Incap Oyj
Puolivuosikatsaus            23.8.2016 klo 8.00 EET

INCAP-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2016 (TILINTARKASTAMATON)

Liikevaihto kasvoi 35 % ja liikevoitto 49 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Intian tehtaan laajennustyöt etenivät aikataulussa.

Avainluvut tammi-kesäkuussa 2016

  • Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2016 kasvoi 35 % viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 17,9 miljoonaa euroa (1-6/2015: 13,3 milj. euroa).
  • Konsernin liiketulos (EBIT) kasvoi viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 2,2 miljoonaa euroa eli 12 % liikevaihdosta (1,5 milj. euroa eli 11 % liikevaihdosta).
  • Katsauskauden tulos parani edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 1,3 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa).
  • Yhtiö toistaa aiemman ohjauksensa, jonka mukaan vuonna 2016 konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan noin 35-40 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) suunnilleen samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2015 olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Avainluvut huhti-kesäkuussa 2016

  • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,2 miljoonaa euroa eli noin 26 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (4-6/2015: 7,3 milj. euroa) ja 6 % enemmän kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1-3/2016: 8,7 milj. euroa).
  • Toisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 1,0 miljoonaa euroa eli noin 11 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (4-6/2015: 0,9 milj. euroa) ja noin 11 % pienempi kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä (1-3/2016: 1,2 milj. euroa).

Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Tiedotteen vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Ville Vuori:

"Liiketoimintamme kehittyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla myönteisesti. Sekä liikevaihto että liiketulos olivat odotustemme mukaiset. Vahva kehitys Intian toiminnoissa jatkuu ja myös Viron tehdas on päässyt hyvään vauhtiin.

Tuotantoportfoliomme vaihtelee tällä hetkellä merkittävästi kuukaudesta ja vuosineljänneksestä toiseen. Tämä aiheuttaa jonkin verran kausivaihtelua sekä kannattavuudessa että käyttöpääoman tarpeessa. Liiketoiminnan kasvaessa kausivaihtelujen suhteellinen vaikutus pienenee.

Valuuttakurssien kehitys vaikutti sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen laskevasti verrattuna vertailukauteen. Intian tehdaslaajennuksen rakentaminen etenee aikataulussa ja saamme uudet tuotantotilat käyttöön alkuvuodesta 2017. Uusien tuotteiden siirtyminen massavalmistukseen sekä kassavaroin rahoitettava tehdaslaajennus näkyvät liiketoiminnan rahavirrassamme ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Liikevaihdon kasvu loppuvuonna tulee todennäköisesti olemaan nopeampaa kuin liiketuloksen, ja uskomme liikevoittomarginaalin siten lähenevän alan keskimääräisiä tasoja. Myyntiponnistelumme synnyttävät jo tälläkin hetkellä uusia kasvumahdollisuuksia, mutta kiihdytämme ja laajennamme myyntiä edelleen. Odotamme yhtiön vakaan kehityksen jatkuvan myös toisella vuosipuoliskolla."

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2016
Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 17,9 miljoonaa euroa eli noin 35 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2015: 13,3 milj. euroa) ja noin 3 % suurempi kuin vuoden 2015 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla (7-12/2015: 17,3 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Intian tehtaan kysynnän vilkastumisesta. Myös Viron tehtaan liikevaihto kasvoi suunnitellusti.

Tammi-kesäkuun liikevoitto (EBIT) oli 2,2 miljoonaa euroa parantuen merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (1,5 milj. euroa). Katsauskauden liiketulos oli 12 % liikevaihdosta, mitä pidetään yhtiön toimialalla elektroniikan valmistuspalveluissa yleisesti hyvänä tasona.

Intian rupian heikentyminen euroon nähden alensi liikevaihtoa noin 1,0 miljoonalla eurolla ja liiketulosta noin 0,1 miljoonalla eurolla vertailujaksoon verrattuna.

Henkilöstökulut katsauskaudella nousivat liiketoiminnan volyymin noustessa viime vuoden vastaavasta jaksosta ja olivat noin 1,7 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Vaihto-omaisuuden määrä kasvoi 5,9 miljoonaan euroon liiketoiminnan kasvun seurauksena (4,9 milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Poistot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Katsauskauden tulos oli 1,3 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,26 euroa).


VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN
(1 000 euroa)

1-6/2016 1-6/2015 7-12/2015 1-12/2015
Liikevaihto 17 872 13 254 17 312 30 566
Liikevoitto/tappio (EBIT) 2 202 1 478 2 213 3 692
Katsauskauden voitto/tappio 1 265 845 1 167 2 012
Osakekohtainen tulos,
euroa *)
0,29 0,26 0,32 0,61

*) Osakkeiden lukumäärää pienennettiin katsauskaudella varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti siten, että entistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Käytännössä katsauskauden osakemäärä on jaettu 50:llä. Vertailukaudet on oikaistu vastaavalla tavalla.

Investoinnit
Investointien määrä katsauskaudella oli 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa), ja ne liittyivät lähinnä Intian tehtaan laajennuksen rakentamiseen.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2016 oli 19,0 miljoonaa euroa (17,6 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 6,7 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 9,5 miljoonaa euroa eli 46 % osakepääomasta (9,1 milj. euroa, 45 %).

Emoyhtiön osakepääoman alentamisesta ja varojen siirtämisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon päätettiin kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yritys on hakenut kuulutusta osakepääoman alentamispäätöksen johdosta ja velkojien tulee ilmoittaa päätöksen vastustamisesta 29.8.2016 mennessä. Alennettu osakepääoma merkitään kaupparekisteriin arviolta syyskuun alkupuolella.

Konsernin omavaraisuusaste oli 35,0 % (26,3 %). Vieras pääoma supistui edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 12,4 miljoonaan euroon (13,0 milj. euroa), josta korollista oli 7,0 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa). Nettovelka laski 3,6 miljoonaan euroon (4,7 milj. euroa).

Korolliset nettovelat kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta jaksosta 5,8 miljoonaan euroon (4,7 milj. euroa). Kasvu johtui lähinnä liiketoiminnan volyymin sitoman nettokäyttöpääoman lisäyksestä. Korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net gearing) parani ja oli 87 % (100 %).

Konserni järjesteli huhtikuussa kotimaan korollisia velkoja. Järjestelyjen tuloksena konsernin lainojen kulut pienenivät ja hallinnointi yksinkertaistui. Uusien lainojen kovenanttina on mm. omavaraisuusaste sekä konsernin korollinen velka suhteessa EBITDA:han, ja niiden toteutumista seurataan puolivuosittain. Kovenanttien tarkasteluhetkellä 30.6.2016 korollisten velkojen ja EBITDA:n suhteen tavoitetaso oli 2,5 ja omavaraisuusasteen 25,0 %. Yhtiö täytti nämä kovenanttiehdot, sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut tunnusluku korolliset velat/EBITDA oli 1,5 ja omavaraisuusaste 35,0 %.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 3,7 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa) ja lyhytaikaiset korolliset velat olivat 3,3 miljoonaa euroa (7,1 milj. euroa). Vertailukaudella pääosa veloista esitettiin lyhytaikaisessa korollisessa velassa kovenanttien rikkoutumisen vuoksi. Korollisista veloista 2,6 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön. Muita velkoja ovat 3,6 miljoonaa euroa suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja limiittejä ja 0,8 miljoonaa euroa Virossa käytettyä factoringrahoitusta.

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.


LAINOJEN LYHENNYKSET *)
(1 000 euroa)
30.6.2016
yhteensä
30.6.2015
yhteensä
Alle 6 kk 1 937 4 033
6-12  kk 449 250
1-5 vuotta 4 313 2 780
yli 5 vuotta 0 0
Yhteensä 6 699 7 063

*) Taulukko ei sisällä Intian tytäryhtiön eläkevelkaa, joka oli 0,3 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa).

Konsernin rahoitustilanne parani edelleen katsauskaudella. Maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,9 (0,7) ja current ratio 1,6 (1,0).

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,4 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Konsernin rahavarat 30.6.2016 olivat 1,2 miljoonaa euroa (31.12.2015: 2,1 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,8 miljoonaa euroa vähennystä (0,7 milj. euroa lisäystä).

Konsernin rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".

Henkilöstö
Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 520 henkilöä (397). Henkilöstöstä 89 % työskenteli Intiassa (86 %), 11 % Virossa (13 %) ja 0,4 % Suomessa (1 %). Katsauskaudella henkilöstön määrä oli keskimäärin 498 henkilöä (393).

