Incap Oyj   Pörssitiedote   31.10.2013 klo 8.30

Liikevaihdon aleneminen heikensi kannattavuutta viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Laaja "Turnaround"-ohjelma on käynnistetty toiminnan kannattavuuden palauttamiseksi. Avainluvut paranivat rahoitusjärjestelyn seurauksena.

Tammi-syyskuu 2013 lyhyesti:

 • konsernin liikevaihto oli 28,7 miljoonaa euroa eli noin 42 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-9/2012: 49,6 milj. euroa) johtuen materiaaliostojen siirtymisestä asiakkaille ja valmistusmäärien alenemisesta etenkin Viron tehtaalla
 • liikevaihdon aleneminen heikensi liiketulosta (EBIT) viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,05 milj. euroa)
 • laaja rahoitusjärjestely paransi taloudellista tilannetta: omavaraisuusaste nousi 23,9 %:iin ja gearing parani 159 %:iin
 • ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Incapin ja Inissionin ehdollisen yhdistymisen ja valitsi hallitukseen kaksi uutta jäsentä
 • Fredrik Berghel nimitettiin konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi toistaiseksi
 • yhtiö tarkentaa tulosohjaustaan ja arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2013 tulee olemaan noin 36 miljoonaa euroa.

Heinä-syyskuu 2013 lyhyesti:

 • kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 8,2 miljoonaa euroa eli noin 17 % vähemmän kuin toisella vuosineljänneksellä ja noin 48 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (7-9/2012: 15,7 milj. euroa)
 • kolmannen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) parani vuoden ensimmäisestä ja toisesta neljänneksestä mutta jäi tappiolliseksi ollen -0,3 miljoonaa euroa (7-9/2012: 0,3 milj. euroa).

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Fredrik Berghel:
"Incap on kamppaillut vastatuuleen jo jonkin aikaa. Kesällä aikaansaatu rahoituksen  uudelleenjärjestely oli ensimmäinen askel kohti normaalia tilannetta. Kiitän kaikkia osakkeenomistajia, rahoittajia, materiaalitoimittajia ja muita yhteistyökumppaneitamme heidän arvokkaasta tuestaan ja myötävaikutukseen rahoitusratkaisun aikaansaamisessa.

Menneistä vaikeista ajoista johtuen jotkin asiakkaamme ovat siirtyneet käyttämään vaihtoehtoisia toimittajia, mikä on haitannut toimintaamme erityisesti Kuressaaressa, Virossa. Tilanteemme on siis edelleen haastava ja liikevaihdon palauttaminen on nyt päätehtävämme.

Keskitymme nyt kolmeen asiaan. Olen pyytänyt kaikkia työntekijöitämme tutkimaan tarkoin ajankäyttöään. Ellei jokin tehtävä liity mihinkään näistä kolmesta pääasiasta, sitä ei tule tehdä lainkaan.

Asiakas: Tärkein tehtävämme on viestiä, että olemme uudessa tilanteessa ja jälleen oikealla uralla. Tämä on tietenkin ensisijaisesti myynnin ja markkinoinnin vastuulla. Kuitenkin kaikkien työntekijöiden on tehtävä oma osansa joka päivä, aamusta iltaan.  Luottamus meihin on heikentynyt ja nyt meidän on palautettava se kaikin keinoin. Joidenkin asiakkaiden kohdalla nykyinen hankala tilanne on itse asiassa vahvistanut yhteistyösuhdetta.

Kustannukset: Liiketoimintamme on supistunut. Siksi meidän on sopeutettava kustannuksia vastaavasti. Useimmat maailman yrityksistä ovat paljon pienempiä kuin Incap. Kokomme ei estä meitä olemasta kannattava. Kyse on asenteesta – ennen olimme pieni "suuryritys" ja nyt meidän tulee olla suuri "pienyritys". Muutos on käynnistynyt ja päässyt hyvään vauhtiin. Se on kivulias mutta samalla välttämätön.

 

Raha: Rahoituksen uudelleenjärjestely on antanut meille uuden mahdollisuuden. Meidän on varmistettava, että perimme kaikki saatavamme. Samalla kun olemme kiertäneet asiakkaillamme, olemme myös tavanneet lähes kaikki toimittajamme. Tavoitteemme molemmissa on sama: luottamuksen palauttaminen. On olennaisen tärkeää minimoida käyttöpääoma kaikissa toiminnoissa, jotta voimme varmistaa maksukykymme.

Vaikka elämmekin vaikeita aikoja, tähän mennessä käynnistetyt toimenpiteet ovat jo osoittaneet tehonsa. Jatkamme samalla päättäväisyydellä kunnes liiketoimintamme on tervettä ja palautuu kannattavaksi. Käänne on mahdollinen ja me viemme sen päätökseen. Ja voitettuamme tämän taistelun olemme kyllin vahvoja voittamaan muuallakin."

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2013
Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 8,2 miljoonaa euroa eli noin 48 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon supistuminen johtui useiden asiakkaiden kysynnän alentumisesta. Materiaalien ostovastuuta ei myöskään saatu siirretyksi kaikilta asiakkailta takaisin Incapille toivotussa aikataulussa.

