Incap Oyj                                     
Puolivuosikatsaus             15.8.2018 klo 8.00 (EEST)

INCAP-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2018 (TILINTARKASTAMATON): VAHVAA KASVUA LIIKEVAIHDOSSA  JA KANNATTAVUUDESSA

Avainluvut tammi-kesäkuussa 2018

  • Incap-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2018 kasvoi 13 % viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 27,0 miljoonaa euroa (1-6/2017: 23,8 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) kasvoi viime vuoden vastaavasta jaksosta 37 % ja oli 3,1 miljoonaa euroa eli 11 % liikevaihdosta (2,3 milj. euroa eli 10 % liikevaihdosta).
  • Katsauskauden tulos parani edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 2,1 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa).
  • Yhtiö päivittää ohjauksensa ja arvioi, että konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2018 ovat suurempia kuin vuonna 2017 olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa tai materiaalien saatavuudessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Liikevaihto vuonna 2017 oli 48,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 4,5 miljoonaa euroa.

Avainluvut huhti-kesäkuussa 2018

  • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa eli noin 13 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (4-6/2017: 12,8 milj. euroa) ja 16 % enemmän kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1-3/2018: 12,5 milj. euroa).
  • Toisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 1,9 miljoonaa euroa eli noin 50 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (4-6/2017: 1,3 milj. euroa) ja noin 67 % enemmän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1-3/2018: 1,1 milj. euroa).

Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Tiedotteen vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Incap-konsernin väliaikainen toimitusjohtaja Otto Pukk:
"Liiketoimintamme kehittyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla vahvasti ja varsinkin vuoden toinen neljännes oli erinomainen sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta.

Liikevaihdon kasvu johtui pääosin vakiintuneiden asiakkaiden kysynnän vilkastumisesta. Olemme edenneet myös uusien asiakkaiden hankinnassa ja odotamme uusien tuotteiden valmistuksen heijastuvan liikevaihtoon vuoden lopusta lähtien.

Erityisen ilahtuneita olemme hyvästä kannattavuudesta. Virtaviivaisen toimintamallimme ansiosta olemme onnistuneet pitämään yleiskustannukset alhaisina. Toiminnan kehittämisessä keskitymme jatkossakin niihin toimintoihin, jotka tuottavat suurinta lisäarvoa asiakkaillemme.

Kehitys Intian tehtaalla jatkui vahvana. Tehdastilojen laajennus on käytössä ja uusi ladontalinja saadaan käyttöön loppuvuonna, jolloin tehdas pystyy kasvattamaan tuotantomääriään edelleen.

Viron tehtaan liiketoiminta kehittyi vakaasti ja tehdas on päivittänyt valmiutensa valmistaa lääketieteellisiä laitteita uusimman ISO 13485/2016 -sertifikaatin mukaisesti. Uuden tuotantolinjan suorituskykyä ja joustavuutta on kasvatettu edelleen pienehköin täydennysinvestoinnein.

Elektroniikan sopimusvalmistuksessa vallitsevat komponenttien saatavuusongelmat ovat lisääntyneet alkuvuonna. Olemme varautuneet komponenttipulaan kasvattamalla varastoarvoa maltillisesti ja teemme toimittajiemme kanssa tiivistä yhteistyötä turvataksemme asiakkaidemme toimitukset sopimuksen mukaisesti.

Olemme kaiken kaikkiaan tyytyväisiä ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseen ja uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan loppuvuonna. Elektroniikan sopimusvalmistuksen yleiset näkymät ovat hyvät ja uskomme vahvasti siihen, että tehokkaan toimintamallimme ansiosta kilpailukykymme markkinoilla säilyy jatkossakin. "

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2018
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 27,0 miljoonaa euroa eli noin 13 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2017: 23,8 milj. euroa) ja noin 9 % suurempi kuin vuoden 2017 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla (7-12/2017: 24,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui Intian tehtaan pitkäaikaisten asiakkaiden tuotantomäärien noususta.

Tammi-kesäkuun liikevoitto (EBIT) oli 3,1 miljoonaa euroa eli 37 % enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla (2,3 milj. euroa) ja toisella vuosipuoliskolla (2,3 milj. euroa). Katsauskauden liiketulos oli yli 11 % liikevaihdosta (10 %), mitä pidetään yhtiön toimialalla elektroniikan valmistuspalveluissa yleisesti hyvänä tasona.

Intian rupian heikentyminen euroon nähden alensi katsauskauden liikevaihtoa noin 1,5 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 0,2 miljoonalla eurolla.

Henkilöstökulut katsauskaudella nousivat liiketoiminnan volyymin kasvaessa ja olivat noin 2,4 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Vaihto-omaisuuden määrä kasvoi 9,2 miljoonaan euroon liiketoiminnan kasvun ja komponenttipulaan varautumisen vuoksi (8,0 milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa) ja poistot 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa).

Katsauskauden tulos oli 2,1 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,48 euroa (0,36 euroa).


VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa)
1-6/2018 1-6/2017 7-12/2017 1-12/2017
Liikevaihto 26 965 23 779 24 764 48 543
Liikevoitto (EBIT) 3 073 2 251 2 278 4 529
Katsauskauden voitto 2 090 1 550 1 566 3 116
Osakekohtainen tulos, euroa 0,48 0,36 0,36 0,71

Investoinnit
Investointien määrä katsauskaudella oli 0,5 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa), ja ne liittyivät tuotantolinjojen tehokkuuden ja joustavuuden kasvattamiseen.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2018 oli 27,7 miljoonaa euroa (25,8 milj. euroa) ja oma pääoma 12,0 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa). Konsernin omavaisuusaste parani vertailujaksosta ja oli 43,4 % (37,9 %).

Vieras pääoma aleni edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 15,6 miljoonaan euroon (16,0 milj. euroa), josta korollista oli 5,6 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa). Nettovelat supistuivat 2,0 miljoonaan euroon (3,4 milj. euroa). Net gearing parani ja oli 27 % (39 %).

Yhtiön lainojen kovenanttina ovat mm. omavaraisuusaste sekä konsernin korollinen velka suhteessa EBITDA:han, ja niiden toteutumista seurataan puolivuosittain. Kovenanttien tarkasteluhetkellä 30.6.2018 korollisten velkojen ja EBITDA:n suhteen tavoitetaso oli alle 2,5 ja omavaraisuusasteen tavoite yli 25,0 %. Yhtiö täytti nämä kovenanttiehdot, sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut tunnusluku korolliset velat/EBITDA oli 1,0 ja omavaraisuusaste 43,4 %.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 1,0 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa) ja lyhytaikaiset korolliset velat olivat 4,6 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa). Korollisista veloista 2,0 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön (2,1 milj. euroa). Muita velkoja ovat 1,7 miljoonaa euroa suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja limiittejä ja 2,0 miljoonaa euroa Virossa käytettyä factoringrahoitusta.

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.

Konsernin kassatilanne katsauskaudella oli hyvä. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,9 (1,0) ja current ratio 1,6 (1,6).

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Konsernin rahavarat 30.6.2018 olivat 2,3 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,6 miljoonaa euroa vähennystä (1,5 milj. euroa lisäystä).

Konsernin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".

Henkilöstö ja johto
Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 667 henkilöä (517). Henkilöstöstä 89 % työskenteli Intiassa (83 %), 10 % Virossa (16 %) ja 0,4 % Suomessa (0,6 %). Katsauskaudella henkilöstön määrä oli keskimäärin 628 henkilöä (513).

Konsernin toimitusjohtaja vaihtui 25.6.2018, jolloin Vesa Mäkelä jätti tehtävänsä ja Otto Pukk nimitettiin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Pukk hoitaa tehtävää Incapin Viron tytäryhtiön toimitusjohtajan tehtävän ohessa. Yhtiö on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin ja pyrkii täyttämään tehtävän mahdollisimman nopeasti.

Varsinainen yhtiökokous 2018
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.4.2018 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 23 osakkeenomistajaa ja noin 42,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden voitto 888 818,01 euroa jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus koskee enintään 436 516 uutta osaketta ja se on voimassa 17.4.2019 saakka. Hallitus ei ole käyttänyt saamaansa valtuutusta.

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2018 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Carl-Gustaf von Troil ja uusina jäseninä Päivi Jokinen ja Ville Vuori. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Carl-Gustaf von Troilin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Bengt Nyholm.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 4 365 168 (30.6.2017: 4 365 168).

Osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 5,70 ja 6,80 euron välillä (5,25 ja 6,10 euron välillä). Katsauskauden päätöskurssi oli 5,78 euroa (5,81). Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskauden aikana oli 2 062 106 osaketta (1 329 377 osaketta). Yhtiön markkina-arvo 30.6.2018 oli 25,2 miljoonaa euroa (25,4 milj. euroa). Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2 615 osakasta (2 711). Osakkeista 3,5 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (36,6 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 29.6.2018

Osakkeita, kpl

Omistus-
osuus, %

OY Etra Invest AB 838 000 19,2
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 614 099 14,1
Joensuun Kauppa ja Kone Oy 375 513 8,6
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 332 308 7,6
Mandatum Life unit-linked 157 548 3,6
K22 Finance Oy 134 100 3,1
Danske Bank A/S Helsinki Branch 110 885 2,5
Kakkonen Kari Heikki Ilmari 100 000 2,3
Laurila Kalevi Henrik 94 419 2,2
Penan Raudoitus Oy 76 762 1,8
10 suurinta yhteensä 2 833 634 64,9

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset
Yhtiö tiedotti 20.2.2018 seuraavista omistusmuutoksista:

Oy Etra Invest Ab:n omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan ja omistaa 19.2.2018 jälkeen 838 000 osaketta eli 19.2 % Incapin kaikkien osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä.

Joensuun Kauppa ja Kone Oy/K22 Finance Oy:n omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan ja omistaa 19.2.2018 jälkeen 504 100 osaketta eli 11,55 % Incapin kaikkien osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä.

IFF Konsult Ab:n omistus- ja ääniosuus on alittanut liputusrajan 19.2.2018 alkaen, jonka jälkeen sillä ei ole yhtään Incap Oyj:n osaketta.

FBM Consulting Ab:n omistus- ja ääniosuus on alittanut liputusrajan 19.2.2018, jonka jälkeen sillä ei ole yhtään Incap Oyj:n osaketta.

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan ja omistaa 19.2.2018 jälkeen 614 099 osaketta eli 14,07 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Yhtiön rahoitustilanne on hyvä eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys muodosta riskiä.

Konsernin sisäisten transaktioiden määrittelyssä otetaan huomioon todellinen arvontuotto ja ns. markkinaehtoperiaate. Intian kumulatiivisten tappioiden tultua katetuiksi vuoden 2015 jälkipuoliskolla on Intian tytäryhtiön tuottoja mahdollista kotiuttaa myös osingonjaon kautta.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksessä 2017 tehtyjen arvostuslaskelmien perusteella osakkeiden arvon laskuun ei ole tarvetta. Yhtiön arvion perusteella Viron tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy kuitenkin riskiä johtuen tytäryhtiön tappiollisesta historiallisesta kehityksestä. Intian tytäryhtiön arvostukseen ei liity vastaavaa riskiä.

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Asiakkaiden kysyntään ja maksukykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan asiakaskohtaisesti. Yhtiön johto pitää asiakkuuksien hallintaa erityisen tärkeänä ja panostaa siihen voimakkaasti.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Tammi-kesäkuun 2018 liikevaihdosta neljän suurimman asiakkaan osuus oli 85 %.

Yhtiön toimiala, elektroniikan valmistuspalvelut, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Yhtiö on onnistunut tehostamaan toimintaansa ja alentamaan kustannuksiaan merkittävästi. Lisäksi yhtiön tuotanto sijaitsee maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso ovat kilpailukykyisiä.

Yhtiön merkittävin valuuttakurssiriski liittyy Intian tytäryhtiöön. Merkittävä osa konsernin toiminnasta on Intiassa ja Intian rupian kurssivaihtelu euroa vastaan saattaa vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon ja toiminnan tulokseen.

Yhtiön Intian tytäryhtiössä on tehty vuonna 2016 verotarkastus, jonka tuloksena verottaja ei hyväksy aktivoiduista asiakassopimuksista tilikausien 2008/2009-2012/2013 aikana tehtyjä poistoja ja tilikauden 2011/2012 siirtohinnoittelun kuluja. Arvioitu vaikutus mahdollisine korkoineen on enintään 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tekemä valitus on edelleen veroviranomaisten käsiteltävänä. Verovelka on esitetty taseen ulkopuolisissa vastuissa.

Strategia ja tavoitteet
Incapin hyvä tuloskehitys on mahdollistanut toiminnan voimakkaan kehittämisen, jolla varmistetaan vakaa orgaaninen kasvu. Yhtiön tehokas toimintamalli takaa nopean päätöksenteon ja suuren operatiivisen joustavuuden. Vuonna 2018 yhtiön tavoitteena on kasvattaa liiketoiminnan volyymia edelleen ja tutkia mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen myös yritysostoin.

Näkymät vuodelle 2018
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin ja yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö päivittää aikaisemman ohjauksensa ja arvioi, että konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2018 ovat suurempia kuin vuonna 2017 olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa tai materiaalien saatavuudessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Yhtiö arvioi aikaisemmin, että liikevaihto ja liikevoitto olisivat samalla tasolla tai hieman suurempia kuin vuonna 2017. Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 48,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 4,5 miljoonaa euroa.

Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2018 julkaistaan keskiviikkona 7.11.2018.

Helsingissä 15.8.2018

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Otto Pukk, väliaikainen toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 670 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Liite 1
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

 

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)

1-6/2018 1-6/2017 Muutos, % 7-12/2017 1-12/2017
LIIKEVAIHTO 26 965 23 779 13 % 24 764 48 543
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 389 569 -32 % -106 463
Liiketoiminnan muut tuotot 191 116 66 % 153 268
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 20 160 18 341 10 % 18 480 36 896
Henkilöstökulut 2 360 1 982 19 % 2 088 4 070
Poistot ja arvonalentumiset 220 208 6 % 235 443
Liiketoiminnan muut kulut 1 733 1 682 3 % 1 729 3 336
LIIKEVOITTO/TAPPIO 3 073 2 251 37 % 2 278 4 529
Rahoitustuotot ja -kulut -261 -256 2 % -273 -529
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 2 813 1 995 41 % 2 005 4 000
Tuloverot -723 -445 62 % -438 -884
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 090 1 550 35 % 1 566 3 116
Osakekohtainen tulos 0,48 0,36 35 % 0,36 0,71

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

1-6/2018 1-6/2017 Muutos, % 7-12/2017 1-12/2017
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 2 090 1 550 35 % 1 566 3 116
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -481 -313 54 % -319 -632
Muut laajan tuloksen erät netto -481 -313 54 % -319 -632
KOKONAISTULOS 1 609 1 237 30 % 1 247 2 484
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 609 1 237 30 % 1 247 2 484
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0

Liite 2
KONSERNITASE (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 30.6.2018 30.6.2017 Muutos, % 31.12.2017
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 136 2 364 33 % 2 980
Liikearvo 894 929 -4 % 914
Muut aineettomat hyödykkeet 13 985 -99 % 18
Muut rahoitusvarat 4 4 0 % 4
Muut saamiset 805 873 -8 % 1 146
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 4 851 5 155 -6 % 5 062
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 9 196 8 015 15 % 7 721
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 324 9 007 26 % 9 135
Rahavarat 2 300 3 660 -37 % 2 862
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 22 820 20 683 10 % 19 718
VARAT YHTEENSÄ 27 671 25 837 7 % 24 780
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Ylikurssirahasto 0 0 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 028 11 028 0 % 11 028
Muuntoero -1 628 -828 97 % -1 147
Kertyneet voittovarat 1 623 -1 416 -215 % -467
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 023 9 784 23 % 10 414
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 957 3 215 -70 % 2 311
PITKÄAIKAISET VELAT 957 3 215 -70 % 2 311
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 10 056 8 604 17 % 7 140
Korolliset velat 4 636 4 235 9 % 4 915
LYHYTAIKAISET VELAT 14 692 12 838 14 % 12 055
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 27 671 25 837 7 % 24 780

Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 3 073 2 251 4 529
Oikaisut liikevoittoon 272 294 492
Käyttöpääoman muutos -1 017 210 -1 796
Maksetut korot ja maksut -215 -218 -410
Saadut korot 2 3 5
Maksetut verot ja veronpalautukset -626 1 -899
Liiketoiminnan rahavirta 1 489 2 541 1 921
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -495 -711 -674
Investointien rahavirta -495 -711 -674
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 1 909 192 1 397
Lainojen takaisinmaksut -3 462 -546 -1 854
Rahoituksen rahavirta -1 553 -354 -457
Rahavarojen muutos -558 1 476 790
Rahavarat tilikauden alussa 2 862 2 347 2 347
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -4 -162 -275
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 300 3 660 2 862

 
Liite 4
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 1 000 0 11 028 -1 147 -467 10 414
Tilikauden tulos 2 090 2 090
Muuntoerot -481 -481
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Oma pääoma 30.6.2018

1 000 0 11 028 -1 628 1 623 12 023
 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2017

1 000 0 11 028 -515 -2 966 8 547
Tilikauden tulos 0 0 0 0 1 550 1 550
Muuntoerot 0 0 0 -313 0 -313
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
 

Oma pääoma 30.6.2017

1 000 0 11 028 -828 -1 416 9 784

Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(tilintarkastamaton)

1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liikevaihto, milj. euroa 27,0 23,8 48,5
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 3,1 2,3 4,5
  % liikevaihdosta 11,4 9,5 9,3
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 2,8 2,0 4,0
  % liikevaihdosta 10,4 8,4 8,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 36,3 27,5 27,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 37,3 35,0 34,0
Omavaraisuusaste, % 43,4 37,9 42,0
Net gearing, % 27,4 38,7 41,9
Nettovelka, milj. euroa 2,0 3,4 2,4
Quick ratio 0,9 1,0 1,0
Current ratio 1,6 1,6 1,6
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä keskimäärin katsauskauden aikana 4 365 168 4 365 168 4365168
Tulos/osake (EPS), euroa 0,48 0,36 0,71
Oma pääoma/osake, euroa 2,75 2,24 2,39
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 12,1 16,4 8,7
Osakkeen kurssikehitys
  Katsauskauden alin kurssi, euroa 5,70 5,25 5,25
  Katsauskauden ylin kurssi, euroa 6,80 6,10 7,20
  Katsauskauden keskikurssi, euroa 5,62 5,68 5,93
  Katsauskauden päätöskurssi, euroa 5,78 5,81 6,19
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 25,2 25,4 27,0
Osakkeiden vaihto, kpl 2 062 106   1 329 377 2 009 629
Osakkeiden vaihto, % 47,2 30,0 46,0
Investoinnit, milj. euroa 0,5 0,7 0,7
  % liikevaihdosta 1,8 3,0 1,4
Henkilöstö keskimäärin 628 513 535
Henkilöstö kauden lopussa 667 517 570
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset ja panttaussitoumukset 14,1 14,4 14,1
Rahoitusyhtiölle myytävien laskusaatavien takaisinostovastuu 2,0 2,0 1,3
Taseen ulkopuoliset vastuut 0,7 1,6 0,8
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Yhtiöllä ei ole liiketoimia lähipiirin kanssa.

Liite 6
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut + verot)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, % 100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Net gearing, % 100 x nettovelka
oma pääoma
Nettovelka korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire