Incap Oyj                Pörssitiedote                3.11.2010 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2010: RAKENNEMUUTOKSEN SÄÄSTÖT
HEIJASTUIVAT TULOKSEEN KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

 * tammi-syyskuun liikevaihto oli 43,0 miljoonaa euroa (1-9/2009: 52,0 milj.
  euroa)
 * tammi-syyskuun liiketulos (EBIT) oli -3,2 miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa)

 * osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (-0,23 euroa)
 * tuloskehitykseen vaikuttivat liikevaihdon aleneminen sekä rakennemuutos -
  liiketappio (EBIT) kuitenkin supistui tasaisesti kaikilla kolmella
  vuosineljänneksellä
 * yhtiön Euroopassa sijaitsevan elektroniikkavalmistuksen keskittäminen yhteen
  tehtaaseen on edennyt aikataulussa ja rakennemuutoksen säästöt alkoivat
  toteutua kolmannella vuosineljänneksellä
 * huhti- ja syyskuussa järjestetyt suunnatut osakeannit merkittiin
  kokonaisuudessaan ja anneista kirjattiin yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa
  sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
 * Incap muuttaa tulosohjaustaan ja arvioi konsernin koko vuoden 2010
  liikevaihdon olevan noin 59-62 miljoonaa euroa ja koko vuoden liiketuloksen
  (EBIT) noin -2,7- -3,5 miljoonaa euroa


Tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Incapin palvelujen kysyntä
piristyi laimean alkuvuoden jälkeen selvästi toisella vuosineljänneksellä mutta
laski jälleen kolmannella neljänneksellä. Katsauskauden liikevaihdon alenemiseen
vaikuttivat lisäksi joidenkin toimitusten lykkääntyminen lähinnä
materiaalipuutteista johtuen. Tilauskanta ja näkymät ovat parantuneet varsinkin
energiatehokkuustoimialalla ja uskomme tämän näkyvän liikevaihdossamme vuoden
viimeisellä neljänneksellä."

"Kahden elektroniikkatehtaan toimintojen yhdistäminen on saatu päätökseen
syksyllä. Varmistaaksemme tuotesiirtojen onnistumisen olemme joutuneet
ylläpitämään osittain päällekkäisiä resursseja, minkä vuoksi kustannuksia ei ole
voitu täysin mukauttaa vastaamaan liikevaihdon alenemista. Toimintojen
yhdistämisellä tavoitellut kustannussäästöt alkoivat kuitenkin näkyä tuloksessa
vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien."

"Tuotannon rakennemuutos saadaan päätökseen vuodenvaihteessa, jolloin
tavoitteena on siirtää Helsingin tehtaan ohutlevyliiketoiminta Lankapaja Oy:lle
aiesopimuksen mukaisesti. Liiketoimintakaupan toteutuessa voimme keskittää
kaikki voimavaramme strategian mukaisille ydinalueille ja erikoistua Helsingin
tehtaalla lopputuotteiden kokoonpanoon, jossa lisäarvomme asiakkaille on
suurin."

"Keväällä ja syksyllä toteutetut suunnatut osakeannit onnistuivat hyvin ja
vahvistivat Incapin pääoma- ja rahoitusrakennetta tavoitteiden mukaisesti.
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n mukaantulo suurimpien omistajien joukkoon on
tervetullut ja tuo vakautta Incapin tulevaan kehittämiseen."

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2010
Vuoden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 13,7 miljoonaa euroa eli noin 17 %
alempi kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Liikevaihto aleni
voimakkaimmin Well-being -toimialan tuotteissa, ja varsinkin peliautomaattien
kysyntä oli merkittävästi pienempi kuin viime vuoden vertailujaksolla. Lisäksi
materiaalien saatavuusongelmat aiheuttivat toimitusten lykkääntymistä vuoden
lopulle.

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) oli -0,5 miljoonaa euroa ((7-
9/2009: -0,3 milj. euroa) eli selvästi parempi kuin vuoden 2010 aikaisemmilla
neljänneksillä mutta jonkin verran heikompi kuin viime vuoden vastaavalla
jaksolla. Liiketulokseen on tuloutettu Vuokatin tehtaan sulkemiseen liittyvää
kertaluonteista varausta noin 0,7 miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (-0,07 euroa).