Kolmannen neljänneksen liiketulos parani sekä toiseen että ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna tuottavuuden paranemiseen tähtäävien toimenpiteiden ja kustannussäästöjen ansiosta. Katsauskauden tulosta heikensivät rahoitusjärjestelyn toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kulut.

Vertailu neljännes-vuosittain
(1 000 euroa)
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Liikevaihto 8 206 9 883 10 654 14 498 15 701 18 378 15 564
Liiketulos (EBIT) -331 -415 -1 432 -628 280 13 -345
Katsauskauden tulos -1 481 -1 172 -1 885 -4 616 44 352 -711
Osakekohtainen tulos, euroa -0,03 -0,05 -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2013
Katsauskauden liikevaihto oli 28,7 miljoonaa euroa eli noin 42 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa siitä, että asiakkaiden ostamat materiaalit eivät sisältyneet liikevaihtolukuun. Useimmat asiakkaat ovat siirtäneet materiaalien ostovastuun takaisin Incapille, mutta joidenkin volyymituotteiden kohdalla materiaalivastuun siirto on lykkääntynyt. Myös Intian rupian heikentyminen alentaa euromääräistä liikevaihtoa.

Johtuen Incapin aikaisemmasta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta jotkut asiakkaat ovat soveltaneet kahden toimittajan strategiaansa ja siirtäneet osan tuotannostaan toiselle toimittajalle osana toimitusketjunsa riskienhallintaa. Tämä on vaikuttanut erityisesti Incapin Viron tehtaan valmistusmääriin.

Tammi-syyskuun liiketulos (EBIT) oli noin -2,2 miljoonaa euroa (-0,05 milj. euroa). Tuloksen heikkenemiseen vaikutti ennen kaikkea liikevaihdon lasku ja liikevaihtoon nähden korkeat yleiskustannukset.

Muuttuvat henkilöstökulut alenivat viime vuoden vastaavasta jaksosta noin 46 %. Kiinteät kustannukset supistuivat vertailujaksosta noin 5 %. Vaihto-omaisuuden määrä aleni viime vuoden vastaavasta jaksosta 3,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2012 lopun tilanteesta noin 2,4 miljoonaa euroa.  

Nettorahoituskulut olivat 2,0 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) ja poistot 1,0 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Rahoituskuluista suurin osa liittyi yhtiön vaihtovelkakirjalainojen järjestelyyn ja rahoitustuotot koostuivat lainojen, korkojen ja toimittajien saatavien akordijärjestelystä. Vertailukaudella 2012 nettorahoituskulut sisälsivät noin 1,0 miljoonan euron kertaluonteisen rahoitustuoton. Katsauskauden poistoista 0,4 miljoonaa euroa on Vuokatin kiinteistön arvonalentumistappiota.

 

Katsauskauden tulos oli -4,5 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (-0,02 euroa).

Vertailu katsauskausittain
(1 000 euroa)
1-9/
2013
1-9/
2012
Muutos,
%
1-12/
2012
Liikevaihto 28  743 49 643 -42 64 141
Liiketulos (EBIT) -2 177 -52 4 052 -681
Katsauskauden tulos -4 537 -314 1 344 -4 930
Osakekohtainen tulos, euroa -0,10 -0,02 555 -0,25

Toiminnan palauttaminen kannattavaksi
Katsauskauden päättymisen jälkeen käynnistetyn "Turnaround"-ohjelman kantavana strategiana on keskittyä ydinliiketoimintaan eli valmistukseen ja asiakkaiden toimituksiin. Asiakassuhteita vahvistetaan kiinnittämällä erityistä huomioita toimitusvarmuuden parantamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen sekä tuotannossa että tukitoiminnoissa.

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on palauttaa toiminta kannattavaksi ja saavuttaa vuositasolla noin 2,9 miljoonan euron säästöt yleiskuluissa ja noin 1,8 miljoonan euron säästöt tehtaiden kustannuksissa. Tähän liittyvien toimenpiteiden arvioidaan aiheuttavan noin 1,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, joten toteutuvat säästöt tulevat olemaan noin 3,1 miljoonaa euroa. Toimenpiteiden toteuttaminen on jo aloitettu ja niiden vaikutusten odotetaan näkyvän vaihtelevalla aikataululla vuonna 2013 ja 2014. Toimenpiteiden tehoa arvioidaan tammikuun 2014 loppuun mennessä. Mikäli ohjelmassa tavoitellut säästöt eivät toteudu niin nopeasti ja tehokkaasti kuin on suunniteltu, käynnistetään ohjelman toinen vaihe.  

Incap keskittyy edelleen palvelemaan energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian asiakastoimialoja. Omien suunnitteluresurssien sijasta yhtiö rakentaa strategista kilpailuetua kehittämällä suunnittelupalvelujen tarjontaa yhteistyössä suunnittelutoimistojen kanssa.

Tehtaat toimivat itsenäisinä kustannuspaikkoina samalla kun konsernitason toimintojen roolia vähennetään. Tuki- ja koordinointitehtäviä virtaviivaistetaan ja tähän liittyen Suomen konsernipalveluissa käydään parhaillaan yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluja, joiden on arvioitu päättyvän 11. marraskuuta. Vastaavia keskusteluja käydään myös Tallinnan toimistossa työskentelevän konsernihenkilöstön kanssa.

