Incap Oyj                                   
Puolivuosikatsaus                    23.8.2017 klo 8.00 EEST

INCAP-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2017 (TILINTARKASTAMATON): LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT, YHTIÖ PARANTAA ARVIOTAAN KOKO VUODEN LIIKEVAIHDON KEHITYKSESTÄ

Avainluvut tammi-kesäkuussa 2017

  • Incap-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2017 kasvoi 33 % viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 23,8 miljoonaa euroa (1-6/2016: 17,9 milj. euroa).
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) kasvoi viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 2,3 miljoonaa euroa eli 10 % liikevaihdosta (2,2 milj. euroa eli 12 % liikevaihdosta).
  • Katsauskauden tulos parani edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 1,6 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa).
  • Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2017 on noin 45-50 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) on hieman suurempi kuin vuonna 2016. Luvut on arvioitu olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 38,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 4,4 miljoonaa euroa.

Avainluvut huhti-kesäkuussa 2017

  • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 12,8 miljoonaa euroa eli noin 39 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (4-6/2016: 9,2 milj. euroa) ja 16 % enemmän kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1-3/2017: 11,0 milj. euroa).
  • Toisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 1,3 miljoonaa euroa eli noin 24 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (4-6/2016: 1,0 milj. euroa) ja vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1-3/2017: 1,0 milj. euroa).

Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tiedotteen vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Ville Vuori:
"Liiketoimintamme kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla odotusten mukaisesti ja varsinkin vuoden toinen neljännes toteutui sekä liikevaihdon että liiketuloksen osalta erinomaisesti. Oma pääoma vahvistui edelleen. Sen vaikutus ei näkynyt omavaraisuusasteessa johtuen siitä, että tarkasteluhetkellä varaston arvo ja myyntisaatavat kasvoivat liiketoiminnan kasvun myötä. Yhtiön rahoitustilanne on hyvä.

Intiassa otettiin 1.7.2017 käyttöön uusi liikevaihtovero (GST, Goods and Services Tax). Sen soveltaminen vaati ylimääräistä työtä ja aiheutti joitakin viiveitä yhtiöiden välisiin transaktioihin. Siirtyminen sujui kaiken kaikkiaan kuitenkin kitkatta. Varauduimme muutokseen ja mahdollisiin viiveisiin kasvattamalla vaihto-omaisuuden määrää hieman kesäkuun lopussa.

Kehitys Intian toiminnoissa jatkui vahvana. Tänä vuonna on kulunut 10 vuotta siitä, kun Tumkurin tehdas tuli osaksi Incap-konsernia ja sillä on ollut merkittävä rooli Incapin toiminnan kansainvälistymisessä ja kehityksessä. Tehtaan laajennusosa saatiin onnistuneesti käyttöön alkuvuonna ja kasvanut kapasiteetti mahdollistaa uusasiakashankinnan ja uusien tuotteiden tuotannon.

Viron tehtaan toiminnot ovat vakiintuneet kannattavan kasvun uralle. Osana toiminnan kehittämistä tehdas on päivittänyt toimintansa uusimman lääketieteellisten laitteiden valmistukseen tarvittavan Medical manufacturing ISO 13485/2016 -sertifikaatin mukaiseksi.

Valuuttakurssien kehityksellä ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon tai kannattavuuteen.

Asiakkaiden paineet hintojen alentamiseksi ja samaan aikaan raaka-aineiden kustannusten nousu asettavat meille haasteita tulevaisuudessakin. Uskon, että voimme tehokkaan ja virtaviivaisen toimintamallimme avulla kasvattaa liiketoimintaa edelleen samalla pitäen kannattavuuden nykyisellä hyvällä tasolla. Markkinoiden kehitysnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät ja uskon, että aktiivinen toimintamme orgaanisen kasvun toteuttamiseksi kantaa hedelmää."

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2017
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 23,8 miljoonaa euroa eli noin 33 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2016: 17,9 milj. euroa) ja noin 15 % suurempi kuin vuoden 2016 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla (7-12/2016: 20,8 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Viron tehtaan tuotantomäärien kasvusta.

