö nousi liikevaihdolla mitattuna konsernin suurimmaksi. Vaikka liikevaihto jäi noin 2 miljoonaa euroa alhaisemmaksi kuin vuonna 2012, liiketulos (EBIT) oli hyvällä tasolla noin 1,9 miljoonassa eurossa.

Incap-konsernin koko vuoden liiketulos (EBIT) oli noin -5,9 miljoonaa euroa (-0,7 milj. euroa). Tuloksen heikkenemiseen vaikutti ennen kaikkea liikevaihdon lasku ja liikevaihtoon nähden korkeat yleiskustannukset.

Tulosta heikensivät myös tilinpäätökseen tehdyt, noin 2,7 miljoonan euron varaukset ja alaskirjaukset. Vaihto-omaisuuteen tehtiin noin 0,7 miljoonan euron alaskirjaus ja myyntisaamisten luottotappioita kirjattiin noin 0,4 miljoonaa euroa. Toiminnan sopeuttamiseen liittyviä uudelleenjärjestelyvarauksia tehtiin henkilöstöjärjestelyistä (0,5 miljoonaa euroa) ja Viron tehtaan vuokrakustannuksista (0,5 miljoonaa euroa).

Yhtiö myi kesäkuussa 2013 Vuokatin tehdaskiinteistön sen tasearvoa vastaavalla 1,7 miljoonan euron kauppahinnalla. Kiinteistöön tehdyn arvonalennuskirjauksen vuoksi sen myynnistä kirjattiin noin 0,4 miljoonan euron tappio.

Henkilöstökulut tilikaudella olivat noin 1,1 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2013. Vaihto-omaisuuden määrä aleni noin 5 miljoonaa euroa vuoden 2012 lopun tilanteesta. Alenemisesta noin 1,5 miljoonaa euroa johtui varastoarvoon tehdystä alaskirjauksesta.

Nettorahoituskulut olivat 2,1 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Tilikauden aikana toteutettujen osakeantien seurauksena konsernituloslaskelman muihin rahoituskustannuksiin kirjattiin IAS 32 ja 39 -standardien sekä IFRIC 19:n mukaisesti 3,2 miljoonan euron suuruinen rahoituskustannus. Rahoitustuotoista 2,5 miljoonaa euroa on lainojen, korkojen ja ostovelkojen lunastusarvon alenemista akordimenettelyssä, joka toteutettiin yhtiön laajan rahoitusratkaisun yhteydessä kesällä 2013. Vertailukaudella 2012 nettorahoituskulut sisälsivät noin 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen rahoitustuoton, joka johtui vaihtovelkakirjalainan lunastusarvon alenemisesta.

Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa), josta poistojen osuus on 0,6 miljoonaa euroa ja Vuokatin kiinteistön arvonalentuminen 0,4 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli -8,5 miljoonaa euroa (-4,9 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (-0,02 euroa).

Vertailu tilikausittain (1 000 euroa) 1-12/2013 Muutos,% 1-12/2012
Liikevaihto 36 757 -43 64 141
Liiketulos (EBIT) -5 859 -760 -681
Tilikauden tulos -8 527 -73 -4 930
Osakekohtainen tulos, euroa -0,14 -0,25

Toiminnan palauttaminen kannattavaksi
Lokakuussa käynnistetyn ja tammikuussa 2014 päätetyn "Turnaround"-ohjelman kantavana strategiana oli keskittyä ydinliiketoimintaan eli valmistukseen ja asiakkaiden toimituksiin. Asiakassuhteita vahvistettiin kiinnittämällä erityistä huomioita toimitusvarmuuden parantamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen sekä tuotannossa että tukitoiminnoissa.

Ohjelman tavoitteena oli palauttaa toiminta kannattavaksi ja saavuttaa vuositasolla noin 2,9 miljoonan euron säästöt yleiskustannuksissa ja noin 1,8 miljoonan euron säästöt tehtaiden kustannuksissa. Tähän liittyvien toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan noin 1,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, joten toteutuvat säästöt tulevat olemaan noin 3,1 miljoonaa euroa. Toimenpiteiden onnistumista arvioitiin tammikuussa 2014, jolloin niiden todettiin tehonneen odotetulla tavalla. Toteutettujen toimenpiteiden koko vaikutuksen arvioidaan näkyvän toisella vuosipuoliskolla.

Incapin liiketoiminnan painopiste on asiakkaille lisäarvoa tuottavissa valmistusyksiköissä. Tehtaat Suomessa, Virossa ja Intiassa toimivat itsenäisinä kustannuspaikkoina ja konsernitoiminnot pidetään mahdollisimman suppeina. Henkilöstön määrä supistui vuoden 2013 aikana 145 henkilöllä.

Yhtiö pyrkii vähentämään toimipisteiden määrää. Bangaloren toimisto muutti pienempiin tiloihin vuoden 2013 lopussa. Kustannusten alentamiseksi yhtiö jatkaa neuvotteluja sekä Tallinnan että Kuressaaren toimitilojen vuokrasopimuksista.

Investoinnit
Investointien määrä vuonna 2013 oli 0,3 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Investoinnit olivat korvausinvestointeja tuotannon kehittämiseen. Yhtiön arvion mukaan liiketoiminnan merkittävä kasvattaminen on mahdollista nykyisellä tuotantokapasiteetilla, ilman suuria investointeja.

Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin kaikissa tehtaissa on Det Norske Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incapin ympäristö-järjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Lisäksi Kuressaaren tehtaalla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti.

Rahoitusjärjestely
Yhtiön vuonna 2012 aloitetut neuvottelut vaikean rahoitustilanteen ratkaisemiseksi jatkuivat heti vuoden 2013 alussa.

Tammikuussa 2013 osa vuonna 2007 liikkeeseen lasketusta vaihtovelkakirjalainasta (noin 0,4 miljoonaa euroa) muunnettiin yhtiön osakkeiksi suunnatussa osakeannissa, jossa yhdelle vaihtovelkakirjalainan haltijalle annettiin lainaosuuksien vastikkeena yhteensä 1 697 286 kappaletta yhtiön uusia osakkeita 0,22 euron laskennallisella merkintähinnalla osakkeelta. Lisäksi osa vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksista lunastettiin noin 1,0 miljoonan euron käteismaksulla. Kesäkuussa 2013 lainasta lunastettiin niin ikään käteismaksulla noin 0,5 miljoonaa euroa. Tilikauden 2013 päättyessä vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainasta on jäljellä noin 0,5 miljoonaa euroa, joka erääntyy 30.6.2014.

Heinäkuussa 2013 yhtiö toteutti rahoituksen kokonaisratkaisun, joka vahvisti yhtiön taloudellista asemaa parantaen omavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Ratkaisuun sisältyi suunnattu osakeanti, jolla kerättiin lisäpääomaa ja muunnettiin lainoja yhtiön uusiksi osakkeiksi. Lisäksi yhtiön vuonna 2012 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan ehtoja muutettiin ja lainaosuuksia muunnettiin yhtiön uusiksi osakkeiksi.

Rahoitusratkaisun yhteydessä toteutetussa suunnatussa osakeannissa ja siihen liittyvässä lainojen konversiossa laskettiin liikkeeseen yhteensä 64 137 000 uutta osaketta, joista rahavastiketta vastaan 45 212 000 osaketta ja lainojen vastikkeena 18 925 000 osaketta. Lisäksi vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainan konversiossa merkittiin 22 430 769 uutta osaketta. Kaikkien uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen yhtiöllä on yhteensä 109 114 035 osaketta, joista kullakin on yksi ääni.

Osakeannissa uusia osakkeita suunnattiin merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön suurimmille omistajille, teolliselle sijoittajalle, suomalaisille rahoittajille ja muille velkojille sekä yhtiön ylimmälle johdolle. Suunnatun annin osakkeiden merkintähinta oli 0,10 euroa perustuen yhtiön ja osakkeiden merkitsijöiden välisiin sopimuksiin. Vuonna 2012 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan konversiossa osakkeiden merkintähinnaksi muodostui noin 0,13 euroa osakkeelta.

Suunnatussa osakeannissa ja lainojen konversiossa merkityt osakkeet tuottivat osinko- ja muut osakkeenomistajien oikeudet 29.7.2013 lähtien, jolloin uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin. Uudet osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla samanarvoisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa 18.10.2013 ja yhtiö julkaisi sitä varten listalleottoesitteen 16.10.2013.

Yhtiön pääomalainan haltijat ja suomalaiset rahoittajat konvertoivat lainasaataviaan uusiksi osakkeiksi edellä mainitun suunnatun osakeannin yhteydessä. Samalla lainasopimuksia ja korkojen maksuohjelmia neuvoteltiin uudelleen. Myös yhtiön muut velkojat – materiaalien ja palvelujen toimittajat – tukivat rahoitusjärjestelyä akordijärjestelyn kautta noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Rahoitusjärjestelystä kirjattiin noin 3,2 miljoonan euron kulut IFRIC19:n ja IAS 39/32 -standardien mukaisesti. Järjestelyn rahoitustuotot olivat 2,5 miljoonaa euroa ja johtuivat lainojen, korkojen ja ostovelkojen lunastusarvon alenemisesta akordimenettelyssä.

Kokonaisjärjestelyn välitön kassavaikutus oli noin 6 miljoonaa euroa. Osakkeiden käteisenä maksettu kokonaismerkintähinta – noin 4,5 miljoonaa euroa – kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lisäksi järjestelyyn liittyen pankki vapautti Vuokatin kiinteistökaupan kauppahintaan liittyvän 1,5 miljoonan euron vakuuden.

Rahoitusjärjestely alensi yhtiön korollisia velkoja noin 7,5 miljoonalla eurolla, josta noin 1 miljoona euroa oli pääomalainaa, noin 2,9 miljoonaa euroa vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainaa, noin 0,5 miljoonaa euroa vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainaa ja noin 3 miljoonaa euroa pankkilainoja.

Incapin ja Inissionin mahdollinen yhdistyminen
Heinäkuussa toteutetun rahoitusjärjestelyn ja siihen liittyvän suunnatun osakeannin seurauksena Incapin suurimmaksi omistajaksi nousi ruotsalainen sopimusvalmistaja Inission AB. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Inission AB omistaa Incapin osakkeita 28 500 000 kappaletta eli noin 26 % yhtiön kaikista osakkeista.

Inission AB:n ja Incap Oyj:n sopimaan kokonaisjärjestelyyn sisältyi sopimus Inission AB:n optiosta yhdistää Inission AB:n liiketoiminnot Incap Oyj:hin. Inission AB:n oli ilmoitettava option käytöstä vuoden 2013 loppuun mennessä. Option realisoituessa Incapin ja Inissionin yhdistyminen oli määrä toteuttaa siten, että Incap Oyj ostaa Inission AB:n tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan. Kauppahinta määräytyi Inission AB:n vuosien 2011, 2012 ja tammi-kesäkuun 2013 tuloksen perusteella.

Sopimusehtojen mukaisesti Incap maksaisi kauppahinnan suuntaamalla Inission AB:lle uusia osakkeita kahdessa erässä. Ensimmäinen erä uusia osakkeita vastaa 70 %:ia kauppahinnasta ja suunnattaisiin osakkeiden ostoa koskevan sopimuksen toteuttamisen yhteydessä. Loput 30 % kauppahinnasta maksettaisiin niin ikään suunnatulla osakeannilla kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Incap on julkaissut tilinpäätöksensä vuodelta 2013.

Koska Inission AB:n omistus Incap Oyj:n osakkeista olisi kaupan toteutuessa ylittänyt tarjousvelvollisuuden, Inission haki Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa olla tekemättä julkista ostotarjousta. Finanssivalvonta myönsi poikkeusluvan 6.8.2013.

Incapin 21.8.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiöiden yhdistymistä koskevan järjestelyn.