Tuotantokapasiteettia ja organisaatiota sopeutetaan kysyntään erityisesti Viron tytäryhtiössä, jossa harkitaan noin 85 työsuhteen päättämistä. Suomessa, Vaasan tehtaalla parhaillaan käytävät yt-neuvottelut koskevat 75 henkilön lomauttamista enintään 90 päiväksi. Toimenpiteitä tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi tehdään kaikilla tehtailla.

Yhtiössä harkitaan uudelleen toimistojen sijaintia. Bangaloren toimisto muuttaa pienempiin tiloihin vuoden loppuun mennessä. Kustannusten alentamiseksi yhtiö on käynnistänyt neuvottelut sekä Tallinnan että Kuressaaren toimitilojen vuokrasopimuksista.

Investoinnit
Investointien määrä katsauskaudella oli 0,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin kaikissa tehtaissa on Det Norske Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incapin ympäristö-järjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Lisäksi Kuressaaren tehtaalla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti.

Rahoitusjärjestely
Incap sai 21.7.2013 päätökseen rahoitusneuvottelut, joiden tuloksena syntynyt kokonaisratkaisu vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa olennaisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Ratkaisu mahdollisti yhtiön operatiivisen toiminnan palaamisen normaaliksi muun muassa materiaaliostojen osalta. Samalla yhtiön omavaraisuus ja maksuvalmius paranivat merkittävästi. Ratkaisuun sisältyi suunnattu osakeanti, jolla kerättiin lisäpääomaa ja muunnettiin lainoja yhtiön uusiksi osakkeiksi. Lisäksi yhtiön vuonna 2012 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksia muunnettiin yhtiön uusiksi osakkeiksi.

Suunnatussa osakeannissa ja siihen liittyvässä lainojen konversiossa laskettiin liikkeeseen yhteensä 64 137 000 uutta osaketta, joista rahavastiketta vastaan 45 212 000 osaketta ja lainojen vastikkeena 18 925 000 osaketta. Lisäksi vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainan konversiossa merkittiin 22 430 769 uutta osaketta. Kaikkien uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen yhtiöllä on yhteensä 109 114 035 osaketta, joista kullakin on yksi ääni.

Osakeannissa uusia osakkeita suunnattiin merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön suurimmille omistajille, teolliselle sijoittajalle, suomalaisille rahoittajille ja muille velkojille sekä yhtiön ylimmälle johdolle. Osakkeiden merkintähinta oli 0,10 euroa perustuen yhtiön ja osakkeiden merkitsijöiden välisiin sopimuksiin.

Suunnatussa osakeannissa ja lainojen konversiossa merkityt osakkeet tuottivat osinko- ja muut osakkeenomistajien oikeudet 29.7.2013 lähtien, jolloin uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin. Uudet osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla samanarvoisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa 18.10.2013 ja yhtiö julkaisi  sitä varten listalleottoesitteen 16.10.2013.

Vuonna 2012 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan sopimukset uudistettiin, jolloin kaikki vaihtovelkakirjalainan haltijat vaihtavat akordijärjestelyn jälkeen jäljellä olevan lainaosuutensa yhteensä 22 430 769 uuteen osakkeeseen. Näiden osakkeiden merkintähinnaksi muodostui noin 0,13 euroa osakkeelta.

Vuonna 2007 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa sovittiin, että puolet lainasta maksetaan heti ja loput 0,5 miljoonaa euroa 30.6.2014. Osa lainaosuuksista oli muunnettu yhtiön osakkeiksi jo aikaisemmin tammikuussa 2013 järjestetyssä suunnatussa osakeannissa.

Yhtiön pääomalainan haltijat ja suomalaiset rahoittajat konvertoivat lainasaataviaan uusiksi osakkeiksi edellä mainitun suunnatun osakeannin yhteydessä. Samalla lainasopimuksia ja korkojen maksuohjelmia neuvoteltiin uudelleen. Myös yhtiön muut velkojat – materiaalien ja palvelujen toimittajat – tukivat rahoitusjärjestelyä akordijärjestelyn kautta noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Kokonaisjärjestelyn välitön kassavaikutus oli noin 6 miljoonaa euroa. Osakkeiden käteisenä maksettava kokonaismerkintähinta – noin 4,5 miljoonaa euroa – on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lisäksi järjestelyyn liittyen pankki vapautti Vuokatin kiinteistökaupan kauppahintaan liittyvän 1,5 miljoonan euron vakuuden.

Rahoitusjärjestelyn vaikutus yhtiön korollisiin velkoihin
(1,000 euroa)
30.6.2013 Rahoitusjärjestelyn jälkeen
31.7.2013
Pääomalainat 1 050 0
Vaihtovelkakirjalaina 2012 2 8891) 0
Vaihtovelkakirjalaina 2007 960 480
Pankkilainat 11 377 8 391
Rahoitusleasing 61 55
Muut velat 1 899 1 899
Yhteensä 18 234 10 825

1) Vaihtovelkakirjalainan 2,9 miljoonan euron pääomasta on IFRS-konsernitilinpäätöksessä vähennetty 27 000 euroa vaihtovelkakirjalainan hankintakuluja, jotka jaksotetaan rahoituskuluksi ja velaksi.

Rahoitusjärjestelyn ja siihen liittyvän suunnatun osakeannin seurauksena yhtiön suurimmaksi omistajaksi nousi ruotsalainen sopimusvalmistaja Inission AB. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Inission AB omistaa Incapin osakkeita 28 500 000 kappaletta eli noin 26 % yhtiön kaikista osakkeista.

Inission AB:n ja Incap Oyj:n  sopimaan kokonaisjärjestelyyn sisältyy sopimus Inission AB:n optiosta yhdistää Inission AB:n liiketoiminnot Incap Oyj:hin. Inission AB:n on ilmoitettava option käytöstä vuoden 2013 loppuun mennessä. Mikäli optio realisoituu, Incapin ja Inissionin yhdistyminen toteutetaan siten, että Incap Oyj ostaa Inission AB:n tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan. Kauppahinta määräytyy Inission AB:n vuosien 2011, 2012 ja tammi-kesäkuun 2013 tuloksen perusteella.

Kaupan toteutuessa sopimusehtojen mukaisesti Incap maksaa kauppahinnan suuntaamalla Inission AB:lle uusia osakkeita kahdessa erässä. Ensimmäinen erä uusia osakkeita vastaa 70 %:ia kauppahinnasta ja suunnataan osakkeiden ostoa koskevan sopimuksen toteuttamisen yhteydessä. Loput 30 % kauppahinnasta maksetaan niin ikään suunnatulla osakeannilla kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Incap on julkaissut tilinpäätöksensä vuodelta 2013.

Koska Inission AB:n omistus Incap Oyj:n osakkeista tulisi kaupan toteutuessa ylittämään tarjousvelvollisuuden, Inission haki Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa olla tekemättä julkista ostotarjousta. Finanssivalvonta myönsi poikkeusluvan 6.8.2013.

Incapin 21.8.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiöiden yhdistymistä koskevan järjestelyn.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma oli 19,8 miljoonaa euroa (35,2 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 4,7 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma vahvistui 17,1 miljoonaan euroon eli 83 %:iin osakepääomasta (11,6 milj. euroa, 56 %). Konsernin omavaraisuusaste nousi 23,9 %:iin (4,9 %).

Vieraan pääoman osuus puolittui 15,1 miljoonaan euroon (33,4 milj. euroa), josta korollista oli 9,6 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa).

Korolliset nettovelat alenivat vertailujaksosta 7,5 miljoonaan euroon (20,8 milj. euroa), ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 159 % (1 205 %).

Korolliset velat
(1 000 euroa)
30.6.2013 30.9.2013
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pääomalainat 1 050 0
Vaihtovelkakirjalaina 1 890 0
Rahoitusleasingvelat 0 0
Muut velat 0 1 945
2 940 1 945
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pankkilainat 11 377 7 134
Muut velat 1 899 0
Vaihtovelkakirjalainat 1 959 479
Rahoitusleasingvelat 61 44
15 295 7 657
Korolliset velat yhteensä 18 234 9 602

Lyhytaikaisista rahoitusveloista noin 1,2 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön. Emoyhtiön Suomessa ja Virossa käyttämä factoringrahoitus on lyhytaikaista vierasta pääomaa. Muut pankkilainat sisältyvät lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin laina-ajan perusteella tai kovenanttien rikkoutumisen vuoksi.

Rahalaitoslainoista 5,9 miljoonaa euroa on suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja käytössä olevia limiittejä. Suomalaisen pankin luotollisesta tilistä ja laskuluottolimiitistä oli 30.9.2013 käytössä 1,9 miljoonaa euroa ja käyttämättä 7,6 miljoonaa euroa. Intian ja Viron pankkilainojen ja luotollisen tilin saldot olivat yhteensä 3,1 miljoonaa euroa sisältäen Finnfundin tekemän 1,9 miljoonan euron sijoituksen Incapin Intian toimintaan. Heinäkuussa 2013 toteutuneessa rahoituksen kokonaisjärjestelyssä yhtiön korollisten velkojen määrä supistui noin 6 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan määrä katsauskauden päättyessä oli 0,5 miljoonaa euroa ja se erääntyy 30.6.2014. Vuonna 2012 liikkeeseen laskettu vaihtovelkakirjalaina (yhteensä 2,9 miljoonaa euroa) muunnettiin kokonaisuudessaan yhtiön osakkeiksi rahoituksen kokonaisratkaisun yhteydessä.

30.9.2013 yhtiön lainoista 7,1 miljoonaan euroon kohdistuu vakuus ja loput ovat vakuudettomia. Luottojen vakuutena on 12,1 miljoonan euron yrityskiinnitykset ja 0,6 miljoonan euron kiinnitys Intian tehdaskiinteistöön. Heinäkuussa toteutetun rahoitusjärjestelyn mukaisesti pankki vapautti Vuokatin kiinteistön kauppahintaan liittyvän vakuusjärjestelyn.

Incapin suomalaisen pankin myöntämiin lainoihin, luotolliseen tiliin ja laskuluottolimiittiin kohdistui 30.9.2013 seuraavia kovenantteja: omavaraisuusaste vähintään 15 % ja net IBD/EBITDA enintään 5. Yhtiön 25.9.2013 laatiman ennusteen perusteella edellä mainitut kovenantit eivät täyty seuraavalla tarkasteluhetkellä 31.12.2013. Yhtiö on sopinut pankin kanssa, että neuvotteluja kovenanteista ja niiden tasosta käydään marraskuussa 2013, jolloin yhtiön alustavat tavoitteet vuoden 2014 toiminnalle ovat tiedossa. Mikäli kovenantit eivät täyttyisi eikä neuvotteluissa pankin kanssa pystyttäisi sopimaan uusista kovenanttitasoista vaan pankki käyttäisi irtisanomisoikeuttaan, yhtiö ei pystyisi todennäköisesti suoriutumaan velvoitteistaan vaan sen tulisi käynnistää neuvottelut rahoituksen uudellenjärjestelystä.

Finnfundin vuonna 2009 tekemään sijoitukseen tai muihin ulkomaisiin lainoihin ei liity kovenantteja. Sen sijaan yhden ulkomaisen pankkilainan vakuutena oleva standby-remburssi sisältää kovenanttiehtoja.

Incap on sopinut Verohallinnon kanssa maksujärjestelystä, joka koskee erääntyneitä arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja. Järjestelyn piirissä olevien verovelkojen määrä 30.9.2013 on yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukainen viimeinen maksu tapahtuu elokuussa 2014. Sopimusehtojen mukaan Verohallinnolla on maksuerän viivästyessä oikeus irtisanoa sopimus välittömin seurauksin.

Katsauskauden aikana konsernin taseesta on purettu noin 0,3 miljoonaa euroa laskennallista verosaamista Intian tytäryhtiöstä kertyneen verotettavan tulon perusteella. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä 30.9.2013 oli 11,2 miljoonaa euroa.

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,7 (0,5) ja current ratio 1,2 (0,8).

Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 0,4 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Konsernin rahavarat 30.9.2013 olivat 2,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 1,1 miljoonaa euroa lisäystä (0,1 milj. euroa vähennystä).

Yhtiön johto ja henkilöstö
Incapin toimitusjohtaja vaihtui 20.9.2013, jolloin konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen jätti toimitusjohtajan tehtävät. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin diplomi-insinööri Fredrik Berghel (s. 1967). Berghel on toinen Inission AB:n omistajista ja hänet nimitettiin Incapin hallituksen jäseneksi 21.8.2013. Berghelillä on pitkä työkokemus eri teknologiayhtiöissä ja hän toimii tällä hetkellä Inissionin pääjohtajana.

Syyskuun 2013 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 570 henkilöä (666). Henkilöstöstä 57 % työskenteli Intiassa (56 %), 27 % Virossa (30 %) ja 16% Suomessa (14 %).

Ylimääräinen yhtiökokous
Incapin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.8.2013 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 22 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 81,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallitukseen uusina jäseninä Fredrik Berghelin ja Olle Hultebergin sekä entisistä hallituksen jäsenistä Raimo Helasmäen, Susanna Miekk-ojan ja Lassi Noposen. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka alkoi ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Incapin ja Inissionin välisen ehdollisen yritysjärjestelyn, jossa Incapin ja Inissionin yhdistyminen toteutetaan siten, että Incap ostaa Inission AB:n tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan. Yritysjärjestelyn toteutuminen edellyttää, että Inission käyttää sopimuksen mukaista optiota yhdistymisestä.

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdottaman Incapin ja Inissionin välisen konsulttisopimusjärjestelyn ja valtuutti hallituksen neuvottelemaan ja päättämään sopimuksen tarkemmat yksityiskohdat.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimitetty hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäy-tymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 109 114 035, joista kaupankäynnin kohteena oli 22 546 266 osaketta. Heinäkuussa järjestetyssä osakeannissa ja lainakonversiossa merkityt osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi katsauskauden päättymisen jälkeen 18.10.2013.

Osakkeen kurssi vaihteli 0,10 ja 0,25 euron välillä (0,27 ja 0,65 euron välillä) katsauskauden viimeisen kaupantekokurssin ollessa 0,17 euroa (0,27 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 4 756 878 osaketta eli 4,4 % koko osakemäärästä (1 499 294 eli 7,2 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1300 osakasta (1 101). Osakkeista 27,1 % (0,5 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 30.9.2013 oli 3,8 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Suurimmat  osakkeenomistajat 30.9.2013 (sisältäen rahoitusjärjestelyssä liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden merkitsijät) Osakkeita,
kpl
Omistus-
osuus, %
Inission AB (hall.rek.) 28 500 000 26,1
Oy Etra Invest Ab 16 934 547 15,5
Ingman Finance Oy Ab 8 780 769 8,1
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 8 307 692 7,6
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 684 615 7,0
Finnvera Oyj 6 238 600 5,7
Onvest Oy 5 197 286 4,8
Nordea Pankki Suomi Oyj 3 761 400 3,5
Laurila Kalevi 2 735 429 2,5
JMC Finance Oy 2 402 286 2,2

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset
Tammikuussa 2013 järjestetyn suunnatun osakeannin seurauksena yhtiön omistuksessa tapahtui 11.2.2013 seuraavia, liputusrajan ylittäviä omistusmuutoksia:  Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistamien osakkeiden määrä nousi 1 116 059 kappaleeseen ja niiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on osakeannin rekisteröinnin jälkeen 4,95 %. Onvest Oy:n omistus nousi 1 697 286 osakkeeseen eli 7,53 %:iin kaikista osakkeista. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistusosuus laski 9,69 %:iin.

Oy Ingman Finance Ab:n omistamien osakkeiden määrä laski 1 081 485 osakkeeseen eli 4,80 %:iin kaikista osakkeista ja äänistä 11.3.2013.

22.7.2013 tiedotetun suunnatun osakeannin ja lainojen konversion seurauksena liputusrajat ylittyivät seuraavasti:

Osakkeenomistaja Omistusosuus ja osakkeiden lukumäärä ennen osakeantia Merkittyjen ja konvertoitujen uusien osakkeiden lukumäärä Omistusosuus osakeannin ja konvertoinnin jälkeen 
% kpl kpl %
Inission AB 0 0 28 500 000 26,12  
Oy Etra Invest Ab 21,44 4 834 547 12 100 000 15,52  
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 8 307 692 7,61  
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 7 684 615 7,04  
Finnvera Oyj 0 0 6 238 600 5,72  
Oy Ingman Finance Ab 0 0 8 780 769 8,05  
Onvest Oy 7,53 1 697 286 3 500 000 4,76  
JMC Finance Oy 10,65 2 402 286 0 2,20  
Suomen Teollisuussijoitus Oy 9,69 2 185 509 0 2,00  
Göran Sundholm 6,57 1 481 113 0 1,36  
Kalevi Laurila 6,48 1 460 429 1 275 000 2,51  

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyvissä riskeissä tapahtui olennainen muutos 21.7.2013, jolloin yhtiö sai päätökseen pitkään neuvotellun laajan rahoitusjärjestelyn. Järjestely vakautti yhtiön taloudellista asemaa.

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, uusasiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu. Näistä merkittävimpiä riskejä ovat tällä hetkellä kannattavuutta ja vaihto-omaisuutta koskevien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen sekä globaali talouskehitys ja sen vaikutukset yhtiön asiakkaiden markkinatilanteeseen ja kysyntään.

Maksuvalmiuden arviointia varten Incap on laatinut konsernille 12 kuukauden kassavirtaennusteen, joka perustuu tulosennusteeseen vuodelle 2013 ja toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Koska laskelmissa käytetyt tulostasot eivät kuvasta edellisten vuosien toteutunutta kehitystä, niihin sisältyy epävarmuutta.

Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoma ei vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tarve on noin 1,5-2,5 miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kuitenkin riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Yhtiön käynnistämä toimenpideohjelma onnistuu ja yhtiö saavuttaa tehokkuuden paranemiselle ja kustannussäästöille asetetut tavoitteet
 • Yhtiö saavuttaa ennustetut tulostavoitteet siten, että yhtiöllä on pääomia syyskuun 2014 loppuun mennessä erääntyviä 1,3 miljoonan euron lainanlyhennyksiä varten
 • Yhtiön rahalaitoslainoille asetetut kovenanttiehdot täyttyvät tai mikäli kovenanttiehdot eivät täyty, pankki ei käytä oikeuttaa lainojen irtisanomiseen.

Incap julkaisi 15.10.2013 toimenpideohjelman, jolla käyttöpääoman riittävyys varmistetaan. Keskeisiä toimenpiteitä ovat tuotantokapasiteetin sopeuttaminen kysynnän mukaiseksi sekä tehokkuuden parantaminen virtaviivaistamalla organisaatiota, keventämällä hallintoa ja karsimalla kustannuksia.

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön vuonna 2013 arvioidaan kehittyvän Incapin ja sen asiakkaiden toimialoilla vakaasti eikä talouden yleinen epävarmuus ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut erityisen haitallisesti yhtiön asiakkaiden kysyntään tai maksukykyyn.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Vuonna 2012 Incapin suurimman yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 17 %. Yhtiön toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkuuksien hallinta on erityisen tärkeää. Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella yhtiön eri toimintamaihin Suomeen, Viroon ja Intiaan. Tuotantotoiminnan painopiste on maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso on kilpailukykyinen.

Näkymät vuodelle 2013
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö tarkentaa 13.9.2013 antamaansa tulosohjausta ja arvioi Incap-konsernin liikevaihdon vuonna 2013 olevan noin 36 miljoonaa euroa. Liikevaihto on aiemmin ilmoitetun mukaisesti merkittävästi pienempi kuin vuonna 2012, jolloin se oli 64,1 miljoonaa euroa. Jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon arvioidaan olevan pienempi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla, jolloin liikevaihtoa kertyi 20,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan tappiollinen.

Aikaisemmassa arviossaan 13.9.2013 yhtiö kertoi vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan suunnilleen samalla tasolla kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jolloin liikevaihtoa kertyi 20,5 miljoonaa euroa. Näin ollen koko vuoden 2013 liikevaihdon arvioitiin olevan merkittävästi pienempi kuin vuonna 2012. Konsernin liiketuloksen vuonna 2013 arvioitiin olevan tappiollinen.

Vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen ja loka-joulukuun 2013 osavuosikatsauksen julkaisu
Incap-konsernin osavuosikatsaus neljänneltä vuosineljännekseltä julkaistaan 25.2.2014 vuoden 2013 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Helsingissä 31.10.2013

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Fredrik Berghel, puh. +46 73 202 2210
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi  

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 31.10.2013 klo 10 BANKin kokoustiloissa (Unioninkatu 20, 00130 Helsinki). Tuloksen esittelee konsernin toimitusjohtaja Fredrik Berghel.

LIITTEET
1 Konsernin laaja tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälinen sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 570 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja:www.incap.fi.

Liite 1

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1 000
euroa,
tilintar-
kasta-
maton)
7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
1-9/
2013
1-9/
2012
Muu-
tos
%
1-12/
2012
LIIKE-
VAIHTO
8
 206
9
883
10
654
14
498
15
701
18
378
15
564
28
 743
49
643

42
64 141
Val-
mistus
omaan
käyttöön
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Val-
miiden
ja
keske-
neräisten
tuotteiden
Varasto-
jen
muutos

256

97

260

323

169

327
176
613

320
92
643
Liiketoi-
minnan
muut tuotot
8
12
51 49 136 134 85 48 355
87
404
Aineiden
ja
tarvik-
keiden
käyttö
4
 120
5
617
7
 112
9
968
10
978
12
568
10
801
16
 848
34
347

51
44
315
Henki-
löstö-
kulut
2
 067
2
428
2
 527
2
538
2
419
3
119
3
011
7
 022
8
548

18
11
087
Poistot
ja
arvo-
nalen-
tumiset
115 227 628 231 378 435 415 970 1
229

21
1 460
Liiketoi-
minnan
muut
kulut
1
 987
1
917
1
 611
2
114
1
612
2
051
1
944
5
 515
5
606

2
7
721
LIIKE-
VOITTO/
TAPPIO

331

415

1 432

628
280 13 -345 -2
 177

52
4
052

681
Rahoitus-
tuotot
ja -kulut
-1
000

595

439

569

156
339
366
-2
 034

182
1
015

751
VOITTO/
TAPPIO
ENNEN
VEROJA
-1
331
-1
010
-1
871

1 197
124 352
711
-4
 211

235
1
694
-1
432
Tuloverot
150

162

14
-3
418
-79 0 0
326
-79 311 -3
498
KATSAUS
KAUDEN
VOITTO/
TAPPIO
-1
481
-1
172
-1
885
-4
616
44 352 -711 -4
 537
-314 1
344
-4
930
Osake-
kohtainen
tulos

0,03

0,05

0,09

0,23
0,00 0,02
0,04

0,10

0,02
555
0,25
Optioilla
ei
ole
laimenta-
vaa
vaiku-
tusta
tilikau-
silla
2012
ja 2013.

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
1-9/
2013
1-9/
2012
Muutos % 1-12/
2012
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 481 -1 172 -1 885 -4 616 44 352 -711 -4 537 -314 1 344 -4 930
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -190 -285 91 -129 63 -50 -2 -384 11 -3 510 -118
Muut laajan tuloksen erät netto -190 -285 91 -129 63 -50 -2 -384 11 -3 510 -118
KOKONAISTULOS -1 671 -1 457 -1 793 -4 745 107 302 -712 -4 922 -303 1 525 -5 048
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -1 671 -1 457 -1 793 -4 745 107 302 -712 -4 922 -303 1 525 -5 048
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liite 2

KONSERNITASE  (IFRS)
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 30.9.2013 30.9.2012 Muutos, % 31.12.2012
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 1 867 2 863 -35 2 578
Liikearvo 869 969 -10 940
Muut aineettomat hyödykkeet 80 194 -59 178
Muut rahoitusvarat 471 311 51 311
Laskennallinen verosaaminen 187 4 014 -95 560
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 3 474 8 351 -58 4 568
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 6 929 10 339 -33 9 352
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 304 14 295 -49 12 815
Rahavarat 2 087 231 804 613
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 16 320 24 864 -34 22 780
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0 1 936 -100 1 936
VARAT YHTEENSÄ 19 794 35 151 -44 29 283
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 471 4 809 263 4 818
Muuntoero -1 301 -788 65 -917
Kertyneet voittovarat -31 978 -22 825 40 -27 440
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 723 1 728 173 -3 008
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 0 0 0
Korolliset velat 1 945 1 915 2 2 492
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 492
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 5 469 12 369 -56 11 841
Lyhytaikaiset korolliset velat 7 657 19 097 -60 17 959
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13 126 31 466 -58 29 800
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0 43 -100 0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 19 794 35 151 -44 29 283

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -2 177 -52 -681
Oikaisut liikevoittoon 1 122 867 728
Käyttöpääoman muutos 2 375 2 354 4 188
Maksetut korot ja maksut -954 -1 580 -1 814
Saadut korot 10 19 27
Liiketoiminnan rahavirta 376 1 608 2 448
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -182 -69 -124
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 1 488 134 139
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -61 -61
Myönnetyt lainat -2 -4 0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 3 3
Investointien rahavirta 1 304 3 -43
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 4 282 725 734
Lainojen nostot 1 246 1 309 1 819
Lainojen takaisinmaksut -6 051 -3 158 -4 201
Rahoitusleasingvelkojen maksut -51 -566 -594
Rahoituksen rahavirta -574 -1 690 -2 242
Rahavarojen muutos 1 106 -79 163
Rahavarat katsauskauden alussa 613 369 369
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 212 -28 99
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) 156 -31 -18
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 087 231 613

Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 20 487 44 4 084 -799 -22 506 1 311
Emissiovoitto 0 0 759 0 0 759
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -34 0 0 -34
Muuntoerojen muutos 0 0 0 11 0 11
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 -5 -5
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 725 11 -5 731
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -314 -314
 Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 725 11 -319 417
Oma pääoma 30.9.2012 20 487 44 4 809 -788 -22 825 1 728
Oma pääoma 1.1.2013 20 487 44 4 818 -917 -27 440 -3 008
Osakeanti 0 0 12 938 0 0 12 938
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -286 0 0 -286
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -384 0 -384
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 0 0
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 12 653 -384 0 12 268
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -4 537 -4 537
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 12 653 -384 -4 537 7 731
Oma pääoma 30.9.2013 20 487 44 17 471 -1 301 -31 978 4 723

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS) 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
Liikevaihto, milj. euroa 28,7 49,6 64,1
Liikevoitto, milj. euroa -2,2 -0,1 -0,7
  % liikevaihdosta -7,6 -0,1 -1,1
Voitto ennen veroja, milj. euroa -4,2 -0,2 -1,4
  % liikevaihdosta -14,7 -0,5 -2,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,7 6,8 -12,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % -705,8 -27,6    580,81
Omavaraisuusaste, % 23,9 4,9 -10,3
Gearing, % 159,1 1 205,2 -659,4
Nettovelka, milj. euroa 5,7 18,9 18,9
Korollinen nettovelka, milj. euroa 7,5 20,8 19,8
Quick ratio 0,7 0,5 0,5
Current ratio 1,2 0,8 0,8
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
keskimäärin katsauskauden aikana
43 605 321 19 804 494 20 067 042
Tulos/osake (EPS), euroa -0,10 -0,02 -0,25
Oma pääoma/osake, euroa 0,04 0,08 -0,14
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) -1,6 -17 -0,8
Osakkeen kurssikehitys
  Katsauskauden alin kurssi, euroa 0,10 0,27 0,15
  Katsauskauden ylin kurssi, euroa 0,25 0,65 0,65
  Katsauskauden keskikurssi, euroa 0,15 0,39 0,3
  Katsauskauden päätöskurssi, euroa 0,17 0,27 0,19
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 4 6 4
Osakkeiden vaihto, kpl 4 756 878 1 499 294 2 952 411
Osakkeiden vaihto, % 4,4 7,2 14,2
Investoinnit, milj. euroa 0,2 0,1 0,1
  % liikevaihdosta 0,6 0,1 0,2
Henkilöstö keskimäärin 569 713 697
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset ja panttaussitoumukset 12,7 14,4 14,3
Taseen ulkopuoliset vastuut 3,5 7,72 7,1
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 0 0 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 0 0 0
1 Oman pääoman tuoton laskennassa 31.12.2012 on osoittaja ja
  nimittäjä negatiivinen.
230.9.2012 taseen ulkopuolisiin vastuisiin on lisätty laskusaatavien
  takaisinostovastuu.

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

7-9/
2013
4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Liike-
vaihto,
milj.
euroa
8,2 9,9 10,7 14,5 15,7 18,4 15,6
Liikevoitto,
milj.
euroa
-0,3 -0,4 -1,4 -0,6 0,3 0,0 -0,3
  % like-
vaih-
dosta
-4,0 -4,2 -13,4 -4,3 1,8 0,1 -2,2
Voitto
ennen
veroja,
milj. euroa
-1,3 -1,0 -1,9 -1,2 0,1 0,4 -0,7
  % like-
vaih-
dosta
-16,2 -10,2 -17,6 -8,3 0,8 1,9 -4,6
Sijoitetun
pääoman
tuotto
(ROI), %
56,2 -12,1 -31,2 -73,2 3,3 17,8 -1,5
Oman
pääoman
tuotto
(ROE), %²
-691,1 105,3 202,5 2175,3 11,7 95 -297,7
Omavarai-
suu-
saste,
%
23,9 -25,8 -17,7 -10,3 4,9 4,3 1,6
Gearing, % 159,1 -266,1 -393,5 -659,4 1205,2 1 372,9 4 103,2
Netto-
velka,
milj.
euroa
5,7 16,5 18,7 18,9 18,9 20,3 23,2
Koro-
llinen
netto-
velka,
milj.
euroa
7,5 15,7 17,5 19,8 20,8 22,7 24,6
Osakean-
tioikaistu
osakkeiden
luku-
määrä
keski-
määrin
katsaus-
kauden
aikana
43
 605
321
 
22
264
948
21
980
504
20
067
042
19
804
494
19
276
512
18
680
880
Tulos/
osake
(EPS),
euroa
-0,03 -0,05 -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04
Oma
pääoma/
osake,
euroa
0,04 -0,26 -0,20 -0,14 0,08 0,08 0,03
Investoinnit,
milj. euroa
0,05 0,1 0 0,1 0,0 0,1 0,0
  % liike-
vaih-
dosta
0,59 0,9 0,4 0,3 -0,1 0,3 0,2
Henkilöstö
keskimäärin
563 556 590 652 698 710 727

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, %                   100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
Nettovelka vieras pääoma – rahoitusomaisuus
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1739439