Varsinainen yhtiökokous 2016
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2016 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 20 osakkeenomistajaa ja noin 52,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 772 720,93 euroa, jätetään omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus koskee enintään 21 820 000 uutta osaketta (yhtiön osakkeiden lukumäärän ollessa yhtiökokouksen päivänä 218 228 070 osaketta) tai 440 000 uutta osaketta (yhtiökokouksessa päätetyn osakkeiden lukumäärän vähentämisen jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärän ollessa noin 4 400 000 osaketta).

Hallitus ei ole käyttänyt saamaansa valtuutusta. Valtuutus on voimassa 6.4.2017 saakka.

Osakepääoman alentaminen ja osakkeiden lukumäärän vähentäminen 
6.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 20 486 769,50 euron osakepääomaa 19 486 769,50 eurolla tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Edellisten tilikausien aikana kertyneet tappiot katetaan alentamalla yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoa 16 804 218,62 eurolla, ylikurssirahastoa 44 316,59 eurolla ja osakepääomaa 11 118 952,29 eurolla. Tappioiden kattamisen jälkeen osakepääomaa alennetaan edelleen 8 367 817,21 eurolla siirtämällä varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 1 000 000 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 367 817,21 euroa. Emoyhtiön oma pääoma ylittää näin ollen Osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä määritellyn rajan. Tappioiden kattaminen selkiyttää emoyhtiön taserakennetta ja vahvistaa yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Järjestelyn edellyttämä Osakeyhtiölain mukainen velkojiensuojamenettely on käynnistetty ja osakepääoman alentaminen voidaan viedä kaupparekisteriin arviolta syyskuun alkupuolella.

Varsinainen yhtiökokous päätti myös vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää uusia osakkeita luovuttaen ja omia osakkeita lunastaen siten, että toimenpiteiden jälkeen kutakin yhtiön nykyistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Järjestely toteutettiin pian yhtiökokouksen jälkeen 8.4.2016. Osakkeiden lukumäärän vähentämisen tarkoituksena oli parantaa osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä ja hinnanmuodostuksen luotettavuutta. Yhtiön osakekohtaiset tunnusluvut raportointikaudelta ja muilta esitetyiltä tilikausilta on esitetty oikaistuina tässä puolivuosikatsauksessa.

Hallitus ja tilintarkastaja
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2016 hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Fredrik Berghel, Olle Hulteberg, Susanna Miekk-oja, Rainer Toiminen ja Carl-Gustaf von Troil. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Olle Hultebergin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, ja vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Bengt Nyholm.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 4 365 168 (30.6.2015: 218 228 070).

Osakkeiden lukumäärää vähennettiin yhtiökokouksen päätöksellä uusia osakkeita luovuttaen ja omia osakkeita lunastaen siten, että osakkeiden lukumäärän vähentämistä koskevien toimien tultua tehdyiksi kutakin yhtiön nykyistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Järjestelyn lopputuloksena yhtiön osakkeiden lukumäärä aleni 218 228 070 osakkeesta 4 365 168 osakkeeseen. Osakkeiden uusi kokonaismäärä rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.4.2016 ja kaupankäynti osakkeiden muuttuneella lukumäärällä alkoi Nasdaq Helsingissä 11.4.2016.

Osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 5,60 ja 8,65 euron välillä (0,03 ja 0,08 euron välillä). Katsauskauden päätöskurssi oli 6,02 euroa (0,08). Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskauden aikana oli 39 553 856 osaketta (30 655 801 osaketta). Yhtiön markkina-arvo 30.6.2016 oli 26,3 miljoonaa euroa (16,8 milj. euroa). Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2 925 osakasta (1 648). Osakkeista 40,5 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (41,6 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
30.6.2016


Osakkeita,
kpl


Omistus-
osuus, %

Inission AB (hallintarekisteröity) 1 745 288 40,0
Oy Etra Invest Ab 538 000 12,3
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 332 308 7,6
Laurila Kalevi Henrik 89 419 2,1
Penan raudoitus Oy 76 762 1,8
Onvest Oy 66 047 1,5
Suonpää Altti 59 216 1,4
Oy Kontino Invest Ab 56 440 1,3
Kantola Mikko 47 300 1,1
Wiik Kenneth Matias 42 995 1,0
10 suurinta yhteensä 3 053 775 70,0

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset
Yhtiöllä ei ollut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisia ilmoituksia katsauskaudella.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Inission AB ilmoitti katsauskauden päättymisen jälkeen Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisesti, että se on vähentänyt omistustaan Incap Oyj:ssä. Inission AB on hallituksen jäsenten Fredrik Berghelin ja Olle Hultebergin lähipiiriyhtiö. Katsauskauden päättyessä 30.6.2016 Inission AB:n omistus oli 1 745 288 osaketta eli noin 40,0 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Parantuneen kannattavuuden ja vuonna 2015 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena yhtiön rahoitustilanne on parantunut eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys tällä hetkellä muodosta merkittävää riskiä.

Konsernin toiminnot on vuonna 2015 järjestelty uuden organisaatiorakenteen mukaisesti ja sisäisten transaktioiden määrittelyssä otetaan huomioon todellinen arvontuotto ja ns. markkinaehtoperiaate. Intian kumulatiivisten tappioiden tultua katetuiksi vuoden 2015 jälkipuoliskolla on Intian tytäryhtiön tuottoja mahdollista kotiuttaa myös osingonjaon kautta.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksessä 2015 tehtyjen arvostuslaskelmien perusteella ja vuoden 2016 alkuvuoden kehityksen perusteella osakkeiden arvon laskuun ei ole tarvetta. Yhtiön arvion perusteella Viron tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy kuitenkin riskiä johtuen tytäryhtiön tappiollisesta historiallisesta kehityksestä. Intian tytäryhtiön liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti eikä sen arvostukseen liity vastaavaa riskiä.

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön vuonna 2016 arvioidaan pysyvän haasteellisena, mutta yleisen talouskehityksen ei ennusteta heikentävän merkittävästi asiakkaiden kysyntää tai maksukykyä. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkuuksien hallinta on erityisen tärkeää ja ylin johto panostaa tähän voimakkaasti.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Katsauskaudella konsernissa oli kolme asiakasta, joiden liikevaihdon osuus ylitti10 % koko konsernin liikevaihdosta. Näiden asiakkaiden yhteenlaskettu osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 75 %.

Yhtiön toimiala, elektroniikan sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Yhtiö on onnistunut tehostamaan toimintaansa ja alentamaan kustannuksiaan merkittävästi. Lisäksi yhtiön tuotanto sijaitsee maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso ovat kilpailukykyisiä.

Yhtiön merkittävin valuuttakurssiriski liittyy Intian tytäryhtiöön. Merkittävä osa konsernin toiminnasta on Intiassa. Intian rupian kurssivaihtelu euroa vastaan saattaa vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon ja toiminnan tulokseen.

Yhtiön Intian tytäryhtiössä tehtiin katsauskaudella verotarkastus. Sen tuloksena verottaja ei hyväksy aktivoiduista asiakassopimuksista tilikausien 2008/2009-2012/2013 aikana tehtyjä poistoja ja tilikauden 2011/2012 siirtohinnoittelun kuluja. Arvioitu verovaikutus mahdollisine korotuksineen on yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Yhtiö on tehnyt valitukset näistä verokysymyksistä ja esittää verovelan taseen ulkopuolisissa vastuissa.

Strategia ja tavoitteet
Viimeaikainen myönteinen tuloskehitys mahdollistaa yhtiön toiminnan voimakkaan kehittämisen, jolla varmistetaan tuleva kasvu. Vuonna 2016 yhtiön tavoitteena on hankkia uusia asiakkuuksia ja uusia tuotteita tuotantoon varmistaen samalla, että toiminnallinen tehokkuus ja laatu pysyvät korkealla tasolla. Myyntitoimintaa vahvistetaan, tehtaiden organisaatioita ja osaamista kehitetään edelleen, kansainvälisessä materiaalihankinnassa otetaan käyttöön uusi toimintamalli, molempien tehtaiden tuotantokapasiteettia kehitetään ja yhtenäisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä tehostetaan edelleen. Yhtiön hallitus keskittyy liiketoiminnan kasvattamiseen eikä tutki aktiivisesti mahdollisuuksia strategisiin liittoutumiin.

Näkymät vuodelle 2016
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin ja yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö toistaa 12.5.2016 esittämänsä ohjauksen, jonka mukaan konsernin liikevaihdon vuonna 2016 arvioidaan olevan noin 35-40 miljoonaa euroa. Liiketuloksen (EBIT) vuonna 2016 arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2015, jolloin liiketulos oli 3,7 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2016 julkaistaan tiistaina 15.11.2016.

Helsingissä 23.8.2016

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 520 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Liite 1
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2016 1-6/2015 Muutos, % 7-12/2015 1-12/2015
LIIKEVAIHTO 17 872 13 254 34,8 17 312 30 556
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 310 195 58,7 -30 165
Liiketoiminnan muut tuotot 27 28 -3,6 8 36
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 12 955 9 174 41,2 11 973 21 147
Henkilöstökulut 1 748 1 604 9,0 1 550 3 154
Poistot ja arvonalentumiset 170 155 10,2 182 337
Liiketoiminnan muut kulut 1 134 1 067 6,3 1 371 2 437
LIIKEVOITTO/TAPPIO 2 202 1 478 48,9 2 213 3 692
Rahoitustuotot ja -kulut -259 -194 33,7 -276 -470
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 1 942 1 284 51,2 1 938 3 222
Tuloverot -677 -439 54,2 -771 -1 210
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 265 845 49,7 1 167 2 012
Osakekohtainen tulos*) 0,29 0,26 11,5 0,32 0,52


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
1-6/2016 1-6/2015 Muutos, % 7-12/2015 1-12/2015
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 265 845 49,7 1 167 2 012
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -249 368 -167,6 -153 215
Muut laajan tuloksen erät netto -249 368 -167,6 -153 215
KOKONAISTULOS 1 017 1 213 -16,2 1 014 2 227
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 017 1 213 -16,2 1 014 2 227
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0

*) Osakkeiden lukumäärää pienennettiin katsauskaudella varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti siten, että entistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Käytännössä katsauskauden osakemäärä on jaettu 50:llä. Vertailukaudet on oikaistu vastaavalla tavalla.

Liite 2
KONSERNITASE (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 30.6.2016 30.6.2015 Muutos, % 31.12.2015
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 609 2 227 17,1 2 230
Liikearvo 922 947 -2,6 938
Muut aineettomat hyödykkeet 48 50 -2,6 61
Muut rahoitusvarat 6 173 -99,5 6
Muut saamiset 792 1085 -27,0 878
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 4 377 4 482 -2,3 4 113
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 5 888 4 869 20,9 5 172
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 561 5 549 36,3 6 771
Rahavarat 1 189 2 699 -55,9 2 068
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 14 639 13 117 11,6 14 011
VARAT YHTEENSÄ 19 016 17 599 8,1 18 124
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 20 487 20 487 0,0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0,0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 464 19 464 0,0 19 464
Muuntoero -922 -429 114,6 -673
Kertyneet voittovarat -32 410 -34 933 -7,2 -33 675
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 664 4 633 43,8 5 647
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 3 697 282 1 212,7 4 567
PITKÄAIKAISET VELAT 3 697 282 1 212,7 4 567
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 5 364 5 614 -4,5 4 607
Korolliset velat 3 291 7 070 -53,5 3 303
LYHYTAIKAISET VELAT 8 655 12 684 -31,8 7 910
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 19 016 17 599 8,1 18 124

Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot 2 202 1 335 3 692
Oikaisut liikevoittoon 212 97 316
Käyttöpääoman muutos -1 419 324 -1 419
Maksetut korot -216 -375 -918
Saadut korot 3 9 85
Maksetut verot ja veronpalautukset -407  -36 -763
Liiketoiminnan rahavirta 375 1 355 992
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -612 -728 -940
Luovutusvoitot osakkeista 0 0 268
Investointien rahavirta -612 -728 -672
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 0 2 182 1 993
Lainojen nostot 3 294 0 2 996
Lainojen takaisinmaksut -3 887 -2 127 -5 159
Rahoituksen rahavirta -593 55 -169
Rahavarojen muutos -830 683 151
Rahavarat tilikauden alussa 2 068 1 873 1 873
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -48 143 43
Rahavarat katsauskauden lopussa 1 189 2 699 2 068

Liite 4
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1000 euroa, tilintarkastamaton) Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Muuntoerot Voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2015

