Incap Oyj                Pörssitiedote                22.2.2012 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011: LIIKEVAIHTO KASVOI, RAKENNEMUUTOS SAATIIN PÄÄTÖKSEEN

  • konsernin koko vuoden 2011 liikevaihto oli 68,9 miljoonaa euroa eli noin 16 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (2010: 59,2 milj. euroa)
  • koko vuoden liiketulos (EBIT) oli -1,6 miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa)
  • konsernin liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli positiivinen sekä neljännellä vuosineljänneksellä että toisella vuosipuoliskolla
  • neljännen vuosineljänneksen tulokseen sisältyy Helsingin tehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvä noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus
  • koko vuoden osakekohtainen tulos oli -0,21 euroa (-0,33 euroa)
  • yhtiön strateginen muodonmuutos on saatu päätökseen ja kannattavalle kasvulle on luotu luja pohja
  • yhtiö arvioi liikevaihdon vuonna 2012 kasvavan ja liiketuloksen olevan positiivinen

Tämä tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Incapin palvelujen kysyntä kehittyi vuonna 2011 myönteisesti sekä Euroopassa että Aasiassa ja yhtiön molempien liiketoiminta-alueiden kysyntä kasvoi. Liikevaihdon kasvua hidasti jonkin verran jo edellisenä vuonna alkanut maailmanlaajuinen pula puolijohdekomponenteista, mutta tilanne vakiintui vuoden jälkipuoliskolla."

"Saimme uusia asiakkuuksia strategiamme mukaisilta kasvualoilta ja käynnistimme yhteistyön muun muassa hitsauslaitteiden, kirkasvalolaitteiden, kiukaiden ohjausjärjestelmien, älykkään sähköverkon laitteiden, aurinkokennosovellusten ja varasähköä tuottavien pientuulivoimaloiden valmistuksessa. Elektroniikkaa ja mekaniikkaa yhdistävien tuotekokonaisuuksien osuus liikevaihdosta kasvoi tavoitteidemme mukaisesti."

"Kannattavuus kehittyi oikeaan suuntaan ja toisen vuosipuoliskon operatiivisen toiminnan liiketulos oli odotusten mukaisesti positiivinen. Vaikka viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto aleni vuoden kolmannesta neljänneksestä, operatiivisen toiminnan tulos oli samalla tasolla. Koko vuoden tulokseen vaikuttivat myönteisesti liikevaihdon kasvu, tuotantorakenteeseen jo vuonna 2010 toteutetut muutokset sekä asiakashintojen tarkistukset. Tulosta heikensi komponenttipulasta aiheutunut materiaali- ja tuotantokustannusten nousu."

"Jatkamme strategiamme toteuttamista määrätietoisesti. Keskitymme energiatehokkuuteen ja hyvinvointiin liittyvien laitteiden valmistukseen, joiden markkinoilla on globaalien megatrendien ansiosta hyvät kasvunäkymät. Autamme asiakkaitamme luomaan menestystuotteita tarjoamalla heille monipuolista, joustavaa ja laadukasta kokonaispalvelua koko tuotteen elinkaaren ajan. Toimintamme Euroopassa ja Aasiassa antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakkaita paikallisesti heidän päämarkkina-alueillaan. "

"Palvelumme kehittämisessä panostamme varsinkin tuotesuunnitteluun, jonka avulla on mahdollista syventää yhteistyötä asiakkaiden kanssa entisestään. Täydennämme omaa osaamistamme tarpeen mukaan verkostoitumalla suunnittelutoimistojen kanssa. Omassa tuotesuunnittelussa keskitymme erityisesti energian tuotantoon, varastointiin ja jakeluun tarkoitettujen tuotteiden kehittämiseen, jossa meillä on jo runsaasti kokemusta ja osaamista."

"Odotamme toteutettujen rakenteellisten muutosten ja muiden tehostamistoimien näkyvän tuloskehityksessämme vuonna 2012. Uskon, että haasteellisten vuosien jälkeen palaamme vuonna 2012 jälleen vakaalle, kannattavan kasvun uralle."

Liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2011
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa eli noin 5 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Varsinkin sähkövoimatekniikan laitteiden kysyntä oli vahvaa.

Neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa ja se sisältää noin 0,6 miljoonan euron kertaluonteisen kuluvarauksen Helsingin tehtaan toiminnan sulkemisesta. Vaikka viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto aleni vuoden kolmannesta neljänneksestä, operatiivisen toiminnan liiketulos oli samalla tasolla ja positiivinen.

Vertailu neljännesvuosittain
(1000 euroa)
10-12/
2011
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Liikevaihto 16 906 18 286 17 694 16 005 16 149 13 741 15 836 13 436
Liiketulos (EBIT) -609 35 -623 -423 14 -470 -1 097 -1 670
Katsauskauden tulos -1 288 -576 – 1 182 -951 -427 -1 067 -1 490 -1 899
Osakekohtainen tulos, euroa – 0,07 -0,03 -0,06 -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16

Liikevaihto ja tulos vuonna 2011
Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 68,9 miljoonaa euroa eli noin 16 % korkeampi kuin edellisenä vuonna (2010: 59,2 milj. euroa). Toimitusmäärät kasvoivat sekä energiatehokkuus- että hyvinvointiteknologian tuotteissa. Liikevaihdon kasvua jarrutti jonkin verran tiettyjen puolijohdekomponenttien maailmanlaajuinen pula, joka heikensi yhtiön toimituskykyä varsinkin hyvinvointiteknologian tuotteissa.

Incap-konsernin kannattavuus kehittyi myönteisesti ja jälkimmäisen vuosipuoliskon liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia kirjauksia oli positiivinen. Koko vuoden liiketulos,  -1,6 miljoonaa euroa, oli tappiollisuudesta huolimatta selvästi parempi kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli -3,2 milj. euroa. Tulosta rasittivat Japanin tsunamista johtuva materiaalien heikko saatavuus ja materiaalikustannusten nousu sekä Helsingin tehtaan sulkemiseen liittyvä 0,6 miljoonan euron kertaluonteinen kuluvaraus. Liikevaihdon kasvu ja asiakashintojen tarkistukset paransivat tulosta. Myönteinen tulosvaikutus oli myös yhtiön rakennemuutokseen liittyvällä, vuonna 2010 toteutetulla kahden elektroniikkatehtaan yhdistämisellä.

Intian yksikön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 15 % ja oli 13,8 miljoonaa euroa (12,0 milj. euroa). Vaikka Intian toimintojen liiketulos oli edelleen tappiollinen, kannattavuus kuitenkin parani edellisestä vuodesta ja liiketulos vuoden jälkipuoliskolla oli parempi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Nettorahoituskulut nousivat 2,4 miljoonaan euroon (1,7 milj. euroa) ja poistot olivat 2,0 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa). Tilikauden tappio oli 4,0 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -5 % (-11 %) ja oman pääoman tuotto -115 % (-81 %). Osakekohtainen tulos oli -0,21 euroa (-0,33 euroa).

Liiketoiminnan kehitys
Uusia asiakkaita saatiin strategian painopistealueilta ja vuoden aikana käynnistettiin yhteistyö useiden teknologiayritysten kanssa muun muassa älykkään sähköverkon ja hajautetun energiatuotannon laitteiden valmistuksessa.

Incap perusti oman hankintatoimiston Hongkongiin lähelle Aasian edullisia raaka-ainelähteitä. Tavoitteena on alentaa materiaalien ja komponenttien hintoja ja parantaa näin yhtiön kilpailukykyä valmistus- ja teknologiakumppanina. Hongkongin tytäryhtiö on yhdistetty konsernin tilinpäätökseen 1.9.2011 alkaen.  

Samalla kun liikevaihto kasvoi 16 %, vaihto-omaisuuden määrä aleni 13 % vuoden alun 13,1 miljoonasta eurosta 11,4 miljoonaan euroon vuoden lopussa. Varastoarvoja pystyttiin alentamaan komponenttien saatavuusongelmista huolimatta.

Bangaloressa toimivan suunnittelupalveluyksikön resursseja lisättiin ja osaamista kartutettiin erityisesti energiatehokkuutta edistävien laitteiden suunnittelussa. Asiakkaille suunniteltiin muun muassa UPS-varavirtalähteitä, mikroturbiinin ohjausjärjestelmiä ja aurinkoenergian hyödyntämiseen liittyviä inverttereitä.

Viron Kuressaaressa sijaitsevan tehdaskiinteistön vuokrasopimus uudistettiin kattamaan myös tilojen laajennusosan rakentamisen. Kesäkuussa 2012 valmistuvan laajennusosan koko on 3 400 neliömetriä ja se kaksinkertaistaa nykyiset tehdastilat.  

Toimintatapojen yhtenäistämiseksi Intian toiminnot liitettiin konsernin yhteiseen laadunhallintajärjestelmään ja koko yhtiössä on nyt käytössä samat laatumittarit.

Rakennemuutoksen toteuttaminen
Vuonna 2010 toteutettu Vuokatin elektroniikkatehtaan tuotannon siirto Kuressaareen tehosti toimintaa odotetulla tavalla ja vuonna 2011 saavutettiin henkilöstökuluissa noin kolmen miljoonan euron kustannussäästö vuoden 2009 tasoon verrattuna.

Neuvotteluja Helsingin tehtaan ohutlevytoimintojen myynnistä jatkettiin, mutta ne eivät johtaneet tyydyttävään lopputulokseen. Koska kestäviä ratkaisuja kannattavuuden parantamiseen ei löytynyt, yhtiö päätti tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2012 tehtaan lakkauttamisesta ja toiminnan siirtämisestä yhtiön muille tehtaille Vaasaan ja Kuressaareen syksyyn 2012 mennessä. Siirtämisestä saadaan yhtiön arvion mukaan merkittävät säästöt vuosina 2012-2013.

Tuotannon rakennemuutosten jälkeen Incapilla on yksi tehdas kussakin toimintamaassa Suomessa, Virossa ja Intiassa sekä lisäksi hankintatoimisto Hongkongissa.

Tase
Konsernin taseen loppusumma laski vuoden 2010 lopusta 3,3 miljoonaa euroa ja oli 39,3 miljoonaa euroa (42,6 milj. euroa).

Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 1,3 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 38,0 miljoonaa euroa (37 milj. euroa), josta korollista oli 24,9 miljoonaa euroa (22 milj. euroa).  Lyhytaikaisen velan osuus vieraasta pääomasta nousi 37,7 miljoonaan euroon (27,4 milj. euroa), koska yhtiön toukokuussa 2012 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina on siirretty taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Emoyhtiön oma pääoma oli 12,8 miljoonaa euroa eli 63 % osakepääomasta (15,2 milj. euroa, 74 %). Tämä ylittää osakeyhtiölain mukaisen vähimmäispääoman rajan noin 2,6 miljoonalla eurolla.

Konsernin omavaraisuusaste oli 3,3 % (13,2 %). Korolliset nettovelat olivat 24,5 miljoonaa euroa (21,5 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 1868 % (383 %). Korkeaan nettovelkaantumisasteeseen vaikuttivat yhtiön rakenneuudistukseen ja kansainvälistymiseen liittyvät kustannukset sekä yhtiön odotettua hitaampi tuloksen paraneminen.

Konsernin rahavarat 31.12.2011 olivat 0,4 miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2010 lopussa olivat 0,5 miljoonaa euroa.

Vuoden lopussa konsernin pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista 1,7 miljoonaan euroon kohdistuu takaus ja loput ovat takaamattomia. Lainoista 7,6 miljoonaa euroa on vakuudellisia lainoja. Näiden luottojen vakuutena ovat 8,1 miljoonan euron yrityskiinnitykset sekä 2,5 miljoonan euron ja 0,7 miljoonan euron  kiinnitykset Vuokatin ja Intian tehdaskiinteistöihin.

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,4 (0,6) ja current ratio 0,7 (1,0). Liiketoiminnan rahavirta oli -3,1 miljoonaa euroa (-4,4 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,4 miljoonaa euroa vähennystä (0,08 milj. euroa lisäystä).

Konsernin kassavirran ja maksuvalmiuden tilanne oli haastava. Rahoitustilannetta paransi toukokuussa 2011 solmittu rahoituspaketti, joka sisälsi noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Rahoituksesta 1,5 miljoonaa euroa on Finnveran suhdannetakausta, 2 miljoonaa lyhytaikaista rahoitusta ja 1 miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä suomalaiselta pankilta sekä noin 0,8 miljoonaa euroa lyhytaikaista luottoa intialaiselta pankilta.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Incapin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut liittyvät omien toimintaprosessien kehittämiseen ja olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,05 milj. euroa).

Investoinnit
Investointien määrä vuonna 2011 oli 0,3 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa), ja ne kohdistuivat Vaasan ja Tumkurin tehtaiden laitehankintoihin.

Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin kaikissa tehtaissa on Det Norske Veritaksen tai TÜV Rheinlandin sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään toiminnan jatkuvan parantamisen työkaluina. Intian toiminnot liitettiin konsernin yhtenäiseen laatujärjestelmään vuoden 2011 aikana.

Incapin ympäristöjärjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Lisäksi Helsingin ja Kuressaaren tehtailla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti.

Henkilöstö
Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 767 ja lopussa 735 henkilöä. Keskimäärin vuonna 2011 työsuhteessa oli 749 henkilöä (780). Henkilöstömäärä kasvoi Intian toiminnoissa 14 hengellä ja Virossa kolmella hengellä samalla kun Suomen toiminnoissa henkilöstömäärä aleni 49 hengellä. Vuoden lopussa noin 51 % henkilöstöstä työskenteli Intiassa (49 %), 27 % Virossa (27 %) ja 22 % Suomessa (24 %).

Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 212 ja miehiä 514. Vakinaisessa työsuhteessa oli 564 ja määräaikaisessa 171 henkilöä. Osa-aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa yhdeksän. Henkilöstön keski-ikä on 38 vuotta.

Yhtiön johto ja organisaatio
Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella toimi insinööri Sami Mykkänen. Konsernin johtoryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Kimmo Akiander (liiketoimintayksikkö Well-being), Kirsi Hellsten (henkilöstö, 8.8.2011 alkaen), Mikko Hirvinen (tuotanto), Jari Koppelo (liiketoimintayksikkö Energy Efficiency), Kirsti Parvi (talous ja hallinto, 1.7.2011 alkaen) ja Hannele Pöllä (viestintä).

Konsernin laajennettuun johtoryhmään kuuluivat varsinaisen johtoryhmän jäsenten lisäksi K.R. Vasantha (Intian tytäryhtiön toimitusjohtaja ja tuotannosta vastaava johtaja, 9.12.2011 saakka), Sami Kyllönen (tuotantopalvelut), Murthy Munipalli (Energy Efficiency Asia), Pekka Laitila (materiaalihallinta), Päivi Luotola (IT) ja Riitta Pönniö (laatu ja ympäristö).

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Incap päätti tammikuussa 2012 Helsingin tehtaan toiminnan lopettamisesta ja tuotteiden siirtämisestä yhtiön muille tehtaille Vaasaan ja Kuressaareen. Toiminnan lopettaminen merkitsee yhteensä 64 henkilön työsuhteen päättämistä vaiheittain vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla.

Vuoden 2011 lopussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut konsernipalveluissa päättyivät tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa. Säästöjen aikaansaamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi konsernipalveluja keskitetään Viroon, mistä johtuen kahdeksan henkilön työsuhde päättyy ja toimipisteiden määrä Suomessa supistuu.

Yhtiökokous 2011
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 1 561 513,95 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiökokous valitsi hallituksessa toimineet viisi jäsentä uudelleen hallituksen jäseniksi. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen valtuutus
Hallituksella on tilikauden päättyessä voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2011 myöntämä valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 168 100 osaketta, joista enintään 300 000 osaketta voidaan käyttää optio-oikeuksiin. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa yhden vuoden enintään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta tilikauden aikana.

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Raimo Helasmäen, Kari Häyrisen, Kalevi Laurilan, Susanna Miekk-ojan ja Lassi Noposen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-ojan. Hallituksen sihteerinä on toiminut varatuomari Jari Pirinen 13.4. saakka ja varatuomari Anu Kaskinen 13.4. alkaen. Hallitus kokoontui vuonna 2011 yhteensä 20 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksissa oli 84.

Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jari Karppinen, KHT.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap julkaisee Arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä on 18 680 880. Osakkeen kurssi vaihteli tilikaudella 0,37 ja 0,64 euron välillä (0,49 ja 0,75 euron välillä), ja vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,42 euroa (0,57 euroa). Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 4 % koko osakemäärästä (39 %).

Tilikauden lopussa yhtiöllä oli 1 053 osakasta (1 085). Osakkeista 0,5 % (0,6 %) oli hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2011 oli 7,8 miljoonaa euroa (10,6 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1997 lähtien tunnuksella ICP1V.Osakkeiden toimialaluokka NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pohjoismaisella listalla on Teollisuustuotteet/Teollisuustuotteet ja -palvelut.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2011 on 20 486 769,50 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita eikä hallituksen tiedossa ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä osakassopimuksia.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2009
Helmikuussa 2009 käynnistetty optio-ohjelma sisältää yhteensä 600 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään 600 000 Incapin osaketta. Optio-oikeudet jaetaan optio-oikeuksiin 2009A, 2009B ja 2009C. A-optioita on 100 000 kappaletta, B-optioita 100 000 kappaletta ja C-optioita 400 000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on yksi euro. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2009A on 1.4.2010-31.1.2014 ja optio-oikeuksilla 2009B ja 2009C 1.4.2011-31.1.2014.

Toimitusjohtajalle on jaettu 100 000 kappaletta A-optioita ja 100 000 kappaletta B-optioita. Yhtiön avainhenkilöille on jaettu yhteensä 169 000 C-optioita.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 3,1 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Jakamattomat ja palautuneet optio-oikeudet annetaan Incapin kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Euro-ketju Oy:lle ja niiden jakamisesta hallitus päättää erikseen.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta
Incap ei saanut tilikauden aikana Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisia liputusilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Incapissa riskienhallinta kohdistuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi Incap on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa.  

Incapin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät asiakaskysynnän kehitykseen, rahoituksen riittävyyteen sekä kannattavuutta ja vaihto-omaisuutta koskevien suunnitelmien toteutumiseen.

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön ennakoidaan vuonna 2012 kehittyvän vakaammin kuin vuonna 2011. Incapin myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta.

Vuonna 2011 Incapin suurimman yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 18 %. Tasapainoista asiakaspohjaa pyritään ylläpitämään siten, ettei riippuvuus yksittäisestä asiakkaasta tai useammasta samalla toimialalla toimivasta asiakkaasta aiheuttaisi Incapille merkittävää taloudellista riskiä. Asiakassopimuksiin liittyviä riskejä katselmoidaan säännöllisesti ja niiden yhteisvaikutusta seurataan. Asiakkuuksiin liittyviä riskejä hallitaan sopimusehdoin sekä vakuuttamalla. Talousnäkymien epävarmuus ei ole vaikuttanut negatiivisesti Incapin asiakkaiden maksukykyyn.

Incapin toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Riskiä pyritään minimoimaan toiminnan tehokkuuden ja kustannustason jatkuvalla seurannalla ja hallinnalla. Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella eri toimintamaihin ja valmistuksen ohjaamisella Suomen ja muiden toimintamaiden kesken.

Incapissa arvioidaan jatkuvasti eri toimintojen organisointia sekä henkilöstöresurssien riittävyyttä ja tasoa. Tällä pyritään varmistamaan, että organisaatio toimii tehokkaasti, osaaminen on oikealla tasolla ja että yhtiö pystyy keskeytyksettä ja laadukkaasti tarjoamaan asiakkailleen heidän tarvitsemansa palvelut sekä hoitamaan velvoitteensa muita sidosryhmiä kohtaan. Kilpailukyvyn kannalta olennainen tekijä on työvoimakustannusten kehitys Incapin toimintamaissa. Henkilöstöriskiä pyritään hallitsemaan aktiivisella seuraajasuunnittelulla ja kehittämällä palkitsemis- ja johtamisjärjestelmää siten, että henkilöstön vaihtuvuus ei vaaranna liiketoiminnan kasvua.  

Materiaalitoimittajien laatu-, valmistus- ja jakeluongelmat sekä materiaalien markkinahintojen muutokset vaikuttavat Incapin toimituskykyyn ja kustannuksiin. Suuri osa materiaalihinnoista on kytketty asiakassopimuksiin, mikä pienentää materiaalihintariskejä. Incap solmii puitesopimuksia luotettujen materiaalitoimittajien kanssa ja pyrkii asiakkaiden kanssa yhteistyössä parantamaan ennustetarkkuutta. Kriittisten toimittajien kanssa pyritään sopimaan puskurivarastoista Incapin ja loppuasiakkaan välisten sopimusten rajoissa.

Incap-konsernin liiketoiminnan luonne altistaa konsernin valuutta-, korko-, luotto- ja maksuvalmiusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja kassavirtaan. Rahoitusriskien hallinnassa käytetään tarpeen mukaan valuuttatermiinejä, valuuttalainoja ja koronvaihtosopimuksia. Tytäryhtiöiden rahoitusrakennetta suunnitellaan, arvioidaan ja ohjataan rahoitusriskien hallinta huomioon ottaen.

Koska Incap-konserni toimii euroalueella ja Aasiassa, yhtiön liiketoimintaan liittyy valuuttariski. Yhtiö pyrkii suojautumaan riskiltä valuuttariskipolitiikkansa mukaisesti valuuttaoptioilla ja -termiineillä. Konsernin korko- ja valuuttariskiä pyritään hallitsemaan valitulla rahoitusrakenteella, joka perustuu sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisiin rahoitusvälineisiin valituissa valuutoissa.

Incap solmi 3.5.2011 noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Finnvera myönsi yhtiölle 1,5 miljoonan euron suhdannetakauksen ja suomalaiselta pankilta saatiin kaksi miljoonaa euroa pitkäaikaista rahoitusta ja yksi miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä. Pitkäaikainen rahoitus on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin, koska kovenanttien tarkastelu tapahtuu puolivuosittain. Lisäksi Intian tytäryhtiö allekirjoitti paikallisen intialaisen pankin kanssa noin 0,8 miljoonan euron lainasopimuksen lyhytaikaisesta luotosta.

Rahoitussopimukset ovat voimassa 31.5.2012 asti ja ne sisältävät yhtiön luotollisen tilin ja laskuluottolimiitin sekä Intian tytäryhtiön rahoitukseen liittyvät lainat. Rahoitussopimuksiin sisältyy seuraavat kovenanttiehdot:

Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA Nettoinvestoinnit
31.12.2010   7,4 % 20,6 1 milj. euroa/12 kk
30.6.2011 11,6 %   4,1 1 milj. euroa/12 kk
31.12.2011 ja sen jälkeen 10,9 %   5,6 1 milj. euroa/12 kk

Kovenantteja laskettaessa korollisiin velkoihin ei lasketa mukaan käytössä olevaa laskuluottolimiittiä. Omavaraisuusaste 31.12.2011 oli 3,3 %  ja net IBD/EBITDA oli 38,9. Vaikka kovenanttiehdot eivät täyttyneet 31.12.2011, yhtiö on saanut rahoittajalta kirjallisen vahvistuksen siitä, ettei rahoittaja käytä oikeuttaan irtisanoa sopimus. Mikäli rahoittaja vaatisi kovenanttiehtoihin vedoten lainoja välittömästi takaisin maksettavaksi, Incap ei pystyisi suoriutumaan näistä velvoitteista.

Yhtiön vuonna 2007 liikkeelle laskema vaihtovelkakirjalaina, jonka pääoma on 6,7 miljoonaa euroa, erääntyy maksuun 25.5.2012.

Maksuvalmiuden arviointia varten Incap on laatinut konsernille 12 kuukauden kassavirtaennusteen, joka perustuu tulosennusteeseen vuodelle 2012 ja toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella yhtiön käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin edellyttäen, että yhtiön lisärahoitusneuvottelut toteutuvat suunnitellulla tavalla.  

Yhtiön johto käy parhaillaan rahoitusneuvotteluja, joiden tavoitteena on uudistaa keväällä 2012 erääntyvät rahoituserät ja vaihtovelkakirjalaina sekä varmistaa liiketoiminnan tarvitsema lisärahoitus. Yhtiön johto on luottavainen rahoitusneuvottelujen onnistumisen suhteen.

Lisäksi yhtiön johto jatkaa toimenpiteitä Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi. Kiinteistö ja siihen liittyvät velat on esitetty myytävissä olevana vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Ulkopuolisen arvioitsijan 23.1.2012 tekemän arviokirjan hinta-arvio ylittää selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon.

Intian tytäryhtiön liikearvolaskelman herkkyysanalyysin mukaan liikevaihto voi jäädä enintään 16 % ja pääoman keskimääräinen kustannus voi nousta noin 10 % ilman, että syntyy tarvetta liikearvon alaskirjaukseen.

Konsernitaseeseen kirjattu laskennallinen verosaaminen (4,1 miljoonaa euroa) perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön tulevasta tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä on 8,1 miljoonaa euroa 31.12.2011. Koska edellisvuosien tuloskehitys on poikennut merkittävästi laadituista ennusteista, verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa liittyy epävarmuutta. Mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei vastaisi hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta tehtävällä laskennallisen verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus sekä Incap-konsernin että emoyhtiön omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa näiden omaan pääomaan.

Yhtiön tavoitteet
Vuonna 2012 Incapin tavoitteena on liikevaihdon maltillinen, kannattava kasvu.
Yhtiön strategisten asiakassegmenttien kysynnän arvioidaan kehittyvän vakaasti, joskin näkymä markkinoille on toimialalle tyypilliseen tapaan hyvin lyhyt. Incapin tavoitteena on kasvattaa nykyisten asiakkaiden toimituslaajuutta suurempiin kokonaisuuksiin ja lopputuotteisiin. Uusia asiakkuuksia tavoitellaan fokusoidusti valituilta toimialoilta energiatehokkuuden ja hyvinvoinnin laitevalmistuksesta. Varsinkin energiatehokkaiden ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien laitteiden kysynnän arvioidaan kasvavan voimakkaasti lähivuosina.

Tuotesuunnittelun roolia kasvatetaan edelleen ja tarpeen mukaan käynnistetään verkostoyhteistyö suunnittelutoimistojen kanssa. Omassa tuotesuunnittelussa keskitytään erityisesti energian tuotantoon, varastointiin ja jakeluun tarkoitettujen tuotteiden kehittämiseen, jossa yhtiöllä on jo runsaasti tietotaitoa.

Toiminnan tehostamista jatketaan hyödyntämällä globaalin toiminnan mahdollisuuksia ja materiaalihallinnan uudistettua toimintatapaa. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa vuosina 2012-2013 yhteensä noin 4-4,5 miljoonan euron säästöt vuoteen 2011 verrattuna. Tavoitellut säästöt syntyvät Helsingin tehtaan toimintojen siirtämisestä muille tehtaille, materiaalihankinnan tehostamisesta sekä konsernipalvelujen keskittämisestä Viroon.

Yhtiön arvion mukaan se voi nykyisellä tuotantorakenteella päästä noin 100 miljoonan euron liikevaihtoon vuoteen 2015 mennessä. Yhtiön tavoittelemalla asiakaspohjalla ja tuotevalikoimalla on mahdollista saavuttaa noin 5-8 prosentin liiketulostaso (EBIT).

Näkymät vuodelle 2012
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin sekä yhtiön omiin näkemyksiin. Asiakkaiden arviot oman kysyntänsä kehityksestä ovat varovaisia, ja niiden perusteella Incap odottaa varsinkin energian tuotantoon, varastointiin ja jakeluun liittyvien laitteiden kysynnän kehittyvän myönteisesti.

Incap arvioi liikevaihtonsa vuonna 2012 kasvavan vuoteen 2011 verrattuna, jolloin se oli 68,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan positiivinen eli selvästi parempi kuin vuonna 2011 (-1,6 milj. euroa).

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön tilikauden tappio on 2 372 981,70 euroa. Hallitus ehdottaa 11.4.2012 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2012
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 11.4.2012 alkaen klo 15 hotelli Kämpin tiloissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Tilinpäätöksen 2011 julkaisu
Incap-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen vuodelta 2011 julkaistaan viikolla 12 yhtiön kotisivuilla.

Helsingissä 21.2.2012

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 22.2.2012 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Liite 1

KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 10-12/
2011
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
1-12/
2011
Muutos % 1-12/
2010
LIIKEVAIHTO 16 906 18 286 17 694 16 005 16 149 68 890 16 59 162
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0 0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-358 -42 4 34 -285 -363 -293 188
Liiketoiminnan muut tuotot 49 18 40 38 76 145 -61 372
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 11 515 13 034 12 812 11 270 10 941 48 631 19 40 828
Henkilöstökulut 3 164 2 861 3 075 2 916 2 580 12 016 -3 12 437
Poistot ja arvonalentumiset 460 494 542 552 654 2 047 -28 2 831
Liiketoiminnan muut kulut 2 068 1 837 1 931 1 762 1 751 7 597 11 6 849
LIIKEVOITTO/TAPPIO -609 35 -623 -423 14 -1 619 -50 – 3 223
Rahoitustuotot ja -kulut -679 -611 -559 -528 -505 -2 378 38 – 1 724
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA -1 288 -576 -1 182 -951 -491 -3 997 -19 – 4 947
Tuloverot 0 0 0 0 0 0 64
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 288 -576 -1 182 -951 -427 -3 997 -18 -4 884
Osakekohtainen tulos -0,07 -0,03 -0,06 -0,05 -0,03 -0,21 -36 -0,33
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2010 ja 2011

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 10-12/
2011
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
1-12/
2011
Muutos % 1-12/
2010
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 288 -576 -1 182 -951 -427 -3 997 -18 -4 884
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -34 -40 -57 -185 -32 -316 1 220 -24
Muut laajan tuloksen erät netto -34 -40 -57 -185 -32 -316 1 220 -24
KOKONAISTULOS -1 322 -616 -1 239 -1 136 -459 -4 313 -12 -4 908
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -1 322 -616 -1 239 -1 136 -459 -4 313 -12 -4 908
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0 0 0 0

Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 31.12.2011 31.12.2010 Muutos %
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 4 007 6026 -34
Liikearvo 964 1 040 -7
Muut aineettomat hyödykkeet 341 705 -52
Muut rahoitusvarat 314 314 0
Laskennallinen verosaaminen 4 085 4 209 -3
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 9 710 12 294 -21
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 11 423 13 062 -13
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15 834 14 823 7
Rahavarat 369 476 -23
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 27 625 28 362 -3
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 1 936 1 936 0
VARAT YHTEENSÄ 39 271 42 592 8
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 20 487 0
Ylikurssirahasto 44 44 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 084 4 084 0
Muuntoero -765 -483 58
Kertyneet voittovarat -22 540 -18 510 22
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 311 5 622 -77
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 0 0 0
Korolliset velat 259 9 403 -97
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 259 9 403 -97
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 13 109 14 961 -12
Lyhytaikaiset korolliset velat 24 336 12 007 103
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 37 445 26 969 39
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 256 598 -57
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 39 271 42 592 -8

