Incap Oyj                      Pörssitiedote                 23.2.2011 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010: TULOSKEHITYKSESSÄ SELVÄ KÄÄNNE,
STRATEGINEN RAKENNEMUUTOS SAATIIN PÄÄTÖKSEEN
 * konsernin koko vuoden 2010 liikevaihto oli 59,2 miljoonaa euroa eli noin 15
  % pienempi kuin vuotta aiemmin (2009: 69,8 milj. euroa)
 * koko vuoden liiketulos (EBIT) oli -3,2 miljoonaa euroa (-5,0 milj. euroa)
 * kannattavuudessa tapahtui selvä käänne: liiketappio (EBIT) supistui
  tasaisesti kaikilla vuosineljänneksillä ja vuoden viimeisen neljänneksen
  liiketulos oli positiivinen
 * koko vuoden osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (-0,55 euroa)
 * yhtiön elektroniikkavalmistus on keskitetty Viroon ja Intiaan
 * suunnatut osakeannit merkittiin kokonaisuudessaan ja niistä kirjattiin
  yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
 * yhtiön merkittävin lähiajan riski on tulevan kasvun käyttöpääomatarpeen
  rahoittaminen

Tämä tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden
vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.


Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Incap on nyt toteuttanut kolme
vuotta sitten käynnistetyn strategisen rakennemuutoksen. Toiminnot on
organisoitu valittujen asiakassegmenttien mukaisesti, tehtaiden lukumäärää on
supistettu, toiminnan painopistettä on siirretty edullisen kustannustason
alueille ja suunnittelupalveluista on tullut kiinteä osa palvelutarjontaa."

"Vuoden 2010 alussa kysyntä oli kansainvälisen taantuman vuoksi erittäin laimeaa
mutta piristyi selvästi loppuvuotta kohti. Liikevaihdon kasvua hidasti kuitenkin
puolijohdekomponenttien maailmanlaajuinen pula, joka vaikeutti tuotannon
suunnittelua ja lykkäsi toimituksia."

"Yhtiön rakennemuutokseen liittyvä kahden elektroniikkatehtaan toimintojen
yhdistäminen saatiin päätökseen. Tuotesiirrot Vuokatista Kuressaareen
toteutettiin erittäin nopeassa aikataulussa. Varmistaaksemme tuotesiirtojen
onnistumisen jouduimme ylläpitämään osittain päällekkäisiä resursseja, minkä
vuoksi tuotantokustannuksia ei voitu täysin mukauttaa liikevaihtoon.
Elektroniikkavalmistuksen keskittämisellä tavoitellut kustannussäästöt alkoivat
kuitenkin näkyä tuloksessa vuoden kolmannella neljänneksellä."

"Mekaniikkatuotannon rakennemuutos ei toteutunut suunnitellusti vaan neuvottelut
Helsingin tehtaan ohutlevyliiketoiminnan myynnistä Lankapaja Oy:lle päättyivät
helmikuussa 2011. Tavoitteemme on edelleen kehittää Helsingin tehtaasta
lopputuotteiden kokoonpanoon erikoistunut yksikkö."

"Mennyt vuosi oli hyvin haasteellinen rahoituksen kannalta. Incapin omistajat
ovat vaikeassa tilanteessa osoittaneet luottamusta, joka konkretisoitui
onnistuneissa osakeanneissa. Annit vahvistivat yhtiön pääoma- ja
rahoitusrakennetta tavoitteiden mukaisesti ja ilahduttavaa oli myös Suomen
Teollisuussijoitus Oy:n mukaantulo suurimpien omistajien joukkoon."

"Tilauskanta ja näkymät ovat parantuneet selvästi viime vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna ja kysyntätilanne Euroopassa näyttää olevan palautumassa normaalille
tasolle. Odotuksemme ovat positiiviset, sillä nyt kun yhtiön rakennemuutos on
viety päätökseen, voimme keskittää kaikki voimamme kasvun toteuttamiseen."

Liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2010
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 16,1 miljoonaa euroa eli noin 9 %
alhaisempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon kehitystä
jarruttivat varsinkin hyvinvointiteknologian tuotteissa materiaalipuutteet,
joiden vuoksi toimituksia lykkääntyi. Energiatehokkuustoimialan tuotteiden
liikevaihto kehittyi myönteisesti.

Kannattavuudessa tapahtui selvä käänne ja neljännen vuosineljänneksen liiketulos
(EBIT) oli niukasti positiivinen eli noin 0,01 miljoonaa euroa (10-12/2009: -3,7
milj. euroa). Liiketulokseen on tuloutettu Vuokatin tehtaan sulkemiseen
liittyvää kertaluonteista varausta noin 0,3 miljoonaa euroa.

Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-3,9 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (-0,32 euroa).


Vertailu         10-12/  7-9/  4-6/  1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/  1-3/
neljännesvuosittain    2010  2010  2010  2010  2009  2009  2009  2009
(1000 euroa)


Liikevaihto       16 149 13 741 15 836 13 436 17 746 16 613 16 928 18 479


Liiketulos (EBIT)      14  -471 -1 097 -1 670 -3 666  -314  -472  -518


Katsauskauden tulos
              -427 -1 067 -1 490 -1 899 -3 926  -810 -1 035  -949

Osakekohtainen tulos,   -0,03 -0,08 -0,12 -0,16 -0,32 -0,07 -0,08 -0,08
euroaLiikevaihto ja tulos vuonna 2010
Incap-konsernin vuoden 2010 liikevaihto oli 59,2 miljoonaa euroa eli noin 15
prosenttia alhaisempi kuin edellisenä vuonna (2009: 69,8 milj. euroa).
Kansainvälisestä taantumasta johtuen Incapin palvelujen kysyntä oli varsinkin
vuoden alussa alhaisella tasolla. Toimitusmäärät kasvoivat selvästi vuoden
loppua kohden sekä energiatehokkuus- että hyvinvointiteknologian tuotteissa.
Liikevaihdon kasvua jarrutti kuitenkin puolijohdekomponenttien maailmanlaajuinen
pula, joka heikensi yhtiön toimituskykyä ja lykkäsi toimituksia.

Intian yksikön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta voimakkaasti ja oli 12,0
miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa). Toiminnan kannattavuus parani edellisestä
vuodesta selvästi, mutta liiketulos jäi edelleen tappiolliseksi.

Incap-konsernin tappio supistui selvästi ja koko vuoden liiketulos oli -3,2
miljoonaa euroa (-5,0 milj. euroa) eli -5,4 % liikevaihdosta (-7,1 %).
Vertailuvuoden tulokseen sisältyy noin 2,5 miljoonan euron kertaluonteinen
kuluvaraus Vuokatin tehtaan lopettamista varten. Vuoden 2010 liiketulokseen on
tuloutettu Vuokatin tehtaan sulkemiseen liittyvää, vuonna 2009 tehtyä varausta
noin 1,0 miljoonaa euroa, jota vastaavia kuluja ei ole kirjanpidossa.
Tuotantokustannuksia ei voitu sopeuttaa täysin liikevaihdon mukaisesti, koska
kahden elektroniikkatehtaan yhdistäminen edellytti osittain päällekkäisten
resurssien ylläpitämistä. Lisäksi maailmanlaajuinen komponenttipula nosti
komponenttien hintoja, mikä heijastui kannattavuuteen.

Kannattavuuden paranemiseen tähtäävää säästöohjelmaa jatkettiin ja muun muassa
henkilöstökulut ja muut liiketoiminnan kulut olivat noin 5,8 miljoonaa euroa
pienemmät kuin vuonna 2009.

Nettorahoituskulut olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa) ja poistot 2,8
miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli 4,9 miljoonaa euroa
(6,8 milj. euroa). Tilikauden tappio oli 4,9 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -11 % (-16 %) ja oman pääoman tuotto -81 % (-69
%). Osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (-0,55 euroa).

Toiminnan kehittäminen ja rakennemuutoksen toteuttaminen
Toiminnan kehittämisen pääpaino vuonna 2010 oli materiaalitoimintojen
tehostamisessa, tuotantorakenteen muutoksen läpiviennissä ja prosessien
hiomisessa.

Jotta materiaalihallinnan tavoitteet konserni- ja tehdastasolla olisivat
yhdensuuntaiset, hankintaorganisaatiota uudistettiin ja materiaalijohtajan
vastuualueeseen liitettiin myös tehtaiden ostotoiminta.

Vaihto-omaisuuden määrä nousi vuoden alun 11,4 miljoonasta eurosta 13,1
miljoonaan euroon vuoden lopussa heijastaen alkuvuoden 2011 kasvavaa kysyntää.
Vaihto-omaisuutta kasvatti myös komponenttien heikko saatavuus, joka hidasti
koko materiaalivirtaa.

Incap-konsernin tuotantorakenteessa toteutettiin vuonna 2010 suuri
rakennemuutos, kun yhtiön Euroopassa sijaitseva elektroniikkavalmistus
keskitettiin yhteen tehtaaseen. Vuokatin tehtaalla tehtyjen tuotteiden valmistus
siirtyi Viroon vaiheittain keväästä alkaen ja tehtaan tuotannollinen toiminta
päättyi elokuussa. Pääosa tehtaan laitteista siirrettiin Viron ja Intian
tehtaille.

Rakennemuutoksella tavoitellut kustannussäästöt alkoivat heijastua tulokseen
vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä. Elektroniikkatuotannon
keskittämisen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja saada noin 3 miljoonan euron
vuosittaiset kustannussäästöt vuoteen 2009 verrattuna.

Tuotannon siirron myötä Kuressaaren tehtaalta toimitettu liikevaihto
kaksinkertaistui samalla kun tehtaan henkilöstön määrä kasvoi vain runsaalla
kymmenellä. Vuokatin tehtaalla työskennelleiden 124 henkilön työsuhteet
päätettiin yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena, ja vuoden 2010 lopussa
tehtaan henkilöstöstä oli irtisanomisajalla ilman työntekovelvoitetta yhteensä
36 henkilöä.

Selkeyttääkseen tuotantorakennetta edelleen Incapin tavoitteena on kehittää
Helsingin tehtaasta kokoonpanoon erikoistunut tuotantoyksikkö. Tätä varten yhtiö
neuvotteli mekaniikkavalmistukseen keskittyneen Lankapaja Oy:n kanssa
liiketoimintakaupasta, jolla Incap luopuisi Helsingin tehtaan
ohutlevytoiminnoista. Neuvottelut päättyivät kuitenkin tuloksettomina
katsauskauden jälkeen helmikuussa 2011.

Palvelujen kehittäminen painottui tuotantoprosessien hiomiseen ja
suunnittelupalveluihin. Konsernin tuotesuunnittelu on keskitetty Intian
Bangaloreen, jonne on rakennettu  energiatehokkuuslaitteiden suunnittelun
osaamiskeskittymä. Asiakkaille suunniteltiin muun muassa sähköautojen
latausjärjestelmiä ja kotitalouksien virransyötön tasaamisessa käytettäviä UPS-
laitteita.

Tavoitteellista uusasiakashankintaa jatkettiin sekä Euroopassa että Aasiassa.
Vuonna 2009 käynnistetty myyntiyhteistyö Kiinassa ei vielä tuonut merkittäviä
uusia asiakkuuksia, mutta liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamista alueella
jatkettiin. Incap selvittää myös oman toiminnan aloittamista Kiinassa.

Vauhdittaakseen asiakashankintaa yhtiön strategian painopistealueilla Incap
allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen osallistumisesta Cleantech Invest Oy:n
pääomasijoitusrahastoon. Rahaston sijoituskohteina on Cleantech-kasvuyrityksiä,
joille Incap voi tarjota monipuolisia valmistuspalveluja niin Euroopassa kuin
Aasiassakin.

Tase
Konsernin taseen loppusumma nousi vuoden 2009 lopusta 2,9 miljoonaa euroa 42,6
miljoonaan euroon. Konsernin oma pääoma oli tilikauden päättyessä 5,6 miljoonaa
euroa (6,4 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 37,0 miljoonaa euroa (33,3
milj. euroa), josta korollista oli 22,0 miljoonaa euroa (21,3 milj. euroa).
Vieraasta pääomasta lyhytaikaista velkaa oli 27,4 miljoonaa euroa (22,2 milj.
euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 15,2 miljoonaa euroa eli 74 % osakepääomasta.

Konsernin omavaraisuusaste oli 13,2 % (16,2 %). Korolliset nettovelat olivat
21,5 miljoonaa euroa (20,6 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan
(gearing) oli 383 % (320 %). Korkeaan nettovelkaantumisasteeseen vaikutti
tuloskehitys sekä vuonna 2007 toteutetun Intian liiketoimintakaupan rahoitus.

Incap-konserni ei nostanut uusia lainoja vuonna 2010. Pitkäaikaisten lainojen
määrä laski 1,5 miljoonalla eurolla ja lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 2,2
miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Konsernin rahavarat 31.12.2010 olivat 0,5
miljoonaa euroa, kun ne vuoden 2009 lopussa olivat 0,7 miljoonaa euroa.

Vuoden lopussa konsernin pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista 2,0
miljoonaan euroon kohdistuu takaus ja loput ovat takaamattomia. Lainoista 7,7
miljoonaa euroa on vakuudellisia lainoja. Näiden luottojen vakuutena ovat  8,1
miljoonan euron yrityskiinnitykset sekä 1,5 miljoonan euron kiinnitys Vuokatin
tehdaskiinteistöön.

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,6 (0,5) ja current ratio 1,0
(1,1). Liiketoiminnan rahavirta oli -4,4 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa) ja
rahavarojen muutos 0,08 miljoonaa euroa lisäystä (0,04 milj. euroa lisäystä).

Rahavarat pysyivät alhaisella tasolla johtuen tappiollisesta liiketuloksesta.
Suunnatuissa osakeanneissa kerätyt varat - noin 4,1 miljoonaa euroa - käytettiin
käyttöpääoman rahoittamiseen, lyhytaikaisen lainan lyhennykseen sekä
kansainvälisten toimintojen kehittämiseen.

Suunnatut osakeannit
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 13.4.2010 suunnatun osakeannin
toteuttamisesta. Annissa tarjottiin yhteensä 2 000 000 uutta osaketta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallitukselle,
toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä nykyisistä osakkeenomistajista
niille, jotka omistivat merkinnän alkaessa vähintään 100 000 yhtiön osaketta.

Osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi maaliskuussa 2010. Merkintäaika oli 13.-27.4.2010 ja
merkintähinta maksettiin yhtiölle 30.4.2010 mennessä.  Annissa merkittiin kaikki
tarjotut 2 000 000 uutta osaketta. Liikkeeseen laskettujen ja merkittyjen uusien
osakkeiden osuus oli 14,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänioikeuksista
osakeannin jälkeen. Uudet osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssissä  samanlajisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa 30.6.2010.

Incapin ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 toisen suunnatun osakeannin
toteuttamisesta. Annissa tarjottiin vähintään 4 000 000 ja enintään 4 500 000
osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ammattimaisille
sijoittajille, yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille
sekä niille osakkeenomistajille, jotka omistivat 14.9.2010 vähintään 100 000
kappaletta yhtiön osakkeita.

Osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi elokuussa 2010. Merkintäaika oli 20.-28.9.2010 ja
merkintähinta tuli maksaa viimeistään 28.9.2010.  Annissa merkittiin yhteensä
4 500 000 osaketta. Liikkeeseen laskettujen ja merkittyjen uusien osakkeiden
osuus oli noin 24,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänioikeuksista osakeannin
jälkeen. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi 16.12.2010.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Incapin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut liittyvät omien toimintaprosessien
kehittämiseen ja olivat 0,05 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

Investoinnit
Investointien määrä vuonna 2010 oli 0,5 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa) ja se
sisältää asiakassopimukseen perustuvan tuotantolaitteiden myynnin. Konekantaa
uudistettiin Vaasassa, Kuressaaressa ja Tumkurissa.

Investoinneista merkittävin oli Vaasan tehtaalle hankittu
epäkeskopuristintuotantolinja, jolla voidaan valmistaa isoja generaattori- ja
sähkömoottorikomponentteja sekä kuorirakenteita erilaisiin energiatoimialan
laitteisiin.


Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin kaikissa tehtaissa on Det Norske Veritaksen tai TÜV Rheinlandin
sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään toiminnan jatkuvan
parantamisen työkaluina. Yhtiön Euroopan tehtaiden laatu- ja
ympäristöjärjestelmä uudelleensertifioitiin lokakuussa 2010 ensimmäistä kertaa
samanaikaisesti ns. multisite-periaatteella. Multisite-sertifioinnin tavoitteena
on yhtenäistää  toimintaprosesseja konsernijohtoisesti ja tehostaa samojen
tuotteiden mahdollisimman joustava valmistus yhtiön eri tehtaissa.

Incapin ympäristöjärjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja
laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Lisäksi Helsingin ja
Kuressaaren tehtailla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava
ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti ja Intian tehtaalla autoteollisuuden
edellyttämä TS 16949 -laatusertifikaatti.

Henkilöstö
Vuoden alussa Incap-konsernin palveluksessa oli 783 ja lopussa 767 henkilöä.
Keskimäärin vuonna 2010 työsuhteessa oli 780 henkilöä (751). Henkilöstömäärä
kasvoi Intian toiminnoissa lähes viidelläkymmenellä hengellä ja Virossa
kolmellatoista hengellä. Vuoden lopussa noin 49 % henkilöstöstä työskenteli
Intiassa, 27 % Virossa ja 24 % Suomessa.

Vuoden lopussa Incap-konsernin henkilöstöstä naisia oli 250 ja miehiä 517.
Vakinaisessa työsuhteessa oli 611 ja määräaikaisessa 156 henkilöä. Osa-aikaisia
työsuhteita oli vuoden lopussa viisi. Henkilöstön keski-ikä on 40 vuotta.

Vuokatin tehtaan toiminnan lopettaminen merkitsi 124 työsuhteen päättymistä.
Euroopan yksiköissä sopeutettiin toimintaa kysyntätilanteeseen pääasiassa
lomautuksin. Osa lomautuksista kuitenkin keskeytettiin loppusyksystä kysynnän
kasvun myötä.

Yhtiön johto ja organisaatio
Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella toimi insinööri Sami Mykkänen. Konsernin
johtoryhmään kuuluivat hänen lisäkseen Kimmo Akiander (liiketoimintayksikkö
Well-being), Mikko Hirvinen (tuotanto), Jarmo Kolehmainen (liiketoimintayksikkö
Energy Efficiency Asia), Jari Koppelo (liiketoimintayksikkö Energy Efficiency
Europe), Hannele Pöllä (viestintä ja henkilöstö) ja Eeva Vaajoensuu (talous ja
hallinto).

Vuoden 2010 lopussa Energy efficiency -liiketoimintayksikön Aasian ja Euroopan
toiminnot organisoitiin yhteisen liiketoimintajohdon alaisuuteen. Samalla Intian
tytäryhtiölle nimitettiin paikallinen johtaja ja Intian toimintojen edustajat
nimitettiin konsernin laajennetun johtoryhmän jäseniksi. Muutosten tarkoituksena
on yhtenäistää toimintoja ja parantaa konserniohjausta.

Konsernin laajennettuun johtoryhmään kuuluvat varsinaisen johtoryhmän jäsenten
lisäksi K.R. Vasantha (Intian tytäryhtiön toimitusjohtaja ja tuotannosta
vastaava johtaja), Sami Kyllönen (tuotantopalvelut), Murthy Munipalli (Energy
Efficiency Asia), Pekka Laitila (materiaalihallinta), Päivi Luotola (IT) ja
Riitta Pönniö (laatu ja ympäristö).

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Incapin ja Lankapaja Oy:n syyskuussa 2010 aloittamat neuvottelut Incapin
Helsingin tehtaan ohutlevyliiketoiminnan myynnistä päättyivät tuloksettomina
helmikuussa 2011.

Yhtiökokous 2010
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden
tappio, 3 825 364,79 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Tilintarkastajaksi valittiin
edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta siten, että kokouskutsu toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen
yhtiökokouspäivää.

Hallituksen valtuutus
Hallituksella on tilikauden päättyessä voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
13.4.2010 myöntämä valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään
1 500 000 osaketta. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa
edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai
pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt. Hallitus on
oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta
vastaan, kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden enintään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi edelleen Kalevi Laurilan,
Susanna Miekk-ojan, Kari Häyrisen ja Lassi Noposen. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Raimo Helasmäki. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi
Kalevi Laurilan ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-ojan. Hallituksen
sihteerinä on toiminut varatuomari Jari Pirinen. Hallitus kokoontui vuonna 2010
yhteensä 20 kertaa ja hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti
kokouksissa oli 93.

Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy,
vastuullisena tilintarkastajana Jari Karppinen, KHT.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap julkaisee Arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen yhtiön hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä erillisenä dokumenttina toimintakertomuksen ja
vuosikertomuksen julkaisun yhteydessä.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä on
18 680 880. Osakkeen kurssi vaihteli tilikaudella 0,49 ja 0,75 euron välillä
(0,43 ja 0,99 euron välillä), ja vuoden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,57
euroa (0,67 euroa). Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 39 % koko
osakemäärästä (25 %).

Tilikauden lopussa yhtiöllä oli 1 085 osakasta (1 089). Osakkeista 0,6 % (2,8 %)
oli hallintarekistereissä. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2010 oli 10,6 miljoonaa
euroa (8,2 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Incapin osake on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1997 lähtien tunnuksella
ICP1V.Osakkeiden toimialaluokka NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pohjoismaisella
listalla on Teollisuustuotteet ja -palvelut ja toimialakoodi 20104010
(Sähkötarvikkeet ja laitteet).

Yhtiön 31.12.2010 kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 20 486 769,50 euroa.
Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita eikä
hallituksen tiedossa ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön
liittyviä osakassopimuksia.

Osakepohjaiset kannustinohjelmat
Incapilla on kaksi voimassa olevaa optio-ohjelmaa:

Optio-ohjelma 2004:
Vuonna 2004 käynnistetyssä optio-ohjelmassa laskettiin liikkeelle yhteensä
enintään 630 000 optio-oikeutta, joista on voimassa yhteensä 315 000 kappaletta
2004C-optio-oikeuksia. Niiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on
enintään 1,7 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen
osakepääoman korotuksen jälkeen.

Optio-oikeuksien 2004C merkintähinta on Incapin osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.-31.3.2006 eli 2,05 euroa. Osakkeiden
merkintäaika on 1.4.2009-30.4.2011. Optiojärjestelyyn liittyy lisäksi
osakeomistusohjelma, jonka mukaan optionhaltijoiden tulee hankkia yhtiön
osakkeita 20 %:illa realisoiduista optio-oikeuksista saadusta bruttotulosta.

Optio-ohjelma 2009:
Helmikuussa 2009 käynnistetty optio-ohjelma sisältää yhteensä 600 000 kappaletta
optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään 600 000 Incapin osaketta. Optio-
oikeudet jaetaan optio-oikeuksiin 2009A, 2009B ja 2009C. A-optioita on 100 000
kappaletta, B-optioita 100 000 kappaletta ja C-optioita 400 000 kappaletta.
Osakkeen merkintähinta kaikilla optio-oikeuksilla on yksi euro. Osakkeiden
merkintäaika optio-oikeuksilla 2009A on 1.4.2010-31.1.2014 ja optio-oikeuksilla
2009B ja 2009C 1.4.2011-31.1.2014.

Toimitusjohtajalle jaettiin optio-ohjelman käynnistyttyä 100 000 kappaletta A-
optioita ja helmikuussa 2010 25 000 kappaletta B-optioita. Yhtiön
avainhenkilöille jaettiin helmikuussa 2010 yhteensä 100 000 C-optioita.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 3,1 %
yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen
osakepääomankorotuksen jälkeen. Jakamatta jäävät optio-oikeudet annetaan Incapin
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Euro-Ketju Oy:lle ja näiden jakamisesta
hallitus päättää erikseen.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden
muuttumisesta
Huhtikuun suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröinnin
jälkeen Göran Sundholmin omistusosuus Incapin osakkeista ylitti 5 %:n
liputusrajan. Sampo-konsernissa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osuus Incap
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylitti 5 %. Oy Etra Invest Ab:n osuus Incap
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitti 25 %. Syyskuussa toteutetun
suunnatun osakeannin merkintöjen ja uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistus ylitti 10 %. Syyskuussa toteutetun
suunnatun osakeannin merkintöjen ja uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen JMC
Finance Oy:n omistus alitti 15 %. OP-Keskus osk:n ilmoituksen mukaan OPK:n ja
sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen sekä OPK:n tytäryritysten ja
tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus
Incap Oyj:n vaihtovelkakirjalainan kautta alittaa 5 % Incap Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä, mikäli vaihtovelkakirjalainan merkintäoikeus toteutuu.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa riskit on
ryhmitelty toimintaympäristöön liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin
sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Incapissa riskienhallinta kohdistuu
ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoiminnan tavoitteita ja
jatkuvuutta. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi Incap on valmis
ottamaan hallittuja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö
tarkistaa säännöllisesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa.

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin
palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön
ennakoidaan vuonna 2011 kehittyvän myönteisesti vuoteen 2010 verrattuna. Incapin
myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen
suhdannevaihteluiden vaikutusta.

Vuonna 2010 Incapin suurimman yksittäisen asiakkaan osuus konsernin
liikevaihdosta oli 30 %. Asiakaspohjaa pyritään laajentamaan edelleen siten,
että riippuvuus yksittäisestä asiakkaasta tai useammasta samalla toimialalla
toimivasta asiakkaasta ei aiheuta Incapille merkittävää taloudellista riskiä.
Maailmantalouden elpymisen odotetaan kasvattavan useiden asiakkaiden
liikevaihtoa ja tätä kautta osaltaan vähentävän riippuvuutta yksittäisestä
asiakkaasta. Asiakassopimuksiin liittyviä riskejä läpikäydään säännöllisesti ja
näiden yhteisvaikutusta seurataan. Asiakkuuksiin liittyviä riskejä hallitaan
sopimusehdoin sekä vakuuttamalla. Taloudellinen taantuma ei ole vaikuttanut
negatiivisesti Incapin asiakkaiden maksukykyyn.

Incapin toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason
hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Riskiä pyritään minimoimaan toiminnan
tehokkuuden ja kustannustason jatkuvalla seurannalla ja hallinnalla.
Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella eri
toimintamaihin ja valmistuksen ohjaamisella Suomen ja muiden toimintamaiden
kesken.

Incapissa arvioidaan jatkuvasti eri toimintojen organisointia sekä
henkilöstöresurssien riittävyyttä ja tasoa. Tällä pyritään varmistamaan, että
organisaatio toimii tehokkaasti, osaaminen on oikealla tasolla ja että yhtiö
pystyy keskeytyksettä ja laadukkaasti tarjoamaan asiakkailleen heidän
tarvitsemansa palvelut sekä hoitamaan velvoitteensa muita sidosryhmiä kohtaan.
Kilpailukyvyn kannalta olennainen tekijä on työvoimakustannusten kehitys Incapin
toimintamaissa. Henkilöstöriskiä pyritään hallitsemaan toimivalla
varamiesjärjestelmällä.

Materiaalitoimittajien laatu-, valmistus- ja jakeluongelmat sekä materiaalien
markkinahintojen muutokset vaikuttavat Incapin toimituskykyyn ja kustannuksiin.
Suuri osa materiaalihinnoista on kytketty asiakassopimuksiin, mikä pienentää
materiaalihintariskejä. Merkittävimpänä materiaaliriskiin liittyvänä lähiajan
riskinä voidaan pitää materiaalien saatavuutta, joka voi aiheuttaa
kustannustason nousua. Riskiin pyritään vaikuttamaan solmimalla puitesopimuksia
tunnettujen vastapuolten kanssa sekä panostamalla liiketoiminnan
ennustettavuuteen ja kapasiteetin hallintaan. Kriittisten toimittajien kanssa
pyritään sopimaan puskurivarastoista Incapin ja loppuasiakkaan välisten
sopimusten rajoissa.

Incap-konsernin liiketoiminnan luonne altistaa konsernin valuutta-, korko-,
luotto- ja maksuvalmiusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on
minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin
tulokseen ja kassavirtaan. Rahoitusriskien hallinnassa käytetään tarpeen mukaan
valuuttatermiinejä, valuuttalainoja ja koronvaihtosopimuksia. Tytäryhtiöiden
rahoitusrakennetta suunnitellaan, arvioidaan ja ohjataan rahoitusriskien
hallinta huomioon ottaen.

Vuonna 2007 tehty liiketoimintayksikön hankinta Intiassa lisäsi konsernin
ulkoista rahoitusta ja rahoitusriskejä. Intian toimintojen rahoituspohjaa
vahvistettiin vuonna 2009 Finnfundin osakepääomasijoituksella Incapin
intialaiseen tytäryhtiöön. Konsernin korko- ja valuuttariskiä pyritään
hallitsemaan valitulla rahoitusrakenteella, joka perustuu sekä kiinteä- että
vaihtuvakorkoisiin rahoitusvälineisiin valituissa valuutoissa. Konsernin tuleva
tuloskehitys vaikuttaa omaan pääomaan ja tätä kautta omavaraisuusasteeseen, joka
on rahoituksen kannalta oleellinen tunnusluku.

Incap-konsernin  rahoitusaseman vahvistamiseksi yhtiö toteutti keväällä ja
syksyllä 2010 suunnatut osakeannit, joista kirjattiin yhteensä 4,1 miljoonaa
euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Maksuvalmiuden arvioimiseksi Incap on laatinut kvartaalikohtaisen
kassavirtaennusteen, joka ulottuu yli vuoden 2011 tilinpäätöksen.
Kassavirtalaskelma perustuu konsernin tilinpäätöksen yhteydessä laadittuun
tulosennusteeseen vuodelle 2011 sekä toteutuneisiin myyntisaamisten ja
ostovelkojen kiertonopeuksiin ja vaihto-omaisuuden kiertotavoitteisiin. Laaditun
kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoman tarve kasvaa vuoden loppua
kohden. Incapin käyttöpääoma riittää tilinpäätöshetkenä sen seuraavan 12
kuukauden tarpeisiin, mikäli konserni saavuttaa ennustetut konsernin tulos- ja
vaihto-omaisuuden kiertotavoitteet. Jos tavoitteista jäädään, tulee syntynyt
vaje kattaa lisärahoituksella. Yhtiön johto on aloittanut neuvottelut eri
tahojen kanssa lisärahoituksen varmistamiseksi ja on luottavainen sen suhteen,
että se pystyy kattamaan mahdollisen lisärahoitustarpeen. Näiden toteutuessa
yhtiön käyttöpääoma riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Tämän lisäksi
yhtiön johto on aloittanut tilikauden lopussa toimenpiteet Vuokatin
tehdaskiinteistön myymiseksi. Kiinteistö ja siihen liittyvät velat on esitetty
myytävissä olevana tilinpäätöksessä. Ulkopuolisen arvioitsijan tekemän
arviokirjan hinta-arvio ylittää selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon.

Incapilla on 31.5.2012 asti voimassa oleva rahoitussopimus, jonka piiriin
kuuluvat Intian tytäryhtiön rahoitukseen liittyvät lainat (yhteensä noin 5,6
miljoonaa euroa) sekä Incapin luotollinen tili (1 miljoona euroa) ja
laskuluottolimiitti (maksimissaan 7 milj. euroa), josta oli 31.12.2010 käytössä
5,5 miljoonaa euroa. Rahoitussopimus sisältää kovenanttiehtoja, joista net
IBD/EBITDA ei täyttynyt tilinpäätöshetkellä, mutta Incap sai rahoittajalta ennen
tilinpäätöshetkeä kirjallisen ilmoituksen siitä, että rahoittaja ei käytä
oikeuttaan irtisanoa sopimus 31.12.2010. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan
kerran 30.6.2011. Mikäli rahoittaja vaatisi kovenanttiehtoihin vedoten lainoja
välittömästi takaisin maksettavaksi, Incap ei pystyisi suoriutumaan näistä
velvoitteista.

Konsernitaseeseen kirjattu laskennallinen verosaaminen (4,2 miljoonaa euroa
31.12.2010) perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian
tytäryhtiön tulevasta tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton
verosaamisten määrä on 8,0 miljoonaa euroa 31.12.2010. Mikäli yhtiöiden tuleva
tuloskehitys ei vastaa hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta
tehtävällä laskennallisen verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä
vaikutus Incap-konsernin omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa
konsernin omaan pääomaan ja edellä mainittujen rahoitussopimusten
kovenantteihin.

Tavoitteet vuonna 2011
Vuonna 2011 Incapin tavoitteena on liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden
merkittävä paraneminen. Yhtiön keskeisten asiakassegmenttien kysynnän
ennakoidaan kehittyvän myönteiseen suuntaan, ja yhtiön tavoitteena on kasvattaa
toimituslaajuutta nykyisille asiakkaille ja saada uusia asiakkuuksia valituilta
toimialoilta. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan voimakkaimmin Aasiassa, jossa
yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa Kiinaan. Suunnittelupalvelujen
tarjontaa ja roolia kasvatetaan edelleen. Kannattavuuden parantamiseen pyritään
tehostamalla materiaalihallintaa ja yhtenäistämällä toimintaprosesseja.

Näkymät vuodelle 2011
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön
asiakkaiden esittämiin ennusteisiin sekä yhtiön omiin näkemyksiin. Yleinen
taloudellinen tilanne on parantunut ja suurin osa Incapin asiakkaista ennustaa
oman liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2011, mikä heijastuu Incapin liikevaihtoon
positiivisesti. Tiettyjen puolijohdekomponenttien pulan ennustetaan kuitenkin
jatkuvan, millä saattaa olla vaikutusta Incapin toimituksiin ja liikevaihdon
kertymään.

Incap arvioi liikevaihtonsa vuonna 2011 olevan suurempi kuin vuonna 2010,
jolloin se oli 59,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 liiketuloksen (EBIT) arvioidaan
olevan positiivinen ja siten merkittävästi parempi kuin vuonna 2010 (-3,2 milj.
euroa).

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön tilikauden tappio on 1 561 513,95 euroa. Hallitus ehdottaa 13.4.2011
kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos
jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 2011
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13.4.2011 alkaen klo
15 ravintola Bankin tiloissa osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki.

Helsingissä 22.2.2011

INCAP OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivutwww.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 23.2.2011 klo
10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4, osoitteessa
Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäinINCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59 miljoonaa.
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 770 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incap.fi


Liite 1

KONSERNITULOSLASKELMA

(1000 euroa, tilintarkastamaton)    1-12/2010 1-12/2009 Muutos %
LIIKEVAIHTO                59 162  69 767   -15

Valmistus omaan käyttöön

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos               188  -1 499   -113

Liiketoiminnan muut tuotot          372    342    9

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö      40 828  45 654   -11

Henkilöstökulut              12 437  16 132   -23

Poistot ja arvonalentumiset         2 831   2 869    -1

Liiketoiminnan muut kulut          6 849   8 924   -23
--------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO/TAPPIO            - 3 223  - 4 970   -35

Rahoitustuotot ja -kulut         - 1 724  -1 780    -3
--------------------------------------------------------------------
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA        - 4 947  -6 750   -27

Tuloverot                   64    29   117
--------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO          -4 884  -6 721   -27Osakekohtainen tulos            -0,33   -0,55   -40

Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta

tilikausilla 2009 ja 2010


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT     1-12/2010 1-12/2009 Muutos %TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO       -4 884  -6 721   -27MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä    -24    19   -229
---------------------------------------------------------------
Muut Laajan tuloksen erät netto     -24    19   -229KOKONAISTULOS             -4 908  -6 702   -27Kokonaistuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille     -4 908  -6 702   -27

Määräysvallattomille omistajilleLiite 2

KONSERNITASE

(1000 euroa, tilintarkastamaton)         31.12.2010 31.12.2009 Muutos %VARATPITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet                 6 026   10 247   -41

Liikearvo                       1 040    977    6

Muut aineettomat hyödykkeet               705   1 008   -30

Muut rahoitusvarat                    314     14  2 115

Laskennallinen verosaaminen              4 209   4 156    1
--------------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             12 294   16 402   -25LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus                    13 062   11 381    15

Myyntisaamiset ja muut saamiset            14 823   11 261    32

Rahavarat                        476    661   -28
--------------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ             28 362   23 303    22Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät      1 936VARAT YHTEENSÄ                    42 592   39 706    7EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA

PÄÄOMA

Osakepääoma                      20 487   20 487    0

Ylikurssirahasto                     44     44    0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto         4 084     0

Muuntoero                        -483    -459    5

Kertyneet voittovarat                -18 510  -13 629    36
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                  5 622   6 443   -13PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat                  0     70   -100

Korolliset velat                    9 403   10 999   -15
--------------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA              9 403   11 069   -15LYHYTAIKAISET VELAT

Ostovelat ja muut velat                14 961   11 925    25

Lyhytaikaiset korolliset velat            12 007   10 269    17
--------------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA              26 969   22 194    22Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin
liittyvät velat                     598OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ             42 592   39 706    7

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA     1-12/2010 1-12/2009

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto               -3 223  -4 970

Oikaisut liikevoittoon           23   4 342

Käyttöpääoman muutos            644   2 929

Maksetut korot             -1 840  -1 812

Saadut korot                27    40
--------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta        -4 369    529Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin        -486  -1 064

Aineellisten ja aineettomien

hyödykkeiden luovutustulot         591    17

Investoinnit muihin sijoituksiin     -159     0

Myönnetyt lainat              -5    -9

Myydyt tytäryhtiöosakkeet          0     0

Lainasaamisten takaisinmaksut        0     2
--------------------------------------------------------
Investointien rahavirta          -59  -1 054Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti          4 084

Lainojen nostot             5 825   5 683

Lainojen takaisinmaksut         -4 338  -3 868

Rahoitusleasingvelkojen maksut     -1 064  -1 255
--------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta          4 507    560Rahavarojen muutos             79    35

Rahavarat tilikauden alussa        661    641

Valuuttakurssien muutosten vaikutus    -228    -17

Käyvän arvon muutokset (rahavarat)     -36     2

Rahavarat tilikauden lopussa        476    661


Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)         Osake- Ylikurssi-   SVOP         Kertyneet
          pääoma   rahasto rahasto  Muuntoerot voittovarat YhteensäOma pääoma
1.1.2009     20 487     44    0     -478   - 6 864  13 189

Muuntoerojen
muutos                            19           19

Myönnetyt optiot    0      0            0     -10   -10

Muut muutokset     0      0            0     -35   -35
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut                       19     -45   -26

nettovoitot ja
-tappiotTilikauden tulos    0      0                -6 721  -6 721
--------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot      0      0           19   -6 765  -6 747Oma pääoma
31.12.2009    20 487     44    0     -459   -13 629  6 443Oma pääoma
1.1.2010     20 487     44    0     -459   -13 629  6 443

Osakeanti                 4 160                 4 160

Transaktiomenot
omasta pääomasta               -76                  -76

Muuntoerojen                                     -
muutos                            -24           24

Myönnetyt optiot                        0      2    2

Muut muutokset                         0            0
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut

nettovoitot ja
-tappiot                  4 084      -24      2  4 062

Tilikauden tulos    0      0                -4 884  -4 884
--------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot
ja -tappiot      0      0  4 084      -24   -4 882   -821Oma pääoma
31.12.2010    20 487     44  4 084     -483   -18 510  5 622
Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET  31.12.2010 31.12.2009Liikevaihto, milj. euroa              59,2    69,8

Liikevoitto, milj. euroa              -3,2    -5,0

  % liikevaihdosta                 -5,4    -7,1

Voitto ennen veroja, milj. euroa          -4,9    -6,7

  % liikevaihdosta                 -8,4    -9,7

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %         -10,6   -15,9

Oman pääoman tuotto (ROE), %            -81,0   -68,5

Omavaraisuusaste, %                 13,2    16,2

Gearing, %                     383,0   319,8

Nettovelka, milj. euroa               21,7    21,3

Korollinen nettovelka, milj. euroa         21,5    20,6

Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

keskimäärin katsauskauden aikana       14 682 250 12 180 880

Tulos/osake (EPS), euroa              -0,33   -0,55

Oma pääoma/osake, euroa               0,30    0,53

Investoinnit, milj. euroa              0,5    1,1

  % liikevaihdosta                  0,8    1,5

Henkilöstö keskimäärin                780    751VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa

OMASTA VELASTA

Kiinnitykset                    14,5    12,0

Muut vastuut                     2,4    4,6Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa   1 881     0

Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa    -5,5     0


Liite 6
TUNNUSLUKUJA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

             10-12/  7-9/  4-6/  1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/  1-3/
              2010  2010  2010  2010  2009  2009  2009  2009Liikevaihto, milj. euroa  16,1  13,7  15,8  13,4  17,7  16,6  16,9  18,5

Liikevoitto, milj. euroa  0,0  -0,5  -1,1  -1,7  -3,7  -0,3  -0,5  -0,5

  % liikevaihdosta     0,1  -3,4  -6,9 -12,4 -20,7  -1,9  -2,8  -2,8

Voitto ennen veroja,
milj. euroa        -0,5  -1,1  -1,5  -1,9   -4  -0,8  -1,0  -0,9

  % liikevaihdosta     -3,0  -7,8  -9,4 -14,1 -22,3  -4,9  -6,1  -5,1

Sijoitetun pääoman
tuotto
(ROI), %          2,1  -6,8 -111,3 -21,5 -47,3   -4  -2,1  -4,9

Oman pääoman
tuotto (ROE), %      -28,3 -68,0 -14,6 -138,3  -160 -27,5 -33,9 -29,8

Omavaraisuusaste, %    13,2  14,6  10,1  11,1  16,2  24,6  26,4  27,4

Gearing, %         383 338,1 523,1 477,3 319,8 173,8 164,9 151,1

Nettovelka, milj. euroa  21,7  23,1  24,7  24,4  21,3  20,6  19,7  19,6

Korollinen
nettovelka,
milj. euroa        21,5  20,7  22,3  21,7  20,6  18,1  18,6  18,6

Osakeantioikaistu
osakkeiden
lkm
keskimäärin
tilikauden        14 682 13 334 12 854 12 180 12 180 12 180 12 180 12 180
aikana           250  726  913  880  880  880  880  880

Tulos/osake (EPS), euroa -0,03 -0,08 -0,12 -0,16 -0,32 -0,07 -0,08 -0,08

Oma pääoma/osake, euroa  0,30  0,30  0,30  0,37  0,53  0,86  0,92  1,01

Investoinnit, milj.
euroa            0,2  0,1  0,1  0,1  0,1  0,4  0,5  0,1

  % liikevaihdosta     1,3  1,1  0,4  0,4  0,6  2,2  2,9  0,6

Henkilöstö keskimäärin   767  787  791  734  776  770  732  728

Incap-konsernin tilinpäätös 2010:
http://hugin.info/120192/R/1491518/427188pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1491518]