Incap Oyj      Pörssitiedote      4.5.2011 klo 8.30INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011: LIIKEVAIHTO KASVOI JA
TULOS PARANI EDELLISVUOTEEN VERRATTUNA

 * vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 16,0 miljoonaa euroa eli
  noin 19 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-3/2010: 13,4
  milj. euroa)
 * liikevaihto kasvoi varsinkin hyvinvointiteknologian asiakkaille
  toimitettavissa tuotekokonaisuuksissa
 * liiketulos (EBIT) oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa)
 * materiaalikustannusten nousu rasitti tulosta
 * osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,16 euroa)
 * katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiö on solminut noin 3,8 miljoonan euron
  rahoitussopimukset

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen
laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksen 2010 laadinnassa noudatetut.
Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole
mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Liikevaihto kehittyi
myönteisesti kaikilla asiakastoimialoilla ja pystyimme maailmanlaajuisesta
materiaalipulasta huolimatta pääosin täyttämään asiakkaiden tarpeet."

"Vaikka katsauskauden tulos oli huomattavasti parempi kuin edellisen vuoden
vastaavalla jaksolla, emme voi edelleenkään olla tyytyväisiä kannattavuuteen.
Operatiivisen toiminnan tulos ilman kertaluonteisia kirjauksia pysyi samalla
tasolla kuin edeltävällä vuosineljänneksellä."

"Maailmanlaajuinen komponenttipula nosti materiaalien hintoja sekä
logistiikkakustannuksia ja hidasti toimituksia varsinkin hyvinvointiteknologian
tuotteissa, joiden kysyntä oli ennakoitua suurempaa. Uskoimme
komponenttitilanteen vähitellen paranevan kevääseen tultaessa, mutta Japanin
tuotantokapasiteetin supistuminen heikensi tiettyjen elektroniikkakomponenttien
saatavuutta entisestään."

"Incapin näkymät ovat nyt selvästi paremmat kuin vuosi sitten, joten
edellytykset kannattavan kasvun toteuttamiselle ovat hyvät.  Kannattavuuden
parantamiseksi ja positiivisen tuloskehityksen varmistamiseksi tulemme lisäämään
materiaalien hankintaa Aasiasta, kilpailuttamaan materiaalitoimittajat sekä
siirtämään kustannusten nousua asiakashintoihin".

Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2011

Incapin palvelujen kysyntä pysyi vakaana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Liikevaihto oli 16,0 miljoonaa euroa eli 19 % korkeampi kuin vuoden 2010
vastaavalla jaksolla (1-3/2010: 13,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi tasaisesti
katsauskauden jokaisena kuukautena yltäen lähes samalle tasolle kuin edellisellä
vuosineljänneksellä loka-joulukuussa 2010. Yhtiön toimituskyky parani
katsauskaudella, vaikka materiaalipuutteet edelleen haittasivat tuotannon
suunnittelua ja toimituksia.

Hyvinvointiteknologian tuotteiden liikevaihto ylitti odotukset ja tilauskanta
myös lähikuukausille on hyvällä tasolla. Roottorikomponenttien kysyntä vilkastui
selvästi, joskin energiatehokkuustoimialan asiakkaiden kokonaiskysyntä
Euroopassa jäi jonkin verran tavoitteesta. Intian yksikön liikevaihto kehittyi
viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeammalla tasolla.

Neuvotteluja asiakasyhteistyön käynnistämisestä tai laajentamisesta käytiin
vilkkaasti ja uusia tuotteita saatiin proto- ja testausvaiheeseen. Incap ja
Kemppi Oy solmivat valmistuspalveluja koskevan yhteistyösopimuksen ja
ensimmäiset volyymitoimitukset Incapin Intian tehtaalta alkoivat maaliskuussa.
Sähköauton älykkään latauslaitteen suunnittelun ja valmistuksen kattava
yhteistyö merkittävän intialaisen sähköautovalmistajan kanssa on käynnistynyt
lupaavasti.