Inission AB ei käyttänyt optiotaan yhtiöiden toimintojen yhdistämisestä vuoden 2013 loppuun mennessä. Se on tilikauden päättymisen jälkeen kuitenkin ilmoittanut olevansa edelleen kiinnostunut yhdistymisestä ja Incapin hallitus arvioi parhaillaan strategisia vaihtoehtoja yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi edelleen.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma oli 15,9 miljoonaa euroa (29,3 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 0,7 miljoonaa euroa (-3,0 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma vahvistui 10,8 miljoonaan euroon eli 51 %:iin osakepääomasta (8,1 milj. euroa, 39 %). Konsernin omavaraisuusaste nousi 4,3 %:iin (-10,3 %).

Viron tytäryhtiön osakkeiden arvoa emoyhtiössä laskettiin tilinpäätöksen yhteydessä 4,0 miljoonalla eurolla tytäryhtiöiden osakkeiden arvonalennustestauksessa laadittuihin kassavirtaennusteisiin perustuen.  

Vieraan pääoman osuus puolittui edellisestä vuodesta 15,0 miljoonaan euroon (32,3 milj. euroa), josta korollista oli 9,7 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa).

Korolliset nettovelat alenivat edellisestä tilikaudesta 8,2 miljoonaan euroon (19,8 milj. euroa), ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 1 215 % (-659 %).

 Korolliset velat (1 000 euroa)  31.12.2013 31.12.2012
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pääomalaina 0 600
Vaihtovelkakirjalaina 0 1 886
Muut velat 1 944 0
Rahoitusleasingvelat 0 5
1 944 2 491
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pankkilainat 7 290 12 558
Vaihtovelkakirjalainat 479 3 405
Muut velat 0 1 899
Rahoitusleasingvelat 28 97
7 797 17 959
Korolliset velat yhteensä 9 741 20 450

Lyhytaikaisista rahoitusveloista noin 2,9 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön. Emoyhtiön Suomessa ja Virossa käyttämä factoringrahoitus on lyhytaikaista vierasta pääomaa. Muut pankkilainat sisältyvät lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin laina-ajan perusteella tai kovenanttien rikkoutumisen vuoksi.

Rahalaitoslainoista 6,3 miljoonaa euroa on suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja käytössä olevia limiittejä. Suomalaisen pankin luotollisesta tilistä ja laskuluottolimiitistä oli 31.12.2013 käytössä 2,3 miljoonaa euroa ja käyttämättä 7,2 miljoonaa euroa. Intian ja Viron pankkilainojen ja luotollisen tilin saldot olivat yhteensä 2,9 miljoonaa euroa sisältäen Finnfundin tekemän 1,9 miljoonan euron sijoituksen Incapin Intian toimintaan.

Vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan määrä tilikauden päättyessä oli 0,5 miljoonaa euroa ja se erääntyy 30.6.2014.

31.12.2013 yhtiön lainoista 7,3 miljoonaan euroon kohdistuu vakuus ja loput ovat vakuudettomia. Luottojen vakuutena on 12,1 miljoonan euron yrityskiinnitykset ja 0,6 miljoonan euron kiinnitys Intian tehdaskiinteistöön. Heinäkuussa 2013 toteutetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti pankki vapautti Vuokatin kiinteistön kauppahintaan liittyvän vakuusjärjestelyn.

Incapin suomalaisen pankin myöntämiin lainoihin, luotolliseen tiliin ja laskuluottolimiittiin kohdistui 31.12.2013 seuraavia kovenantteja: omavaraisuusaste vähintään 15 % ja net IBD/EBITDA enintään 5. Nämä ehdot eivät täyttyneet 31.12.2013, jolloin yhtiön omavaraisuusaste oli 4,3 % ja net IBD/EBITDA -1,41. Pankilla on oikeus irtisanoa sopimukset erääntyväksi 60 päivän kuluttua, mikäli jokin kovenanttiehdoista ei tarkasteluhetkellä täyttyisi. Yhtiö on saanut pankilta 10.2.2014 kirjallisen ilmoituksen siitä, että se ei käytä oikeuttaan rahoitussopimusten irtisanomiseen, vaikka kovenantit ovatkin rikkoutuneet 31.12.2013. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 30.6.2014 ja sen jälkeen puolivuosittain.

Yhtiön 24.2.2014 laatiman ennusteen perusteella edellä mainitut kovenantit eivät täyty seuraavalla tarkasteluhetkellä 30.6.2014. Yhtiö jatkaa marraskuussa 2013 aloitettuja neuvotteluja pankin kanssa kovenanttiehtojen lieventämisestä. Mikäli kovenantit eivät täyttyisi eikä neuvotteluissa pankin kanssa pystyttäisi sopimaan uusista kovenanttitasoista vaan pankki käyttäisi irtisanomisoikeuttaan, yhtiö ei pystyisi todennäköisesti suoriutumaan velvoitteistaan vaan sen tulisi käynnistää neuvottelut rahoituksen uudelleenjärjestelystä.

Finnfundin vuonna 2009 tekemään sijoitukseen tai muihin ulkomaisiin lainoihin ei liity kovenantteja. Sen sijaan yhden ulkomaisen pankkilainan vakuutena oleva standby-remburssi sisältää kovenanttiehtoja.

Incap on sopinut Verohallinnon kanssa maksujärjestelystä, joka koskee erääntyneitä arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja. Järjestelyn piirissä olevien verovelkojen määrä 31.12.2013 on yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukainen viimeinen maksu tapahtuu 22.8.2014. Sopimusehtojen mukaan Verohallinnolla on maksuerän viivästyessä oikeus irtisanoa sopimus välittömin seurauksin.

Lainojen lyhennykset ja korot (1 000 euroa)
Lyhennykset Korot 31.12.2013
Alle 6 kk 3 769 311 4 080
6-12  kk 711 1 712
1-5 vuotta 5 370 308 5 678
yli 5 vuotta 0 0 0
9 850 620 10 470

Tilikauden aikana konsernin taseesta on purettu noin 0,6 miljoonaa euroa laskennallista verosaamista Intian tytäryhtiöstä kertyneen verotettavan tulon perusteella. Vahvistetuista tappioista kertynyt kirjaamaton verosaamisten määrä 31.12.2013 oli 8,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö onnistui tavoitteessaan alentaa varastoarvoa ja vapauttaa pääomia vaihto-omaisuudesta. Vaihto-omaisuuden määrä aleni tilikauden aikana vuoden alun 9,4 miljoonasta eurosta 4,3 miljoonaan euroon. Vaihto-omaisuuden laskusta 1,5 miljoonaa euroa oli kirjanpitoarvon alaskirjausta.  