Vertailu neljännesvuosittain  7-9/  4-6/  1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/  1-3/
(1000 euroa)          2010  2010  2010  2009  2009  2009  2009


Liikevaihto         13 741 15 836 13 436 17 746 16 613 16 928 18 479


Liiketulos (EBIT)       -471 -1 097 -1 670 -3 666  -314  -472  -518


Katsauskauden
tulos            -1 067 -1 490 -1 899 -3 926  -810 -1 035  -949


Osakekohtainen tulos, euroa  -0,08 -0,12 -0,16 -0,32 -0,07 -0,08 -0,08Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2010
Tammi-syyskuun liikevaihto oli 43,0 miljoonaa euroa  eli noin 17 % vähemmän kuin
vuoden 2009 vastaavalla jaksolla (1-9/2009: 52,0 milj. euroa). Liikevaihdon
kehitykseen vaikutti varsinkin vuoden alkupuolella talouden yleisestä
epävarmuudesta johtunut kysynnän heikentyminen. Raaka-aineiden pidentyneet
toimitusajat aiheuttivat viiveitä toimituksissa asiakkaille, mikä alensi
liikevaihtoa etenkin kolmannella vuosineljänneksellä.

Energiatehokkuustoimialan tuotteiden kysyntä kehittyi katsauskaudella
myönteisesti ja varsinkin suurissa moottoreissa käytettävien
roottorikomponenttien toimitusmäärät kasvoivat. Suunnittelupalvelujen kysyntä
pysyi hyvällä tasolla ja suunnitteluresursseja Bangaloressa lisättiin
suunnitelman mukaisesti.

Kannattavuus heikkeni viime vuoden vastaavasta jaksosta ja liiketulos oli -3,2
miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -7,5
% (-2,5 %). Merkittävin kannattavuuteen vaikuttanut tekijä oli liikevaihdon
aleneminen. Kustannusrakennetta ei voitu täysin sopeuttaa alentuneeseen
liikevaihtoon, koska konsernin rakennemuutokseen liittyvä kahden
elektroniikkatehtaan yhdistäminen edellytti osittain päällekkäisten resurssien
ylläpitämistä. Toimintojen yhdistämisellä tavoitellut kustannussäästöt alkoivat
kuitenkin jo vaikuttaa tulokseen elokuusta alkaen.

Tiettyjen materiaalien ja komponenttien saatavuus heikentyi selvästi, mikä nosti
markkinahintoja ja lisäsi logistiikkakustannuksia.

Katsauskauden tulos oli -4,5 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa).
Nettorahoituskulut alenivat noin 0,3 miljoonaa euroa Intian rupian vahvistumisen
vuoksi. Poistot olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -15 % (-5 %) ja oman pääoman tuotto -95 % (-32 %).
Osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (-0,23 euroa) ja osakekohtainen oma pääoma
0,33 euroa (0,86 euroa).

Konsernin taseen loppusumma oli 41,9 miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli
katsauskauden päättyessä 6,1 miljoonaa euroa (10,4 milj. euroa). Vieraan pääoman
osuus oli 35,8 miljoonaa euroa (32,0 milj. euroa), josta korollista oli 21,9
miljoonaa euroa (19,3 milj. euroa). Vieraasta pääomasta lyhytaikaista velkaa oli
25,6 miljoonaa euroa (20,6 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 6,1 miljoonaa
euroa eli 29,9 % osakepääomasta.

Konsernin omavaraisuusaste oli 14,6 % (24,6 %). Korolliset nettovelat olivat
20,7 miljoonaa euroa (18,1 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan
(gearing) oli 338 % (174 %).

Liiketoiminnan kehitys tammi-syyskuussa 2010
Incap ja ABB uudistivat toukokuussa sähkömoottoreiden ja generaattoreiden
roottorikomponentteja koskevan toimitussopimuksensa, joka varmistaa
pitkäjänteisen yhteistyön jatkumisen.

Vauhdittaakseen asiakashankintaa yhtiön strategian painopistealueilla Incap
allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen Cleantech Invest Oy:n
pääomasijoitusrahastoon osallistumisesta. Rahaston sijoituskohteet ovat
Cleantech-kasvuyrityksiä, jotka ovat Incapin potentiaalisia asiakkaita.

Incap ja Lankapaja Oy solmivat syyskuussa aiesopimuksen Incapin Helsingin
tehtaan ohutlevyliiketoiminnan myynnistä. Suunniteltu liiketoimintakauppa on
Incapin strategian mukainen ja mahdollistaa toteutuessaan Helsingin tehtaan
erikoistumisen kokoonpanotehtaaksi. Tavoitteena on, että ohutlevytehtaan
henkilöstö ja tuotantolaitteet siirtyisivät Lankapajalle 1.1.2011.

Vaasan tehtaalle hankittiin katsauskaudella uusi epäkeskopuristintuotantolinja,
joka palvelee ensisijaisesti tuulivoiman, energiantuotannon ja sähkönjakelun
alueella toimivia Incapin asiakkaita. Sen avulla voidaan valmistaa isoja
generaattori- ja sähkömoottorikomponentteja sekä kuorirakenteita erilaisiin
energiatoimialan laitteisiin.

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,6) ja current ratio 1,0
(1,3). Liiketoiminnan rahavirta oli -3,9 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa) ja
rahavarojen muutos 0,7 miljoonaa euroa lisäystä (0,5 milj. euroa lisäystä).

Investoinnit
Investointien rahavirta oli 0,06 miljoonaa euroa positiivinen (-0,8 milj. euroa)
ja sisälsi asiakassopimukseen perustuvan tuotantolaitteiden myynnin. Vaasan
tehtaalle hankittiin katsauskaudella epäkeskopuristintuotantolinja, joka saadaan
tuotantokäyttöön syksyn aikana.

Henkilöstö ja organisaatio
Katsauskauden päättyessä Incap-konsernin palveluksessa oli 798 henkilöä, joista
86 henkilöä oli irtisanomisajalla ilman työvelvoitetta. Keskimäärin työsuhteessa
oli 784 henkilöä (743). Henkilöstön määrä kasvoi Intiassa ja Virossa.
Katsauskauden päättyessä 40 % henkilöstöstä työskenteli Intiassa, 36 % Suomessa
ja 24 % Virossa.

Toimintaa sopeutettiin katsauskauden aikana yhtiön eri toiminnoissa. Elokuussa
käynnistettiin koko Suomen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut,
joiden seurauksena henkilöstö on lomautettuna vuoden loppuun mennessä eri
pituisia jaksoja, jotka vaihtelevat 11 päivästä 3 kuukauteen.

Suomen ja Viron elektroniikkatuotannon yhdistämisen vuoksi Vuokatin tehtaan
henkilöstömäärä on pienentynyt vähittäin irtisanomisaikojen päättyessä.
Katsauskauden lopussa yksikön palveluksessa irtisanomisajalla oli 103 henkilöä,
joista työvelvoitteen piirissä oli 17 henkilöä.

Incap-konsernin hankintajohtajaksi nimitettiin heinäkuussa Pekka Laitila, joka
vastasi aikaisemmin yhtiön elektroniikkahankinnoista. Samalla
materiaaliorganisaatiota uudistettiin siten, että hankintajohtajan vastuualue
kattaa konsernitason hankinnan lisäksi myös Suomen ja Viron yksiköiden
ostotoiminnan. Tavoitteena on tehostaa vaihto-omaisuuden hallintaa ja kehittää
ostotoimintaa kokonaisuutena niin, että tehtaiden ohjaus toimii yhtenäisellä
toimintamallilla.

Optiot
Toimitusjohtajalle ja muulle johdolle vuonna 2009 suunnatun optio-ohjelman
kriteerit eivät täyttyneet vuoden 2009 liikevoiton ja käyttöpääoman tuoton
osalta. Hallitus muutti maaliskuussa 2010 optio-ohjelman jakoperusteita
painottaen kunkin henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja jakoi
toimitusjohtajalle 25 000 B-optiota ja johtoryhmän jäsenille yhteensä 100 000 C-
optiota.