Kannattavuus parani edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja tammi-maaliskuun
liiketulos oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,7 milj. euroa) eli -3 % liikevaihdosta
(-12 %). Kannattavuutta rasitti edelleen tiettyjen komponenttien heikko
saatavuus, joka nosti väliaikaisesti materiaali- ja logistiikkakustannuksia.
Kapasiteetin sopeuttamiseksi epätasaiseen materiaalivirtaan yhtiö lisäsi
alihankintana ostettavan työn osuutta, mikä heikensi myyntikatetta
väliaikaisesti.

Vertailu
neljännesvuosittain   1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/  1-3/
(1000 euroa)      2011  2010  2010  2010  2010
--------------------------------------------------------

Liikevaihto      16 005 16 149 13 741 15 836 13 436


Liiketulos       -423   14  -471 -1 097 -1 670


Katsauskauden tulos   -951  -427 -1 067 -1 490 -1 899


Osakekohtainen tulos,
euroa         -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16

Henkilöstökulut supistuivat noin 20 % ja olivat noin 0,7 miljoonaa euroa
pienemmät kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla, mikä johtui pääosin kahden
elektroniikkatehtaan yhdistämisestä. Yhdistämisen odotetaan tuovan vuonna 2011
noin 3 miljoonan euron kustannussäästöt vuoteen 2009 verrattuna.

Incap liittyi Finpron koordinoimaan Cleantech Finland -verkostoon, johon kuuluu
ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja teknologiaa tuottavia suomalaisia yrityksiä.
Energiatehokkuuteen ja ympäristötekniikkaan liittyvien laitteiden
valmistuspalvelut ovat Incapin strategian keskeinen osa ja tämän toimialan
tuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan voimakkaasti maailmanlaajuisesti.

Neuvottelut Helsingin ohutlevymekaniikkavalmistuksen liiketoimintakaupasta
päättyivät helmikuussa tuloksettomina. Yhtiön tavoitteena on edelleen kehittää
Helsingin tehtaasta kokoonpanoon erikoistunut yksikkö.

Toimenpiteitä Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi jatkettiin. Ulkopuolisen
arvioitsijan antama hinta-arvio ylittää selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon.

Vaihto-omaisuuden määrä aleni noin 2 % ja oli 12,8 miljoonaa euroa (13,1 milj.
euroa). Vuodenvaihteeseen verrattuna vaihto-omaisuuden määrä laski noin 0,3
miljoonaa euroa (31.12.2010: 13,1 milj. euroa).

Nettorahoituskulut nousivat 0,5 miljoonaan euroon (0,2 milj. euroa). Poistot
olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli 1,0
miljoonaa euroa (-1,9 milj. euroa). Tilikauden tappio oli 1,0 miljoonaa euroa (-
1,9 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -4 % (-22 %) ja oman pääoman tuotto -75 % (-138
%). Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,16 euroa).

Tase
Konsernin taseen loppusumma 40,8 miljoonaa euroa (40,8 milj. euroa). Konsernin
oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 4,5 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa).
Vieraan pääoman osuus oli 36,3 miljoonaa euroa (36,3 milj. euroa), josta
korollista oli 22,5 miljoonaa euroa (22,1 milj. euroa).  Vieraasta pääomasta
lyhytaikaista velkaa oli 28,4 miljoonaa euroa (25,5 milj. euroa). Emoyhtiön oma
pääoma oli 14,7 miljoonaa euroa eli 72 % osakepääomasta (11,1 milj. euroa, 54
%).

Konsernin omavaraisuusaste oli 11,0 % (11,1 %). Korolliset nettovelat olivat
21,9 miljoonaa euroa (21,7 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan
(gearing) oli 487 % (477 %). Korkeaan nettovelkaantumisasteeseen vaikutti
tuloskehitys sekä vuonna 2007 toteutetun Intian liiketoimintakaupan rahoitus.

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,5) ja current ratio 1,0
(1,0). Liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa) ja
rahavarojen muutos 0,1 miljoonaa euroa lisäystä (0,1 milj. euroa vähennystä).

Rahoitusneuvotteluja jatkettiin ja katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiö solmi
noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Rahoituksesta 1,5 miljoonaa euroa
on Finnveran suhdannetakausta, 2 miljoonaa pitkäaikaista rahoitusta ja 1
miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä suomalaiselta pankilta sekä noin
0,8 miljoonaa euroa lyhytaikaista luottoa intialaiselta pankilta.

Investoinnit
Investointien määrä oli noin 0,1 miljoonaa (0,1 milj. euroa) ja se sisältää
konekannan uudistamiseen liittyviä hankintoja.

Henkilöstö
Katsauskauden päättyessä Incap-konsernin palveluksessa oli 721 henkilöä (774).
Keskimäärin työsuhteessa oli 727 henkilöä (734). Vuoden 2010 loppuun verrattuna
henkilöstön määrä aleni 46 henkilöllä. Katsauskauden päättyessä Suomessa
työskenteli noin 22 % henkilöstöstä (39 %), Virossa 29 % (23 %) ja Intiassa 49 %
(38 %).

Osakepohjaiset kannustinohjelmat
Hallitus jakoi katsauskaudella toimitusjohtajalle 75 000 kappaletta optio-
ohjelman 2009 B-optiota ja johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön avainhenkilöille
yhteensä 126 000 kappaletta C-optiota.

Optio-oikeuksien 2004C merkintäaika päättyi katsauskauden jälkeen 30.4.2011.
Optioita ei käytetty osakkeiden merkintään, koska ehdoissa määritelty
osakekurssi ei toteutunut. Optio-ohjelma 2004 on näin ollen päättynyt.

Yhtiökokous 2011
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin katsauskauden päättymisen jälkeen
13.4.2011 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2010
päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio, 1 561 513,95 euroa, jätetään omaan
pääomaan.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Kari Häyrinen, Kalevi
Laurila, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen. Uuden  hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila
ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu
määrä on enintään 2 168 100 osaketta, josta enintään 300 000 osaketta voidaan
käyttää optio-oikeuksiin.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
oli 18 680 880 (12 180 880). Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,49 ja
0,63 euron välillä (0,60 ja 0,75 euron välillä), ja katsauskauden viimeinen
kaupantekokurssi oli 0,52 euroa (0,67 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden
aikana oli 270 349 osaketta eli noin 1 % koko osakemäärästä (15 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 080 osakasta (1 158). Osakkeista 0,6 % (0,9
%) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo
31.3.2011 oli 9,7 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan
omia osakkeita.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu
lähemmin vuoden 2010 tilinpäätöksessä, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla.
Riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskaudella. Katsauskauden jälkeen solmitut rahoitussopimukset kuitenkin
pienentävät merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä.

Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät asiakaskysynnän kehitykseen,
materiaalihintoihin ja eräiden komponenttien saatavuuteen.

Incapilla on 31.5.2012 asti voimassa oleva rahoitussopimus, jonka piiriin
kuuluvat Intian tytäryhtiön rahoitukseen liittyvät lainat sekä Incapin
luotollinen tili ja laskuluottolimiitti. Rahoitussopimus sisältää seuraavat
kovenanttiehdot:

              Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA Nettoinvestoinnit

31.12.2010        7,4 %         20,6   1 milj. euroa/12 kk

30.6.2011         11,6 %        4,1    1 milj. euroa/12 kk

31.12.2011 ja sen jälkeen 10,9 %        5,6    1 milj. euroa/12 kk

Kovenantteja laskettaessa korollisiin velkoihin ei lasketa mukaan käytössä
olevaa laskuluottolimiittiä. Omavaraisuusaste 31.3.2011 oli 11,0 % ja net
IBD/EBITDA oli 0,2. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 30.6.2011 ja sen
jälkeen puolivuosittain. Tämän-hetkisen ennusteen perusteella näyttää siltä,
että ehdot eivät tule täyttymään 30.6.2011.