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,6 (0,5) ja current ratio 0,9 (0,8).

Liiketoiminnan rahavirta oli negatiivinen 0,3 miljoonaa euroa (positiivinen 2,4 milj. euroa). Konsernin rahavarat 31.12.2013 olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,7 miljoonaa euroa lisäystä (0,2 milj. euroa lisäystä).

Konsernin kassavirtaan, rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".

Henkilöstö
Vuoden 2013 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 469 henkilöä (614). Henkilöstöstä 66 % työskenteli Intiassa (55 %), 15 % Virossa (28 %) ja 19 % Suomessa (17 %). Henkilöstö väheni eniten Virossa (103 hengellä).

Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 105 ja miehiä 364. Vakinaisessa työsuhteessa oli 279 ja määräaikaisessa 190 henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa yksi. Henkilöstön keski-ikä oli 33 vuotta.

Incap kävi tilikauden aikana yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja Suomessa ja Virossa niin toimihenkilöiden kuin tuotannon työntekijöidenkin kanssa. Neuvottelujen tuloksena Vaasan ja Kuressaaren tehtaiden henkilöstöä lomautettiin ja irtisanottiin. Konsernipalvelujen supistamisen yhteydessä irtisanottiin yhteensä 37 henkilöä, joista 13 henkilön irtisanomisaika jatkuu kevääseen 2014.  

Yhtiön johto ja organisaatio
Incapin toimitusjohtajana toimi insinööri Sami Mykkänen 20.9.2013 saakka, jolloin konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi toistaiseksi nimitettiin diplomi-insinööri Fredrik Berghel (s. 1967). Berghel on toinen Inission AB:n omistajista ja hänet valittiin Incapin hallituksen jäseneksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.8.2013. Berghelillä on pitkä työkokemus eri teknologiayhtiöissä ja hän toimii tällä hetkellä Inissionin pääjohtajana.

Osana yhtiön "Turnaround"-ohjelmaa Incap uudisti konsernin johtamisrakennetta. Tehtailla on aiempaa tärkeämpi rooli liiketoiminnassa ja niillä on kokonaisvastuu tehdaskohtaisesta myynnistä, hankinnasta, taloudellisesta ohjauksesta ja laadusta. Samalla konsernitason toiminnot supistuivat minimiin. Uusi rakenne korostaa tehdaspäälliköiden roolia. Murthy Munipalli jatkoi Tumkurin tehtaan ja Intian toimintojen johdossa. Siret Kegel, joka toimi aiemmin konsernin laatujohtajana, otti kokonaisvastuun Kuressaaren tehtaan toiminnasta. Vesa Tammela jatkoi Vaasan tehtaan päällikkönä. Konsernitasolla Kirsti Parvi jatkoi talousjohtajana, Susanna Pyykkö HR-päällikkönä ja Priit Kadastik IT-päällikkönä. Konsernin johtoryhmään kuuluu edellä mainittujen henkilöiden lisäksi konsernin toimitusjohtaja Fredrik Berghel, joka on johtoryhmän puheenjohtaja.

Varsinainen yhtiökokous 2013
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2013 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio, 5 505 693,92 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Ylimääräinen yhtiökokous
Incapin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.8.2013 Helsingissä. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallitukseen uusina jäseninä Fredrik Berghelin ja Olle Hultebergin sekä entisistä hallituksen jäsenistä Raimo Helasmäen, Susanna Miekk-ojan ja Lassi Noposen.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Incapin ja Inissionin välisen ehdollisen yritysjärjestelyn, jossa Incapin ja Inissionin yhdistyminen toteutetaan siten, että Incap ostaa Inission AB:n tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan. Yritysjärjestelyn toteutuminen edellytti, että Inission käyttää sopimuksen mukaista optiota yhdistymisestä. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdottaman Incapin ja Inissionin välisen konsulttisopimusjärjestelyn ja valtuutti hallituksen neuvottelemaan ja päättämään sopimuksen tarkemmat yksityiskohdat.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäy-tymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen.

Hallituksen valtuutus
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.4.2013 hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään enintään 300 000 000 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus käytti valtuutuksesta 79 455 574 kappaletta vuonna 2013. Tilikauden 2013 päättyessä hallituksella oli yhtiökokouksen myöntämästä valtuutuksesta käyttämättä yhteensä 220 544 426 osaketta.

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2013 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Matti Jaakola, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Janne Laurila. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Lassi Noposen ja varapuheenjohtajaksi Matti Jaakolan. Hallituksen sihteerinä toimi varatuomari Anu Kaskinen.

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi 21.8.2013 hallitukseen uusina jäseninä Fredrik Berghelin ja Olle Hultebergin sekä entisistä hallituksen jäsenistä Raimo Helasmäen, Susanna Miekk-ojan ja Lassi Noposen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Lassi Noponen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitus kokoontui vuonna 2013 yhteensä 32 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 95,3.

Yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jari Karppinen, KHT.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap julkaisee Arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä viikolla 12.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 109 114 035 (20 848 980).

Osakkeen kurssi vaihteli tilikauden aikana 0,10 ja 0,25 euron välillä (0,15 ja 0,65 euron välillä). Vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,11 euroa (0,19). Osakkeiden kokonaisvaihto tilikauden aikana oli 7 065 282 osaketta eli 6,5 % osakekannasta (2 952 411 osaketta eli 14,2 % koko osakemäärästä). Yhtiön markkina-arvo 31.12.2013 oli 12,0 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa). Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 1 409 osakasta (1 159). Osakkeista 27,3 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (0,5 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Suurimmat  osakkeenomistajat 31.12.2013 Osakkeita, kpl Omistusosuus, %
Inission AB (hallintarekisteröity) 28 500 000 26,1
Oy Etra Invest Ab 16 934 547 15,5
Ingman Finance Oy Ab 8 662 425 7,9
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 8 307 692 7,6
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 684 615 7,0
Finnvera Oyj 6 238 600 5,7
Onvest Oy 5 197 286 4,8
Nordea Pankki Suomi Oyj 3 761 400 3,4
Laurila Kalevi 2 735 429 2,5
JMC Finance Oy 2 402 286 2,2

Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat tilikauden päättyessä yhteensä 29 344 858 osaketta eli noin 26,9 % osakekannasta.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2009
Vuonna 2009 käynnistetty optio-ohjelma sisälsi yhteensä 600 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään 600 000 Incapin osaketta. Optio-oikeudet jaetaan optio-oikeuksiin 2009A, 2009B ja 2009C. Osakkeen merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on yksi euro. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2009A on 1.4.2010-31.1.2014 ja optio-oikeuksilla 2009B ja 2009C 1.4.2011-31.1.2014.

Osakkeiden merkintäaika umpeutui tilikauden päättymisen jälkeen 31.1.2014, jolloin koko optio-ohjelma päättyi. Optioita ei käytetty osakkeiden merkitsemiseen. Incap-konsernissa ei ole muita optio-ohjelmia.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset
Tammikuussa 2013 järjestetyn suunnatun osakeannin seurauksena yhtiön omistuksessa tapahtui 11.2.2013 seuraavia, liputusrajan ylittäviä omistusmuutoksia:  

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistamien osakkeiden määrä nousi 1 116 059 kappaleeseen ja niiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on osakeannin rekisteröinnin jälkeen 4,95 %. Onvest Oy:n omistus nousi 1 697 286 osakkeeseen eli 7,53 %:iin kaikista osakkeista. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistusosuus laski 9,69 %:iin.

Oy Ingman Finance Ab:n omistamien osakkeiden määrä laski 1 081 485 osakkeeseen eli 4,80 %:iin kaikista osakkeista ja äänistä 11.3.2013.

22.7.2013 tiedotetun suunnatun osakeannin ja lainojen konversion seurauksena liputusrajat ylittyivät seuraavasti:

Osakkeenomistaja Omistusosuus ja osakkeiden lukumäärä ennen osakeantia Merkittyjen ja konvertoitujen uusien osakkeiden lukumäärä Omistusosuus osakeannin ja konvertoinnin jälkeen 
% kpl kpl %
Inission AB 0 0 28 500 000 26,12  
Oy Etra Invest Ab 21,44 4 834 547 12 100 000 15,52  
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 8 307 692 7,61  
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 7 684 615 7,04  
Finnvera Oyj 0 0 6 238 600 5,72  
Oy Ingman Finance Ab 0 0 8 780 769 8,05  
Onvest Oy 7,53 1 697 286 3 500 000 4,76  
JMC Finance Oy 10,65 2 402 286 0 2,20  
Suomen Teollisuussijoitus Oy 9,69 2 185 509 0 2,00  
Göran Sundholm 6,57 1 481 113 0 1,36  
Kalevi Laurila 6,48 1 460 429 1 275 000 2,51  

Tilikauden päättymisen jälkeen 22.1.2014 Oy Ingman Finance Ab:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 4,99 %:iin eli 5.441.725 osakkeeseen. Myös Finnvera Oyj:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 4,98 %:iin eli 5.434.045 osakkeeseen tilikauden päättymisen jälkeen 24.1.2014.  

Riskienhallinta
Incap Oyj:n hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Yhtiön riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi yhtiö on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyvissä riskeissä tapahtui muutos 21.7.2013, jolloin yhtiön pitkään neuvottelema laaja rahoitusjärjestely toteutui vakauttaen yhtiön taloudellista asemaa.

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, uusasiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu. Näistä merkittävimpiä riskejä ovat tällä hetkellä liikevaihdon kehittyminen ja rahoituksen riittävyys.

Maksuvalmiuden arviointia varten Incap on laatinut konsernille 12 kuukauden kassavirtaennusteen, joka perustuu tulosennusteeseen vuodelle 2014 ja toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Koska laskelmissa käytetyt tulostasot eivät kuvasta edellisten vuosien toteutunutta kehitystä, niihin sisältyy epävarmuutta.

Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoma ei vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tarve on noin 1-1,5 miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kuitenkin riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • yhtiö onnistuu palauttamaan nykyisen asiakaskunnan luottamuksen ja menestyy uusasiakashankinnassa, ja/tai   

 • yhtiö saavuttaa ennustetut tulostavoitteet siten, että yhtiöllä on pääomia vuoden 2014 loppuun mennessä erääntyviä 1,8 miljoonan euron lainanlyhennyksiä varten, ja/tai 

 • yhtiön rahoitusneuvottelut pankin kanssa onnistuvat suunnitellusti niin, että yhtiö saa lykkäystä lainanlyhennyksiin, ja/tai 

 • Intian liiketoiminta kehittyy suotuisasti niin, että Intian tytäryhtiö pystyy lyhentämään ostovelkaansa emoyhtiölle, ja 

 • yhtiön rahalaitoslainoille asetetut kovenanttiehdot täyttyvät tai mikäli kovenanttiehdot eivät täyty, pankki ei käytä oikeuttaa lainojen irtisanomiseen. 

Incapin johto on luottavainen sen suhteen, että yhtiön neuvottelut pankin kanssa onnistuvat ja liiketoiminnan rahavirta kehittyy niin, että yhtiö pystyy suoriutumaan velvoitteistaan. Yhtiö on toteuttanut vuoden 2013 loppupuolella laajan "Turnaround"-ohjelman, joka saatiin onnistuneesti päätökseen tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2014. Ohjelman toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen Incap pystyy toimimaan kannattavasti vuonna 2014 jopa huomattavasti pienemmillä valmistusmäärillä kuin vuonna 2013. Toimenpiteiden arvioidaan näkyvän tuloksessa kokonaisuudessaan vuoden 2014 jälkipuoliskolla.

Incap-konsernin emoyhtiön oma pääoma oli tilikauden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla alle puolet osakepääomasta, ja pääomarakenne parani heinäkuussa 2013 laajan rahoitusjärjestelyn toteutuessa. Emoyhtiön ja Viron tytäryhtiön tappiollinen tulos vuodelta 2013 vaikuttaa konsernin omaan pääomaan, joka oli tilikauden päättyessä 0,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön oma pääoma 31.12.2013 on 10,8 miljoonaa euroa eli 51 % osakepääomasta.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksen yhteydessä tehtiin tytäryhtiöiden osakkeiden arvonalennustestaus, jonka perusteella Viron tytäryhtiön osakkeiden arvoa emoyhtiössä laskettiin 4,0 miljoonalla eurolla. Arvonalennuksesta huolimatta tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy riskiä johtuen yhtiön tappiollisesta historiallisesta kehityksestä. Intian tytäryhtiön liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti eikä sen arvostukseen liity vastaavaa riskiä.

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön vuonna 2014 arvioidaan kehittyvän Incapin ja sen asiakkaiden toimialoilla vakaasti eikä yleisen talouskehityksen ennusteta vaikuttavan ainakaan heikentävästi asiakkaiden kysyntään tai maksukykyyn.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Vuonna 2013 suurimman yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 20 %. Yhtiön toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkuuksien hallinta on erityisen tärkeää ja ylin johto on panostanut tähän ensisijaisesti. Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella yhtiön eri toimintamaihin Suomeen, Viroon ja Intiaan. Tuotantotoiminnan painopiste on maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso ovat kilpailukykyisiä.  

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yhtiö tiedotti 2.1.2014, että Inission AB käyttänyt vuoden 2013 loppuun mennessä sopimuksen mukaista optiotaan Inission AB:n liiketoimintojen yhdistämisestä Incap Oyj:hin. Näin ollen optio ei ole enää voimassa.

Incap Oyj:n hallitus arvioi 24.1.2014 aiemmin vuonna 2013 käynnistetyn "Turnaround"-ohjelman toimenpiteiden tehoamista todeten, että ohjelman päätavoitteet oli saavutettu: toimitusvarmuus parani merkittävästi, toiminta tehostui niin valmistusyksiköissä kuin tukitoiminnoissakin, konserniorganisaatiota supistettiin kattamaan vain olennaiset toiminnot ja tuotantokapasiteettia sopeutettiin todellista kysyntää vastaavasti. Organisaatiorakenne on uudistettu ja valmistusyksiköt toimivat nyt itsenäisinä tulosyksiköinä, joilla on kokonaisvastuu omasta toiminnastaan sekä myynnistä.

Hallituksen arvion mukaan "Turnaround"-ohjelman toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen Incap pystyy saavuttamaan positiivisen tuloksen vuonna 2014 jopa huomattavasti pienemmillä valmistusmäärillä kuin vuonna 2013.

Vaikka Inission AB ei käyttänyt optiotaan Incapin ja Inissionin toimintojen yhdistämisestä vuoden 2013 loppuun mennessä, se on ilmoittanut hallitukselle olevansa edelleen kiinnostunut yhdistymisestä. Tässä uudessa tilanteessa Incapin hallitus alkoi arvioida strategisia vaihtoehtoja yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi edelleen. Mahdollisten strategisten liittoumien arviointia varten Incapin hallitus oli päättänyt käyttää investointipankkia neuvonantajana.  

Yhtiön strategia ja tavoitteet
Incap keskittyy vuonna 2014 edelleen ydinliiketoimintaansa eli valmistamaan maailman parasta laatua edustavia tuotteita ja toimittamaan ne asiakkaille oikea-aikaisesti. Incap jatkaa toimenpiteitä, joilla se siirtyy keskitetystä hajautettuun organisaatioon. Taloudellista tilannetta tasapainotetaan varmistamalla positiivinen tulos ja positiivinen kassavirta vuodelta 2014.

Strategisten asiakastoimialojen kysynnän arvioidaan kasvavan, joskaan nopeaa käännettä ylöspäin ei ole odotettavissa. Nykyisen asiakaskunnan lisäksi yhtiö keskittyy kannattaviin ja kasvaviin asiakkaisiin, joiden tuotteet edustavat omien alojensa huippua. Incap tarjoaa kattavan EMS-palvelun tuotteen tuotekehityksestä sen elinkaaren loppuun.

Incap uskoo, että yhtiön painopistealueet – energiatehokkuus ja hyvinvointiteknologia – kasvavat nopeammin kuin talous yleensä. Monet uudet kasvuyritykset soveltavat strategiaa, jonka mukaan he keskittyvät ydinosaamiseensa ja ulkoistavat kaikki tuotantotoiminnat. Näille yrityksille Incap pystyy tarjoamaan koko tuotantoprosessin ja kattavan tuoteintegraation.

Kyky vastata koko toimitusketjusta ja suorat yhteydet Aasian komponenttivalmistajiin tulevat entistä tärkeämmiksi kilpailueduiksi. Siirtyminen hajautettuun organisaatioon mahdollistaa sen, että Incap voi keskittyä rakentamaan parhaan mahdollisen logistiikkaratkaisun kullekin projektille. Incapin ajattelutavan mukaan asiakkaat ovat ainutlaatuisia ja siksi yhtiön on tarjottava yksilöllinen ratkaisu jokaiselle asiakkaalle.  Tavoitteena on ymmärtää paitsi asiakasta myös asiakkaan asiakasta, koska vain silloin voidaan tarjota todella hyvää palvelua.

Kilpailu Incapin toimialalla on kovaa eikä menestys tule helposti. Incap parantaa toimintansa tehokkuutta edelleen. Organisaation on oltava fiksu ja tehokas kaikissa toiminnoissa. Yhtiön operatiivinen strategia perustuu Lean-periaatteisiin. Suuret rakenteelliset muutokset on nyt toteutettu ja pidemmällä aikavälillä ratkaisevia ovat päivittäiset pienet parannukset.  

Liiketoiminnan tulevan kasvun varmistamiseksi Incap selvittää myös mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin.

Näkymät vuodelle 2014
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Yhtiön nykyasiakkaiden kysynnän uskotaan kasvavan maltillisesti vuoden 2013 tasosta varsinkin Euroopassa.

"Turnaround"-ohjelmalla saavutetun toiminnan tehostumisen ansiosta yhtiön kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2014 ja ohjelman toimenpiteiden uskotaan näkyvän tuloksessa kokonaisuudessaan vuoden jälkipuoliskolla.

Yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2014 olevan merkittävästi pienempi kuin vuonna 2013, jolloin liikevaihtoa kertyi 36,8 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi koko vuoden liiketuloksen (EBIT) olevan positiivinen. Vuonna 2013 liiketulos oli negatiivinen -5,9 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön tilikauden tappio on 6 979 595,95 euroa. Hallitus ehdottaa 10.4.2014 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2014
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.4.2014 alkaen klo 15 BANKin  kokoustiloissa osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään 20.3.2014.

Tilinpäätöksen 2013 julkaisu
Incap-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013, julkaistaan viikolla 12 yhtiön kotisivuilla (www.incap.fi).

Yhtiön raportointitavan muutos
Incap julkaisee vuonna 2014 neljännesvuosittaisten osavuosikatsausten sijasta johdon osavuotiset selvitykset ja osavuosikatsauksen kuuden kuukauden jaksoilta. Johdon osavuotinen selvitys kaudelta 1.1.-15.5.2014 julkaistaan torstaina 15.5.2014.

Helsingissä 25.2.2014

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Fredrik Berghel, toimitusjohtaja, puh. +46 73 202 2210
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050 517 4569

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja materiaalihankinnasta varsinaiseen valmistukseen ja edelleen huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 36,8 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incap.fi.

Liite 1

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS)

(1 000
euroa,
tilintarkasta-
maton)
10-
2/
2013
7-
9/
2013
4-
6/
2013
1-
3/
2013
10-
12/
2012
7-
9/
2012
4-
6/
2012
1-
3/
2012
1-
12/
2013
Muutos
%
1-
12/
2012
LIIKEVAIHTO 8
014
8
206
9
883
10
654
14
498
15,
701
18,
378
15,
564
36
757
-43 64
141
Valmistus
omaan
käyttöön
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valmiiden
ja
keskeneräisten
tuotteiden
Varastojen
muutos
-737 -256 -97 -260 -323 -169 -327 176 -1
349
-109 -643
Liiketoiminnan
muut
tuotot
15 8 -12 51 49 136 134 85 63 -84 404
Aineiden
ja
tarvikkeiden
käyttö
5
980
4
120
5
617
7
112
9
968
10,
978
12,
568
10,
801
22
828
-48 44
315
Henkilöstökulut 2
936
2
067
2
428
2
527
2
538
2,
419
3,
119
3,
011
9
957
-10 11
087
Poistot
ja
arvonalen-
tumiset
95 115 227 628 231 378 435 415 1
065
-58 1
460
Liiketoiminnan
muut
kulut
1
964
1
987
1
917
1
611
2
114
1,
612
2,
051
1,
944
7
479
3 7
721
LIIKEVOITTO/
TAPPIO
-3
681
-331 -415 -1
432
-628 280 13 -345 -5
859
-760 -681
Rahoitustuotot
ja
-kulut
-74 -1
000
-595 -439 -569 -156 339 -366 -2
108
-181 -751
VOITTO/
TAPPIO
ENNEN
VEROJA
-3
755
-1
331
-1
010
-1
871
-1
197
124 352 -711 -7
966
-456 -1
432
Tuloverot -234 -150 -162 -14 -3
418
-79 0 0 -560 -3
498
KATSAUS-
KAUDEN
VOITTO/
TAPPIO
-3
989
-1
481
-1
172
-1
885
-4
616
44 352 -711 -8
527
-73 -4
930
Osake-
kohtainen
tulos
-0,06 -0,03 -0,05 -0,09 -0,23 0.00 0.02 -0.04 -0,14 -0,25
Optioilla
ei
ole
laimentavaa
vaikutusta
tilikausilla
2012
ja 2013.

MUUT
LAAJAN
TULOKSEN
ERÄT
10-
12/
2013
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
1-12
2013
Muutos
%
1-12/
2012
KATSAUSKAUDEN VOITTO/
TAPPIO
-3 989 -1 481 -1 172 -1 885 -4 616 44 352 -711 -8 527 -73 -4 930
MUUT
LAAJAN
TULOKSEN
ERÄT:
Erät,
jotka
saatetaan
myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot
ulkomaisista
yksiköistä
43 -190 -285 91 -129 63 -50 -2 -341 -189 -118
Muut
laajan
tuloksen
erät
netto
43 -190 -285 91 -129 63 -50 -2 -341 -189 -118
KOKONAISTULOS -3 946 -1 671 -1 457 -1 793 -4 745 107 302 -712 -8 867 -76 -5 048
Kokonaistuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille
-3 946 -1 671 -1 457 -1 793 -4 745 107 302 -712 -8 867 -76 -5 048
Määräysvallattomille
omistajille
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.12.2013 Muutos, % 31.12.2012
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 1 790 -31 2 578
Liikearvo 866 -8 940
Muut aineettomat hyödykkeet 80 -55 178
Muut rahoitusvarat 311 0 311
Laskennallinen verosaaminen 0 -100 560
Muut saamiset 859 100 0
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 3 906 -14 4 568
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 4 304 -54 9 352
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 217 -51 12 815
Rahavarat 1 507 146 613
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 12 028 -43 22 780
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0 -100 1 936
VARAT YHTEENSÄ 15 934 -46 29 283
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 471 263 4 818
Muuntoero -1 258 -37 -917
Kertyneet voittovarat -36 057 -31 -27 440
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 687 123 -3 008
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 0 0 0
Korolliset velat 2 054 -18 2 492
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 054 -18 2 492
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 5 397 -54 11 841
Lyhytaikaiset korolliset velat 7 797 -57 17 959
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13 193 -56 29 800
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0 0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 15 934 -46 29 283

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-12/2013 1-12/2012
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -5 858 -681
Oikaisut liikevoittoon 3 581 728
Käyttöpääoman muutos 3 157 4 188
Maksetut korot ja maksut -1 195 -1 814
Saadut korot 14 27
Liiketoiminnan rahavirta -301 2 448
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -280 -124
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 1 496 139
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -61
Myönnetyt lainat 0 0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 3
Investointien rahavirta 1 216 -43
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 4 282 734
Lainojen nostot 2 044 1 819
Lainojen takaisinmaksut -6 438 -4 201
Rahoitusleasingvelkojen maksut -70 -594
Rahoituksen rahavirta -182 -2 242
Rahavarojen muutos 733 163
Rahavarat tilikauden alussa 613 369
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 177 99
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -16 -18
Rahavarat tilikauden lopussa 1 507 613

Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 20 487 44 4 818 -917 -27 440 -3 008
Tilikauden tulos -8 527 -8 527
Muuntoerot -341 0 -341
Liiketoimet omistajien kanssa
Suunnattu osakeanti 9 703 9 703
Osakeannin lask.rahoituskulu 3 235 3 235
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -286 0 0 -286
Muut muutokset 0 0 0 0 -90 -90
Oma pääoma 31.12.2013 20 487 44 17 471 -1 258 -36 057 686
Oma pääoma 1.1.2012 20 487 44 4 084 -799 -22 506 1 311
Tilikauden tulos -4 930 -4 930
Muuntoerot -118 -118
Osakeanti 0 0 759 0 0 759
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -25 0 0 -25
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 -5 -5
Oma pääoma 31.12.2012 20 487 44 4 818 -917 -27 440 – 3 008

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS) 31.12.2013 31.12.2012
Liikevaihto, milj. euroa 36,8 64,1
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa -5,9 -0,7
  % liikevaihdosta -16,0 -1,1
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa -8,0 -1,4
  % liikevaihdosta -22,0 -2,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %    1) -30,2 -12,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %       2) 734,7 580,8
Omavaraisuusaste, % 4,3 -10,3
Gearing, % 1 215,3 -659,4
Nettovelka, milj. euroa 7,5 18,9
Korollinen nettovelka, milj. euroa 8,2 19,8
Quick ratio 0,6 0,5
Current ratio 0,9 0,8
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
keskimäärin tilikauden aikana
60 117 106 20 067 042
Tulos/osake (EPS), euroa -0,14 -0,25
Oma pääoma/osake, euroa 0,01 -0,14
Osinko/osake, euroa 0 0
Osinko tuloksesta, % 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) -0,8 -0,8
Osakkeen kurssikehitys
  Tilikauden alin kurssi, euroa 0,10 0,15
  Tilikauden ylin kurssi, euroa 0,25 0,65
  Tilikauden keskikurssi, euroa 0,14 0,30
  Tilikauden päätöskurssi, euroa 0,11 0,19
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 12,0 4,0
Osakkeiden vaihto, kpl 7 065 282 2 952 411
Osakkeiden vaihto, % 6,5 14,2
Investoinnit, milj. euroa 0,3 0,1
  % liikevaihdosta 0,0 0,2
Henkilöstö keskimäärin 556 697
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset 12,7 14,3
Taseen ulkopuoliset vastuut      3) 3,8 7,1
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 0 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 0 0
1) Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa käytetyt konsernin  
  rahoituskulut sisältävät IFRIC19 ja IAS 39/32 -standardeihin
  perustuvia, lainojen konvertoinnin yhteydessä kirjattuja rahoituskuluja
  yhteensä 3,2 miljoonaa.
2) Oman pääoman tuoton laskennassa on osoittaja ja
   nimittäjä negatiivinen.
3) 30.9.2012 taseen ulkopuolisiin vastuisiin on lisätty laskusaatavien
   takaisinostovastuu.

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

10-
12/
2013
7-
9/
2013
4-
6/
2013
1-
3/
2013
10-
12/
2012
7-
9/
2012
4-
6/
2012
1-
3/
2012
Liikevaihto,
milj.
euroa
8,0 8,2 9,9 10,7 14,5 15,7 18,4 15,6
Liikevoitto/
tappio,
milj.
euroa
-3,8 -0,3 -0,4 -1,4 -0,6 0,3 0,0 -0,3
  %
liikevaihdosta
-47,5 -4,0 -4,2 -13,4 -4,3 1,8 0,1 -2,2
Voitto/
tappio
ennen
veroja,
milj.
euroa
-3,8 -1,3 -1,0 -1,9 -1,2 0,1 0,4 -0,7
  %
liikevaihdosta
-47,5 -16,2 -10,2 -17,6 -8,3 0,8 1,9 -4,6
Sijoitetun
pääoman
tuotto
(ROI),
%
-117,2 56,2 -12,1 -31,2 -73,2 3,3 17,8 -1,5
Oman
pääoman
tuotto
(ROE),
%
-590,0 -691,1 105,3 202,5 2175,3 11,7 95 -297,7
Omavaraisuusaste,
%
4,3 23,9 -25,8 -17,7 -10,3 4,9 4,3 1,6
Gearing,
%
1 198,8 159,1 -266,1 -393,5 -659,4 1205,2 1 372,9 4 103,2
Nettovelka,
milj.
euroa
7,5 5,7 16,5 18,7 18,9 18,9 20,3 23,2
Korollinen
nettovelka,
milj.
euroa
8,2 7,5 15,7 17,5 19,8 20,8 22,7 24,6
Osakeantioikaistu
osakkeiden
luku-
määrä
keskimäärin
tilikauden
aikana
60 117
106
43 605
321
22 264
948
21 980
504
20 067
042
19 804
494
19 276
512
18 680
880
Tulos/osake
(EPS),
euroa
-0,14 -0,03 -0,05 -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04
Oma
pääoma/
osake,
euroa
-0,41 0,04 -0,26 -0,20 -0,14 0,08 0,08 0,03
Investoinnit,
milj.
euroa
0,15 0,05 0,1 0 0,1 0,0 0,1 0,0
  %
liikevaihdosta
1,88 0,59 0,9 0,4 0,3 -0,1 0,3 0,2
Henkilöstö
keskimäärin
518 563 556 590 652 698 710 727

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, %                   100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
Nettovelka vieras pääoma – rahoitusomaisuus
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#1764257