20 487 44 17 471 -888 -35 687 1 427
Tilikauden tulos 0 0 0 0 845 845
Muuntoerot 0 0 0 458 -91 368
Merkintäetuoikeusanti 0 0 2 182 0 0 2 182
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -189 0 0 -189
Oma pääoma 30.6.2015

20 487 44 19 464 -429 -34 933 4 633
Oma pääoma 1.1.2016

20 487 44 19 464 -673 -33 675 5 647
Tilikauden tulos 0 0 0 0 1 265 1 265
Muuntoerot 0 0 0 -249 0 -249
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Oma pääoma 30.6.2016

20 487 44 19 464 -922 -32 409 6 664

Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT


(tilintarkastamaton)

1-6/2016 1-6/2015 1-12/2015
Liikevaihto, milj. euroa 17,9 13,3 30,6
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 2,2 1,5 3,7
  % liikevaihdosta 12,3 11,2 12,1
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 1,9 1,3 3,2
  % liikevaihdosta 10,9 9,7 10,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % *) 32,9 26,9 36,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % 41,1 55,8 56,9
Omavaraisuusaste, % 35,0 26,3 31,2
Net gearing, % 87,0 100,4 98,3
Nettovelka, milj. euroa 4,8 4,7 3,6
Korollinen nettovelka, milj. euroa 5,8 4,7 5,6
Quick ratio 0,9 0,7 1,1
Current ratio 1,6 1,0 1,8
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä keskimäärin
katsauskauden aikana**)
4 635 168 3 297 535 3 273 421
Tulos/osake (EPS), euroa 0,29 0,26 0,52
Oma pääoma/osake, euroa 1,53 1,06 1,29
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 20,8 10,4 15,25
Osakkeen kurssikehitys
  Katsauskauden alin kurssi, euroa 5,60 0,03 0,03
  Katsauskauden ylin kurssi, euroa 8,65 0,08 0,20
  Katsauskauden keskikurssi, euroa 7,04 0,06 0,12
  Katsauskauden päätöskurssi, euroa 6,02 0,08 0,16
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 26,3 16,8 34,3
Osakkeiden vaihto, kpl 39 553 856 30 655 801 123 997 394
Osakkeiden vaihto, % 14,1 56,8
Investoinnit, milj. euroa 0,6 0,7 0,9
  % liikevaihdosta 3,4 5,5 3,0
Henkilöstö keskimäärin 498 393 425
Henkilöstö kauden lopussa 520 396 468
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset ja panttaussitoumukset 16,3 12,7 14,6
Rahoitusyhtiölle myytyjen laskusaatavien takaisinostovastuu 0,8 0,6 0,8
Muut taseen ulkopuoliset vastuut 1,6 1,8 1,4
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Yhtiöllä ei ole liiketoimia lähipiirin kanssa.

*) Sijoitetun pääoman tuotto -tunnusluvun laskentakaavaa on muutettu välitilinpäätöksessä 30.6.2016 siten, että osoittajaan sisältyy myös tilikauden verot. Vertailukausien tunnuslukuja on muutettu vastaavasti. Aiemman laskentatavan mukaiset tunnusluvut olivat 1-6/2016 22,8 %, 1-6/2015 19,2 %, 1-12/2015 26,0 %.

**) Osakkeiden lukumäärää pienennettiin katsauskaudella varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti siten, että entistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Käytännössä katsauskauden osakemäärä on jaettu 50:llä. Vertailukaudet on oikaistu vastaavalla tavalla.

Liite 6
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

Sijoitetun pääoman tuotto, % *) 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut + verot)(12 kk)
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat keskimäärin tilikaudella
Oman pääoman tuotto, % 100 x nettotulos (12 kk)
Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Net gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
Oma pääoma
Nettovelka Vieras pääoma – saadut ennakot – rahat ja pankkisaamiset – saamiset
Korollinen nettorahoitusvelka Korollinen vieras pääoma  – rahat ja pankkisaamiset
Quick ratio Rahoitusomaisuus
Lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
Lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake Tilikauden tulos
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit Käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin Keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo Tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

*) Sijoitetun pääoman tuotto -tunnusluvun laskentakaavaa on muutettu välitilinpäätöksessä 30.6.2016 siten, että osoittajaan sisältyy myös tilikauden verot.

Incap-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#2036622