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-12/2011 1-12/2010
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -1 619 -3 223
Oikaisut liikevoittoon 2 157 23
Käyttöpääoman muutos -1 920 644
Maksetut korot ja maksut -1 793 -1 840
Saadut korot 38 27
Liiketoiminnan rahavirta -3 137 -4 369
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -280 -486
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 148 591
Investoinnit muihin sijoituksiin -80 -159
Myönnetyt lainat -6 -5
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0
Investointien rahavirta -218 -59
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 0 4 084
Lainojen nostot 4 946 5 825
Lainojen takaisinmaksut -1 118 -4 338
Rahoitusleasingvelkojen maksut -843 -1 064
Rahoituksen rahavirta 2 985 4 507
Rahavarojen muutos -371 79
Rahavarat tilikauden alussa 476 661
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 288 -288
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -24 -36
Rahavarat katsauskauden lopussa 369 476

Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2010 20 487 44 0 -459 -13 629 6 443
Emissiovoitto 0 0 4 160 0 0 4 160
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -76 0 0 -76
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -24 0 -24
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 2 2
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 4 084 -24 2 4 062
Katsauskauden tulos 0 0 0 -4 884 -4 884
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 4 084 -24 -4 882 -821
Oma pääoma 31.12.2010 20 487 44 4 084 -483 -18 510 5 622
Oma pääoma 1.1.2011 20 487 44 4 084 -483 -18 510 5 622
Osakeanti 0
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 0 0 0 0
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -316 0 -316
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 2 2
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 0 -316 2 -314
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -3 997 -3 997
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 0 -316 -3 995 -4 311
Oma pääoma 31.12.2011 20 487 44 4 084 -799 -22 506 1 311

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS) 31.12.2011 31.12.2010
Liikevaihto, milj. euroa 68,9 59,2
Liikevoitto, milj. euroa -1,6 -3,2
  % liikevaihdosta -2,4 -5,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -4,0 -4,9
  % liikevaihdosta -5,8 -8,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -5,1 -10,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % -115,3 -81,0
Omavaraisuusaste, % 3,3 13,2
Gearing, % 1867,7 383,0
Nettovelka, milj. euroa 21,8 21,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 24,5 21,5
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm
keskimäärin katsauskauden aikana
18 680 880 14 682 250
Tulos/osake (EPS), euroa -0,21 -0,33
Oma pääoma/osake, euroa 0,07 0,30
Investoinnit, milj. euroa 0,3 0,5
  % liikevaihdosta 0,4 0,8
Henkilöstö keskimäärin 749 780
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset 13,3 14,5
Muut vastuut 1,8 2,4
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 0 1 881
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 0 -5,5

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)
10-12/
2011
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
10-12/
2010
7-9/
2010
4-6/
2010
1-3/
2010
Liikevaihto, milj. euroa 16,9 18,3 17,7 16,0 16,1 13,7 15,8 13,4
Liikevoitto, milj. euroa -0,6 0,0 -0,6 -0,4 0,0 -0,5 -1,1 -1,7
  % liikevaihdosta -3,6 0,2 -3,5 -2,6 0,1 -3,4 -6,9 -12,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,3 -0,6 -1,2 -1,0 -0,5 -1,1 -1,5 -1,9
  % liikevaihdosta -7,6 -3,2 -6,7 -5,9 -3,0 -7,8 -9,4 -14,1
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI), %
-7,6 1,1 -9,4 -4,3 2,1 -6,7 -14,6 -21,5
Oman pääoman
tuotto (ROE), %
-148,7 -55,8 -106,5 -75,2 -28,3 -68,0 -111,3 -138,3
Omavaraisuusaste, % 3,3 6,3 7,6 11,0 13,2 14,6 10,1 11,1
Gearing, % 1 867,7 946,5 739,3 486,6 383,0 338,1 523,1 477,3
Nettovelka, milj. euroa 21,8 22,0 22,9 21,7 21,7 21,9 24,7 24,4
Korollinen nettovelka, milj.
euroa
24,5 24,9 24,1 21,9 21,5 20,7 22,3 21,7
Osakeantioikaistu
osakkeiden lkm keskimäärin
tilikauden
aikana
18 680
880
18 680
880
18 680
880
18 680
880
14 682
250
13 334
726
12 854
913
12 180
880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,07 -0,03 -0,06 -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16
Oma pääoma/osake, euroa 0,07 0,14 0,17 0,24 0,30 0,30 0,30 0,37
Investoinnit, milj. euroa 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
  % liikevaihdosta 0,0 0,7 0,7 0,3 1,3 1,1 0,4 0,4
Henkilöstö keskimäärin 753 770 745 727 767 787 791 734

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT
Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, %                   100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
Nettovelka vieras pääoma – rahoitusomaisuus
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2011


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1588042