Tammi-kesäkuun liikevoitto (EBIT) oli 2,3 miljoonaa euroa eli hieman enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla (2,2 milj. euroa) ja toisella vuosipuoliskolla (2,2 milj. euroa). Katsauskauden liiketulos oli 10 % liikevaihdosta, mitä pidetään yhtiön toimialalla elektroniikan valmistuspalveluissa yleisesti hyvänä tasona.

Intian rupian heikentyminen euroon nähden alensi katsauskauden liikevaihtoa noin 0,6 miljoonalla eurolla ja liikevoittoa noin 0,06 miljoonalla eurolla.

Henkilöstökulut katsauskaudella nousivat liiketoiminnan volyymin kasvaessa viime vuoden vastaavasta jaksosta ja olivat noin 2,0 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Vaihto-omaisuuden määrä kasvoi 8,0 miljoonaan euroon liiketoiminnan kasvun ja Intian verouudistuksen seurauksena (5,9 milj. euroa). Intian itsenäisyyden suurimmassa verouudistuksessa yhdistetään useita epäsuoria veroja yhdeksi arvonlisäveroksi (Goods and Services Tax), mikä parantaa yritysten paikallista liiketoimintaympäristöä.

Nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Poistot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Katsauskauden tulos oli 1,6 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,29 euroa).


VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN

(1 000 euroa)
1-6/2017 1-6/2016 7-12/2016 1-12/2016
Liikevaihto 23 779 17 872 20 754 38 626
Liikevoitto (EBIT) 2 251 2 202 2 184 4 386
Katsauskauden voitto 1 550 1 265 1 476 2 742
Osakekohtainen tulos,
euroa
0,36 0,29 0,34 0,63

Investoinnit
Investointien määrä katsauskaudella oli 0,7 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa), ja ne liittyivät lähinnä Intian tehtaan laajennusosan laitekannan modernisointiin.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2017 oli 25,8 miljoonaa euroa (19,0 milj. euroa) ja oma pääoma 9,8 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa). Konsernin omavaisuusaste parani vertailujaksosta ja oli 37,9 % (35,0 %).

Vieras pääoma kasvoi edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 16,0 miljoonaan euroon (12,4 milj. euroa), josta korollista oli 7,4 miljoonaa euroa (7,0 milj. euroa). Nettovelat supistuivat 3,4 miljoonaan euroon (3,6 milj. euroa). Net gearing parani ja oli 39 % (87 %).

Yhtiön lainojen kovenanttina ovat mm. omavaraisuusaste sekä konsernin korollinen velka suhteessa EBITDA:han, ja niiden toteutumista seurataan puolivuosittain. Kovenanttien tarkasteluhetkellä 30.6.2017 korollisten velkojen ja EBITDA:n suhteen tavoitetaso oli alle 2,5 ja omavaraisuusasteen 25,0 %. Yhtiö täytti nämä kovenanttiehdot, sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut tunnusluku korolliset velat/EBITDA oli 1,5 ja omavaraisuusaste 37,9 %.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 3,3 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa) ja lyhytaikaiset korolliset velat olivat 4,2 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa). Korollisista veloista 2,1 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön (2,6 milj. euroa). Muita velkoja ovat 3,3 miljoonaa euroa suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja limiittejä ja 2,1 miljoonaa euroa Virossa käytettyä factoringrahoitusta.

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.

Konsernin kassatilanne katsauskaudella oli hyvä. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 1,0 (0,9) ja current ratio 1,6 (1,6).

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,5 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin rahavarat 30.6.2017 olivat 3,7 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 1,5 miljoonaa euroa lisäystä (0,8 milj. euroa vähennystä).

Konsernin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".

Henkilöstö

Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 517 henkilöä (520). Henkilöstöstä 83 % työskenteli Intiassa (89 %), 16 % Virossa (11 %) ja 0,6 % Suomessa (0,4 %). Katsauskaudella henkilöstön määrä oli keskimäärin 513 henkilöä (498).

Varsinainen yhtiökokous 2017
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2017 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 27 osakkeenomistajaa ja noin 53,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden voitto 464 201,93 euroa jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus koskee enintään 436 516 uutta osaketta. Hallitus ei ole käyttänyt saamaansa valtuutusta. Valtuutus on voimassa 18.4.2018 saakka.