Vuoden 2004 optio-ohjelman B-optioiden merkintäaika päättyi 30.4.2010 eikä
optioita käytetty osakkeiden merkintään.

Varsinainen yhtiökokous
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2010 Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden
tappio, 3 825 364,79 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kari Häyrinen, Kalevi Laurila, Susanna
Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Raimo Helasmäki. Hallitus
valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kalevi Laurilan ja varapuheenjohtajaksi
Susanna Miekk-ojan. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy:n.
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että kokouskutsu
toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokouspäivää.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu
määrä on enintään 1 500 000 osaketta. Tämä hallituksen valtuutus on voimassa
edelleen.

Suunnattu osakeanti huhtikuussa 2010
Varsinainen yhtiökokous päätti 13.4.2010 hallituksen ehdotuksen mukaisesti
osakepääoman korottamisesta suunnatulla osakeannilla. Annissa tarjottiin
2 000 000 kappaletta uusia osakkeita nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille sekä
nykyisistä  osakkeenomistajista niille, jotka omistivat merkinnän alkaessa
13.4.2010 vähintään 100 000 kappaletta yhtiön osakkeita. Uusien osakkeiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ennen osakeantia on 16,4 % ja osakeannin
jälkeen 14,1 %.

Osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä maaliskuussa 2010.

Hallitus hyväksyi tehdyt merkinnät 3.5.2010. Suurimmista osakkeenomistajista
seitsemän merkitsi yhteensä 1 812 200 osaketta eli 90,6 % kaikista uusista
osakkeista. Hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet merkitsivät
yhteensä 9,4 % uusista osakkeista.

Hakeakseen osakeannissa merkityt uudet osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin pörssissä Incap julkaisi 29.6.2010 listalleottoesitteen ja
kaupankäynti uusilla osakkeilla käynnistyi 30.6.2010.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen oli
14 180 880 kappaletta.

Suunnattu osakeanti syyskuussa 2010
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin toteuttamisesta.
Annissa tarjottiin vähintään 4 000 000 ja enintään 4 500 000 osaketta
merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ammattimaisille
sijoittajille, yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille
sekä yhtiön niille osakkeenomistajille, jotka omistivat 14.9.2010 vähintään
100 000 kappaletta yhtiön osakkeita.

Osakkeiden merkintähinta oli 0,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi elokuussa 2010. Merkintäaika oli 20.−28.9.2010 ja
merkintähinta tuli maksaa viimeistään 28.9.2010.

Annissa merkittiin enimmäismäärä eli yhteensä 4 500 000 osaketta. Liikkeeseen
laskettujen ja merkittyjen uusien osakkeiden osuus on noin 24,1 % yhtiön
kaikista osakkeista ja äänioikeuksista osakeannin jälkeen.

Incap hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä ja laatii
tätä varten listalleottoesitteen, joka julkaistaan arviolta marraskuun
puolivälissä.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen on
18 680 880 kappaletta.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden
muutoksesta
Huhtikuun suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröinnin
jälkeen Göran Sundholmin omistusosuus Incapin osakkeista ylitti 5 %:n
liputusrajan. Göran Sundholm merkitsi suunnatussa annissa yhteensä 500 000 uutta
osaketta, jolloin hänen omistuksessaan oli 30.6.2010 yhteensä 1 123 263 Incapin
osaketta eli 7,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Sampo-konsernissa Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osuus Incap Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä ylitti 5 % ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön
omistus oli 20.9.2010 jälkeen yhteensä 1 000 000 osaketta eli 7,1 %
osakepääomasta ja äänimäärästä.

Oy Etra Invest Ab:n osuus Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitti 25
%. Oy Etra Invest Ab:n omistus oli 20.9.2010 jälkeen yhteensä 3 139 801 osaketta
eli 22,1 % osakepääomasta ja äänimäärästä.

Syyskuussa toteutetun suunnatun osakeannin merkintöjen ja uusien osakkeiden
rekisteröinnin jälkeen Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistus ylittää 10 %.
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n uusi omistus on 2 185 509 osaketta eli 11,7 %
osakepääomasta ja äänimäärästä uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen.

