Incap Oyj          Pörssitiedote          26.2.2013 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 (TILINTARKASTAMATON)

Tammi-joulukuu 2012: Kannattavuus parani edelleen, liikevaihto laski rakennemuutoksesta johtuen

 • konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 64,1 miljoonaa euroa eli noin 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (2011: 68,9 milj. euroa)
 • Intian toimintojen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 37 % ja myös tuloskehitys ylitti odotukset
 • varsinkin energian tuotantoon, varastointiin ja jakeluun liittyvien laitteiden kysyntä kehittyi suotuisasti
 • koko vuoden liiketulos (EBIT) parani edellisestä vuodesta ja oli -0,7 miljoonaa euroa (-1,6 milj. euroa)
 • emoyhtiön taseeseen tehtiin 3,3 miljoonan euron alaskirjaus laskennallisista verosaamisista, mistä johtuen emoyhtiön oma pääoma laskee alle puoleen osakepääomasta
 • hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta
 • yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2013 on samalla tasolla tai jonkin verran alempi kuin vuonna 2012 ja  koko vuoden liiketulos (EBIT) on positiivinen.

Loka-joulukuu 2012: Liikevaihto jäi odotuksista heikentäen tulosta

 • vuoden 2012 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa (10-12/2011: 16,9 milj. euroa)
 • liikevaihtoa alensi joidenkin tuotteiden jääminen pois valmistusohjelmasta ja toimitusten osittainen siirtyminen vuoden 2013 alkupuolelle
 • liiketulos (EBIT) oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa)
 • liikevaihdon lasku ja kustannusten nousu rasittivat jakson tulosta

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2011 tilinpäätöksessä ja vuonna 2012 julkaistuissa osavuosikatsauksissa. Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen:
"Vuosi 2012 oli monessa suhteessa hyvin haastava. Liikevaihtomme laski edellisestä vuodesta lähinnä siitä johtuen, että huonosti kannattavat peliautomaatit ja tietyt Helsingin tehtaalla valmistetut tuotteet jätettiin pois valmistusohjelmasta. Kehityksen seurauksena asiakaskunnan rakenteessa tapahtui selvä muutos, ja hyvinvointiteknologian tuotteiden osuus konsernin liikevaihdosta supistui selvästi.

Yrityksen palveluilla oli kannattavaa kysyntää enemmän kuin oli mahdollista toteuttaa. Pullonkaulana meillä olivat yhtiön taloudellisesta tilanteesta johtuneet komponenttien saatavuusongelmat.

Vahva kasvu Intian toiminnoissa paikkasi menetyksiä toisaalla. Intian tehtaalta toimitettavien tuotteiden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 37 % ja jo lähes kolmannes koko konsernin liikevaihdosta tuli Intian toiminnoista. Myös tuloskehitys Intiassa oli vahvaa, ja yksikkö lunasti sille hankinnan yhteydessä asetetut odotukset.

Saimme yhtiön strategisen rakennemuutoksen päätökseen. Keskittämällä valmistustoimintaa olemme voineet vähentää tehtaiden lukumäärää. Myös konsernipalveluja on supistettu ja painopistettä siirretty edullisen kustannustason alueille. Toimenpiteet tehokkuuden parantamiseksi saatiin hyvään vauhtiin kaikissa toiminnoissa. Tällä hetkellä selvitämme, mikä toimintamalli olisi konsernin johtamisen ja hallinnon kannalta paras ja tehokkain.

Yhtiön vaikea rahoitustilanne edellytti erityisiä ponnisteluja vuoden mittaan. Onnistuimme järjestelemään toukokuussa erääntyneen, vuonna 2007 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan lunastuksen uudelleen. Tilinpäätöksen julkaisuhetkellä vaihtovelkakirjalainan alkuperäisestä, noin 6,8 miljoonan euron summasta valtaosa on lunastettu tai järjestelty uudelleen, ja kesäkuun 2013 lopussa erääntyy vaihtovelkakirjalainan viimeinen, yhden miljoonan euron maksuerä.

Haastavassa tilanteessa suurimmat omistajat ovat osoittaneet tukensa yhtiölle osallistumalla suunnattuun osakeantiin ja myöntämällä pääomalainaa yhtiön rahoitustarpeen kattamiseen. Vuonna 2013 tärkeä etappi rahoituksen kannalta on merkintäoikeusannin järjestäminen kevään aikana, ja olen hyvin luottavainen annin onnistumisen suhteen. "

Toimintaympäristö vuonna 2012
Incap-konsernin toimintaympäristö pysyi haastavana vuonna 2012. Maailmantalouden epävarmojen näkymien johdosta monet asiakkaat lykkäsivät uusien tuotteiden viemistä markkinoille ja lyhensivät nykyisten tuotteiden ennustenäkymää.

Incapin liiketoiminnan jakautuminen usealle toimialalle tasapainottaa yhtiön liikevaihdon kehitystä. Osa energiatehokkuustoimialalle valmistettavista tuotteista on investointihyödykkeitä, jotka reagoivat markkinoiden muutoksiin viiveellä. Vaikka isojen moottorikomponenttien kysyntä heikkeni vuoden jälkipuoliskolla, notkahdus jäi lyhytaikaiseksi ja kysyntä palautui vuoden lopussa normaalille tasolle. Häiriöttömän virransyötön turvaavia UPS-laitteita toimitettiin huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna.

Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa Incapin tuloskehitykseen, ja yhtiö pyrkii tasapainottamaan tilannetta hajauttamalla valmistustoimintaa eri toimintamaihin. Yhtiön tuotannosta suurin osa sijaitsee edullisen kustannustason alueilla Intiassa ja Virossa, jotka maltillisen palkkakehityksen ansiosta säilyttivät hintakilpailukykynsä myös vuonna 2012.  

Incapin kasvun ajurit
Incap rakentaa kasvustrategiansa markkinoiden valtatrendien sekä omien vahvuuksiensa varaan. Incap on energiatehokkuuteen keskittyvä teknologiayhtiö, jolla on teollista toimintaa Intiassa, Virossa ja Suomessa. Yhtiön palvelut kattavat tuotteen valmistuksen lisäksi suunnittelun ja muut tuotteen elinkaaripalvelut.

Uusiutuvien energiavarojen monipuolinen hyödyntäminen ja pyrkimys lisätä energiatehokkuutta sähkön tuotannossa, siirrossa ja käytössä vauhdittavat uusien laiteratkaisujen kysyntää. Ympäristötietoisuuden kasvu lisää kiinnostusta myös kehittynyttä säätö-. ja ohjaustekniikkaa sisältäviin laitteisiin. Nämä maailmanlaajuiset trendit vauhdittavat Incapin liiketoiminnan kasvua, sillä sähköteknisten laitteiden suunnittelu ja valmistaminen ovat yhtiön ydinosaamista.

Laitevalmistajat haluavat keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja ulkoistavat yhä laajemman osan tuotteiden valmistuksesta yhteistyökumppaneille. Tehostaakseen omaa toimintaansa laitevalmistajat pyrkivät supistamaan yhteistyökumppaneidensa lukumäärää ja suosivat sopimusvalmistajia, joiden palvelu kattaa laajan osan tuotteen elinkaaresta ja jotka pystyvät tarjoamaan myös paikallista palvelua lähellä heidän omia päämarkkinoitaan.

Aasian talouskasvu jatkuu ja Incap on hyvässä asemassa Incapin toimintojensa ansiosta. Kilpailukyvyn turvaamiseksi laitevalmistus ja tuotesuunnittelu keskittyvät edullisen kustannustason alueille.

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2012
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa eli noin 14 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon aleneminen johtui pääosin siitä, että tietyt Helsingin tehtaalla valmistettavat tuotteet jäivät pois valmistusohjelmasta. Lisäksi liikevaihtoa siirtyi jonkin verran vuoden 2013 alkuun toimitusvaikeuksien takia. Toisaalta liikevaihtoa kasvattivat yhtiön toteuttamat hinnankorotukset, joita tehtiin yleisen kustannustason nousun ja kohonneiden materiaalikulujen perusteella.

Loka-joulukuun liiketulos (EBIT) oli noin -0,6 miljoonaa euroa eli suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2011 vastaavalla jaksolla. Vertailukauden tulokseen sisältyi noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus Helsingin tehtaan toiminnan sulkemisesta. Katsauskauden tulokseen vaikuttivat heikentävästi liikevaihdon lasku, materiaali- ja henkilöstökustannusten nousu, laskennallisen verosaamisen alaskirjaus sekä korkeat rahoituskustannukset.

Vertailu
neljännesvuosittain
(1 000 euroa)
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
10-12/
2011
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
Liikevaihto 14 498 15 701 18 378 15 564 16 906 18 286 17 694 16 005
Liiketulos (EBIT) -628 280 13 -345 -609 35 -623 -423
Katsauskauden tulos -4 616 44 352 -711 -1 288 -576 – 1 182 -951
Osakekohtainen tulos, euroa -0,23 0,00 0,02 -0,04 – 0,07 -0,03 -0,06 -0,05

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos vuonna 2012
Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 64,1 miljoonaa euroa eli noin 7 % vähemmän kuin vuonna 2011. Toimitukset energiatehokkuustoimialan asiakkaille pysyivät hyvällä tasolla, ja roottorikomponenttien sekä invertteri- ja UPS-tuotteiden kysyntä nousi selvästi. Hyvinvointiteknologian laitevalmistuksen liikevaihto laski noin 33 %. Tähän vaikutti yleisen markkinatilanteen heikentymisen lisäksi se, että peliautomaatit ja eräät muut volyymituotteet jäivät pois tuotanto-ohjelmasta Helsingin tehtaan sulkemisen jälkeen. Energiatehokkuus-toimialan kysynnän kasvu kompensoi osittain hyvinvointiteknologian asiakkaiden liikevaihdon laskua. Liiketoiminta kehittyi erityisen hyvin Intiassa, jossa liikevaihdon kasvu oli 37 %.

Incapin kannattavuus parani edelleen, joskin koko vuoden liiketulos (EBIT) jäi tappiolliseksi ja oli -0,7 miljoonaa euroa. Liiketulos oli lähes miljoona euroa parempi kuin edellisenä vuonna.
Tuloskehitys oli hyvä varsinkin kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin liiketulos (EBIT) oli tyydyttävä eli 1,8 % liikevaihdosta. Intian toimintojen tuloskehitys oli vahvaa koko vuoden.

Materiaalikustannukset ja tuotannon muut muuttuvat kustannukset alenivat viime vuoteen verrattuna, ja myös kiinteät kustannukset supistuivat. Toisaalta tulosta rasittivat Helsingin tehtaan sulkemiseen liittyvät kulut, jotka johtuivat osittain päällekkäisistä resursseista sekä tuotannon ja laitteiden siirroista.

Kustannusrakenteen parantamiseksi muun muassa konsernipalveluja organisoitiin uudelleen ja tehtäviä keskitettiin yhtiön Tallinnan toimipisteeseen.

Nettorahoituskulut olivat 0,8 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa). Rahoituskulut laskivat edellisen vuoden tasosta ja olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa). Rahoitustuottoja oli noin 1,4 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa), josta 1,0 miljoonaa euroa syntyi vaihtovelkakirjalainan lunastusarvon alenemisesta. Poistot olivat 1,5 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa).

Tilikauden tulos oli -4,9 miljoonaa euroa (-4,0 milj. euroa). Tulokseen vaikutti noin 3,3 miljoonan euron kertaluonteinen, laskennallisen verosaamisen alaskirjaus. Osakekohtainen tulos oli -0,25 euroa (-0,21 euroa).

Vertailu katsauskausittain
(1 000 euroa)
1-12/2012 1-12/2011 Muutos, % 1-12/2010
Liikevaihto 64 141 68 890 -7 59 162
Liiketulos (EBIT) -681 -1 619 -58 -3 223
Katsauskauden tulos -4 930 -3 997 23 -4 884
Osakekohtainen tulos, euroa -0,25 -0,21 19 -0,33

Laskennallisen verosaamisen alaskirjaus ja oma pääoma
Incap Oyj:llä on verotuksessa hyväksyttyjä käyttämättömiä tappioita, joita voidaan hyödyntää vuosina 2013-2022. Emoyhtiön laskennallinen verosaaminen, yhteensä 3,3 miljoonaa euroa, on kirjattu vuoden 2012 tilinpäätöksessä kuluksi, koska laskennallisen verosaamisen esittämiselle taseessa ei ole enää IAS 12:n mukaisia perusteita.

Tehdystä alaskirjauksesta huolimatta yhtiön johto luottaa siihen, että laskennallista verosaamista voidaan tulevaisuudessa hyödyntää emoyhtiön verotettavaa tuloa vastaan. Vaasan tehtaalla valmistettavien energiatehokkuusteknologian tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkossakin kehittyvän suotuisasti, ja myös meneillään olevat rakenteelliset muutokset parantavat emoyhtiön kannattavuutta.

Koska Intian tytäryhtiön toiminta on ollut kannattavaa, sen verosaamisesta on hyödynnetty vuonna 2012 noin 0,2 miljoonaa euroa. Kirjauksen jälkeen konsernin tase sisältää 0,6 miljoonaa euroa Intian tytäryhtiön laskennallista verosaamista. Arvonalennustestin mukaan sen arvo ei ole alentunut ja laskelmien perusteella on todennäköistä, että Intian tytäryhtiölle kertyy riittävästi verotettavaa tuloa laskennallisen verosaamisen hyödyntämiseksi.

Emoyhtiön ja konsernin taseeseen tehdyn alaskirjauksen seurauksena konsernin oma pääoma on negatiivinen ja omavaraisuusaste on -10,3 %. Emoyhtiön oma pääoma on 8,1 miljoonaa euroa eli 39 % osakepääomasta. Tilinpäätökseen kirjattu Osakeyhtiölain 12 luvun mukainen pääomalaina – 0,6 miljoonaa euroa – vahvistaa emoyhtiön omaa pääomaa, ja se huomioiden emoyhtiön oma pääoma on 1,6 miljoonaa euroa alle Osakeyhtiölain edellyttämän vähimmäispääoman.

Koska Incap-konsernin emoyhtiön oma pääoma laskee alle puoleen osakepääomasta, Incap Oyj:n hallitus on ryhtynyt toimiin yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi päättämään toimenpiteistä yhtiön toiminnan tervehdyttämiseksi. Hallitus valmistelee 10.4.2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen yhdessä yhtiön johdon kanssa toimenpideohjelmaa, jolla yhtiön toiminta vuonna 2013 on kannattavaa. Pääomarakenteen parantamiseksi hallitus tulee lisäksi esittämään, että yhtiökokous päättäisi antaa hallitukselle valtuudet osakeannin järjestämisestä keväällä 2013.

Rakennemuutoksen toteuttaminen
Yhtiö on jatkanut jo vuonna 2006 käynnistettyä strategista rakennemuutosta. Vuonna 2012 yhtiön tehdasverkosto supistui yhdellä tehtaalla, minkä jälkeen Incapilla on yksi tuotantolaitos kussakin toimintamaassa. Kuressaaren tehdasta Virossa kehitettiin, ja tiloja laajennettiin lähes kaksinkertaiseksi. Uudet tilat mahdollistavat aiempaa tehokkaamman toiminnan ja tuottavuuden kasvun. Merkittävä rakenteellinen muutos tilikaudella oli myös konsernitoimintojen painopisteen siirtäminen Viroon ja henkilöstömäärän väheneminen.

Koska neuvottelut Helsingin tehtaan ohutlevytoimintojen myynnistä eivät johtaneet tyydyttävään lopputulokseen eikä kestäviä ratkaisuja kannattavuuden parantamiseen muilla keinoilla löytynyt, Incap päätti tammikuussa 2012 sulkea Helsingin tehtaan ja siirtää valmistuksen yhtiön muille tehtaille Vaasaan ja Kuressaareen.

Helsingin tehtaan tuotannollinen toiminta päättyi elokuussa, jolloin ohutlevymekaniikan valmistus oli siirretty osittain yhtiön Vaasan tehtaalle ja osittain alihankkijoille. Tehtaan sulkemisen yhteydessä joidenkin tuotteiden valmistus Incapilla päättyi kokonaan muun muassa asiakkaan toteuttaman kilpailutuksen seurauksena.

Valmistuksen keskittäminen parantaa kapasiteetin käyttöastetta ja alentaa kiinteitä kustannuksia. Incap arvioi saavansa tehtaan sulkemisella ja valmistuksen keskittämisellä vuonna 2013 noin 1,0 miljoonan euron säästöt lähinnä henkilöstökustannuksissa. Tuotantokustannusten aleneminen parantaa myös asiakkaiden tuotteiden kilpailukykyä. Keskittämisellä luodaan paremmat edellytykset myös yhtiön toiminnan kehittämiselle.

Vuoden 2011 tulokseen kirjattiin noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus Helsingin tehtaan sulkemisesta. Varauksesta oli vuoden 2012 loppuun mennessä käytetty 0,6 miljoonaa euroa.

Osa Helsingin tehtaan tuotantolaitteista siirrettiin Vaasaan ja osa myytiin edelleen. Laitteiden myynnistä saadut nettotuotot – yhteensä 0,4 miljoonaa euroa – on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Investoinnit
Investointien määrä vuonna 2012 oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Investoinnit olivat lähinnä korvausinvestointeja ja kohdistuivat tuotannon kehittämiseen erityisesti Vaasan ja Tumkurin tehtailla. Yhtiön arvion mukaan liiketoiminnan merkittävä kasvattaminen on mahdollista nykyisellä tuotantokapasiteetilla, ilman suuria investointeja.

Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin kaikissa tehtaissa on Det Norske Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incapin ympäristöjärjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Lisäksi Kuressaaren tehtaalla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti.

Tumkurin tehtaan laadunhallintajärjestelmä siirrettiin Incap-konsernin ns. "multisite"-sertifikaatin piiriin vuonna 2012.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma oli 29,3 miljoonaa euroa (39,3 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä negatiivinen -3,0 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 8,1 miljoonaa euroa eli 39 % osakepääomasta (12,8 milj. euroa, 63 %). Konsernin omavaraisuusaste oli negatiivinen -10,3 % (3,3 %).

Vieraan pääoman osuus oli 32,3 miljoonaa euroa (38,0 milj. euroa), josta korollista oli 20,5 miljoonaa euroa (24,9 milj. euroa).

Korolliset nettovelat alenivat vertailujaksosta ja olivat 19,8 miljoonaa euroa (24,5 milj. euroa), ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -659 % (1868 %).

Korolliset velat:
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut
rahoitusvelat
(1 000 euroa)
Pääomalaina 600
Vaihtovelkakirjalaina 1 886
Rahoitusleasingvelat 5
2 491
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pankkilainat 12 558
Muut velat 1 899
Vaihtovelkakirjalainat 3 405
Rahoitusleasingvelat 97
17 959
Korolliset velat yhteensä 20 450

Yhtiöllä on pitkäaikaista velkaa 2,5 miljoonaa euroa, josta 1,9 miljoonaa euroa on vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainaa ja 0,6 miljoonaa euroa pääomalainaa.

Incap-konsernin lyhytaikaisten korollisten velkojen määrä 31.12.2012 oli 18,0 miljoonaa. Tästä summasta 14,5 miljoonaa euroa on rahalaitoslainaa, josta 4,1 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön. Emoyhtiön Suomessa ja Virossa käyttämä factoringrahoitus on lyhytaikaista vierasta pääomaa.

Osa yhtiön rahoitusleasingista ja vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainasta sekä pääomalaina luokitellaan pitkäaikaiseksi. Muut pankkilainat sisältyvät lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin laina-ajan perusteella tai kovenanttien rikkoutumisen vuoksi.

Incapin rahalaitoslainojen ja muiden lainojen kokonaismäärä 31.12.2012 oli 20,5 miljoonaa euroa. Tästä 14,5 miljoonaa euroa oli rahalaitoslainoja (31.12.2011: 17,0 milj. euroa) ja 6,0 miljoonaa euroa muita lainoja (31.12.2011: 7,8 milj. euroa).

Rahalaitoslainat ja muut lainat:

Rahalaitoslainat Saldo 31.12.2012
(1 000 euroa)
Kovenanttien
tarkastelu
Pankkilaina Suomessa 5 043 30.6.2013
Luotollinen tili (< 1 milj. euroa) 25 30.6.2013
Laskuluottolimiitti (< 8,5 milj. euroa) 5 265 30.6.2013
Luotollinen tili Intiassa 668
Pankkilaina Intiassa 1 555
Finnfundin sijoitus Intian toimintaan 1 899
Pankkilaina Virossa 2
Yhteensä 14 456
Muut lainat
Vaihtovelkakirjalaina 2007 2 406
Vaihtovelkakirjalaina 2012 2 885
Pääomalaina Suomessa 600
Rahoitusleasing Suomessa 86
Rahoitusleasing Virossa 17
Yhteensä 5 994
Kaikki yhteensä 20 450

Rahalaitoslainoista 10,3 miljoonaa euroa oli suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja käytössä olevia limiittejä. Suomalaisen pankin luotollisesta tilistä ja laskuluottolimiitistä oli 31.12.2012 käytössä 5,3 miljoonaa euroa ja käyttämättä 4,2 miljoonaa euroa. Intian ja Viron pankkilainojen ja luotollisen tilin saldot olivat yhteensä 4,1 miljoonaa euroa, mikä sisältää Finnfundin tekemän 1,9 miljoonan euron sijoituksen Incapin Intian toimintaan.  

Muut lainat (6,0 miljoonaa euroa) sisältävät yhtiön vaihtovelkakirjalainat, pääomalainan sekä rahoitusleasingit Suomessa ja Virossa. Vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan määrä tilikauden päättyessä oli 2,4 miljoonaa euroa, josta osa järjesteltiin tilikauden päättymisen jälkeen ja loppuosa eli 1,0 miljoonaa euroa erääntyy 30.6.2013. Vuonna 2012 liikkeeseen laskettu vaihtovelkakirjalaina on 2,9 miljoonaa euroa ja erääntyy 25.5.2017. Muihin lainoihin sisältyvät lisäksi Suomen ja Viron rahoitusleasingvelat, joiden yhteissaldo oli 0,1 miljoonaa euroa, sekä vuoden 2012 joulukuussa nostettu 0,6 miljoonan euron erä pääomalainasta. Sotkamon kunnan lainan viimeinen erä, noin 43 tuhatta euroa, maksettiin vuonna 2012.

Lainojen lyhennykset ja korot:

(1 000 euroa) Lyhennykset Korot 31.12.2012
Alle 6 kk 17 905 525 18 430
6-12 kk 54 1 54
1-5 vuotta 2 492 772 3 263
yli 5 vuotta
20 450 1 297 21 747

Tilikauden päättyessä lainoista 12,6 miljoonaan euroon kohdistuu takaus ja loput ovat takaamattomia. Luottojen vakuutena on 12,1 miljoonan euron yrityskiinnitykset, 1,5 miljoonan euron kiinnitys Vuokatin tehdaskiinteistöön sekä 0,7 miljoonan euron kiinnitys Intian tehdaskiinteistöön.

Incapin velkavastuut supistuivat toukokuussa 2012, kun rahoitusjärjestelyn yhteydessä vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan arvo aleni noin 1,0 miljoonalla eurolla. Arvon aleneminen johtui siitä, että yhtiö sitoutui lunastamaan osan vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksista hinnalla, joka oli keskimäärin 27 % alhaisempi kuin lainaosuuksien nimellisarvo.

Vuoden 2012 aikana konsernin taseesta on purettu noin 0,2 miljoonaa euroa laskennallista verosaamista Intian tytäryhtiöstä kertyneen verotettavan tulon perusteella. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä 31.12.2012 oli 11,2 miljoonaa euroa.

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,4) ja current ratio 0,8 (0,7).

Yhtiö onnistui tavoitteessaan alentaa varastoarvoa ja vapauttaa pääomia vaihto-omaisuudesta. Vaihto-omaisuuden määrä aleni tilikauden aikana vuoden alun 11,4 miljoonasta eurosta 9,4 miljoonaan euroon. Energiatehokkuustoimialan kysynnän kasvu lisäsi vaihto-omaisuuden määrää varsinkin Intian tehtaalla. Helsingin tehtaan sulkeminen vähensi koko konsernin vaihto-omaisuutta vuoden 2011 lopun tasoon verrattuna noin 1,6 miljoonalla eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 2,4 miljoonaa euroa (-3,1 milj. euroa). Konsernin rahavarat 31.12.2012 olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,2 miljoonaa euroa lisäystä (0,4 milj. euroa vähennystä).

Konsernin kassavirtaan, rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".

Suunnattu osakeanti huhtikuussa 2012
Yhtiön hallitus käytti vuonna 2011 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa saamaansa valtuutusta 11.4.2012 ja suuntasi yhtiön suurimmille omistajille yhteensä 2 168 100 uutta osaketta. Suunnattu osakeanti oli osa rahoitusjärjestelyä, jonka tavoitteena oli parantaa yhtiön omavaraisuutta ja maksuvalmiutta sekä turvata yhtiön kehittämisen jatkuminen.

Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan hintaan 0,35 euroa/osake. Osakkeita merkitsivät neljän suuren osakkeenomistajan lisäksi myös kaikki hallituksen jäsenet ja konsernin toimitusjohtaja.

Saatu merkintähinta, yhteensä noin 759 000 euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 18.7.2012, jolloin yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 20 848 980 kappaleeseen. Uusien osakkeiden listaamiseksi Incap laati listalleottoesitteen, ja uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä esitteen hyväksymisen jälkeen 18.9.2012.

Vaihtovelkakirjalaina 2007
Incapin vuonna 2007 liikkeelle laskema vaihtovelkakirjalaina, jonka pääoma on 6,75 miljoonaa euroa, erääntyi maksuun 25.5.2012. Yhtiö sopi toukokuussa 2012 vaihtovelkakirjalainan uudelleenrahoituksesta siten, että yhtiö lunastaa osalta vaihtovelkakirjalainan haltijoista heidän lainaosuutensa ja osa vaihtovelkakirjalainan haltijoista konvertoi oman lainaosuutensa uuteen vaihtovelkakirjalainaan. Osa lunastuksista tapahtui touko-kesäkuussa 2012 ja 31.12.2012 mennessä lunastettava määrä oli 2 405 950,27 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2013 Incap sai päätökseen vaihtovelkakirjalainan loppuerän lunastusta koskevat neuvottelut. Niiden tuloksena yhtiö lunasti lainaosuuksista noin 1,0 miljoonan euroa tammikuussa 2013. Lisäksi osa lainasta korkoineen, yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa, muunnettiin yhtiön osakkeiksi vaihtovelkakirjalainan haltijalle suunnatulla osakeannilla. Loppuerä vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastuksista eli noin 1,0 miljoonaa euroa korkoineen maksetaan kesäkuun 2013 loppuun mennessä.

Vaihtovelkakirjalaina 2012
Vuonna 2007 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan lunastusjärjestelyissä osa vaihtovelkakirjalainan haltijoista konvertoi lainan uuteen vaihtovelkakirjalainaan, jonka merkinnät hallitus hyväksyi 25.5.2012. Vaihtovelkakirjalainan emissiokurssi on 100 % ja lainan pääomalle maksetaan 7 %:in kiinteää vuotuista korkoa vuosittain jälkikäteen. Uuden lainan merkintähinta maksettiin siten, että yhdellä vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lainaosuudella sai yhden osuuden vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainasta.  Lainan määrä on 2 916 000 euroa ja siitä annettiin 540 kappaletta 5 400 euron nimellismääräistä lainaosuutta. Vaihtovelkakirjalainan eräpäivä on 25.5.2017.

Henkilöstö
Vuoden 2012 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 614 henkilöä (735). Henkilöstöstä 55 % työskenteli Intiassa (51 %), 28 % Virossa (27 %) ja 17 % Suomessa (22 %). Henkilöstö väheni eniten Suomessa Helsingin tehtaan sulkemisen ja konsernipalvelujen supistamisen vuoksi.

Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 170 ja miehiä 444. Vakinaisessa työsuhteessa oli 414 ja määräaikaisessa 200 henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa kaksi. Henkilöstön keski-ikä on 33,5 vuotta.

Yhtiön johto ja organisaatio
Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella toimi Sami Mykkänen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Kimmo Akiander (liiketoimintayksikkö Well-being, 29.2.2012 saakka), Kirsi Hellsten (henkilöstö, 31.10.2012 saakka), Mikko Hirvinen (erityisprojektit), Jari Koppelo (liiketoimintayksikkö Energy efficiency ja 1.3.2012 lähtien myös liiketoimintayksikkö Well-being), Sami Kyllönen (tuotanto Eurooppa), Kirsti Parvi (talous ja hallinto) ja Hannele Pöllä (viestintä).

Konsernin laajennettuun johtoryhmään kuuluivat varsinaisen johtoryhmän jäsenten lisäksi Siret Kegel (laatu), Murthy Munipalli (Energy efficiency Asia), Pekka Laitila (materiaalihallinta), Päivi Luotola (IT) ja Marko Tapaninaho (Engineering-palvelut).

Varsinainen yhtiökokous 2012
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2012 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio, 2 372 981,70 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen valtuutus
Varsinainen yhtiökokous valtuutti 11.4.2012 hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään enintään 9 300 000 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uusista osakkeista enintään 300 000 kappaletta voidaan käyttää yhtiön kannustusjärjestelmän optio-oikeuksiin.

Hallitus käytti valtuutusta yhtiön rahoitusjärjestelyn yhteydessä 25.5.2012, jolloin osa vuonna 2007 liikkeelle lasketun vaihtovelkakirjalainan haltijoista konvertoi lainan uuteen vaihtovelkakirjalainaan. Uuteen vaihtovelkakirjalainaan liittyy oikeus vaihtaa lainaosuudet yhteensä 7 112 195 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita.

Tilikauden 2012 päättyessä hallituksella oli yhtiökokouksen myöntämästä valtuutuksesta käyttämättä yhteensä 2 187 805 osaketta. Hallitus käytti valtuutuksesta 1 697 286 kappaletta 30.1.2013 suuntaamalla yhdelle vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan haltijoista yhtiön uusia osakkeita vastikkeena vaihtovelkakirjalainan lunastukselle. Tämän jälkeen hallituksella on valtuutuksesta käyttämättä 490 519 osaketta.

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2012 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Matti Jaakola. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan ja varapuheenjohtajaksi Lassi Noposen. Hallituksen sihteerinä on toiminut varatuomari Anu Kaskinen. Hallitus kokoontui vuonna 2012 yhteensä 49 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 88.

Yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jari Karppinen, KHT.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap julkaisee Arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä viikolla 12.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 20 848 980. Osakkeen kurssi vaihteli 0,15 ja 0,65 euron välillä (0,37 ja 0,64 euron välillä) vuoden viimeisen kaupantekokurssin ollessa 0,19 euroa (0,42 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 2 952 411 osaketta eli 14,2 % koko osakemäärästä (746 382 eli 4,0 %).

Tilikauden lopussa yhtiöllä oli 1 159 osakasta (1 053). Osakkeista 0,5 % (0,5 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2012 oli 4,0 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2012:

Osakkeita,
kpl
Omistus-
osuus, %
Oy Etra Invest Ab 4 834 547 23,2
JMC Finance Oy 2 402 286 11,5
Suomen Teollisuussijoitus Oy 2 185 509 10,5
Sundholm Göran 1 481 113 7,1
Laurila Kalevi Henrik 1 460 429 7,0
Oy Ingman Finance Ab 1 250 000 6,0
Mandatum Life 1 116 059 5,4
Lehtonen Jussi Tapio 300 000 1,4
Oksanen Markku 242 033 1,2
Noponen Lassi Tapani 237 909 1,1

Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat tilikauden päättyessä yhteensä 4 512 174 osaketta eli noin 21,6 % osakekannasta.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2009
Vuonna 2009 käynnistetty optio-ohjelma sisältää yhteensä 600 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään 600 000 Incapin osaketta. Optio-oikeudet jaetaan optio-oikeuksiin 2009A, 2009B ja 2009C. Osakkeen merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on yksi euro. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2009A on 1.4.2010-31.1.2014 ja optio-oikeuksilla 2009B ja 2009C 1.4.2011-31.1.2014. Toimitusjohtajalle on jaettu 100 000 kappaletta A-optioita ja 100 000 kappaletta B-optioita. Johtoryhmän jäsenille on jaettu yhteensä 129 000 C-optioita.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 1,6 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Jakamatta jäävät ja palautuneet optio-oikeudet annetaan Incapin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Euro-ketju Oy:lle, ja hallitus päättää erikseen niiden jakamisesta

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset
Incap tiedotti 16.4.2012, että sen jälkeen kun yhtiön suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity, Kalevi Laurilan omistusosuus Incap Oyj:n osakkeista ja äänistä ylittää 5 %. Edelleen yhtiö ilmoitti 21.9.2012, että Oy Ingman Finance Ab:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitti 10 % usean perättäisen kaupan seurauksena.

Maksuvalmiusriskiä ja toiminnan jatkuvuutta koskevat tiedot tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa
Incap julkaisi 22.5.2012 pörssitiedotteen rahoitusjärjestelyistä, jotka liittyivät rahoitussopimusten uusimiseen, uuden pankkilainan myöntämiseen ja vaihtovelkakirjalainan uudelleenjärjestelyyn. Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa 31.7.2012 yhtiö kertoi neuvottelujen lopputuloksista ja rahoituksen riskeistä sekä viittasi vuoden 2011 tilinpäätöstietoihin. Tilinpäätöksen tiedot rahoitussopimuksista eivät kuitenkaan olleet enää ajantasaisia, koska rahoitussopimukset oli osittain neuvoteltu uudelleen. Osavuosikatsaus ei sisältänyt IFRS 7-standardin mukaisia maksuvalmiusriskitietoja eikä siinä otettu suositusten edellyttämällä tavalla riittävästi kantaa toiminnan jatkuvuuteen yhtiön sen hetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Näistä puutteellisuuksista johtuen tammi-kesäkuun osavuosikatsaus ei ollut IAS 34:n mukainen

Osavuosikatsauksesta puuttuvat tiedot esitettiin 14.9.2012 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä listalleottoesitteessä. Tiedotteessa kuvattiin laajemmin yhtiön lainoja ja niihin liittyviä kovenanttiehtoja, maksuvalmiuden riskejä, käyttöpääoman riittävyyttä seuraavan 12 kuukauden ajalle sekä tilanteeseen liittyviä liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyviä seikkoja.  Yhtiön toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä riskeistä merkittävimmät kohdistuivat toteutettavan osakeannin onnistumiseen, pankin asettamien ehtojen täyttämiseen lisärahoituksen toisen maksuerän nostamiseksi, rahalaitoslainojen säilymisen edellyttämien kovenanttitasojen saavuttamiseen, kannattavuutta ja vaihto-omaisuutta koskevien kehittämistoimenpiteiden riittävyyteen sekä yhtiön asiakkaiden markkinatilanteen ja kysynnän kehittymiseen.

Riskienhallinta
Incap Oyj:n hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Yhtiön riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi yhtiö on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, uusasiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Incapin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät liiketoiminnan jatkuvuuteen ja rahoituksen riittävyyteen.

Liiketoiminnan jatkuvuus

Liiketoiminnan jatkuvuuteen kohdistuvista riskeistä merkittävimpiä ovat:

 • rahoituksen järjestäminen 30.6.2013 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan lunastamista varten joko osakeannilla tai muulla järjestelyllä
 • pankin asettamien ehtojen täyttäminen lisärahoituksen nostamiseksi
 • rahalaitoslainojen jatkumisen edellytyksenä olevien kovenanttitasojen saavuttaminen
 • käyttöpääoman riittävyys
 • kannattavuutta ja vaihto-omaisuutta koskevien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen
 • globaali talouskehitys ja sen vaikutukset yhtiön asiakkaiden markkinatilanteeseen ja kysyntään.

Vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastamiseen tarvittava rahoitus
Incapin vuonna 2007 liikkeelle laskema vaihtovelkakirjalaina, jonka pääoma on 6,75 miljoonaa euroa, erääntyi maksuun 25.5.2012. Yhtiö sopi toukokuussa 2012 vaihtovelkakirjalainan uudelleenrahoituksesta siten, että yhtiö lunastaa osalta vaihtovelkakirjalainan haltijoista heidän lainaosuutensa ja osa vaihtovelkakirjalainan haltijoista konvertoi oman lainaosuutensa uuteen vaihtovelkakirjalainaan. Osa lunastuksista tapahtui touko-kesäkuussa 2012, ja 31.12.2012 mennessä lunastettava määrä oli 2 405 950,27 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2013 Incap sai päätökseen vaihtovelkakirjalainan loppuerän lunastusta koskevat neuvottelut. Yhtiö lunasti lainaosuuksista noin 1,0 miljoonan euroa tammikuussa 2013. Lisäksi osa lainasta korkoineen, yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa, muunnettiin yhtiön osakkeiksi vaihtovelkakirjalainan haltijalle suunnatulla osakeannilla. Loppuerä vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastuksista eli noin 1,0 miljoonaa euroa korkoineen maksetaan kesäkuun 2013 loppuun mennessä.

Yhdellä vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainan merkitsijällä, jonka osuus vaihtovelkakirjalainasta on 999 000 euroa, on sopimusehtojen mukaan oikeus irtisanoa rahoitussopimus, mikäli vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastus ei toteudu kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Tämä osuus vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainasta on kirjattu lyhytaikaisiin lainoihin.

Myönnetyn lisärahoituksen toisen erän nostaminen
Incap neuvotteli keväällä 2012 rahoitusjärjestelyn, jossa yhtiön kotimaiset rahoittajapankit uusivat erääntyvät lainat ja myönsivät yhteensä 2,5 miljoonaa uutta lainaa. Uudesta lainasta 1 miljoona euroa nostettiin heinäkuussa 2012 ja 0,75 miljoonaa euroa tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2013. Jäljelle jäävä osa lainasta on nostettavissa 29.7.2013 mennessä pankin erillisen vahvistuksen jälkeen.

Lainarahoitus ja kovenanttiehdot

Incapilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 20,5 miljoonaa euroa lainaa.

Yhtiön suomalaisen pankin myöntämien lainojen, luotollisen tilin ja laskuluottolimiitin määrä 31.12.2012 oli yhteensä 10,3 miljoonaa euroa. Näihin lainoihin kohdistuu seuraavia kovenantteja:

Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA
31.12.2012 vähintään 10 % enintään 7
30.6.2013 ja sen jälkeen vähintään 15 % enintään 5

Kovenanttiehdot eivät täyttyneet  31.12.2012, jolloin yhtiön omavaraisuusaste oli -10,3 % ja net IBD/EBITDA 18,7. Pankilla on oikeus irtisanoa sopimukset erääntyväksi 60 päivän kuluttua, mikäli jokin kovenanttiehdoista ei tarkasteluhetkellä täyty. Yhtiö on saanut pankilta 28.1.2013 kirjallisen vahvistuksen siitä, ettei pankki tule käyttämään oikeuttaan myöntämiensä lainojen irtisanomiseen, vaikka niiden kovenanttiehdot ovat rikkoutuneet 31.12.2012. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 30.6.2013 ja sen jälkeen puolivuosittain.

Incapin heinäkuussa 2012 nostamaan yhden miljoonan euron lisälainaan liittyy edellä mainittujen kovenanttien lisäksi pankin oikeus lainan irtisanomiseen, mikäli vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastus ei toteudu kesäkuun 2013 loppuun mennessä sovitulla tavalla. Pankki on hyväksynyt tilikauden päättymisen jälkeen tehdyn rahoitusjärjestelyn ja ilmoittanut, ettei se käytä oikeuttaan lisälainan sopimuksen irtisanomiseen.

Incapin 25.2.2013 laatiman ennusteen perusteella edellä mainitut kovenantit eivät täyty seuraavalla tarkasteluhetkellä 30.6.2013. Yhtiö jatkaa neuvotteluja pankin kanssa kovenanttiehtojen lieventämisestä ja rahoituksen uudelleenjärjestelystä.

Verovelkojen maksujärjestely
Incap on sopinut Verohallinnon kanssa maksujärjestelystä, joka koskee erääntyneitä arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja. Järjestelyn piirissä olevien verovelkojen määrä 31.12.2012 on yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa, ja sopimuksen mukainen viimeinen maksu tapahtuu elokuussa 2014. Sopimusehtojen mukaan Verohallinnolla on maksuerän viivästyessä oikeus irtisanoa sopimus välittömin seurauksin.

Käyttöpääoman riittävyys
Maksuvalmiuden arviointia varten Incap on laatinut konsernille 12 kuukauden kassavirtaennusteen, joka perustuu tulosennusteeseen vuodelle 2013 ja toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojan ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Koska laskelmissa käytetyt tulostasot eivät kuvasta edellisten vuosien toteutunutta kehitystä, niihin sisältyy merkittävää epävarmuutta. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoma ei tämän tilinpäätöksen julkaisuhetkellä vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tarve on noin 4-6 miljoonaa euroa.

Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • yhtiön kaavailema osakeanti ja rahoitusjärjestelyt onnistuvat suunnitellusti niin, että yhtiö saa pääomia käyttöpääoman rahoitukseen ja vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan loppuerän lunastukseen kesäkuussa 2013, ja
 • pankki hyväksyy lisälainan nostamiselle asetetut ehdot, ja
 • yhtiön tulokselle ja vaihto-omaisuuden kierrolle asetetut tavoitteet saavutetaan, ja
 • yhtiön rahalaitoslainoille asetetut kovenanttiehdot täyttyvät tai mikäli kovenanttiehdot eivät täyttyisi, pankki ei käytä oikeuttaan lainojen irtisanomiseen.

Incapin johto on luottavainen sen suhteen, että yhtiön suunnittelema osakeanti onnistuu ja yhtiö pystyy lunastamaan vaihtovelkakirjalainan sopimuksen mukaisesti. Yhtiön strateginen rakennemuutos on toteutettu suunnitellusti ja yhtiö on sulkenut kesällä 2012 Helsingin tehtaan siirtäen sen tuotannon muihin yksiköihin. Lisäksi yhtiö on käynnistänyt tammikuussa 2013 konsernipalveluja koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on yhtiön hallinnon uudelleenorganisointi ja toiminnan merkittävä tehostaminen. Näiden toimenpiteiden ja muiden kehittämishankkeiden arvioidaan parantavan kannattavuutta. Lisäksi yhtiö jatkaa toimenpiteitä turvatakseen konsernin tulokselle ja vaihto-omaisuuden kierrolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Näin ollen yhtiö arvioi pystyvänsä kattamaan mahdollisen käyttöpääomavajeen ja turvaamaan rahoitussopimuksiin liittyvien kovenanttiehtojen täyttymisen. Mikäli ehdot eivät kuitenkaan täyttyisi ja rahoittajat ilmoittaisivat vetoavansa näihin kovenantteihin, yhtiön tulee käynnistää neuvottelut rahoituksen uudelleen järjestämisestä tai uuden oman tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimisesta.

Myytävänä olevat omaisuuserät
Yhtiö omistaa Vuokatissa vuosina 1978-2001 rakennetun tehdaskiinteistön, jonka pinta-ala on noin 8 700 m². Kiinteistö ja siihen liittyvät velat on esitetty myytävänä olevana vuoden 2010 tilinpäätöksestä lähtien. Yhtiö on solminut elokuussa 2012 kiinteistöstä viiden vuoden vuokrasopimuksen ja jatkaa kiinteistön myymiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Asiakkaiden markkinatilanteen ja kysynnän kehitys
Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön vuonna 2013 arvioidaan kehittyvän Incapin ja sen asiakkaiden toimialoilla vakaasti eikä talouden yleinen epävarmuus ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut erityisen haitallisesti yhtiön asiakkaiden kysyntään tai maksukykyyn.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Vuonna 2012 Incapin suurimman yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 17 %. Yhtiön toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella yhtiön eri toimintamaihin Suomeen, Viroon ja Intiaan. Tuotantotoiminnan painopiste on maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso on kilpailukykyinen.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Toiminnan sopeuttaminen ja yhteistoimintaneuvottelut
Incap käynnisti tammikuussa 2013 yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sekä Vaasan tehtaan henkilöstön että Suomessa työskentelevän konsernitoimintojen henkilöstön kanssa. Neuvottelujen lopputuloksena Vaasan tehtaan henkilöstö lomautetaan tarpeen mukaan enintään 90 päiväksi kesäkuun loppuun mennessä. Välittömien lomautusten sijasta tehtaan toimintaa mukautettiin kysyntään jatkamalla henkilöstön kouluttamista ja monitaitoisuuden lisäämistä. Lomautustarvetta arvioidaan viikoittain tilauskannan perusteella. Konsernipalvelujen neuvottelut jatkuvat edelleen, ja niiden lopputuloksen arvioidaan vaikuttavan enintään 14 henkilön työsuhteeseen.

Vaihtovelkakirjalainan uudelleenjärjestely
Incap tiedotti 17.1.2013 rahoitusjärjestelystä, joka liittyi vuonna 2007 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan lunastukseen. Yhtiö lunasti jäljellä olevia lainaosuuksia yhteensä noin 1,0 miljoonan euron käteismaksulla tammikuussa 2013. Lisäksi osa lainasta korkoineen, yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa, muunnettiin yhtiön osakkeiksi vaihtovelkakirjalainan haltijalle suunnatulla osakeannilla. Loppuerä vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastuksista eli noin 1,0 miljoonaa euroa maksetaan kesäkuun 2013 loppuun mennessä.

Pääomalaina
Vaihtovelkakirjalainan lunastusta koskevien neuvottelujen yhteydessä kolme Incap Oyj:n suurimmista omistajista myönsi yhtiölle 1,05 miljoonan euron pääomalainan, jonka laina-aika on kolme vuotta ja korko 10 %. Lainasta 0,6 miljoonaa euroa on kirjattu vuoden 2012 tilinpäätökseen. Lainaehtoihin sisältyy oikeus kuitata saamisella mahdollinen osakemerkintä yhtiön järjestämässä osakeannissa. Yhtiön lähipiiriin kuuluva Kalevi Laurila on yksi pääomalainan myöntäneistä omistajista.

Pääomalainasta 0,6 miljoonaa euroa nostettiin 28.12.2012 ja on kirjattu vuoden 2012 tilinpäätökseen. Lainaehtojen mukaan pääoma ja korko saadaan maksaa emoyhtiön purkautuessa ja emoyrityksen konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Muuten pääomaa tai korkoa saadaan palauttaa vain siltä osin kuin emoyhtiön vapaan oman pääoman ja pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää emoyhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Pääoman korolle tai lainalle ei ole annettu vakuutta. Lainan korko kirjataan kuluksi ajan kulumisen perusteella. Elleivät Osakeyhtiölain edellytykset koron suorittamiselle täyty, korolla ei voi rasittaa tilikauden tulosta. Korko esitetään emoyrityksen liitetietona korkovastuuna. IFRS-konsernitilinpäätöksessä pääomalainan kertynyt korko on kirjattu tilikauden kuluksi. Laina erääntyy takaisinmaksettavaksi viimeistään 31.12.2015.

Suunnattu osakeanti
Incap Oyj:n hallitus toteutti 30.1.2013 suunnatun osakeannin, jolla yhtiö lunasti osan vuonna 2007 liikkeeseen lasketusta vaihtovelkakirjalainasta. Yhdelle vaihtovelkakirjalainan haltijalle annettiin vastikkeena lainaosuuksista yhteensä 1 697 286 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Osakkeiden laskennallinen merkintähinta on 0,22 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet vastaavat noin 8,1 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ennen osakeantia. Osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Incap Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 22 546 266 kappaletta.

Pankin myöntämän lisälainan nosto
Incap sai 30.1.2013 päätökseen suomalaisen pankin kanssa käydyt rahoitusneuvottelut ja nosti puolet yhtiölle myönnetystä 1,5 miljoonan euron lainasta. Jäljelle jäävä osa lainasta on nostettavissa 29.7.2013 mennessä pankin erillisen vahvistuksen jälkeen. Lisäksi yhtiö sopi muista käyttöpääomaa vahvistavista rahoitusjärjestelyistä, joiden kokonaiskassavaikutus yhdessä lainan noston kanssa oli 1,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön strategia ja tavoitteet
Vuonna 2013 Incapin tärkeimmät tavoitteet ovat kannattavuuden parantaminen toimintaa tehostamalla ja rahoitustilanteen kohentaminen osakeannilla.

Yhtiön strategisten asiakassegmenttien kysynnän arvioidaan kehittyvän tasaisesti, joskin näkymä markkinoille on toimialalle tyypilliseen tapaan hyvin lyhyt. Incapin tavoitteena on kasvattaa nykyisten asiakkaiden toimituslaajuutta suurempiin kokonaisuuksiin ja lopputuotteisiin. Uusia asiakkuuksia tavoitellaan fokusoidusti etenkin energiatehokkuutta parantavien laitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta, joiden kysynnän arvioidaan kasvavan voimakkaasti.

Pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät erityisesti energiatehokkuustoimialalla mutta myös hyvinvointiteknologiassa, jossa markkinoille syntyy koko ajan uusia, innovatiivisia ja lupaavia tuotteita. Suuri osa uusista kasvuyrityksistä on valinnut strategiakseen keskittyä ydintoimintoihin ja ulkoistaa tuotanto kokonaan. Näille yrityksille Incap voi tarjota koko tuotteen valmistuksen tai laajoja tuotekokonaisuuksia.

Yhtiö kasvattaa tuotesuunnittelun roolia palvelutarjonnassa edelleen, ja jo käynnistettyä verkostoyhteistyötä suunnittelutoimistojen kanssa jatketaan. Yhtiö kehittää valmiuksia kattavaan suunnitteluyhteistyöhön valittujen asiakkaiden kanssa. Omassa tuotesuunnittelussa keskitytään erityisesti energian tuotantoon, varastointiin ja jakeluun tarkoitettujen tuotteiden kehittämiseen, jossa yhtiöllä on jo runsaasti tietotaitoa. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada markkinoille ja volyymivalmistukseen omia tuotteita, joita myydään asiakkaiden omalla tuotemerkillä.

Yhtiö jatkaa toiminnan tehostamista ja pyrkii hyödyntämään globaalin toiminnan tarjoamat mahdollisuudet. Materiaalihallinta on erityinen kehittämiskohde jatkossakin, sillä yhtiön kannattavuuden kannalta hankintatoimella ja materiaalivirtojen hallinnalla on suuri merkitys. Konsernipalvelujen uudelleenorganisoinnilla tehostetaan konsernitoimintoja samalla kun Tallinnan toimiston rooli konsernin ohjaamisessa vahvistuu.

Aiemmin käynnistetyillä tehostamistoimenpiteillä yhtiö arvioi saavuttavansa vuosina 2012-2013 yhteensä noin 3,3 miljoonan euron säästöt vuoteen 2011 verrattuna materiaalihankinnan tehostamisesta, Helsingin tehtaan sulkemisesta ja konsernipalvelujen keskittämisestä Viroon.

Yhtiöllä ei ole tarvetta suuriin investointeihin, sillä nykyisellä tuotantorakenteella on yhtiön arvion mukaan mahdollista saavuttaa jopa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2015 mennessä. Yhtiön tavoittelemalla asiakaspohjalla ja tuotevalikoimalla on realistista odottaa noin 5-8 prosentin liiketulostasoa (EBIT).

Varmistaakseen liiketoiminnan tulevan kasvun yhtiö selvittää myös mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin.

Näkymät vuodelle 2013
Uuden Arvopaperimarkkinalain mukaan yhtiöllä on velvollisuus esittää tulevaisuudennäkymänsä toimintakertomuksessa. Incap Oyj:n hallitus jatkaa yhtiön aiempaa käytäntöä ja esittää arvionsa tulevaisuudennäkymistä sekä hallituksen toimintakertomuksessa että osavuosikatsauksissa.

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Energiatehokkuustoimialan kysynnän uskotaan kasvavan vuoden 2012 tasosta sekä Euroopassa että Intiassa. Hyvinvointiteknologian tuotteiden liikevaihdon arvioidaan laskevan viime vuodesta johtuen joidenkin volyymituotteiden valmistuksen päättymisestä.

Helsingin tehtaan sulkeminen kesällä 2012 oli viimeinen vaihe yhtiön strategista tuotantorakenteen muutosta, jolla on luotu edellytykset kannattavalle kasvulle. Tehdasverkoston lukumäärän vähentäminen ja tuotannon muu tehostaminen yhdessä konsernipalvelujen virtaviivaistamisen kanssa parantavat yhtiön kannattavuutta vuonna 2013.

Yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2013 olevan samalla tasolla tai jonkin verran pienempi kuin vuonna 2012, jolloin liikevaihtoa kertyi 64,1 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi koko vuoden liiketuloksen (EBIT) olevan selvästi positiivinen. Vuonna 2012 liiketulos oli negatiivinen -0,7 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön tilikauden tappio on 5 505 693,92 euroa. Hallitus ehdottaa 10.4.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2013
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.4.2013 alkaen klo 15 hotelli Kämpin tiloissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään 18.3.2013.

Tilinpäätöksen 2012 julkaisu
Incap-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012, julkaistaan viikolla 12 yhtiön kotisivuilla (www.incap.fi).

Helsingissä 25.2.2013

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 26.2.2013 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 610 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Liite 1

KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
10-12/
2011
1-12/
2012
Muutos
%
1-12/
2011
LIIKEVAIHTO 14 498 15 701 18 378 15 564 16 906 64 141 -7 68 890
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-323 -169 -327 176 -358 -643 77 -363
Liiketoiminnan muut tuotot 49 136 134 85 49 404 178 145
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 9 968 10 978 12 568 10 801 11 515 44 315 -9 48 631
Henkilöstökulut 2 538 2 419 3 119 3 011 3 164 11 087 -8 12 016
Poistot ja arvonalentumiset 231 378 435 415 460 1 460 -29 2 047
Liiketoiminnan muut kulut 2 114 1 612 2 051 1 944 2 068 7 721 2 7 597
LIIKEVOITTO/TAPPIO -628 280 13 -345 -609 -681 -58 -1 619
Rahoitustuotot ja -kulut -569 -156 339 -366 -679 -751 -68 -2 378
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA -1 197 124 352 -711 -1 288 -1 432 -64 -3 997
Tuloverot -3 418 -79 0 0 0 -3 498 0
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4 616 44 352 -711 -1 288 -4 930 23 -3 997
Osakekohtainen tulos -0,23 0,00 0,02 -0,04 -0,07 -0,25 19 -0,21
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2011 ja 2012

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
10-12/
2011
1-12/
2012
Muutos
%
1-12/
2011
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4 616 44 352 -711 -1 288 -4 930 23 -3 997
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -129 63 -50 -2 -34 -118 -63 -316
Muut laajan tuloksen erät netto -129 63 -50 -2 -34 -118 -63 -316
KOKONAISTULOS -4 745 107 302 -712 -1 322 -5 048 17 -4 313
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -4 745 107 302 -712 -1 322 -5 048 17 -4 313
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0 0 0

Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.12.2012 31.12.2011 Muutos %
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 2 578 4 007 -36
Liikearvo 940 964 -2
Muut aineettomat hyödykkeet 178 341 -48
Muut rahoitusvarat 311 314 -1
Laskennallinen verosaaminen 560 4 085 -86
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 4 568 9 710 -53
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 9 352 11 423 -18
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 815 15 834 -19
Rahavarat 613 369 66
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 22 780 27 625 -18
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 1 936 1 936 0
VARAT YHTEENSÄ 29 283 39 271 -25
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 20 487 0
Ylikurssirahasto 44 44 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 818 4 084 18
Muuntoero -917 -799 15
Kertyneet voittovarat -27 440 -22 506 22
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -3 008 1 311 -329
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 0 0 0
Korolliset velat 2 492 259 862
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 492 259 862
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 11 841 13 109 -10
Lyhytaikaiset korolliset velat 17 959 24 336 -26
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 29 800 37 445 -20
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0 256 -100
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 29 283 39 271 -25

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-12/2012 1-12/2011
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -681 -1 619
Oikaisut liikevoittoon 728 2 157
Käyttöpääoman muutos 4 188 -1 920
Maksetut korot ja maksut -1 814 -1 793
Saadut korot 27 38
Liiketoiminnan rahavirta 2 448 -3 137
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -124 -280
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 139 148
Investoinnit muihin sijoituksiin -61 -80
Myönnetyt lainat 0 -6
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 3 0
Investointien rahavirta -43 -218
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 734 0
Lainojen nostot 1 819 4 946
Lainojen takaisinmaksut -4 201 -1 118
Rahoitusleasingvelkojen maksut -594 -843
Rahoituksen rahavirta -2 242 2 985
Rahavarojen muutos 163 -371
Rahavarat tilikauden alussa 369 476
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 99 288
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -18 -24
Rahavarat katsauskauden lopussa 613 369

Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 20 487 44 4 084 -483 -18 510 5 622
Emissiovoitto 0 0 0 0 0 0
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 0 0 0 0
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -316 0 -316
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 2 2
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 0 -316 2 -314
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -3 997 -3 997
0 0 0 -316 -3 995 -4 311
Oma pääoma 31.12.2011 20 487 44 4 084 -799 -22 506 1 311
Oma pääoma 1.1.2012 20 487 44 4 084 -799 -22 506 1 311
Osakeanti 0 0 759 0 0 759
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -25 0 0 -25
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -118 0 -118
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 -5 -5
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 734 -118 -5 611
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -4 930 -4 930
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 734 -118 -4 935 – 4 319
Oma pääoma 31.12.2012 20 487 44 4 818 -917 -27 440 – 3 008

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA
VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)
31.12.2012 31.12.2011
Liikevaihto, milj. euroa 64,1 68,9
Liikevoitto, milj. euroa -0,7 -1,6
   % liikevaihdosta -1,1 -2,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,4 -4,0
   % liikevaihdosta -2,2 -5,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -12,6 -5,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % [2] 580,8 -115,3
Omavaraisuusaste, % -10,3 3,3
Gearing, % -659,4 1867,7
Nettovelka, milj. euroa 18,9 21,8
Korollinen nettovelka, milj. euroa 19,8 24,5
Quick ratio 0,5 0,4
Current ratio 0,8 0,7
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
keskimäärin katsauskauden aikana
20 067 042 18 680 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,25 -0,21
Oma pääoma/osake, euroa -0,14 0,07
Osinko/osake, euroa 0 0
Osinko tuloksesta, % 0 0
Efektiivinen osinkotuotto, % 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) -0,8 -2,0
Osakkeen kurssikehitys
   Katsauskauden alin kurssi, euroa 0,15 0,37
Katsauskauden ylin kurssi, euroa 0,65 0,64
Katsauskauden keskikurssi, euroa 0,30 0,52
Katsauskauden päätöskurssi, euroa 0,19 0,42
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 4,0 7,8
Osakkeiden vaihto, kpl 2 952 411 746 382
Osakkeiden vaihto, % 14,2 4,0
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,3
   % liikevaihdosta 0,2 0,4
Henkilöstö keskimäärin 683 749
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset 14,3 12,3[1]
Taseen ulkopuoliset vastuut 7,1 9,3
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 0 0,0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 0 0,0

[1] Pankki on syyskuussa 2012 vahvistanut, että yhtiön kiinnityksistä on 6.5.2011 vapautunut 1 miljoona euroa. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä ilmoitettu virheellinen kiinnitysten määrä on korjattu tähän taulukkoon.
[2] Oman pääoman tuoton laskennassa on osoittaja ja nimittäjä negatiivinen.

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
10-12/
2011
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
Liikevaihto, milj. euroa 14,5 15,7 18,4 15,6 16,9 18,3 17,7 16,0
Liikevoitto, milj. euroa -0,6 0,3 0,0 -0,3 -0,6 0,0 -0,6 -0,4
   % liikevaihdosta -4,3 1,8 0,1 -2,2 -3,6 0,2 -3,5 -2,6
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,2 0,1 0,4 -0,7 -1,3 -0,6 -1,2 -1,0
   % liikevaihdosta -8,3 0,8 1,9 -4,6 -7,6 -3,2 -6,7 -5,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -73,2 3,3 17,8 -1,5 -7,6 1,1 -9,4 -4,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2175,3 11,7 95 -297,7 -148,7 -55,8 -106,5 -75,2
Omavaraisuusaste, % -10,3 4,9 4,3 1,6 3,3 6,3 7,6 11,0
Gearing, % -659,4 1205,2 1 372,9 4 103,2 1 867,7 946,5 739,3 486,6
Nettovelka, milj. euroa 18,9 18,9 20,3 23,2 21,8 22,0 22,9 21,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 19,8 20,8 22,7 24,6 24,5 24,9 24,1 21,9
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm keskimäärin tilikauden aikana 20 067
042
19 804
494
19 276
512
18 680
880
18 680
880
18 680
880
18 680
880
18 680
880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,23 0,00 0,02 -0,04 -0,07 -0,03 -0,06 -0,05
Oma pääoma/osake, euroa -0,14 0,08 0,08 0,03 0,07 0,14 0,17 0,2
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
   % liikevaihdosta 0,3 -0,1 0,3 0,2 0,0 0,7 0,7 0,3
Henkilöstö keskimäärin 639 684 696 713 753 770 745 727

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT
Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, % 100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
Nettovelka vieras pääoma – rahoitusomaisuus
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1680972