Maksuvalmiuden arvioimiseksi Incap on laatinut kvartaalikohtaisen
kassavirtaennusteen, joka ulottuu yli vuoden 2011 tilinpäätöksen.
Kassavirtalaskelma perustuu konsernin tulosennusteeseen vuodelle 2011 sekä
toteutuneisiin myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertonopeuksiin ja vaihto-
omaisuuden kiertotavoitteisiin. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin
käyttöpääoman tarve kasvaa vuoden loppua kohden. Yhtiön allekirjoittamien
rahoitussopimusten avulla yhtiö uskoo pystyvänsä turvaamaan tulevan kasvun
aiheuttaman rahoitustarpeen sillä edellytyksellä, että konserni ei jää
merkittävästi ennustetuista konsernin tulos- ja vaihto-omaisuuden
kiertotavoitteista. Rahoituksen riittävyyden kannalta tärkein yksittäinen tekijä
on vaihto-omaisuuden kiertonopeus. Mikäli vaihto-omaisuuden kiertonopeus jäisi
nykyiselle tasolle, tämä ei vielä yksin aiheuttaisi lisärahoitustarvetta. Yhtiön
käyttöpääoma riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin olettaen, että
Incapin nykyiset rahoitussopimukset pysyvät voimassa kovenanttien mahdollisesta
rikkoutumisesta huolimatta. Tämän lisäksi yhtiön johto on jatkanut  tilikauden
lopussa aloitettuja toimenpiteitä Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi.
Kiinteistö ja siihen liittyvät velat on esitetty myytävissä olevana
tilinpäätöksessä. Ulkopuolisen arvioitsijan tekemän arviokirjan hinta-arvio
ylittää selvästi kiinteistön kirjanpitoarvon.

Eri tahojen kanssa käydyt rahoitusneuvottelut päättyivät katsauskauden
päättymisen jälkeen 3.5.2011, jolloin yhtiö solmi noin 3,8 miljoonan euron
rahoitussopimukset. Finnvera myönsi yhtiölle 1,5 miljoonan euron
suhdannetakauksen ja suomalaiselta pankilta saatiin kaksi miljoonaa euroa
pitkäaikaista rahoitusta ja yksi miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä.
Lisäksi Intian tytäryhtiö on allekirjoittanut paikallisen intialaisen pankin
kanssa noin 0,8 miljoonan euron lainasopimuksen lyhytaikaisesta luotosta.

Konsernitaseeseen kirjattu laskennallinen verosaaminen (4,2 miljoonaa euroa)
perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön tulevasta
tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä on
8,0 miljoonaa euroa 31.3.2011. Mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei vastaa
hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta tehtävällä laskennallisen
verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus Incap-konsernin
omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa konsernin omaan pääomaan ja
edellä mainittujen rahoitussopimusten kovenantteihin.

Näkymät loppuvuodelle 2011
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä asiakkaiden
esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Yleinen taloudellinen
tilanne on parantunut ja Incapin palvelujen kysynnän arvioidaan kehittyvän
myönteisesti. Tiettyjen puolijohdekomponenttien pulan ennustetaan kuitenkin
jatkuvan, millä saattaa olla vaikutusta Incapin toimituksiin ja liikevaihdon
kertymään.

Incap toistaa 23.2.2011 antamansa ohjauksen, jonka mukaan yhtiö arvioi
liikevaihtonsa vuonna 2011 olevan suurempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli
59,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan
positiivinen ja siten merkittävästi parempi kuin vuonna 2010, jolloin se oli
-3,2 milj. euroa.

INCAP OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Eeva Vaajoensuu, puh. 040 763 6570
viestintä- ja henkilöstöjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivutwww.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 4.5.2011 klo
10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu
17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin


INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa.
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 730 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incap.fi


Liite 1

KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)

(1000 euroa, tilintarkastamaton)    1-3/2011 1-3/2010 Muutos % 1-12/2010
LIIKEVAIHTO                16 005  13 436    19  59 162

Valmistus omaan käyttöön            0    0          0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos               34   629   -95    188

Liiketoiminnan muut tuotot          38    56   -32    372

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö      11 270  9 581    18  40 828

Henkilöstökulut              2 916  3 629   -20  12 437

Poistot ja arvonalentumiset         552   722   -24   2 831

Liiketoiminnan muut kulut         1 762  1 857    -5   6 849
----------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO/TAPPIO             -423  -1 670   -75  - 3 223

Rahoitustuotot ja -kulut          -528   -229   130  - 1 724
----------------------------------------------------------------------------
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA         -951  -1 899   -50  - 4 947

Tuloverot                   0    0         64
----------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO          -951  -1 899   -50  -4 884Osakekohtainen tulos            -0,05  -0,16   -69   -0,33


Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2009 ja 2010


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT        1-3/2011 1-3/2010 Muutos % 1-12/2010TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO          -951  -1 899   -50  -4 884MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä     -185    -7  2 694    -24
----------------------------------------------------------------------------
Muut Laajan tuloksen erät netto       -185    -7  2 694    -24KOKONAISTULOS               -1 136  -1 906   -40  -4 908Kokonaistuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille       -1 136  -1 906   -40  -4 908

Määräysvallattomille omistajille        0    0          0

Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)

(1000 euroa, tilintarkastamaton)     31.3.2011 31.3.2010 Muutos % 31.12.2010VARATPITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet            5 416   9 690   -44   6 026

Liikearvo                  1 009   1 033    -2   1 040

Muut aineettomat hyödykkeet          579    960   -40    705

Muut rahoitusvarat               314    14  2 094    314

Laskennallinen verosaaminen         4 158   4 203    -1   4 209
--------------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ        11 476  15 900   -28   12 294LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus               12 759  13 083    -2   13 062

Myyntisaamiset ja muut saamiset       13 924  11 444    22   14 823

Rahavarat                   680    415    64    476
--------------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ        27 363  24 943    10   28 362Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät                 1 936     0        1 936VARAT YHTEENSÄ               40 774  40 842    0   42 592EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA

PÄÄOMA

Osakepääoma                 20 487  20 487    0   20 487

Ylikurssirahasto                44    44    0     44

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    4 084     0        4 084

Muuntoero                   -633   -466    36    -483

Kertyneet voittovarat           -19 488  -15 523    26  -18 510
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ             4 494   4 542    -1   5 622PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat             0    70   -100     0

Korolliset velat               7 397  10 777   -31   9 403
--------------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA         7 397  10 847   -32   9 403LYHYTAIKAISET VELAT

Ostovelat ja muut velat           13 736  14 137    -3   14 961

Lyhytaikaiset korolliset velat       14 634  11 316    29   12 007
--------------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA         28 370  25 453    11   26 969Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin
omaisuuseriin
liittyvät velat                513     0         598OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        40 774  40 842    0   42 592

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA             1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto                       -423  -1 670  -3 223

Oikaisut liikevoittoon                  219   728    23

Käyttöpääoman muutos                   -95   883    644

Maksetut korot ja maksut                 -193   -247  -1 840

Saadut korot                        8    9    27
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta                 -484   -297  -4 369Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin                       -54   -51   -486

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot                       15    0    591

Investoinnit muihin sijoituksiin              0    0   -159

Myönnetyt lainat                      0    -1    -5

Myydyt tytäryhtiöosakkeet                  0    0     0

Lainasaamisten takaisinmaksut                3    1     0
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta                  -37   -51    -59Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti                    0    0   4 084

Lainojen nostot                     1 267   965   5 825

Lainojen takaisinmaksut                 -429   -450  -4 338

Rahoitusleasingvelkojen maksut              -226   -258  -1 064
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta                   612   257   4 507Rahavarojen muutos                     91   -91    79

Rahavarat tilikauden alussa                476   661    661

Valuuttakurssien muutosten vaikutus            122   -142   -228

Käyvän arvon muutokset (rahavarat)             -9   -13    -36

Rahavarat tilikauden lopussa               680   415    476

Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa,
tilintarkastamaton)            Osake- Ylikurssi- SVOP         Kertyneet
            pääoma  rahasto rahasto Muuntoerot voittovarat YhteensäOma pääoma 1.1.2010  20 487     44    0    -459   -13 629  6 443

Muuntoerojen muutos                      -7           -7

Myönnetyt optiot      0     0          0      5    5

Muut muutokset       0     0          0      0    0
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan suoraan
kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot          0     0          -7      5    -2Tilikauden tulos      0     0              -1 899  -1 899
--------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot ja
-tappiot          0     0          -7   -1 895  -1 901Oma pääoma 31.3.2010  20 487     44    0    -466   -15 523  4 542Oma pääoma 1.1.2011  20 487     44  4 084    -483   -18 510  5 622

Osakeanti                                       0

Transaktiomenot omasta
pääomasta                     0                 0

Muuntoerojen muutos                     -151     -34   -185

Myönnetyt optiot      0     0          0      7    7

Muut muutokset       0                0           0
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan suoraan
kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot          0     0    0    -151     -27   -178Tilikauden tulos      0     0               -951   -951
--------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot ja
-tappiot          0     0    0    -151    -978  -1 129Oma pääoma 31.3.2011  20 487     44  4 084    -633   -19 488  4 494

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA
VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)            31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010Liikevaihto, milj. euroa              16,0    13,4    59,2

Liikevoitto, milj. euroa              -0,4    -1,7    -3,2

  % liikevaihdosta                 -2,6   -12,4    -5,4

Voitto ennen veroja, milj. euroa          -1,0    -1,9    -4,9

  % liikevaihdosta                 -5,9   -14,1    -8,4

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %         -4,3   -21,5   -10,6

Oman pääoman tuotto (ROE), %            -75,2   -138,3   -81,0

Omavaraisuusaste, %                 11,0    11,1    13,2

Gearing, %                     486,6   477,3   383,0

Nettovelka, milj. euroa               21,7    24,4    21,7

Korollinen nettovelka, milj. euroa         21,9    21,7    21,5

Osakeantioikaistu osakkeiden lkm
keskimäärin katsauskauden aikana       18 680 880 12 180 880 14 682 250

Tulos/osake (EPS), euroa              -0,05   -0,16   -0,33

Oma pääoma/osake, euroa               0,24    0,37    0,30

Investoinnit, milj. euroa              0,1    0,1    0,5

  % liikevaihdosta                  0,3    0,4    0,8

Henkilöstö keskimäärin                727    734    780VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa

OMASTA VELASTA

Kiinnitykset                    11,4    12,0    14,5

Muut vastuut                     2,1    2,9    2,4Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa  1 778,9   455,5   1 881

Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa    -9,4    -4,1    -5,5

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

                1-3/   10-12/    7-9/    4-6/    1-3/
                 2011    2010    2010    2010    2010Liikevaihto, milj. euroa    16,0    16,1    13,7    15,8    13,4

Liikevoitto, milj. euroa    -0,4    0,0    -0,5    -1,1    -1,7

  % liikevaihdosta       -2,6    0,1    -3,4    -6,9   -12,4

Voitto ennen veroja,
milj. euroa           -1,0    -0,5    -1,1    -1,5    -1,9

  % liikevaihdosta       -5,9    -3,0    -7,8    -9,4   -14,1

Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), %            -4,3    2,1    -6,8   -111,3   -21,5

Oman pääoman tuotto
(ROE), %            -75,2   -28,3   -68,0   -14,6   -138,3

Omavaraisuusaste, %       11,0    13,2    14,6    10,1    11,1

Gearing, %           486,6   383,0   338,1   523,1   477,3

Nettovelka, milj. euroa     21,7    21,7    23,1    24,7    24,4

Korollinen nettovelka,
milj. euroa           21,9    21,5    20,7    22,3    21,7

Osakeantioikaistu
osakkeiden lkm
keskimäärin
tilikauden aikana     18 680 880 14 682 250 13 334 726 12 854 913 12 180 880

Tulos/osake (EPS), euroa    -0,05   -0,03   -0,08   -0,12   -0,16

Oma pääoma/osake, euroa     0,24    0,30    0,30    0,30    0,37

Investoinnit, milj. euroa    0,1    0,2    0,1    0,1    0,1

  % liikevaihdosta        0,3    1,3    1,1    0,4    0,4

Henkilöstö keskimäärin      727    767    787    791    734
Incap-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2011:
http://hugin.info/120192/R/1512126/447606pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1512126]