Syyskuussa toteutetun suunnatun osakeannin merkintöjen ja uusien osakkeiden
rekisteröinnin jälkeen JMC Finance Oy:n omistus alittaa 15 %. Yhtiö omistaa
2 188 000 osaketta eli 11,7 % osakepääomasta ja äänimäärästä uusien osakkeiden
rekisteröimisen jälkeen.

OP-Keskus osk:n ilmoituksen mukaan OPK:n ja sen vaikutuspiirissä olevien
yhteisöjen sekä OPK:n tytäryritysten ja tytäryritysten hallinnoimien
sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Incap Oyj:n
vaihtovelkakirjalainan kautta alittaa 5 % ja on yhteensä 760 000 osaketta eli
4,1 % Incap Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä osakeannin uusien osakkeiden
rekisteröimisen jälkeen jos vaihtovelkakirjalainan merkintä toteutuu.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
on 14 180 880. Kun syyskuun osakeannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään,
yhtiön osakkeiden lukumäärä on 16 680 880.

Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,57 ja 0,75 euron välillä (0,43 ja
0,99 euron välillä), ja katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,65 euroa
(0,69 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 35,6 % koko osakemäärästä
(19,7 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 129 osakasta (1 145). Osakkeista 0,8 % (2,8
%) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo
30.9.2010 oli 9,2 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan
omia osakkeita.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu
tarkemmin 29.6.2010 julkaistussa suomenkielisessä listalleottoesitteessä, joka
on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön kotisivuilla osoitteessawww.incap.fi

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin
kysyntään ja taloudelliseen asemaan, ja taloudellinen taantuma on heijastunut
myös Incapin liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Maailmantalouden elpymisen
ajankohta ja nopeus vaikuttavat yhtiön tulevaan liikevaihtoon ja tätä kautta
kannattavuuteen. Toistaiseksi taantuma ei ole vaikuttanut negatiivisesti Incapin
asiakkaiden maksukykyyn.

Materiaalitoimittajien laatu-, valmistus- ja jakeluongelmat sekä materiaalien
markkinahintojen muutokset vaikuttavat Incapin toimituskykyyn ja
valmistuskustannuksiin. Suuri osa materiaalihinnoista on kytketty
asiakassopimuksiin, mikä pienentää materiaalihintariskejä. Materiaalihintojen
muutokset siirtyvät asiakkaiden hintoihin, joskin viiveellä. Merkittävimpänä
materiaaleihin liittyvänä lähiajan riskinä voidaan pitää materiaalien
saatavuutta. Tämä voi myös aiheuttaa kustannustason nousua.

Rahoitusmarkkinoiden yleinen tilanne vaikuttaa yhtiön rahoituksen hankintaan.
Vuonna 2007 tehty liiketoimintayksikön hankinta Intiassa on lisännyt konsernin
ulkoista rahoitusta ja rahoitusriskejä. Intian toimintojen rahoituspohja
vahvistettiin vuonna 2009 Finnfundin osakepääomasijoituksella Incapin
intialaiseen tytäryhtiöön.

Incap Oyj on 27.9.2010 allekirjoittanut rahoittajan kanssa uuden
rahoitussopimuksen, joka on voimassa 31.5.2012 asti. Uuden rahoitussopimuksen
piiriin kuuluvat Intian yhtiön rahoitukseen liittyvät lainat (yhteensä noin 5,6
miljoonaa euroa) sekä emoyhtiön luotollinen tili (1 miljoona euroa) ja
laskuluottolimiitti, josta oli 30.9.2010 käytössä 5,1 miljoonaa euroa.

Uuteen sopimukseen liittyvät kovenanttiehdot ovat seuraavat:

              Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA Nettoinvestoinnit

31.12.2010        7,4 %      20,6      1 milj. euroa/12 kk

30.6.2011         11,6 %      4,1      1 milj. euroa/12 kk

31.12.2011 ja sen jälkeen 10,9 %      5,6      1 milj. euroa/12 kk


Kovenantteja laskettaessa korollisiin velkoihin ei lasketa mukaan käytössä
olevaa laskuluottolimiittiä. Omavaraisuusaste 30.9.2010 oli 14,6 % ja net
IBD/EBITDA oli -3.9. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 31.12.2010 ja
sen jälkeen puolivuosittain. Tämänhetkisen ennusteen perusteella näyttää siltä,
että ehdoista net IBD/EBITDA ei tule täyttymään 31.12.2010 vaan tulee
edellyttämään neuvotteluja rahoittajan kanssa.

Incapin rahoitusasemaan vaikuttavat myös jatkossa yleisten rahoitusmarkkinoiden
kehittyminen ja yhtiön tuleva tuloskehitys. Rahoitusaseman vahvistamiseksi yhtiö
toteutti keväällä ja syksyllä 2010 suunnatut osakeannit, joista kirjattiin
yhteensä 4,1 miljoonaa euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön
maksuvalmius pyritään varmistamaan myös tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla
sekä neuvottelemalla erilaisista rahoitusvaihtoehdoista.

Näkymät loppuvuodelle 2010
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä asiakkaiden
esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Vuoden 2010 loppuun mennessä Incap on toteuttanut suurimman osan
rakennemuutoksesta, joka on merkinnyt yhtiön fokusointia valittujen
asiakassegmenttien palveluun, tehtaiden lukumäärän vähentämistä, toiminnan
painopisteen siirtämistä Aasiaan ja suunnittelupalvelujen vahvistamista. Kahden
elektroniikkatehtaan yhdistämisellä tavoitellut kustannussäästöt alkoivat
heijastua tulokseen elokuusta 2010 alkaen ja niiden vaikutus voimistuu vuoden
loppua kohden.

Incap arvioi, että konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto on
korkeampi kuin vuoden aikaisemmilla neljänneksillä. Myös tuloskehityksen
arvioidaan kääntyvän ja viimeisen vuosineljänneksen tuloksen (EBIT) ennakoidaan
olevan positiivinen tai vähintään samalla tasolla kuin kolmannella
vuosineljänneksellä. Yhtiö arvioi, että konsernin koko vuoden 2010 liikevaihto
tulee olemaan noin 59-62 miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT)
ennustetaan olevan noin -2,7- -3,5 miljoonaa euroa.

Aikaisemmassa, tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen yhteydessä 4.8.2010 annetussa
ohjauksessa yhtiön liikevaihdon vuonna 2010 arvioitiin olevan pienempi tai
samalla tasolla kuin vuonna 2009, jolloin se oli 70 miljoonaa euroa. Yhtiön
kannattavuuden arvioitiin tuolloin paranevan kolmannella vuosineljänneksellä ja
vuoden 2010 jälkimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen (EBIT) arvioitiin olevan
positiivinen. Koko vuoden liiketuloksen ennustettiin jäävän tappiolliseksi mutta
olevan kuitenkin merkittävästi parempi kuin vuonna 2009, jolloin se oli -5,0
miljoonaa euroa.


INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivutwww.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 3.11.2010 klo
10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu
17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 70 miljoonaa.
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incap.fi

Liite 1

KONSERNITULOSLASKELMA

(1000 euroa, tilintarkastamaton)    1-9/2010 1-9/2009 Muutos % 1-12/2009
LIIKEVAIHTO                43 013  52 021   -17  69 767

Valmistus omaan käyttöön

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden

varastojen muutos              472   -301   -257  -1 499

Liiketoiminnan muut tuotot          296   281    5    342

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö      29 887  34 050   -12  45 654

Henkilöstökulut              9 857  10 725    -8  16 132

Poistot ja arvonalentumiset        2 177  2 146    1   2 869

Liiketoiminnan muut kulut         5 097  6 383   -20   8 924

LIIKEVOITTO/TAPPIO            -3 238  -1 304   148  - 4 970

Rahoitustuotot ja -kulut         -1 219  -1 488   -18  -1 780

VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA        -4 456  -2 792    60  -6 750

Tuloverot                   0    -3   -100    29

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO         -4 456  -2 795    59  -6 721Osakekohtainen tulos            -0,33  -0,23    43   -0,55

Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta

tilikausilla 2009 ja 2010


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT     1-9/2010 1-9/2009 Muutos % 1-12/2009TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO       -4 456  -2 795    59  -6 721MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä    8    20   -59    19

Muut Laajan tuloksen erät netto      8    20   -59    19KOKONAISTULOS            -4 448  -2 775    60  -6 702Kokonaistuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille    -4 448 -2 775      60  -6 702

Vähemmistöosakkaille                           0


Liite 2

KONSERNITASE

(1000 euroa, tilintarkastamaton)    30.9.2010 30.9.2009 Muutos % 31.12.2009VARATPITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet           8 403  10 225   -18   10 247

Liikearvo                 1 029    954    8    977

Muut aineettomat hyödykkeet         785   1 069   -27   1 008

Muut rahoitusvarat              314    14  2 130     14

Laskennallinen verosaaminen        4 199   4 136    2   4 156

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ       14 731  16 398   -10   16 402LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus              13 273  14 675   -10   11 381

Myyntisaamiset ja muut saamiset      12 645  10 262    23   11 261

Rahavarat                 1 227   1 136    8    661

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ       27 145  26 074    4   23 303VARAT YHTEENSÄ              41 876  42 472    -1   39 706EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA

PÄÄOMA

Osakepääoma                20 487  20 487    0   20 487

Ylikurssirahasto               44    44    0     44

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   4 131                 0

Muuntoero                  -451   -458    -1    -459

Kertyneet voittovarat          -18 093  -9 644    88  -13 629

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            6 119  10 430   -41   6 443PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat           70    99   -29     70

Korolliset velat             10 123  11 363   -11   10 999

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        10 193  11 463   -11   11 069LYHYTAIKAISET VELAT

Ostovelat ja muut velat          13 772  12 678    8   11 925

Lyhytaikaiset korolliset velat      11 792   7 901    49   10 269

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA        25 565  20 579    24   22 194OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       41 876  42 472    -1   39 706
Liite 3


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA     1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto              -3 238  -1 304  -4 970

Oikaisut liikevoittoon          532  2 162   4 342

Käyttöpääoman muutos            93  2 688   2 929

Maksetut korot             -1 279  -1 642  -1 812

Saadut korot                12    32    40

Liiketoiminnan rahavirta        -3 880  1 936    529Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin hyödykkeisiin        -275   -961  -1 064

Aineellisten ja aineettomien

hyödykkeiden luovutustulot        501   177    17

Investoinnit muihin sijoituksiin     -159    0     0

Myönnetyt lainat              -7    -8    -9

Myydyt tytäryhtiöosakkeet          0    0

Lainasaamisten takaisinmaksut        0    2     2

Investointien rahavirta          60   -790  -1 054Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti          4 131

Lainojen nostot             1 811  2 135   5 683

Lainojen takaisinmaksut         -547  -1 896  -3 868

Rahoitusleasingvelkojen maksut      -871   -886  -1 255

Rahoituksen rahavirta          4 524   -647    560Rahavarojen muutos            704   499    35

Rahavarat tilikauden alussa        661   641    641

Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -117    -7    -17

Käyvän arvon muutokset (rahavarat)    -21    3     2

Rahavarat tilikauden lopussa      1 227  1 136    661
Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)

         Osake- Ylikurssi-  SVOP       Kertyneet
          pääoma  rahasto rahasto Muuntoerot voittovarat   Yhteensä


Oma
pääoma
1.1.2009     20 487     44    0    -478   - 6 864    13 189

Muuntoerojen
muutos                          20             20

Myönnetyt
optiot                                15      15

Omaan
pääomaan
suoraan kirjatut                     20     15      35

nettovoitot ja
-tappiotKatsauskauden
tulos                              -2 795    -2 795

Kokonaisvoitot
ja -tappiot                       20   -2 780    -2 760Oma
pääoma
30.9.2009     20 487     44    0    -458   -9 644    10 430Oma
pääoma
1.1.2010     20 487     44    0    -459   -13 629     6 443

Emissiovoitto              4 160                  4 160

Transaktiomenot
omasta
pääomasta                 -29                   -29

Muuntoerojen
muutos                          8              8

Myönnetyt optiot                           -7      -7

Muut muutokset

Omaan
pääomaan
suoraan kirjatut

nettovoitot ja
-tappiot                 4 131     8     -7     4 132

Tilikauden tulos                         -4 456    -4 456

Kokonaisvoitot ja
-tappiot                          8   -4 464     -325Oma pääoma
30.9.2010     20 487     44  4 131    -451   -18 093     6 119


Liite 5


KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA
VASTUUSITOUMUKSET               30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009Liikevaihto, milj. euroa              43,0   52,0    69,8

Liikevoitto, milj. euroa              -3,2   -1,3    -5,0

  % liikevaihdosta                 -7,5   -2,5    -7,1

Voitto ennen veroja, milj. euroa          -4,5   -2,8    -6,7

  % liikevaihdosta                -10,4   -5,4    -9,7

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %        -14,7   -5,3   -15,9

Oman pääoman tuotto (ROE), %           -94,6   -31,6   -68,5

Omavaraisuusaste, %                14,6   24,6    16,2

Gearing, %                    338,1   173,8   319,8

Nettovelka, milj. euroa              23,1   20,6    21,3

Korollinen nettovelka, milj. euroa         20,7   18,1    20,6

Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

                         13 334  12 180   12 180
keskimäärin katsauskauden aikana          726    880    880

Tulos/osake (EPS), euroa             -0,33   -0,23   -0,55

Oma pääoma/osake, euroa              0,33   0,86    0,53

Investoinnit, milj. euroa              0,3     1    1,1

  % liikevaihdosta                 0,6    1,9    1,5

Henkilöstö keskimäärin               784    743    751VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa

OMASTA VELASTA

Kiinnitykset                    12,0   12,0    12,0

Muut vastuut                    2,6    6,3    4,6
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa   708,5   460,6     0


Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa   -40,5   -12,4     0


Liite 6

TUNNUSLUVUT VUOSI         7-9/  4-6/  1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/  1-3/
NELJÄNNEKSITTÄIN         2010  2010  2010  2009  2009  2009   2009Liikevaihto, milj. euroa     13,7  15,8  13,4  17,7  16,6  16,9  18,5

Liikevoitto, milj. euroa     -0,5  -1,1  -1,7  -3,7  -0,3  -0,5  -0,5

  % liikevaihdosta        -3,4  -6,9 -12,4 -20,7  -1,9  -2,8  -2,8

Voitto ennen veroja, milj.
euroa               -1,1  -1,5  -1,9   -4  -0,8  -1,0  -0,9

  % liikevaihdosta        -7,8  -9,4 -14,1 -22,3  -4,9  -6,1  -5,1

Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), %             -6,8 -111,3 -21,5 -47,3   -4  -2,1  -4,9

Oman pääoman tuotto (ROE), %    -68 -14,6 -138,3  -160 -27,5 -33,9 -29,8

Omavaraisuusaste, %        14,6  10,1  11,1  16,2  24,6  26,4  27,4

Gearing, %            338,1 523,1 477,3 319,8 173,8 164,9 151,1

Nettovelka, milj. euroa      23,1  24,7  24,4  21,3  20,6  19,7  19,6

Korollinen nettovelka, milj.
euroa               20,7  22,3  21,7  20,6  18,1  18,6  18,6

Osakeantioikaistu osakkeiden
lkm keskimäärin         13 334 12 854 12 180 12 180 12 180 12 180 12 180
tilikauden aikana         726  913  880   880  880  880  880

Tulos/osake (EPS), euroa     -0,08 -0,12 -0,16 -0,32 -0,07 -0,08 -0,08

Oma pääoma/osake, euroa      0,3  0,3  0,37  0,53  0,86  0,92  1,01

Investoinnit, milj. euroa     0,1  0,1  0,1  0,1  0,4  0,5  0,1

  % liikevaihdosta         1,1  0,4  0,4  0,6  2,2  2,9  0,6

Henkilöstö keskimäärin       787  791  734  776  770  732  728
[HUG#1458343]

Incap osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010:
http://hugin.info/120192/R/1458343/397848pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE