Incap Oyj                                               
Puolivuosikatsaus                   14.8.2019 klo 8.30 (EEST)                       

INCAP-KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2019: LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON KASVU JATKUI VAHVANA

Avainluvut tammi-kesäkuussa 2019

  • Konsernin liikevaihto oli 37,2 milj. euroa, kasvua 38 % (1-6/2018: 27,0 milj. euroa)
  • Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 5,7 milj. euroa, kasvua 87 % (3,1 milj. euroa); liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 15,5 % (11,4 %)
  • Katsauskauden tulos oli 4,3 milj. euroa (2,1 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,99 euroa (0,48 euroa)
  • Yhtiö pitää aiemmin julkaistun näkymänsä ennallaan ja arvioi, että vuonna 2019 konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) ovat suurempia kuin vuonna 2018 olettaen, ettei valuuttojen muuntokursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Avainluvut huhti-kesäkuussa 2019

  • Toisen neljänneksen liikevaihto oli 18,7 milj. euroa, kasvua 29,1 % (4-6/2018: 14,5 milj. euroa).
  • Toisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 2,9 milj. euroa, kasvua 50,2 % (4-6/2018: 1,9 milj. euroa).

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli ei toisin mainita. Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Otto Pukk:

"Incapin toinen vuosineljännes oli jälleen vahva. Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 38 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja liikevoiton (EBIT) osuus liikevaihdosta nousi 15,5 prosenttiin. 

Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti toimitukset uusille asiakkaille. Olemme onnistuneet laajentamaan asiakaskuntaamme erityisesti IoT:n (Internet of things, esineiden internet) ja kevyiden kulkuneuvojen alueella. Samaan aikaan liiketoiminta pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa jatkui myönteisenä molemmissa tuotantoyksiköissämme Intiassa ja Virossa. 

Kannattavuutemme perustana on matala organisaatiorakenteemme, joustavuutemme ja jatkuvat parannukset tuotantolinjoillamme yhdistettynä tuotannon kasvuun. Tämän lisäksi meillä on molemmissa yksiköissämme erittäin ammattitaitoinen ja tehokas henkilöstö, joka haluaa tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua.  

Elektroniikan sopimusvalmistuksen odotetaan jatkavan kasvuaan. Kasvun taustalla on sekä liiketoimintamallin kasvava suosio että esineiden internetin ja uudenlaisten elektronisten laitteiden valmistuksen lisääntyminen maailmanlaajuisesti.

Vaikka kilpailu elektroniikan sopimusvalmistuksessa on voimakasta ja komponenttipulan odotetaan jatkuvan, olen vakuuttunut, että keskittymällä edelleen vahvasti tehokkuuteen pystymme pitämään vahvan markkina-asemamme. Tavoitteemme on kasvattaa liiketoimintaamme orgaanisesti, mutta mikäli hyviä ostokohteita löytyy, hyvä taloudellinen tilanteemme antaa meille mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaamme myös yritysostoin."

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 830 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.  Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Toimintaympäristö

Incap-konsernin toimintaympäristö ja yleinen kustannustaso konsernin toimintamaissa pysyi vakaana vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Asiakkaat ovat edelleen erittäin kustannustietoisia ja vaativat sopimusvalmistuskumppaneiltaan toiminnan jatkuvaa tehostamista. Vaikka elektroniikan sopimusvalmistus on kärsinyt vahvan kysynnän seurauksena komponenttien saatavuusongelmista, komponenttien ja raaka-aineiden hintojen nousu pysyi alkuvuonna maltillisena. Komponenttipulan odotetaan jatkuvan, eikä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan vaikutuksista komponenttien saatavuuteen ole vielä selvyyttä. Incap seuraa tilannetta tarkasti.

Pitkällä aikavälillä Incap näkee markkinoiden kehittyvän positiivisesti, sillä elektroniikkaa käytetään yhä enemmän myös uudenlaisissa käyttökohteissa kuten kevyessä liikenteessä ja muissa arkipäivän laitteissa. Lisäksi kasvava ympäristöteknologiasektori tuo markkinoille uusia mahdollisuuksia.

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2019

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 37,2 miljoonaa euroa eli 38 % enemmän kuin vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1-6/2018: 27,0 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti toimitukset uusille asiakkaille, mutta liiketoiminta kehittyi myönteisesti myös pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa.

Incap-konsernin kannattavuus pysyi hyvänä. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto (EBIT) oli 5,7 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 15,5 % liikevaihdosta (11,4 %), mitä pidetään yhtiön toimialalla hyvänä tasona. Kannattavuutta paransivat kevyt organisaatiorakenne ja matalat yleiskustannukset yhdistettynä edistyksellisiin tuotantolaitteisiin ja tuotantomäärien kasvuun. 

Henkilöstökulut nousivat hieman ja olivat katsauskaudella 2,7 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut pysyivät ennallaan ja olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Tuotantomäärien kasvu näkyi materiaalikustannuksissa, jotka nousivat 20,2 miljoonasta eurosta 26,5 miljoonaan euroon. Vaihto-omaisuuden määrä katsauskauden päättyessä oli 10,5 miljoonaa euroa (9,2 milj. euroa).

Nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Poistot olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), josta 0,3 miljoonaa euroa on seurausta IFRS 16 -standardin käyttöönotosta.

Katsauskauden tulos oli 4,3 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,99 euroa (0,48 euroa).

Huhti-kesäkuu 2019

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 18,7 miljoonaa euroa (4-6/2018: 14,5 milj. euroa). Toisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 2,9 miljoonaa euroa (4-6/2018: 1,9 milj. euroa).

VERTAILU PUOLIVUOSITTAIN
(1000 e)
1-6/2019 1-6/2018 Muutos, % 7-12/2018 1-12/2018
Liikevaihto 37 196 26 965 +38 % 31 996 58 961
Liikevoitto (EBIT) 5 749 3 073 +87% 5 560 8 633
Katsauskauden tulos 4 325 2 090 +107% 3 757 5 846
Osakekohtainen tulos, euroa 0,99 0,48 +107% 0,86 1,34

Investoinnit

Investointien määrä katsauskaudella oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat tuotantoon liittyviin laitteisiin pääosin Intiassa.

IFRS 16 käyttöönoton vaikutukset

Incap otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 soveltaen yksinkertaistettua menettelytapaa, jossa vertailutietoja ei oikaista.

IFRS 16:n käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin liikevoittoon siitä huolimatta, että vuokravelan korkokomponentti kirjattiin rahoitustuottoihin ja kuluihin. IFRS 16:n käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta myöskään konsernin omaan pääomaan.

Muutos lisäsi konsernin taseeseen kirjattavien vuokrasopimusten ja vuokravastuiden määrää 2,2 miljoonalla eurolla toisella vuosineljänneksellä ja 2,8 miljoonalla eurolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tästä 2,4 miljoonaa euroa raportoidaan pitkäaikaisissa korollisissa veloissa ja 0,4 miljoonaa euroa lyhytaikaisissa korollisissa veloissa. Muutoksen vuoksi poistot kasvoivat 0,3 miljoonalla eurolla.

Incap ei sovella IFRS 16 -standardia vuokrasopimuksiin, joissa vuokra-aika on 12 kuukautta tai sitä lyhyempi sopimuksen alkamisajankohtana tai irtisanottavissa ilman sanktioita 12 kuukauden aikana. Lukumääräisesti suurin osa konsernin vuokrasopimuksista on lyhytkestoisia tai arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia sopimuksia, jotka käsitellään operating lease -käsittelytavalla. Incapilla ei ole toimintaa vuokranantajana.

Tase, rahoitus ja rahavirta

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2019 oli 35,6 miljoonaa euroa (27,7 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 20,3 miljoonaa euroa (12,0 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste parani edelleen ja oli 57,1 % (43,4 %). Nettovelkaantumisaste eli net gearing parani merkittävästi ja oli 4,2 % (27,4 %).

Vieras pääoma pieneni hieman edellisestä vuodesta ja oli 15,3 miljoonaa euroa (15,6 milj. euroa), josta korollista oli 5,6 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa). Korollisten nettovelkojen määrä pieneni selvästi ja oli 0,8 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa).

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 3,2 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa) ja pitkäaikaiset korottomat velat 0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset korolliset velat olivat 2,4 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa). Korollisista veloista noin 1,4 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa) kohdistuu Intian tytäryhtiöön. Muita velkoja ovat 0,7 miljoonaa euroa suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja limiittejä (1,7 milj. euroa) sekä 0,8 miljoonaa euroa Virossa käytettyä factoringrahoitusta (2,0 milj. euroa).

Konsernin lainojen pääasiallisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste sekä konsernin korollisen velan suhde EBITDA:an, ja niiden toteutumista seurataan puolivuosittain. Kovenanttien tarkasteluhetkellä 30.6.2019 korollisten velkojen ja EBITDA:n suhteen tavoitetaso oli alle 2,5 ja omavaraisuusasteen yli 25,0 %. Yhtiö täytti nämä ehdot, sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut tunnusluku korolliset velat/EBITDA oli 0,9 ja omavaraisuusaste 57,1 %.

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.

Konsernin kassatilanne oli katsauskaudella hyvä. Maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 1,4 (0,9) ja current ratio 2,3 (1,6).

Liiketoiminnan rahavirta oli 5,5 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Konsernin rahavarat 30.6.2019 olivat 4,8 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 1,9 miljoonaa euroa positiivinen.

Henkilöstö

Incap-konsernissa työskenteli katsauskauden lopussa 830 henkilöä (667). Henkilöstöstä 89,3 (89) prosenttia työskenteli Intiassa, 10,5 (10) prosenttia Virossa ja 0,2 (0,4) prosenttia Suomessa. Katsauskauden keskimääräinen henkilöstömäärä oli 815 (628).

Yhtiön johto ja organisaatio

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Otto Pukk, joka on myös Viron toimintojen johtaja, Intian toimintojen johtaja Murthy Munipalli sekä talousjohtaja Antti Pynnönen.

Yhtiöllä on toimintoja Virossa ja Intiassa sekä hankintatoiminnot Hong Kongissa. Konsernin tehtaat Virossa ja Intiassa toimivat tulosyksikköinä, jotka vastaavat varsinaisen tilaus-toimitusprosessin lisäksi myös tarjoustoiminnasta ja hinnoittelusta konsernin ohjeiden mukaan. Konsernin taloushallinto, hankinta, myynti, IT ja viestintä koordinoidaan keskitetysti. 

Varsinainen yhtiökokous 2019

Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.4.2019 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden voitto, 1 330 795,88 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2019 päätti hallituksen jäsenten määräksi kolme (3). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen ja Ville Vuori. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Ville Vuoren.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Bengt Nyholm, KHT.

Yhtiökokous valtuutti 15.4.2019 hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus koskee enintään 436 516 uutta osaketta. Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.

Osake ja osakkeenomistajat

Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 4 365 168 (30.6.2018: 4 365 168).

Varsinainen yhtiökokous 15.4.2019 valtuutti hallituksen päättämään enintään 436 516 uuden osakkeen antamisesta.

Osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 15,05 ja 7,18 euron välillä (6,80 ja 5,70 euron välillä). Päätöskurssi 28.6.2019 oli 13,35 euroa (5,78). Yhtiön markkina-arvo 30.6.2019 oli 58,3 miljoonaa euroa (25,2 milj. euroa). Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 2 707 osakasta (2 615). Osakkeista 4,5 % oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa (3,5 %). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2019 Osakkeita, kpl  Omistus-
osuus, %
Oy Etra Invest Ab 853 000 19,54
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 640 000 14,70
Joensuun Kauppa ja Kone 375 513 8,60
Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 232 308 5,32
Laakkonen Mikko 218 257 4,99
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 160 000 3,67
Danske Bank Helsinki Branch 152 218 3,49
K22 Finance Oy 134 100 3,07
Kakkonen Kari 100 000 2,29
Penan Raudoitus Oy 76 762 1,76
10 suurinta yhteensä 2 942 158 67,4

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset

Yhtiö ei vastaanottanut ilmoituksia omistusosuuksien muuttumisesta ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Yhtiön rahoitustilanne on tällä hetkellä hyvä eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys muodosta merkittävää riskiä.

Konsernin sisäisten transaktioiden määrittelyssä otetaan huomioon todellinen arvontuotto ja ns. markkinaehtoperiaate. Intian kumulatiivisten tappioiden tultua katetuiksi vuoden 2015 jälkipuoliskolla on Intian tytäryhtiön tuottoja mahdollista kotiuttaa myös osingonjaon kautta.

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksessä 2018 tehtyjen arvostuslaskelmien perusteella osakkeiden arvon laskuun ei ole tarvetta. Yhtiön arvion perusteella Viron tytäryhtiön osakkeiden arvostukseen liittyy kuitenkin riskiä johtuen tytäryhtiön aikaisempien vuosien tappiollisista tuloksista. Intian tytäryhtiön arvostukseen ei liity vastaavaa riskiä.

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Asiakkaiden kysyntään ja maksukykyyn liittyviä riskejä seurataan ja arvioidaan asiakaskohtaisesti. Yhtiön johto pitää asiakkuuksien hallintaa erityisen tärkeänä.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Tammi-kesäkuussa 2019 neljän suurimman asiakkaan yhteenlaskettu liikevaihto oli 80,6 % (84,8 %) kokonaisliikevaihdosta. Ensimmäisellä puolivuotiskaudella Incapilla oli seitsemän (neljä) asiakasta, joiden liikevaihto ylitti yksin miljoonan euron rajan.

Yhtiön toimiala, elektroniikan sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Yhtiö on onnistunut tehostamaan toimintaansa ja alentamaan kustannuksiaan viime aikoina merkittävästi. Lisäksi yhtiön tuotanto sijaitsee maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso ovat kilpailukykyisiä.

Yhtiön merkittävin valuuttakurssiriski liittyy Intian tytäryhtiöön. Suuri osa konsernin toiminnasta on Intiassa, ja Intian rupian kurssivaihtelu euroa vastaan saattaa vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon ja toiminnan tulokseen.

Yhtiön Intian tytäryhtiössä on tehty vuonna 2016 verotarkastus, jonka tuloksena verottaja ei hyväksy aktivoiduista asiakassopimuksista tilikausien 2008/2009-2012/2013 aikana tehtyjä poistoja ja tilikauden 2011/2012 siirtohinnoittelun kuluja. Arvioitu vaikutus mahdollisine korkoineen on enintään 0,6 miljoonaa euroa. Yhtiön tekemä valitus on edelleen veroviranomaisten käsiteltävänä. Yhtiö esittää verovelan taseen ulkopuolisissa vastuissa.

Intian veroviranomaisen tekemässä verotarkastuksessa tilikausien 2015-2016 ajalta tutkitaan konsernin sisäisten erien vähennyskelpoisuutta. Yhtiö on kirjannut tästä tilikaudella 2018 tuloslaskelmaan veroina ja korkokuluina yhteensä 0,5 miljoonan euron varauksen. Tapaus on esitutkinnassa ja mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen paikallisen veroviranomaisen kanssa, yhtiö vie asian seuraavan tason viranomaiselle.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ollut olennaisia raportoitavia tapahtumia.

Strategia ja tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa liiketoiminnan volyymia orgaanisesti ja hakea samalla mahdollisuuksia laajentaa toimintaa myös yritysostoin. Yhtiön tehokas toimintamalli mahdollistaa nopean päätöksenteon ja operatiivisen joustavuuden.

Näkymät vuodelle 2019

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiön arvio vuoden 2019 tulosennusteesta on ennallaan: Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2019 tulevat olemaan suurempia kuin vuonna 2018 olettaen, ettei valuuttojen muuntokursseissa eikä komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia.

Yhtiön raportointi vuonna 2019

Incap julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 6.11.2019.

Helsingissä 14.8.2019

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukujen laskentasäännöt

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Tiedotteen vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Liite 1                             
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/
2019
Muutos, % 1-6/
2018
7-12/
2018
1-12/
2018
           
LIIKEVAIHTO 37 196 38 % 26 965 31 996 58 961
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -314  -181 % 389 1 039 1 428
Liiketoiminnan muut tuotot 394  106 % 191 872 1 063
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 26 500 31 % 20 160 24 118 44 277
Henkilöstökulut 2 657 13 % 2 360 2 200 4 560
Poistot ja arvonalentumiset 675  207 % 220 289 509
Liiketoiminnan muut kulut 1 694  -2 % 1 733 1 739 3 427
LIIKEVOITTO 5 749 87 % 3 073 5 560 8 633
Rahoitustuotot ja -kulut -271 4 % -261 -432 -693
VOITTO ENNEN VEROJA 5 477 95 % 2 813 5 128 7 940
Tuloverot -1 152 59 % -723 -1 371 -2 094
KATSAUSKAUDEN TULOS 4 325 107 % 2 090 3 757 5 846
           
Osakekohtainen tulos, euroa 0,99 107 % 0,48 0,86 1,34
           
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-6/
2019
Muutos, % 1-6/
2018
7-12/
2018
1-12/
2018
           
Erät, joita ei siirretä tuloslaskelmaan;
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus
-36 n/a 0 -100 -100
 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin

         
siirtää tulosvaikutteiseksi:          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 298 -162 % -481 57 -424
Muut laajan tuloksen erät netto 262 -154 % -481 -43 -524
KOKONAISTULOS 4 587 185 % 1 609 3 714 5 323
           
Kokonaistuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön osakkeenomistajille 4 587 185 % 1 609 3 714 5 323
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0

        

Liite 2     
KONSERNITASE (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

         
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 30.6.2019 30.6.2018 Muutos,% 31.12.2018
         
VARAT        
         
PITKÄAIKAISET VARAT        
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 7 493 3 136 139 % 4 545
Liikearvo 902 894 1 % 895
Muut aineettomat hyödykkeet 17 13 36 % 15
Muut rahoitusvarat 4 4 0 % 4
Muut saamiset 397 805 -51 % 324
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 8 813 4 851 82 % 5 782
         
LYHYTAIKAISET VARAT        
Vaihto-omaisuus 10 516 9 196 14 % 11 647
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 457 11 324 1 % 11 757
Rahavarat 4 799 2 300 109 % 2 894
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 26 772 22 820 17 % 26 297
VARAT YHTEENSÄ 35 585 27 671 29 % 32 080
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma        
Osakepääoma 1 000 1 000 0 % 1 000
Ylikurssirahasto 0 0   0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 028 11 028 0 % 11 028
Muuntoero -1 271 -1 628 -22 % -1 569
Kertyneet voittovarat 9 568 1 623 490 % 5 279
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 20 325 12 023 69 % 15 758
         
PITKÄAIKAISET VELAT        
Pitkäaikaiset korottomat velat 468      
Korolliset ja korottomat velat 3 229 957 237 % 1 468
PITKÄAIKAISET VELAT 3 697 957 286 % 1 468
         
LYHYTAIKAISET VELAT        
Ostovelat ja muut velat 9 146 10 056 -9 % 10 370
Korolliset velat 2 417 4 636 -48 % 4 503
LYHYTAIKAISET VELAT 11 563 14 692 -21 % 14 874
         
         
VELAT YHTEENSÄ 15 260 15 649 -2 % 16 342
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 35 585 27 671 29 % 32 080
         

Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

       
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Liikevoitto 5 749 3 073 8 633
Oikaisut liikevoittoon 1 197 272 621
Käyttöpääoman muutos -186 -1 017 -2 995
Maksetut korot ja maksut -177 -215 -439
Saadut korot 2 2 3
Maksetut verot ja veronpalautukset -1 085 -626 -1 686
Liiketoiminnan rahavirta 5 499 1 489 4 137
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -502 -495 -2 199
Investointien rahavirta -502 -495 -2 199
       
Rahoituksen rahavirta      
Lainojen nostot 1 407 1 909 3 389
Lainojen takaisinmaksut -4 187 -3 462 -5 279
Rahoitusleasingvelkojen maksut -272 0 0
Rahoituksen rahavirta -3 052 -1 553 -1 889
       
Rahavarojen muutos 1 945 -558 48
Rahavarat tilikauden alussa 2 894 2 862 2 862
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -40 -4 -17
       
Rahavarat katsauskauden lopussa 4 799 2 300 2 894
       

Liite 4
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (IFRS), JATKUVAT TOIMINNOT

             
(1000 euroa, tilintarkastamaton) Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-
erot
Kertyneet voittovarat Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2019 1 000 0 11 028 -1 569 5 279 15 738
Tilikauden tulos         4 325 4 325
Muuntoerot       298   298
Muut muutokset 1) 0 0 0 0 -36 -36
Oma pääoma 30.6.2019

 

1 000 0 11 028 -1 271 9 568 20 325
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2018 1 000 0 11 028 -1 147 -467 10 414
Tilikauden tulos         2 090 2 090
Muuntoerot       -481   -481
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Oma pääoma 30.6.2018

 

1000 0 11028 -1628 1623 12023

1) Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus

Liite 5
KONSERNIN TUNNUSLUVUT JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS),
JATKUVAT TOIMINNOT

 

(tilintarkastamaton)

 

1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
       
Liikevaihto, milj. euroa 37,2 27,0 59,0
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 5,7 3,1 8,6
  % liikevaihdosta 15,5 11,4 14,6
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 5,5 2,8 7,9
  % liikevaihdosta 14,7 10,4 13,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 46,1 36,3 46,8
Oman pääoman tuotto (ROE), %  53,5 37,3 44,7
Omavaraisuusaste, % 57,1 43,4 49,1
Net gearing, % 4,2 27,4 16,6
Korollinen nettovelka, milj. euroa 0,8 3,3 2,6
Quick ratio 1,4 0,9 1,0
Current ratio 2,3 1,6 1,7
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
keskimäärin katsauskauden aikana
4 365 168 4 365 168  
  4 365 168
Tulos/osake (EPS), euroa 0,99 0,48 1,34
Oma pääoma/osake, euroa 4,66 2,75 3,61
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) 13,5 12,1 5,4
Osakkeen kurssikehitys      
  Katsauskauden alin kurssi, euroa 7,18 5,70 5,60
  Katsauskauden ylin kurssi, euroa 15,05 6,80 8,22
  Katsauskauden keskikurssi, euroa 9,30 5,62 6,02
  Katsauskauden päätöskurssi, euroa 13,35 5,78 7,26
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 58,3 25,2 31,7
Osakkeiden vaihto, kpl 590 370 2 062 106 2 891 606
Osakkeiden vaihto, % 13,5 47,2 66,2
Investoinnit, milj. euroa 0,5 0,5 2,2
  % liikevaihdosta 1,4 1,8 3,7
Henkilöstö keskimäärin 815 628 684
Henkilöstö kauden lopussa 830 667 768
       
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa      
OMASTA VELASTA      
Kiinnitykset 12,6 14,1 14,1
Rahoitusyhtiölle myytävien laskusaatavien takaisinostovastuu 0,8 2,0 1,3
Taseen ulkopuoliset vastuut 2,0 0,7 0,8
       
Liiketoimet lähipiirin kanssa      
Yhtiöllä ei ole liiketoimia lähipiirin kanssa.      
       
       

Liite 6
TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut + verot)
  oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
   
Oman pääoman tuotto, %    100 x tilikauden voitto/tappio
  oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
   
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
  taseen loppusumma – saadut ennakot
   
Net gearing, % 100 x nettovelka
  oma pääoma
   
Nettovelka korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset
   
Quick ratio rahoitusomaisuus
  lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
   
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
  lyhytaikainen vieras pääoma
   
Tulos/osake tilikauden tulos
  tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
   
Oma pääoma/osake oma pääoma
  osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
   
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
   
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
   
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
   

Liite