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2016 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Carl-Gustaf von Troil ja uusina jäseninä Per Kristiansson, Vesa Mäkelä ja Johan Ålander. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Johan Ålanderin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Bengt Nyholm.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 4 365 168 (30.6.2016: 4 365 168).

Osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 5,25 ja 6,10 euron välillä (5,60 ja 8,65 euron välillä). Katsauskauden päätöskurssi oli 5,81 euroa (6,02). Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskauden aikana oli 1 329 377 osaketta (39 553 856 osaketta). Yhtiön markkina-arvo 30.6.2017 oli 25,4 miljoonaa euroa (26,3 milj. euroa). Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2 711 osakasta (2 925). Osakkeista 36,6 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (40,5 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2017

Osakkeita, kpl

Omistus-
osuus, %

Nordea Bank AB (PUBL), Suomen sivuliike (hall.rek.) 637 406 14,6
Skandinaviska Enskilda Banken AB (PUBL) Helsingin sivukonttori (hall.rek.) 635 076 14,5
OY Etra Invest AB 538 000 12,3
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 332 308 7,6
Danske Bank Oyj (hall.rek.) 296 886 6,8
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 188 388 4,3
Laurila Kalevi Henrik 89 419 2,0
Penan raudoitus Oy 76 762 1,8
Onvest Oy 66 047 1,5
OY Kontino Invest AB 56 440 1,3
10 suurinta yhteensä 2 916 732 66,8

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset

Yhtiöllä ei ollut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisia ilmoituksia katsauskaudella.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiö tiedotti katsauskauden päättymisen jälkeen 17.7.2017, että konsernin toimitusjohtaja Ville Vuori on irtisanoutunut ja ilmoittanut siirtyvänsä toisen yhtiön palvelukseen. Seuraajan haku on jo käynnistetty ja tavoitteena on täyttää tehtävä mahdollisimman pian. Varmistaakseen sujuvan siirtymäajan Ville Vuori jatkaa tehtävässään, kunnes hänen seuraajansa on valittu.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Yhtiön rahoitustilanne on hyvä eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys muodosta merkittävää riskiä. Puolivuosikatsauksen laatimisen yhteydessä tehdyn kassavirtaennusteen perusteella yhtiö arvio, että yhtiön käyttöpääoma vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita.

Konsernin sisäisten transaktioiden määrittelyssä otetaan huomioon todellinen arvontuotto ja ns. markkinaehtoperiaate. Intian kumulatiivisten tappioiden tultua katetuiksi vuoden 2015 jälkipuoliskolla on Intian tytäryhtiön tuottoja mahdollista kotiuttaa myös osingonjaon kautta.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksessä 2016 tehtyjen arvostuslaskelmien perusteella osakkeiden arvon laskuun ei ole tarvetta. Yhtiön arvion perusteella Viron tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy kuitenkin riskiä johtuen tytäryhtiön tappiollisesta historiallisesta kehityksestä. Intian tytäryhtiön arvostukseen ei liity vastaavaa riskiä.

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Vaikka liiketoimintaympäristön vuonna 2017 arvioidaan pysyvän haasteellisena, yleisen talouskehityksen ei ennusteta heikentävän asiakkaiden kysyntää ja maksukykyä. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkuuksien hallinta on erityisen tärkeää ja ylin johto panostaa tähän voimakkaasti.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Vuonna 2016 konsernissa oli kolme asiakasta, joiden liikevaihdon osuus ylitti 10 % koko konsernin liikevaihdosta. Näiden asiakkaiden yhteenlaskettu osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 73 %.

Yhtiön toimiala, elektroniikan sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Yhtiö on onnistunut tehostamaan toimintaansa ja alentamaan kustannuksiaan merkittävästi. Lisäksi yhtiön tuotanto sijaitsee maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso ovat kilpailukykyisiä.

Yhtiön merkittävin valuuttakurssiriski liittyy Intian tytäryhtiöön. Merkittävä osa konsernin toiminnasta on Intiassa ja Intian rupian kurssivaihtelu euroa vastaan saattaa vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon ja toiminnan tulokseen.

Yhtiön Intian tytäryhtiössä on tehty vuonna 2016 verotarkastus, jonka tuloksena verottaja ei hyväksy aktivoiduista asiakassopimuksista tilikausien 2008/2009-2012/2013 aikana tehtyjä poistoja ja tilikauden 2011/2012 siirtohinnoittelun kuluja. Arvioitu verovaikutus mahdollisine korotuksineen on yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiö on tehnyt valitukset näistä verokysymyksistä ja esittää verovelan taseen ulkopuolisissa vastuissa.

Strategia ja tavoitteet
Yhtiön myönteinen tuloskehitys on mahdollistanut yhtiön toiminnan voimakkaan kehittämisen, jolla varmistetaan tuleva kasvu. Yhtiön toimintamalli on viritetty tehokkaaksi mahdollistaen nopean päätöksenteon ja operatiivisen joustavuuden. Vuonna 2017 yhtiön tavoitteena on kasvattaa liiketoiminnan volyymia edelleen ja luoda edellytykset toiminnan laajentamiselle myös yritysostoin.

Näkymät vuodelle 2017

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin ja yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2017 on noin 45-50 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) on hieman suurempi kuin vuonna 2016. Luvut on arvioitu olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 38,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 4,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön aiemman, 16.5.2017 annetun arvion mukaan liikevaihto vuonna 2017 olisi suurempi kuin vuonna 2016 ja liikevoitto (EBIT) hieman suurempi kuin vuonna 2016.

Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2017 julkaistaan tiistaina 14.11.2017.

Helsingissä 23.8.2017

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 520 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Liite 1
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

 

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)

1-6/2017 1-6/2016 Muutos, % 7-12/2016 1-12/2015
LIIKEVAIHTO 23 779 17 872 33,0 % 20 754 38 626
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 569 310 83,8 % 266 575
Liiketoiminnan muut tuotot 116 27 324,7 % 219 246
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 18 341 12 955 41,6 % 15 564 28 519
Henkilöstökulut 1 982 1 748 13,4 % 1 782 3 531
Poistot ja arvonalentumiset 208 170 22,2 % 199 369
Liiketoiminnan muut kulut 1 682 1 134 48,3 % 1 509 2 643
LIIKEVOITTO/TAPPIO 2 251 2 202 2,2 % 2 184 4 386
Rahoitustuotot ja -kulut -256 -259 -1,5 % -294 -553
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 1 995 1 942 2,7 % 1 890 3 833
Tuloverot -445 -677 -34,2 % -414 -1 091
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 550 1 265 22,5 % 1 476 2 742
Osakekohtainen tulos*) 0,36 0,29 22,5 % 0,34 0,63

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT

1-6/2017 1-6/2016 Muutos, % 7-12/2016 1-12/2016
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 550 1 265 22,5 % 1 476 2 742
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -313 -249 25,9 % 407 158
Muut laajan tuloksen erät netto -313 -249 25,9 % 407  158
KOKONAISTULOS 1 237 1 017 21,6 % 1 883 2 900
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 237 1 017 21,6 % 1 883 2 900
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0

Liite 2
KONSERNITASE (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 30.6.2017 30.6.2016 Muutos, % 31.12.2016
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 364 2 609 -9,4 % 2 883
Liikearvo 929 922 0,7 % 944
Muut aineettomat hyödykkeet 985 48 1952,8 % 40
Muut rahoitusvarat 4 6 -36,2 % 6
Muut saamiset 873 792 10,3 % 863
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 5 155 4 377 17,8 % 4 736
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 8 015 5 888 36,1 % 6 280
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 007 7 561 19,1 % 8 320
Rahavarat 3 660 1 189 207,7 % 2 347
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 20 683 14 639 41,3 % 16 947
VARAT YHTEENSÄ 25 837 19 016 35,9 % 21 683
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 1 000 20 487 -95,1 % 1 000
Ylikurssirahasto 0 44 -100,0 % 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 028 19 464 -43,3 % 11 028
Muuntoero -828 -922 -10,2 % -515
Kertyneet voittovarat -1 416 -32 410 -95,6 % -2 966
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 784 6 664 46,8 % 8 547
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 3 215 3 697 -13,0 % 3 752
PITKÄAIKAISET VELAT 3 215 3 697 -13,0 % 3 752
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 8 604 5 364 60,4 % 5 161
Korolliset velat 4 235 3 291 28,7 % 4 223
LYHYTAIKAISET VELAT 12 838 8 655 48,3 % 9 383
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 25 837 19 016 35,9 % 21 683

Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 2 251 2 202 4 386
Oikaisut liikevoittoon 294 212 508
Käyttöpääoman muutos 210 -1 419 -1 775
Maksetut korot -218 -216 -512
Saadut korot 3 3 6
Maksetut verot ja veronpalautukset 1 -407 -1 486
Liiketoiminnan rahavirta 2 541 375 1 126
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -711 -612 -982
Investointien rahavirta -711 -612 -982
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 192 3 294 4 712
Lainojen takaisinmaksut -546 -3 887 -4 612
Rahoituksen rahavirta -354 -593 100
Rahavarojen muutos 1 476 -830 245
Rahavarat tilikauden alussa 2 347 2 068 2 068
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -162 -48 35
Rahavarat katsauskauden lopussa 3 660 1 189 2 347

 
Liite 4
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Kertyneet voittovarat Yhteensä
 

Oma pääoma 1.1.2017

1 000 0 11 028 -515 -2 966 8 547
Tilikauden tulos 0 0 0 0 1 550 1 550
Muuntoerot 0 0 0 -313 0 -313
Liiketoimet omistajien kanssa 0 0 0 0 0 0
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
 

Oma pääoma 30.6.2016

1 000 0 11 028 -828 -1 416 9 784
 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2016

20 487 44 19 464 -673 -33 675 5 647
Tilikauden tulos 0 0 0 0 1 265 1 265
Muuntoerot 0 0 0 -249 0 -249
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
 

Oma pääoma 30.6.2016

20 487 44 19 464 -922 -32 410 6 664

Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(tilintarkastamaton)

1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Liikevaihto, milj. euroa 23,8 17,9 38,6
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 2,3 2,2 4,4
  % liikevaihdosta 9,5 12,3 11,0
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 2,0 1,9 3,8
  % liikevaihdosta 8,4 10,9 10,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 27,0 32,9 29,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % 33,8 41,1 38,6
Omavaraisuusaste, % 37,9 35,0 39,4
Net gearing, % 38,7 87,0 65,8
Nettovelka, milj. euroa 3,4 5,8 5,6
Quick ratio 1,0 0,9 1,1
Current ratio 1,6 1,6 1,8
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä keskimäärin katsauskauden aikana 4 365 168 4 365 168 4 365 168
Tulos/osake (EPS), euroa 0,36 0,29 0,63
Oma pääoma/osake, euroa 2,24 1,53 1,96
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 16,4 20,8 8,7
Osakkeen kurssikehitys
  Katsauskauden alin kurssi, euroa 5,25 5,60 4,95
  Katsauskauden ylin kurssi, euroa 6,10 8,65 8,65
  Katsauskauden keskikurssi, euroa 5,68 7,04 6,43
  Katsauskauden päätöskurssi, euroa 5,81 6,02 5,46
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 25,4 26,3 23,8
Osakkeiden vaihto, kpl 1 329 377 39 553 856 40 565 856
Osakkeiden vaihto, % 30
Investoinnit, milj. euroa 0,7 0,6 1,0
  % liikevaihdosta 3,0 3,4 2,5
Henkilöstö keskimäärin 513 498 511
Henkilöstö kauden lopussa 517 520 514
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset ja panttaussitoumukset 14,4 16,3 14,6
Rahoitusyhtiölle myytävien laskusaatavien takaisinostovastuu 2,0 0,8 2,2
Taseen ulkopuoliset vastuut 1,6 1,6 3,0
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Yhtiöllä ei ole liiketoimia lähipiirin kanssa.

Liite 6
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut + verot)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, % 100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Net gearing, % 100 x nettovelka
oma pääoma
Nettovelka korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire