Incap Oyj Pörssitiedote 31.10.2012 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2012: KANNATTAVUUS PARANI EDELLEEN – LIIKETULOS JA KATSAUSKAUDEN TULOS TOISELLA JA KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ POSITIIVISIA

 • tammi-syyskuun liikevaihto oli 49,6 miljoonaa euroa (1-9/2011: 52,0 milj. euroa) 

 • Intian liikevaihto ylitti odotukset ja oli noin 35 % korkeampi kuin vertailujaksolla vuonna 2011 

 • tammi-syyskuun liiketulos (EBIT) parani ja oli -0,05 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa) 

 • kolmannen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) oli 0,3 miljoonaa euroa (0,04) ja kauden tulos 0,04 miljoonaa euroa (-0,6) 

 • liiketulos (EBIT) on ollut kahdeksan peräkkäistä neljännestä parempi kuin vertailujaksolla 

 • Incap toistaa aikaisemman ennusteensa ja arvioi jälkimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan positiivinen ja koko vuoden liiketuloksen olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011, jolloin se oli -1,6 miljoonaa euroa. 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksen 2011 laadinnassa noudatetut. Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen:
"Yhtiön monta vuotta kestänyt strateginen rakennemuutos on viety päätökseen kesällä, jolloin toteutettiin Helsingin tehtaan toiminnan siirtäminen muiden tehtaiden yhteyteen. Incapilla on nyt yksi tehdas kussakin toimintamaassa – Suomessa, Virossa ja Intiassa – mikä antaa hyvän pohjan kannattavuuden ja kilpailukyvyn paranemiselle."

"Energiatehokkuustoimialan tuotteiden kysyntä on pysynyt katsauskaudella hyvällä tasolla sekä Euroopassa että Aasiassa. Intian toimintojen liikevaihto on kasvanut yli odotusten ja tuotannon volyymi on noussut kannattavalle tasolle. Hyvinvointiteknologian tuotteiden toimitukset ovat supistuneet muun muassa siksi, että osa tuotteista jäi odotetusti pois valmistusohjelmasta."

"Kannattavuuden parantaminen on ollut päätavoitteemme ja viimeaikainen tuloskehitys osoittaa, että olemme onnistuneet luomaan kestävän pohjan kasvulle strategian mukaisesti. Odotamme hyvän kehityksen jatkuvan ja arvioimme, että vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon liiketulos on positiivinen."

"Keväällä neuvoteltu rahoituksen kokonaisratkaisu vakautti yhtiömme rahoitusrakennetta. Valmistelemme parhaillaan keväällä sovittua vaihtovelkakirjalainan lunastamista, jonka on määrä tapahtua vuoden 2012 aikana. Alunperin tavoitteemme oli rahoittaa lunastus syksyllä järjestettävällä osakeannilla, mutta tällä hetkellä tutkimme myös muita mahdollisia rahoitustapoja."

Liikevaihto ja tulosheinä-syyskuussa 2012
Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 15,7 miljoonaa euroa eli noin 14 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon aleneminen johtui pääosin siitä, että tietyt Helsingin tehtaalla valmistettavat tuotteet jäivät pois valmistusohjelmasta. Intian tehtaalta palveltavien asiakkuuksien liikevaihto on kasvanut yli odotusten noin 37 % erityisesti kansainvälisten mutta myös paikallisesti toimivien asiakkaiden kanssa.

Heinä-syyskuun liiketulos (EBIT) oli noin 0,3 miljoonaa euroa eli selvästi parempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Liiketulos oli positiivinen kuten edeltävälläkin neljänneksellä huhti-kesäkuussa. Toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi jatkettiin, ja henkilöstökustannusten ja muiden kiinteiden kulujen supistuminen vaikutti tulokseen myönteisesti.

Kuressaaren tehdaskiinteistön laajennetut tilat saatiin tuotantokäyttöön, mikä parantaa tehtaan tuottavuutta. Helsingin tehtaan tuotannollinen toiminta päättyi ja ohutlevymekaniikan valmistus siirrettiin osittain yhtiön Vaasan tehtaalle ja osittain alihankkijoille. Tehtaan sulkemisella ja valmistuksen keskittämisellä Vaasaan ja Kuressaareen arvioidaan saatavan vuonna 2013 noin 1,6 miljoonan euron säästöt, jotka syntyvät lähinnä henkilöstökustannuksista.

Osa Helsingin tehtaan tuotantolaitteista siirrettiin Vaasaan ja osa myytiin edelleen. Laitteiden myynnistä saadut nettotuotot on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Vertailu neljännesvuosittain

(1 000 euroa)

7-9/

2012

4-6/

2012

1-3/

2012

10-12/

2011

7-9/

2011

4-6/

2011

1-3/

2011

Liikevaihto 15 701 18 378 15 564 16 906 18 286 17 694 16 005
Liiketulos (EBIT) 280 13 -345 -609 35 -623 -423
Katsauskauden tulos 44 352 -711 -1 288 -576 – 1 182 -951
Osakekohtainen tulos, euroa 0,00 0,02 -0,04 – 0,07 -0,03 -0,06 -0,05

Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2012
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 49,6 miljoonaa euroa eli noin 5 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Toimitukset energiatehokkuustoimialan asiakkaille pysyivät hyvällä tasolla, ja roottorikomponenttien sekä invertteri- ja UPS-tuotteiden kysyntä on noussut selvästi. Intian toimintojen liikevaihto oli noin 35 % korkeampi kuin vertailujaksolla.  

Tammi-syyskuun liiketulos oli -0,05 miljoonaa euroa, mikä on lähes miljoona euroa parempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Varsinkin Intian toimintojen tuloskehitys on ollut vahvaa. Materiaalikustannukset ja tuotannon muut muuttuvat kustannukset alenivat viime vuoteen verrattuna, ja myös kiinteät kustannukset supistuivat. Kustannusrakenteen parantamiseksi muun muassa konsernipalveluja organisoitiin uudelleen ja tehtäviä keskitettiin yhtiön Tallinnan toimipisteeseen. Katsauskauden tulosta rasittivat Helsingin tehtaan sulkemiseen liittyvät kulut.

Vertailu katsauskausittain

(1000 euroa)

1-9/2012 1-9/2011 Muutos, % 1-12/2011
Liikevaihto 49 643 51 985 -5 68 890
Liiketulos (EBIT) -52 -1 010 -95 -1 619
Katsauskauden tulos -314 – 2 709 -77 -3 997
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,15 -79 -0,21

Nettorahoituskulut laskivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 0,2 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Lasku johtui kesäkuulle kirjatusta 1,1 miljoonan euron rahoitustuotosta, joka syntyi vaihtovelkakirjalainan lunastusarvon alenemisen yhteydessä. Poistot olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-2,7 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,8 % (-4,2 %) ja oman pääoman tuotto -27,6 % (-87,5 %). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,15 euroa).

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma oli 35,2 miljoonaa euroa (41,5 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 1,7 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 33,4 miljoonaa euroa (38,9 milj. euroa), josta korollista oli 21,1 miljoonaa euroa (25,2 milj. euroa). Pitkäaikainen velka – 1,9 miljoonaa euroa – on uutta, vuoden 2012 vaihtovelka-kirjalainaa. Emoyhtiön oma pääoma oli 11,6 miljoonaa euroa eli 56 % osakepääomasta (13,7 milj. euroa, 67 %). Tämä ylittää osakeyhtiölain mukaisen vähimmäispääoman rajan noin 1,3 miljoonalla eurolla.

Konsernin omavaraisuusaste oli 4,9 % (6,3 %). Korolliset nettovelat alenivat vertailujaksosta 20,8 miljoonaan euroon (24,9 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 1 205 % (947 %).

Incap-konsernin lyhytaikaisten korollisten velkojen määrä 30.9.2012 oli 19,1 miljoonaa. Tästä summasta 15,6 miljoonaa euroa on rahalaitoslainaa, josta 4,1 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön. Emoyhtiöllä on Suomessa ja Virossa käytössä factoringrahoitus, joka on osa lyhytaikaista vierasta pääomaa.

Yhtiön lainoista vain rahoitusleasing ja osa vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainasta luokitellaan pitkäaikaiseksi. Muut pankkilainat sisältyvät lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin laina-ajan perusteella tai kovenanttien rikkoutumisen vuoksi.

Incapin rahalaitoslainojen ja muiden lainojen kokonaismäärä 30.9.2012 oli 21,1 miljoonaa euroa. Lainojen kokonaismäärästä 15,6 miljoonaa euroa oli rahalaitoslainoja (30.6. 17,4 milj. euroa). Suomalaisen pankin myöntämien pankkilainojen yhteissaldo oli 5,2 miljoonaa euroa, minkä lisäksi pankin luotollisesta tilistä ja laskuluottolimiitistä oli 30.9.2012 käytössä 6,3 miljoonaa euroa ja käyttämättä 3,2 miljoonaa euroa. Intian ja Viron pankkilainojen ja luotollisen tilin saldot olivat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Finnfundin 1,9 miljoonan euron sijoitus Incapin Intian toimintaan sisältyy rahalaitoslainoihin.  

Rahalaitoslainojen lisäksi Incapilla oli 5,4 miljoonaa euroa muita lainoja (30.6. 5,8 milj. euroa). Näihin sisältyy vuoden 2007 vaihtovelkakirjalaina, josta erääntyy 1,1 miljoonaa euroa 30.11.2012 ja 1,2 miljoonaa euroa 31.12.2012. Vuonna 2012 liikkeelle laskettu vaihtovelkakirjalaina on 2,9 miljoonaa euroa ja erääntyy toukokuussa 2017. Muita lainoja ovat Suomen ja Viron rahoitusleasingvelat, joiden yhteissaldo oli 0,1 miljoonaa euroa. Sotkamon kunnan lainan viimeinen erä, noin 43 tuhatta euroa, maksettiin katsauskauden päätyttyä lokakuun alussa.

Lainojen lyhennykset ja korot:

(1 000 euroa) Lyhennykset Korot 30.9.2012
Alle 6 kk 16 473 166 16 639
6-12  kk 768 1 769
1-5 vuotta 3 813 945 4 759
yli 5 vuotta 0 0 0
21 054 1 112 22 166

Katsauskauden lopun tilanteessa lainoista 13,7 miljoonaan euroon kohdistuu takaus (vakuudet 14,4 miljoonaa euroa) ja loput ovat takaamattomia. Luottojen vakuutena on 12,1 miljoonan euron yrityskiinnitykset, 1,5 miljoonan euron kiinnitys Vuokatin tehdaskiinteistöön sekä 0,7 miljoonan euron kiinnitys Intian tehdaskiinteistöön.

Incapin velkavastuut supistuivat toukokuussa 2012, kun rahoitusjärjestelyn yhteydessä vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan arvo aleni noin 1,1 miljoonalla eurolla. Arvon aleneminen johtui siitä, että yhtiö sitoutui lunastamaan osan vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksista hinnalla, joka oli keskimäärin 28 % alhaisempi kuin lainaosuuksien nimellisarvo.

Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin taseesta on purettu noin 0,1 miljoonaa euroa laskennallista verosaamista Intian tytäryhtiöstä kertyneen verotettavan tulon perusteella. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä 30.9.2012 oli 8,1 miljoonaa euroa.

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,4) ja current ratio 0,8 (0,8). Liiketoiminnan rahavirta oli toisen peräkkäisen vuosineljänneksen positiivinen 1,6 miljoonaa euroa (-3,6 milj. euroa). Konsernin rahavarat 30.9.2012 olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli -0,1 miljoonaa euroa vähennystä (0,3 milj. euroa vähennystä).

Yhtiö onnistui tavoitteessaan alentaa varastoarvoa ja vapauttaa pääomia vaihto-omaisuudesta. Vaihto-omaisuuden määrä aleni katsauskaudella vuoden alun 11,4 miljoonasta eurosta 10,3 miljoonaan euroon. Energiatehokkuustoimialan kysynnän kasvu lisäsi vaihto-omaisuuden määrää varsinkin Intian tehtaalla. Toisaalta varastoarvo aleni Helsingin tehtaan toiminnan päättymisen vuoksi. Vertailukauden päättyessä syyskuussa 2011 vaihto-omaisuuden määrä oli 12,4 miljoonaa euroa.

Konsernin kassavirtaan, rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".

Suunnattu osakeanti huhtikuussa 2012
Yhtiön hallitus käytti vuonna 2011 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa saamaansa valtuutusta 11.4.2012 ja suuntasi yhtiön suurimmille omistajille yhteensä 2 168 100 uutta osaketta. Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan hintaan 0,35 euroa/osake. Osakkeita merkitsivät neljän suuren osakkeenomistajan lisäksi myös kaikki hallituksen jäsenet ja konsernin toimitusjohtaja.

Saatu merkintähinta, yhteensä noin 759 000 euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 18.7.2012, jolloin yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 20 848 980 kappaleeseen. Uusien osakkeiden listaamiseksi Incap laati listalleottoesitteen, ja uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä esitteen hyväksymisen jälkeen 18.9.2012.

Vaihtovelkakirjalaina 2012
Incapin vuonna 2007 liikkeelle laskema vaihtovelkakirjalaina erääntyi toukokuussa. Osa vaihtovelkakirjalainan haltijoista konvertoi lainan uuteen vaihtovelkakirjalainaan, jonka merkinnät hallitus hyväksyi 25.5.2012. Vaihtovelkakirjalainan emissiokurssi on 100 % ja lainan pääomalle maksetaan 7 %:in kiinteää vuotuista korkoa vuosittain jälkikäteen. Uuden lainan merkintähinta maksettiin siten, että yhdellä vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lainaosuudella sai yhden osuuden vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainasta.  Lainan määrä on 2 916 000 euroa ja siitä annettiin 540 kappaletta 5 400 euron nimellismääräistä lainaosuutta. Vaihtovelkakirjalainan eräpäivä on 25.5.2017.

Investoinnit
Investointien määrä katsauskaudella oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa).

Henkilöstö  ja johto
Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 667 henkilöä (772). Henkilöstöstä 56 % työskenteli Intiassa (51 %), 30 % Virossa (27 %) ja 14 % Suomessa (22 %).

Henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Kirsi Hellsten on irtisanoutunut siirtyäkseen marraskuun alussa toisen yhtiön palvelukseen.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 20 848 980. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,27 ja 0,65 euron välillä (0,40 ja 0,64 euron välillä) kauden viimeisen kaupantekokurssin ollessa 0,27 euroa (0,47 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 1 499 294 osaketta eli 7,2 % koko osakemäärästä (606 719 eli 3,2 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 101 osakasta (1 059). Osakkeista 0,5 % (0,6 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 30.9.2012 oli 5,6 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta
Huhtikuussa toteutetun suunnatun osakeannin osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Kalevi Laurilan omistusosuus Incapin osakkeista ylitti 5 %.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoiminnan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin 14.9.2012 päivätyssä suomenkielisessä listalleottoesitteessä. Esite on nähtävillä yhtiön kotisivuilla ja siitä toimitetaan pyydettäessä kopio.

Incapin liiketoiminnan jatkuvuuteen kohdistuu riskejä, joista merkittävimmät liittyvät seuraaviin seikkoihin:

 • rahoituksen järjestäminen vaihtovelkakirjalainan lunastamista varten joko osakeannilla tai muulla järjestelyllä vuoden 2012 aikana 

 • pankin asettamien ehtojen täyttäminen lisärahoituksen toisen maksuerän nostamiseksi 

 • rahalaitoslainojen jatkumisen edellytyksenä olevien kovenanttitasojen saavuttaminen 

 • käyttöpääoman riittävyys 

 • kannattavuutta ja vaihto-omaisuutta koskevien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen 

 • globaali talouskehitys ja sen vaikutukset yhtiön asiakkaiden markkinatilanteeseen ja kysyntään 

 • kiinteistön arvostus ja laskennallisen verosaamisen hyödyntäminen. 

Vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastamiseen tarvittava rahoitus
Incapin vuonna 2007 liikkeelle laskema vaihtovelkakirjalaina, jonka pääoma on 6,75 miljoonaa euroa, erääntyi maksuun 25.5.2012. Yhtiö sopi toukokuussa 2012 vaihtovelkakirjalainan uudelleenrahoituksesta siten, että yhtiö lunastaa osalta vaihtovelkakirjalainan haltijoista heidän lainaosuutensa ja osa vaihtovelkakirjalainan haltijoista konvertoi oman lainaosuutensa uuteen vaihtovelkakirjalainaan. Yhtiö sitoutui lunastamaan tai ostamaan osan lainaosuuksista yhteensä 2 768 040 eurolla, joka on keskimäärin 28 % alhaisempi kuin lainan nimellisarvo. Lunastettavat lainaosuudet edustavat yhteensä 3 834 000 euroa vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan pääomasta. Lainaosuuksien lunastuksen tulee tapahtua vuoden 2012 aikana kunkin vaihtovelkakirjalainan haltijan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.

Osa lunastuksista tapahtui touko-kesäkuussa 2012, ja 30.9.2012 jäljellä oleva lunastettava määrä oli 2 368 440 euroa. Yhtiön tavoitteena on kerätä lunastusta varten tarvittava pääoma osakeannilla tai muulla rahoitusjärjestelyllä.

Yhdellä vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainan merkitsijällä, jonka osuus vaihtovelkakirjalainasta on 999 000 euroa, on sopimusehtojen mukaan oikeus irtisanoa rahoitussopimus, mikäli vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastus ei toteudu vuoden 2012 loppuun mennessä. Tämä osuus vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainasta on kirjattu lyhytaikaisiin lainoihin.

Myönnetyn lisärahoituksen toisen erän nostaminen
Incap neuvotteli keväällä 2012 rahoitusjärjestelyn, jossa yhtiön kotimaiset rahoittajapankit uusivat erääntyvät lainat ja myönsivät yhteensä 2,5 miljoonaa uutta lainaa. Uudesta lainasta 1 miljoona euroa on nostettu heinäkuussa 2012. Rahoituksen toinen erä – 1,5 miljoonaa euroa – on nostettavissa vasta sen jälkeen, kun vuoden 2007 vaihtovelkakirjalaina on lunastettu kokonaan ja pankki on hyväksynyt saavutetun net IBD/EBITDA:n tason.

Lainarahoitus ja kovenanttiehdot
Incapilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 21,1 miljoonaa euroa lainaa.

Yhtiön suomalaisen pankin myöntämien lainojen, luotollisen tilin ja laskuluottolimiitin määrä 30.9.2012 oli yhteensä 11,5 miljoonaa euroa. Näihin lainoihin kohdistuu seuraavia kovenantteja:

Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA
31.12.2012 vähintään 10 % enintään 7
30.6.2013 ja sen jälkeen vähintään 15 % enintään 5

Kovenanttiehdot eivät täyttyneet 30.9.2012, jolloin yhtiön omavaraisuusaste oli 4,9 % ja net IBD/EBITDA 14,7. Pankilla on oikeus irtisanoa sopimukset erääntyväksi 60 päivän kuluttua, mikäli jokin kovenanttiehdoista ei tarkasteluhetkellä täyty. Yhtiö on saanut pankilta 23.8.2012 kirjallisen ilmoituksen siitä, että se ei käytä oikeuttaan rahoitussopimusten irtisanomiseen, vaikka kovenantit ovatkin rikkoutuneet. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran joulukuussa 2012 ja sen jälkeen puolivuosittain.

Incapin heinäkuussa nostamaan 1 miljoonan euron lisälainaan liittyy edellä mainittujen kovenanttien lisäksi pankin oikeus lainan irtisanomiseen, mikäli vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastus ei toteudu vuonna 2012 suunnitelman mukaisesti.

Incapin 30.10.2012 laatiman ennusteen perusteella edellä mainitut kovenantit täyttyvät seuraavalla tarkasteluhetkellä 31.12.2012, mikäli yhtiö onnistuu järjestämään vaihtovelkakirjalainan lunastamiseen tarvittavan rahoituksen osakeannilla suunnitelman mukaisesti. Mikäli edellä mainitut kovenantit tai muut erityistilanteisiin liittyvät tavanomaiset kovenantit eivät täyttyisi, Incap ei pystyisi todennäköisesti suoriutumaan velvoitteistaan vaan sen tulisi käynnistää neuvottelut rahoituksen uudelleenjärjestelystä.

Verovelkojen maksujärjestely
Incap on sopinut Verohallinnon kanssa maksujärjestelystä, joka koskee erääntyneitä arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja. Järjestelyn piirissä olevien verovelkojen määrä on yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa, ja sopimuksen mukainen viimeinen maksu tapahtuu elokuussa 2014. Sopimusehtojen mukaan Verohallinnolla on maksuerän viivästyessä oikeus irtisanoa sopimus välittömin seurauksin.

Käyttöpääoman riittävyys
Maksuvalmiuden arviointia varten Incap on laatinut konsernille 12 kuukauden kassavirtaennusteen, joka perustuu tulosennusteeseen vuodelle 2012 ja toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojan ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoma ei tämän osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tarve on noin 3-5 miljoonaa euroa.

Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • yhtiön mahdollinen osakeanti ja rahoitusjärjestelyt onnistuvat suunnitellusti niin, että yhtiö saa pääomia vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastukseen, ja 

 • pankki hyväksyy saavutetun net IBD/EBITDA:n tason lisälainan toisen maksuerän nostamiseksi, ja  

 • yhtiön tulokselle ja vaihto-omaisuuden kierrolle asetetut tavoitteet saavutetaan, ja 

 • yhtiön rahalaitoslainoille asetetut kovenanttiehdot täyttyvät tai mikäli kovenanttiehdot eivät täyttyisi, pankki ei käytä oikeuttaan lainojen irtisanomiseen. 

Incapin johto on luottavainen sen suhteen, että yhtiö onnistuu rahoitusta koskevissa neuvotteluissaan ja pystyy lunastamaan vaihtovelkakirjalainan sopimuksen mukaisesti. Yhtiön strateginen rakennemuutos on edennyt suunnitellusti ja yhtiö on sulkenut kesällä 2012 Helsingin tehtaan siirtäen sen tuotannon muihin yksiköihin. Tämän ja muun toiminnan tehostamisen arvioidaan parantavan kannattavuutta vuoden jälkipuoliskolla. Lisäksi yhtiö jatkaa toimenpiteitä turvatakseen konsernin tulokselle ja vaihto-omaisuuden kierrolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Näin ollen yhtiö arvioi pystyvänsä kattamaan mahdollisen käyttöpääomavajeen ja turvaamaan rahoitussopimuksiin liittyvien kovenanttiehtojen täyttymisen. Mikäli ehdot eivät kuitenkaan täyttyisi ja rahoittajat ilmoittaisivat vetoavansa näihin kovenantteihin, yhtiön tulee käynnistää neuvottelut rahoituksen uudelleen järjestämisestä tai uuden oman tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimisesta.

Asiakkaiden markkinatilanteen ja kysynnän kehitys
Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristö on vuonna 2012 kehittynyt vakaammin kuin vuonna 2011 eikä talousnäkymien kasvava epävarmuus ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut haitallisesti yhtiön asiakkaiden kysyntään tai maksukykyyn.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Yhtiön toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella yhtiön eri toimintamaihin Suomeen, Viroon ja Intiaan. Tuotantotoiminnan painopiste on maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso on kilpailukykyinen. Tuotantorakenteen muutokseen liittyvä Helsingin tehtaan sulkeminen parantaa kannattavuutta vuoden 2012 jälkipuoliskolla, jolloin vaihto-omaisuuteen sitoutuu vähemmän pääomia ja kiinteät kustannukset supistuvat.

Kiinteistön arvostus ja laskennallisen verosaamisen hyödyntäminen
Yhtiö omistaa Vuokatissa vuosina 1978-2001 rakennetun tehdaskiinteistön, jonka pinta-ala on noin 8 700 m². Kiinteistö ja siihen liittyvät velat on esitetty myytävissä olevana vuoden 2010 tilinpäätöksestä lähtien. Catella Property Oy:n 23.1.2012 tekemän arviokirjan hinta-arvio ylittää selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon. Incap on solminut elokuussa 2012 kiinteistöstä viiden vuoden vuokrasopimuksen, mikä vähentää kiinteistön ylläpitokustannuksia ja parantaa siten osaltaan kannattavuutta. Incap jatkaa kiinteistön myymiseen tähtääviä toimenpiteitä. Vuoden 2012 lopussa tulee arvioitavaksi, voidaanko kiinteistö edelleen esittää tilinpäätöksessä myytävänä olevana ja millä arvostuksella.

Konsernitaseeseen kirjattu laskennallinen verosaaminen (4,0 miljoonaa euroa) perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön tulevasta tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä oli 8,1 miljoonaa euroa 30.9.2012. Koska edellisvuosien tuloskehitys on poikennut merkittävästi laadituista ennusteista, verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa liittyy epävarmuutta.

Näkymät vuodelle 2012
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Energiatehokkuustoimialan kysyntä on edelleen hyvällä tasolla sekä Euroopassa että Intiassa. Hyvinvointiteknologian tuotteiden liikevaihto tulee jäämään edellisvuoden tasosta johtuen tiettyjen Helsingissä ja Kuressaaressa valmistettujen tuotteiden lopettamisesta.  

Helsingin tehtaan sulkeminen on viimeinen vaihe yhtiön strategista tuotantorakenteen muutosta, jolla on luotu edellytykset kannattavalle kasvulle. Tehtaan tuotannon siirtäminen muihin yksiköihin ja toiminnan tehostaminen parantavat yhtiön kannattavuutta kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen.

Incap toistaa aikaisemman, 14.9.2012 julkaistun ohjauksensa. Yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2012 olevan pienempi kuin vuonna 2011, jolloin liikevaihtoa kertyi 68,9 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi jälkimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen (EBIT) olevan positiivinen ja koko vuoden liiketuloksen olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011, jolloin se oli -1,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja vuoden viimeisen vuosineljänneksen tuloksen julkaisu
Incap-konsernin tilinpäätös vuodelta 2012 julkaistaan tiistaina 26.2.2013.

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 31.10.2012 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 670 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja: www.incap.fi.

Liite 1

KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)
(1000
euroa,
tilintar
kasta-
maton)
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
1-9/
2012
1-9/
2011
Muu-
tos
%
1-12/
2011
LIIKE-
VAIHTO
15 564 18 378 15 701 16 005 17 694 18 286 49 643 51 985 -5 68 890
Val-
mistus
omaan
käyttöön
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Val-
miiden
ja
keske-
neräisten
tuotteiden
varasto
jen
muutos
176 -327 -169 34 4 -42 -320 -5 6 982 -363
Liike-
toiminnan
muut
tuotot
85 134 136 38 40 18 355 96 270 145
Aineiden
ja
tarvik-
keiden
käyttö
10 801 12 568 10 978 11 270 12 812 13 034 34 347 37 116 -7 48 631
Henki-
löstö-
kulut
3 011 3 119 2 419 2 916 3 075 2 861 8 548 8 853 -3 12 016
Poistot
ja
arvo-
nalen-
tumiset
415 435 378 552 542 494 1 229 1 588 -23 2 047
Liike-
toi-
minnan
muut
kulut
1 944 2 051 1 612 1 762 1 931 1 837 5 606 5 529 1 7 597
LIIKE-
VOITTO/
TAPPIO
-345 13 280 -423 -623 35 -52 -1 010 -95 -1 619
Rahoitus-
tuotot
ja -kulut
-366 339 -156 -528 -559 -611 -182 -1 699 -89 -2 378
VOITTO/
TAPPIO
ENNEN
VEROJA
-711 352 124 -951 -1 182 -576 -235 -2 709 -91 -3 997
Tulo-
verot
0 0 -79 0 0 0 -79 0 0
KAT-
SAUS-
KAUDEN
VOITTO/
TAPPIO
-711 352 44 -951 -1 182 -576 -314 -2 709 -88 -3 997
Osake-
kohtai-
nen
tulos
-0,04 0,02 0,00 -0,05 -0,06 -0,03 -0,02 -0,15 -89 -0,21
Optioilla
ei ole
laimenta-
vaa
vaiku-
tusta
Tilikau-
silla
2011 ja
2012

MUUT LAAJAN
TULOKSEN ERÄT
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos % 1-12/
2011
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -711 352 44 -951 -1 182 -576 -314 -2 709 -88 -3 997
MUUT LAAJAN
TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot ulkomaisista
yksiköistä
-2 -50 63 -185 -57 -40 11 -282 -104 -316
Muut laajan tuloksen
erät netto
-2 -50 63 -185 -57 -40 11 -282 -104 -316
KOKONAISTULOS -712 302 107 -1 136 -1 239 -616 -303 -2 991 -90 -4 313
Kokonaistuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille
-712 302 107 -1 136 -1 239 -616 -303 -2 991 -90 -4 313
Määräysvallattomille
omistajille
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 30.9.2012 30.9.2011 Muutos % 31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 2 863 4 457 -36 4 007
Liikearvo 969 981 -1 964
Muut aineettomat hyödykkeet 194 420 -54 341
Muut rahoitusvarat 311 314 -1 314
Laskennallinen verosaaminen 4 014 4 112 -2 4 085
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 8 351 10 284 -19 9 710
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 10 339 12 440 -17 11 423
Myyntisaamiset ja muut saamiset 14 295 16 574 -14 15 834
Rahavarat 231 310 -26 369
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 24 864 29 325 -15 27 625
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 1 936 1 936 0
VARAT YHTEENSÄ 35 151 41 544 -15 39 271
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 809 4 084 18 4 084
Muuntoero -788 -731 8 -799
Kertyneet voittovarat -22 825 -21 252 7 -22 506
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 728 2 633 -34 1 311
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 0 0 0 0
Korolliset velat 1 915 490 291 259
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1 915 490 291 259
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 12 369 13 680 -10 13 109
Lyhytaikaiset korolliset velat 19 097 24 399 -22 24 336
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 31 466 38 079 -17 37 445
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 43 342 -87 256
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 35 151 41 544 -15 39 271

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -52 -1 010 -1 619
Oikaisut liikevoittoon 867 1 119 2 157
Käyttöpääoman muutos 2 354 -2 442 -1 920
Maksetut korot ja maksut -1 580 -1 277 -1 793
Saadut korot 19 27 38
Liiketoiminnan rahavirta 1 608 -3 583 -3 137
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -69 -241 -280
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 134 132 148
Investoinnit muihin sijoituksiin -61 0 -80
Myönnetyt lainat -4 -2 -6
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 3 45 0
Investointien rahavirta 3 -66 -218
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 725 0 0
Lainojen nostot 1 309 4 692 4 946
Lainojen takaisinmaksut -3 158 -717 -1 118
Rahoitusleasingvelkojen maksut -566 -661 -843
Rahoituksen rahavirta -1 690 3 314 2 985
Rahavarojen muutos -79 -335 -371
Rahavarat tilikauden alussa 369 476 476
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -28 193 288
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -31 -24 -24
Rahavarat katsauskauden lopussa 231 310 369

Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 20 487 44 4 084 -483 -18 510 5 622
Emissiovoitto 0 0 0 0 0 0
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 0 0 0 0
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -248 -34 -282
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 2 2
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 0 -248 -32 -280
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -2 709 -2 709
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 0 -248 -2 741 -2 989
Oma pääoma 30.9.2011 20 487 44 4 084 -731 -21 252 2 633
Oma pääoma 1.1.2012 20 487 44 4 084 -799 -22 506 1 311
Osakeanti 0 0 759 0 0 759
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -34 0 0 -34
Muuntoerojen muutos 0 0 0 11 0 11
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 -5 -5
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 725 11 -5 731
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -314 -314
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 725 11 -319 417
Oma pääoma 30.9.2012 20 487 44 4 809 -788 -22 825 1 728

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS) 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
Liikevaihto, milj. euroa 49,6 52,0 68,9
Liikevoitto, milj. euroa -0,1 -1,0 -1,6
  % liikevaihdosta -0,1 -1,9 -2,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -0,2 -2,7 -4,0
  % liikevaihdosta -0,5 -5,2 -5,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 6,8 -4,2 -5,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % -27,6 -87,5 -115,3
Omavaraisuusaste, % 4,9 6,3 3,3
Gearing, % 1205,2 946,5 1867,7
Nettovelka, milj. euroa 18,9 22,0 21,8
Korollinen nettovelka, milj. euroa 20,8 24,9 24,5
Quick ratio 0,5 0,4 0,4
Current ratio 0,8 0,8 0,7
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
keskimäärin katsauskauden aikana
19 804 494 18 680 880 18 680 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,02 -0,15 -0,21
Oma pääoma/osake, euroa 0,08 0,14 0,07
Osinko/osake, euroa 0 0 0
Osinko tuloksesta, % 0 0 0
Efektiivinen osinkotuotto, % 0 0 0
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) -17,0 -3,2 -2,0
Osakkeen kurssikehitys
  Katsauskauden alin kurssi, euroa 0,27 0,40 0,37
  Katsauskauden ylin kurssi, euroa 0,65 0,64 0,64
  Katsauskauden keskikurssi, euroa 0,39 0,54 0,52
  Katsauskauden päätöskurssi, euroa 0,27 0,47 0,42
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 5,6 8,8 7,8
Osakkeiden vaihto, kpl 1 499 294 606 719 746 382
Osakkeiden vaihto, % 7,2 3,2 4,0
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,2 0,3
  % liikevaihdosta 0,1 0,5 0,4
Henkilöstö keskimäärin 713 747 749
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset 14,4 12,4¹ 12,3¹
Taseen ulkopuoliset vastuut 1,9 1,8 1,8
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 0 0 0,0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 0 0 0,0
¹Pankki on syyskuussa 2012 vahvistanut, että yhtiön kiinnityksistä on 6.5.2011 vapautunut 1 miljoona euroa. Aiemmin julkaistuissa osavuosikatsauksissa ja vuoden 2011 tilinpäätöksessä ilmoitettu virheellinen kiinnitysten määrä on korjattu tähän taulukkoon.

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
10-12/
2011
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
Liike-
vaihto,
milj.
euroa
15,7 18,4 15,6 16,9 18,3 17,7 16,0
Liikevoitto,
milj.
euroa
0,3 0,0 -0,3 -0,6 0,0 -0,6 -0,4
% like-
vaihdo-
sta
1,8 0,1 -2,2 -3,6 0,2 -3,5 -2,6
Voitto
ennen
veroja,
milj.
euroa
0,1 0,4 -0,7 -1,3 -0,6 -1,2 -1,0
% like-
vaihdo-
sta
0,8 1,9 -4,6 -7,6 -3,2 -6,7 -5,9
Sijoitetun
pääoman
tuotto
(ROI), %
3,3 17,8 -1,5 -7,6 1,1 -9,4 -4,3
Oman
pääoman
tuotto
(ROE), %
11,7 95 -297,7 -148,7 -55,8 -106,5 -75,2
Omavarai-
suu-
saste, %
4,9 4,3 1,6 3,3 6,3 7,6 11,0
Gearing, % 1205,2 1 372,9 4 103,2 1 867,7 946,5 739,3 486,6
Netto-
velka,
milj. euroa
18,9 20,3 23,2 21,8 22,0 22,9 21,7
Koro-
llinen
netto
velka,
milj.
euroa
20,8 22,7 24,6 24,5 24,9 24,1 21,9
Osakean-
tioikaistu
osakkei-
den
lkm
keski-
määrin
tilikauden
aikana
19 804
494
19 276
512
18 680
880
18 680
880
18 680
880
18 680
880
18 680
880
Tulos/
osake
(EPS),
euroa
0,00 0,02 -0,04 -0,07 -0,03 -0,06 -0,05
Oma
pääoma/
osake,
euroa
0,08 0,08 0,03 0,07 0,14 0,17 0,2
Investoinnit,
milj. euroa
0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
% like-
vaihdo-
sta
-0,1 0,3 0,2 0,0 0,7 0,7 0,3
Henkilöstö
keski-
määrin
699 710 728 753 770 745 727

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT
Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, %                   100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
Nettovelka vieras pääoma – rahoitusomaisuus
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1653748