Incap Oyj     Pörssitiedote     3.5.2013 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALIKUULTA 2013: LIIKEVAIHDON ENNAKOITU LASKU HEIKENSI KANNATTAVUUTTA

Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti:

 • konsernin liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa eli noin 32 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (1-3/2012: 16,0 milj. euroa) 
 • merkittävin syy liikevaihdon laskuun viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna oli tiettyjen hyvinvointiteknologian tuotteiden jääminen pois valmistusohjelmasta syksyllä 2012 
 • liikevaihdon alenemisesta johtuen liiketulos (EBIT) heikkeni edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli -1,4 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa) 
 • katsauskauden poistoihin kirjattiin noin 0,4 miljoonan euron arvonalentuminen Vuokatin kiinteistöstä 
 • yhtiön merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät rahoituksen riittävyyteen  
 • yhtiö toistaa aiemman tulosohjauksensa ja arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2013 on alempi kuin vuonna 2012 ja koko vuoden liiketulos (EBIT) on selvästi positiivinen.  

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen:
"Vuoden ensimmäisten kuukausien liikevaihto oli alempi kuin vertailujaksolla ja edeltävillä neljänneksillä. Kysyntää ja tilauskantaa varsinkin energiatehokkuustuotteissa oli enemmän kuin mihin pystyimme vastaamaan. Liikevaihdon kertymistä jarrutti haastavasta kassatilanteesta johtuva toimitusten lykkääntyminen. Tilanteen helpottamiseksi ja toimitusten turvaamiseksi siirsimme materiaalien ostoja tilapäisesti asiakkaiden hoidettavaksi, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti.

Tilauskannan myönteisen kehityksen ansiosta olemme peruuttaneet Vaasan tehtaalla neuvotellut koko henkilöstön lomautukset, jotka oli mahdollisuus toteuttaa kesäkuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä tehtaan tuotannon arvioidaan toimivan täydellä kapasiteetilla ainakin kesän loppupuolelle.

Intian toimintojen liikevaihto kasvoi edellisvuoden tasosta siitäkin huolimatta, että talouden taantuma heikensi jonkin verran Eurooppaan toimitettavien tuotteiden kysyntää. Myös kannattavuus Intiassa parani edelleen.

Toimenpiteet tehokkuuden parantamiseksi ovat hyvässä vauhdissa kaikissa toiminnoissa, ja niiden vaikutukset alkoivat näkyä katsauskauden lopulla. Sopeutimme toimintaa liikevaihdon alenemiseen Suomessa ja Virossa vähentämällä henkilöstön määrää ja siirtymällä lyhennettyyn työviikkoon. Lisäksi teimme rakenteellisia muutoksia konsernihallinnossa, jossa henkilöstön määrää supistettiin tammi-maaliskuun aikana kymmenellä henkilöllä. Konsernitoimintoja keskitetään Tallinnan toimistoon ja siirretään tehtaiden yhteyteen.

Yhtiön hallitus valmistelee parhaillaan varsinaiselta yhtiökokoukselta saaduin valtuutuksin osakeantia, jotta käyttöpääoman vaje tulisi katetuksi ja saisimme rahoituksen vaihtovelkakirjalainan viimeistä, yhden miljoonan euron maksuerää varten, joka erääntyy kesäkuun lopussa."

Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2013
Vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa eli noin 32 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihto supistui vertailujaksoon verrattuna pääasiassa siksi, että tietyt Helsingin tehtaalla valmistetut hyvinvointiteknologian tuotteet jäivät pois valmistusohjelmasta syksyllä 2012. Energiatehokkuustuotteiden kysyntä pysyi hyvänä, mutta toimitusvaikeudet ja Euroopan taantuma jarruttivat liikevaihdon kehitystä.

Liikevaihtoa alensi myös tuotannossa tarvittavien materiaalien hankintavastuun tilapäinen siirtyminen asiakkaille. Yhtiön haastava rahoitustilanne on vaikeuttanut materiaalien saatavuutta ja hankintavastuun siirtämisellä voidaan turvata asiakkaiden toimitukset. Toimitusvaikeuksien vuoksi jonkin verran liikevaihtoa siirtyi katsauskaudelle edelliseltä neljännekseltä. Kaikkea jättämää ei saatu vielä toimitetuksi ja liikevaihtoa siirtyy myös toiselle vuosineljännekselle.  

Tammi-maaliskuun liiketulos (EBIT) oli noin -1,4 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa). Tuloksen heikkenemiseen vaikutti ennen kaikkea liikevaihdon lasku. Hankintavastuun tilapäinen siirtyminen asiakkaille ei vaikuta merkittävästi tuloskehitykseen.

Muuttuvat henkilöstökulut alenivat viime vuoden vastaavasta jaksosta yli 20 %. Tuotantokustannuksia nostivat jonkin verran tuotantolaitteiden vikaantumisista aiheutuneet ylimääräiset huolto- ja työkustannukset.  Kiinteät kustannukset supistuivat yli 10 % vertailujaksosta. Vuokatin kiinteistöstä tehty arvonalennusvaraus heikensi liiketulosta 0,4 miljoonalla eurolla.

Toimenpiteitä vaihto-omaisuuden kierron parantamiseksi jatkettiin. Vaihto-omaisuuden määrä aleni viime vuoden vastaavasta jaksosta 4,2 miljoonaa euroa ja vuoden 2012 lopun tilanteesta lähes 1,1 miljoonaa euroa.  

Nettorahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa) ja poistot 0,6 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Poistoista 0,4 miljoonaa euroa on Vuokatin kiinteistön arvonalentumiseen liittyvää varausta.

Katsauskauden tulos oli -1,9 miljoonaa euroa (-0,7 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,09 euroa (-0,04 euroa).

Vertailu neljännesvuosittain
(1 000 euroa)
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Liikevaihto 10 654 14 498 15 701 18 378 15 564
Liiketulos (EBIT) -1 432 -628 280 13 -345
Katsauskauden tulos -1 885 -4 616 44 352 -711
Osakekohtainen tulos, euroa -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04

Toimenpideohjelma kannattavuuden parantamiseksi
Yhtiön tärkeimpiä tavoitteita vuonna 2013 on kannattavuuden parantaminen. Aiemmin vuonna 2011 tehdyillä toimenpiteillä on jo saavutettu noin 1 miljoonan euron parannus yhtiön tulokseen vuonna 2012. Materiaalihankinnan tehostamisella, Helsingin tehtaan sulkemisella ja konsernipalvelujen keskittämisellä Viroon arvioidaan saatavan vuonna 2013 vielä noin 2,3 miljoonan euron säästöt.

Lisäksi yhtiö on käynnistänyt vuoden 2013 alussa toimenpideohjelman, jonka kokonaisvaikutus vuoden 2013 liiketulokseen (EBIT) on yhteensä noin 1,8 miljoonaa. Ohjelman toimenpiteet painottuvat Suomen ja Viron toimintoihin. Intian tytäryhtiössä toteutettiin viime vuonna mittava toiminnan tehostaminen, jonka vaikutukset näkyvät jo selvästi tytäryhtiön tuloskehityksessä.  

Tuotannon tehostaminen Suomessa ja Virossa jatkuu. Henkilöstön määrää Vaasan tehtaalla on supistettu vähentämällä vuokrahenkilöstöä. Kuressaaren tehtaalla päätettiin koko henkilöstön siirtymisestä nelipäiväiseen työviikkoon huhti-toukokuun ajaksi. Vaasan tehtaalla on otettu käyttöön uusi tuotannonohjausmalli, ja myös tehtaan palkitsemisjärjestelmää ollaan uudistamassa kannustavammaksi.

Yleiskustannusten karsimiseksi konsernin organisaatiorakennetta virtaviivaistetaan. Suomessa työskentelevän konsernihenkilöstön määrä on jo supistunut puoleen, kun toimintoja keskitetään tehtaiden yhteyteen ja työtehtäviä siirretään Viroon ja Intiaan. Näillä toimenpiteillä tehostetaan muun muassa taloushallintoa, hankintaa ja IT:tä.

Investoinnit
Investointien määrä katsauskaudella oli 0,04 miljoonaa euroa (0,03 milj. euroa).

Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin kaikissa tehtaissa on Det Norske Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incapin ympäristö-järjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Lisäksi Kuressaaren tehtaalla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma oli 25,1 miljoonaa euroa (38,7 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä negatiivinen -4,4 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 7,5 miljoonaa euroa eli 36 % osakepääomasta (11,6 milj. euroa, 57 %). Konsernin omavaraisuusaste oli negatiivinen -17,7 % (1,6 %).

Vieraan pääoman osuus oli 29,5 miljoonaa euroa (38,1 milj. euroa), josta korollista oli 18,3 miljoonaa euroa (25,0 milj. euroa).

Korolliset nettovelat alenivat vertailujaksosta ja olivat 17,5 miljoonaa euroa (24,6 milj. euroa), ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -393,5 % (4 103,2 %).
 

Korolliset velat:
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut   
rahoitusvelat
(1 000 euroa)
Pääomalainat 1 050
Vaihtovelkakirjalaina 1 888
Rahoitusleasingvelat 0
    2 938
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut
rahoitusvelat
Pankkilainat 11 394
Muut velat 1 899
Vaihtovelkakirjalainat 1 989
Rahoitusleasingvelat 80
   15 362
  
Korolliset velat yhteensä 18 300
   

Incap-konsernin lyhytaikaisista rahoitusveloista noin 3,6 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön. Emoyhtiön Suomessa ja Virossa käyttämä factoringrahoitus on lyhytaikaista vierasta pääomaa. Osa vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainasta (1,9 miljoonaa euroa) ja pääomalainat luokitellaan pitkäaikaisiksi. Muut pankkilainat sisältyvät lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin laina-ajan perusteella tai kovenanttien rikkoutumisen vuoksi.

Rahalaitoslainat ja muut lainat:

Rahalaitoslainat Saldo 31.3.2013
(1 000 euroa)
Kovenanttien
tarkastelu
Pankkilaina Suomessa 5 558 30.6.2013
Luotollinen tili (< 1 milj. euroa) 576 30.6.2013
Laskuluottolimiitti (< 8,5 milj. euroa) 3 559 30.6.2013
Luotollinen tili Intiassa 616
Pankkilaina Intiassa 1 084
Finnfundin sijoitus Intian toimintaan 1 899
Pankkilaina Virossa 1
Yhteensä 13 293
Muut lainat
Vaihtovelkakirjalaina 2007 990
Vaihtovelkakirjalaina 2012 2 887
Pääomalaina Suomessa 1 050
Rahoitusleasing Suomessa 63
Rahoitusleasing Virossa 17
Yhteensä 5 007
   
Kaikki yhteensä 18 300

Rahalaitoslainoista 9,7 miljoonaa euroa oli suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja käytössä olevia limiittejä. Suomalaisen pankin luotollisesta tilistä ja laskuluottolimiitistä oli 31.3.2013 käytössä 4,1 miljoonaa euroa ja käyttämättä 5,4 miljoonaa euroa. Intian ja Viron pankkilainojen ja luotollisen tilin saldot olivat yhteensä 3,6 miljoonaa euroa sisältäen Finnfundin tekemän 1,9 miljoonan euron sijoituksen Incapin Intian toimintaan.  

Yhtiön suurimpien omistajien myöntämästä pääomalainasta kirjattiin vuoden 2012 tilinpäätökseen 0,6 miljoonaa euroa ja loput 0,45 miljoonaa euroa tammikuulle 2013. Lainan korko on 10 % ja se erääntyy takaisinmaksettavaksi viimeistään 31.12.2015. Lainaehtoihin sisältyy oikeus kuitata saamisella mahdollinen osakemerkintä yhtiön järjestämässä osakeannissa.

Vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan määrä katsauskauden päättyessä oli 1,0 miljoonaa euroa ja se erääntyy 30.6.2013. Vuonna 2012 liikkeeseen laskettu vaihtovelkakirjalaina on 2,9 miljoonaa euroa ja erääntyy 25.5.2017.

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot:

Rahoitusvelat (1 000 euroa) Tase-erien
kirjanpitoarvot
Käypä arvo
Pankkilainat 11 395 11 395
Vaihtovelkakirjalainat 3 876 4 289
Pääomalainat 1 050 1 050
Muut korolliset velat 1 899 1 899
Rahoitusleasingvelat 80 87
Ostovelat ja muut korottomat velat    11 236 11 236

Rahoitusvarojen käyvät arvot eivät poikkea niiden kirjanpitoarvosta.

Lainojen lyhennykset ja korot:

(1 000 euroa) Lyhennykset Korot 31.3.2013
Alle 6 kk 15 319 462 15 781
6-12  kk 42 1 43
1-5 vuotta 2 938 849 3 787
yli 5 vuotta
18 300 1 312 19 611

Koska Suomen pankkilainojen kovenantteja tarkastellaan puolivuosittain, lainojen korot on edellä olevassa taulukossa laskettu rullaavasti 6 kuukautta eteenpäin.

Katsauskauden päättyessä lainoista 11,4 miljoonaan euroon kohdistuu vakuus ja loput ovat vakuudettomia. Luottojen vakuutena on 12,1 miljoonan euron yrityskiinnitykset, 1,5 miljoonan euron kiinnitys Vuokatin tehdaskiinteistöön sekä 0,7 miljoonan euron kiinnitys Intian tehdaskiinteistöön.

Incap sai 30.1.2013 päätökseen suomalaisen pankin kanssa käydyt rahoitusneuvottelut ja nosti puolet yhtiölle myönnetystä 1,5 miljoonan euron lainasta. Jäljelle jäävä osa lainasta on nostettavissa 29.7.2013 mennessä pankin erillisen vahvistuksen jälkeen.

Katsauskauden aikana konsernin taseesta on purettu noin 14 tuhatta euroa laskennallista verosaamista Intian tytäryhtiöstä kertyneen verotettavan tulon perusteella. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä 31.3.2013 oli 11,3 miljoonaa euroa.

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,4 (0,4) ja current ratio 0,7 (0,7).

Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 2,2 miljoonaa euroa (-0,2 milj. euroa). Konsernin rahavarat 31.3.2013 olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 0,3 miljoonaa euroa lisäystä (0,1 milj. euroa lisäystä).

Konsernin kassavirtaan, rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä seikkoja on kuvattu myös kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".

Henkilöstö
Maaliskuun 2013 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 585 henkilöä (725). Henkilöstöstä 54 % työskenteli Intiassa (50 %), 30 % Virossa (28 %) ja 16 % Suomessa (22 %). Henkilöstö väheni eniten Suomessa Helsingin tehtaan sulkemisen ja konsernipalvelujen supistamisen vuoksi.

Vaasan tehtaalla käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena tehtaan henkilöstö voidaan lomauttaa enintään 90 päiväksi kesäkuun loppuun mennessä. Välittömien lomautusten sijasta tehtaan toimintaa mukautettiin kysyntään jatkamalla henkilöstön kouluttamista ja monitaitoisuuden lisäämistä. Lomautustarvetta arvioidaan viikoittain tilauskannan perusteella. Lomautusuhka peruttiin katsauskauden päättymisen jälkeen huhtikuussa tilauskannan kasvun perusteella.

Suomen konsernitoimintoja koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa yhtiö päätti konsernin hallinnon uudelleenorganisoinnista. Suomessa hoidettuja työtehtäviä siirretään yhtiön Tallinnan ja Bangaloren toimistoihin, Helsingissä työskentelevien henkilöiden toimenkuvia yhdistetään ja tehtäviä keskitetään Kuressaaren ja Vaasan tehtaille. Irtisanomisten ja luonnollisen vaihtuvuuden seurauksena konsernitoimintojen henkilöstön määrä Suomessa on puolittunut.

Varsinainen yhtiökokous 2013
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin katsauskauden päättymisen jälkeen 10.4.2013 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio, 5 505 693,92 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään enintään 300 000 000 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Matti Jaakola, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Janne Laurila. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Lassi Noposen ja varapuheenjohtajaksi Matti Jaakolan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Jari Karppinen, KHT.

Vuoden 2012 vuosikertomus ja tilinpäätös, palkkioselvitys sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Incap julkaisi 18.3.2013 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisälsi hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. Arvopaperimarkkinalain mukainen selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistiin samassa yhteydessä erillisenä dokumenttina.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 22 546 266. Osakkeen kurssi vaihteli 0,10 ja 0,25 euron välillä (0,40 ja 0,65 euron välillä) katsauskauden viimeisen kaupantekokurssin ollessa 0,11 euroa (0,46 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 1 977 732 osaketta eli 8,8 % koko osakemäärästä (456 135 eli 2,4 %).

Incap Oyj:n hallitus toteutti 30.1.2013 suunnatun osakeannin, jolla yhtiö lunasti osan vuonna 2007 liikkeeseen lasketusta vaihtovelkakirjalainasta. Yhdelle vaihtovelkakirjalainan haltijalle annettiin vastikkeena lainaosuuksista yhteensä 1 697 286 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Osakkeiden laskennallinen merkintähinta on 0,22 euroa osakkeelta. Uudet osakkeet vastaavat noin 8,1 %:ia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä ennen osakeantia. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Incap Oyj:llä on yhteensä 22 546 266 osaketta ja ääntä. Uudet osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 14.2.2013 yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 069 osakasta (1 053). Osakkeista 0,6 % (0,5 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 31.3.2013 oli 2,5 miljoonaa euroa (8,6 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2013:

Osakkeita,
kpl
Omistus
osuus, %
Oy Etra Invest Ab 4 834 547 21,4
JMC Finance Oy 2 402 286 10,7
Suomen Teollisuussijoitus Oy 2 185 509 9,7
Onvest Oy 1 697 286 7,5
Sundholm Göran 1 481 113 6,6
Laurila Kalevi Henrik 1 460 429 6,5
Mandatum Life 1 116 059 5,0
Oy Ingman Finance Ab 943 039 4,2
Lehtonen Jussi Tapio 300 000 1,3
Oksanen Markku 242 433 1,1

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset
Incap Oyj:n tammikuussa 2013 järjestämän suunnatun osakeannin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvoi ja omistuksessa tapahtui 11.2.2013 seuraavia, liputusrajan ylittäviä omistusmuutoksia:

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistamien osakkeiden määrä on 1 116 059 ja niiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on osakeannin rekisteröinnin jälkeen 4,95 % (aiemmin 5,35 %). Onvest Oy:n omistus on yhteensä 1 697 286 osaketta eli 7,53 % kaikista osakkeista (aiemmin 0 %). Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistamien osakkeiden lukumäärä on 2 185 509 eli 9,69 % kaikista osakkeista (aiemmin 10,48 %).

Oy Ingman Finance Ab ilmoitti, että sen omistamien osakkeiden määrä on 11.3.2013 laskenut 1 081 485 osakkeeseen eli 4,80 %:iin kaikista osakkeista ja äänistä.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, uusasiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

Tilikauden 2012 tilinpäätöstiedote ja toimintakertomus sisältävät perusteellisen kuvauksen Incapin riskeistä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöissä. Niissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia julkaisun jälkeen.

Incapin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät liiketoiminnan jatkuvuuteen ja rahoituksen riittävyyteen.

Liiketoiminnan jatkuvuus
Liiketoiminnan jatkuvuuteen kohdistuvista riskeistä merkittävimpiä ovat:

 • rahoituksen järjestäminen 30.6.2013 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan lunastamista varten joko osakeannilla tai muulla järjestelyllä
 • pankin asettamien ehtojen täyttäminen lisärahoituksen nostamiseksi 
 • rahalaitoslainojen jatkumisen edellytyksenä olevien kovenanttitasojen saavuttaminen 
 • käyttöpääoman riittävyys 
 • kannattavuutta ja vaihto-omaisuutta koskevien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen 
 • globaali talouskehitys ja sen vaikutukset yhtiön asiakkaiden markkinatilanteeseen ja kysyntään. 

Vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastamiseen tarvittava rahoitus
Yhtiö sai vuonna 2007 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan loppuerän lunastusta koskevat neuvottelut päätökseen tammikuussa 2013, jolloin lainaosuuksista lunastettiin noin miljoona euroa. Lisäksi osa lainasta korkoineen, yhteensä noin 0,4 miljoonaa euroa, muunnettiin yhtiön osakkeiksi vaihtovelkakirjalainan haltijalle suunnatulla osakeannilla. Loppuerä vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastuksista eli noin 1,0 miljoonaa euroa korkoineen maksetaan kesäkuun 2013 loppuun mennessä.

Yhdellä vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainan merkitsijällä, jonka osuus vaihtovelkakirjalainasta on 999 000 euroa, on sopimusehtojen mukaan oikeus irtisanoa rahoitussopimus, mikäli vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastus ei toteudu kesäkuun 2013 loppuun mennessä. Tämä osuus vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainasta on kirjattu lyhytaikaisiin lainoihin.

Myönnetyn lisärahoituksen toisen erän nostaminen
Incap neuvotteli keväällä 2012 rahoitusjärjestelyn, jossa yhtiön kotimaiset rahoittajapankit uusivat erääntyvät lainat ja myönsivät yhteensä 2,5 miljoonaa uutta lainaa. Uudesta lainasta 1 miljoona euroa nostettiin heinäkuussa 2012 ja 0,75 miljoonaa euroa tammikuussa 2013. Jäljelle jäävä osa lainasta on nostettavissa 29.7.2013 mennessä pankin erillisen vahvistuksen jälkeen.

Lainarahoitus ja kovenanttiehdot
Incapilla on katsauskauden päättyessä yhteensä 18,3 miljoonaa euroa lainaa.

Yhtiön suomalaisen pankin myöntämien lainojen, luotollisen tilin ja laskuluottolimiitin määrä 31.3.2013 oli yhteensä 9,7 miljoonaa euroa. Näihin lainoihin kohdistuu seuraavia kovenantteja:

Omavaraisuusaste    net IBD/EBITDA
30.6.2013 ja sen jälkeen   vähintään 15 % enintään 5

Kovenanttiehdot eivät täyttyneet 31.3.2013, jolloin yhtiön omavaraisuusaste oli -17,7 % ja net IBD/EBITDA -146,3. Pankilla on oikeus irtisanoa sopimukset erääntyväksi 60 päivän kuluttua, mikäli jokin kovenanttiehdoista ei tarkasteluhetkellä täyty. Kovenantteja tarkastellaan seuraavan kerran 30.6.2013 ja sen jälkeen puolivuosittain.

Incapin heinäkuussa 2012 nostamaan yhden miljoonan euron lisälainaan liittyy edellä mainittujen kovenanttien lisäksi pankin oikeus lainan irtisanomiseen, mikäli vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastus ei toteudu kesäkuun 2013 loppuun mennessä sovitulla tavalla.

Incapin 19.4.2013 laatiman ennusteen perusteella edellä mainitut kovenantit eivät täyty seuraavalla tarkasteluhetkellä 30.6.2013. Yhtiö jatkaa neuvotteluja pankin kanssa kovenanttiehtojen lieventämisestä ja rahoituksen uudelleenjärjestelystä.

Verovelkojen maksujärjestely
Incap on sopinut Verohallinnon kanssa maksujärjestelystä, joka koskee erääntyneitä arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja. Järjestelyn piirissä olevien verovelkojen määrä 31.3.2013 on yhteensä noin 1,0 miljoonaa euroa, ja sopimuksen mukainen viimeinen maksu tapahtuu elokuussa 2014. Sopimusehtojen mukaan Verohallinnolla on maksuerän viivästyessä oikeus irtisanoa sopimus välittömin seurauksin.

Käyttöpääoman riittävyys
Maksuvalmiuden arviointia varten Incap on laatinut konsernille 12 kuukauden kassavirtaennusteen, joka perustuu tulosennusteeseen vuodelle 2013 ja toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojan ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Koska laskelmissa käytetyt tulostasot eivät kuvasta edellisten vuosien toteutunutta kehitystä, niihin sisältyy merkittävää epävarmuutta. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoma ei tämän tilinpäätöksen julkaisuhetkellä vastaa yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita. Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tarve on noin 4-6 miljoonaa euroa.

Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • yhtiön kaavailema osakeanti ja rahoitusjärjestelyt onnistuvat suunnitellusti niin, että yhtiö saa pääomia käyttöpääoman rahoitukseen ja vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan loppuerän lunastukseen kesäkuussa 2013, ja 
 • pankki hyväksyy lisälainan nostamiselle asetetut ehdot, ja  
 • yhtiön tulokselle ja vaihto-omaisuuden kierrolle asetetut tavoitteet saavutetaan, ja 
 • yhtiön rahalaitoslainoille asetetut kovenanttiehdot täyttyvät tai mikäli kovenanttiehdot eivät täyttyisi, pankki ei käytä oikeuttaan lainojen irtisanomiseen. 

Incapin johto uskoo, että yhtiön suunnittelema osakeanti onnistuu ja yhtiö pystyy lunastamaan vaihtovelkakirjalainan sopimuksen mukaisesti. Yhtiön strateginen rakennemuutos on toteutettu suunnitellusti ja yhtiö on sulkenut kesällä 2012 Helsingin tehtaan siirtäen sen tuotannon muihin yksiköihin. Lisäksi yhtiö on käynnistänyt tammikuussa 2013 toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa noin 1,8 miljoonan euron säästöt muun muassa yhtiön hallinnon uudelleenorganisoinnilla ja toiminnan merkittävällä tehostamisella. Näiden toimenpiteiden ja muiden kehittämishankkeiden arvioidaan parantavan kannattavuutta. Lisäksi yhtiö jatkaa toimenpiteitä turvatakseen konsernin tulokselle ja vaihto-omaisuuden kierrolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Näin ollen yhtiö arvioi pystyvänsä kattamaan mahdollisen käyttöpääomavajeen ja turvaamaan rahoitussopimuksiin liittyvien kovenanttiehtojen täyttymisen. Mikäli ehdot eivät kuitenkaan täyttyisi ja rahoittajat ilmoittaisivat vetoavansa näihin kovenantteihin, yhtiön tulee käynnistää neuvottelut rahoituksen uudelleen järjestämisestä tai uuden oman tai vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimisesta.

Myytävänä olevat omaisuuserät
Yhtiö omistaa Vuokatissa vuosina 1978-2001 rakennetun tehdaskiinteistön, jonka pinta-ala on noin 8 700 m². Kiinteistö ja siihen liittyvät velat on esitetty myytävänä olevana vuoden 2010 tilinpäätöksestä lähtien. Yhtiö on solminut elokuussa 2012 kiinteistöstä viiden vuoden vuokrasopimuksen ja jatkaa kiinteistön myymiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kiinteistön myyntineuvotteluissa saadun näkemyksen perusteella katsauskauden poistoihin on kirjattu noin 0,4 miljoonan euron arvonalentuminen Vuokatin kiinteistöstä.

Asiakkuuksien, markkinatilanteen ja kysynnän kehitys
Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön vuonna 2013 arvioidaan kehittyvän Incapin ja sen asiakkaiden toimialoilla vakaasti eikä talouden yleinen epävarmuus ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut erityisen haitallisesti yhtiön asiakkaiden kysyntään tai maksukykyyn.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Vuonna 2012 Incapin suurimman yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 17 %. Yhtiön toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkuuksien hallinta on erityisen tärkeää. Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella yhtiön eri toimintamaihin Suomeen, Viroon ja Intiaan. Tuotantotoiminnan painopiste on maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso on kilpailukykyinen.

Yhtiön strategia ja tavoitteet 2013
Vuonna 2013 Incapin tärkeimmät tavoitteet ovat kannattavuuden parantaminen toimintaa tehostamalla ja rahoitustilanteen kohentaminen osakeannilla.

Incapin tavoitteena on kasvattaa nykyisten asiakkaiden toimituslaajuutta suurempiin kokonaisuuksiin ja lopputuotteisiin. Uusia asiakkuuksia tavoitellaan fokusoidusti etenkin energiatehokkuutta parantavien laitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta, joiden kysynnän arvioidaan kasvavan voimakkaasti.  

Yhtiö kasvattaa tuotesuunnittelun roolia palvelutarjonnassa edelleen, ja jo käynnistettyä verkostoyhteistyötä suunnittelutoimistojen kanssa jatketaan. Yhtiö kehittää valmiuksia kattavaan suunnitteluyhteistyöhön valittujen asiakkaiden kanssa. Omassa tuotesuunnittelussa keskitytään erityisesti energian tuotantoon, varastointiin ja jakeluun tarkoitettujen tuotteiden kehittämiseen, jossa yhtiöllä on jo runsaasti tietotaitoa. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada markkinoille ja volyymivalmistukseen omia tuotteita, joita myydään asiakkaiden omalla tuotemerkillä.

Yhtiö jatkaa toiminnan tehostamista ja pyrkii hyödyntämään globaalin toiminnan tarjoamat mahdollisuudet. Materiaalihallinta on erityinen kehittämiskohde jatkossakin, sillä yhtiön kannattavuuden kannalta hankintatoimella ja materiaalivirtojen hallinnalla on suuri merkitys. Konsernipalvelujen uudelleenorganisoinnilla tehostetaan konsernitoimintoja samalla kun Tallinnan toimiston rooli konsernin ohjaamisessa vahvistuu.

Yhtiöllä ei ole tarvetta suuriin investointeihin, sillä nykyisellä tuotantorakenteella on yhtiön arvion mukaan mahdollista saavuttaa jopa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2015 mennessä. Yhtiön tavoittelemalla asiakaspohjalla ja tuotevalikoimalla on realistista odottaa noin 5-8 prosentin liiketulostasoa (EBIT).

Varmistaakseen liiketoiminnan tulevan kasvun yhtiö tutkii aktiivisesti myös mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin.

Näkymät vuodelle 2013
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö pitää 10.4.2013 antamansa ohjauksen ennallaan ja arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2013 olevan pienempi kuin vuonna 2012, jolloin liikevaihtoa kertyi 64,1 miljoonaa euroa. Yhtiö toistaa koko vuoden kannattavuutta koskevan ennusteensa ja arvioi koko vuoden liiketuloksen (EBIT) olevan selvästi positiivinen. Vuonna 2012 liiketulos oli negatiivinen -0,7 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi 19.3.2013 konsernin liikevaihdon vuonna 2013 olevan samalla tasolla tai jonkin verran pienempi kuin vuonna 2012. Yhtiön ennuste kannattavuudesta oli tuolloin sama kuin nyt.

Tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksen julkaisu
Incap-konsernin osavuosikatsaus ensimmäiseltä vuosipuoliskolta julkaistaan 31.7.2013.

Helsingissä 3.5.2013

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai +372 555 37905
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi 

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 3.5.2013 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin laaja tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälinen sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incap.fi.

Liite 1

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Muutos,
%
1-12/
2012
LIIKEVAIHTO 10 654 14 498 15 701 18 378 15 564 -32 64 141
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-260 -323 -169 -327 176 -247 -643
   
Liiketoiminnan muut tuotot 51 49 136 134 85 -39 404
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 7 112 9 968 10 978 12 568 10 801 -34 44 315
Henkilöstökulut 2 527 2 538 2 419 3 119 3 011 -16 11 087
Poistot ja arvonalentumiset 628 231 378 435 415 51 1 460
Liiketoiminnan muut kulut 1 611 2 114 1 612 2 051 1 944 -17 7 721
LIIKEVOITTO/TAPPIO -1 432 -628 280 13 -345 315 -681
Rahoitustuotot ja -kulut -439 -569 -156 339 -366 20 -751
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA -1 871 -1 197 124 352 -711 163 -1 432
Tuloverot -14 -3 418 -79 0 0 -3 498
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 885 -4 616 44 352 -711 165 -4 930
   
Osakekohtainen tulos -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04 125 -0,25
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2011 ja 2012.
   
  
    
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Muutos, % 1-12/
2012
   
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 885 -4 616 44 352 -711 165 -4 930
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 91 -129 63 -50 -2 -6163 -118
Muut laajan tuloksen erät netto 91 -129 63 -50 -2 -6163 -118
   
KOKONAISTULOS -1 793 -4 745 107 302 -712 152 -5 048
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -1 793 -4 745 107 302 -712 152 -4 313
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0 0

Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 31.3.2013 31.3.2012 Muutos, %
  
VARAT
  
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 2 453 3 698 -34
Liikearvo 959 968 -1
Muut aineettomat hyödykkeet 204 268 -24
Muut rahoitusvarat 311 311 0
Laskennallinen verosaaminen 568 4 091 -86
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 4 495 9 336 -52
  
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 8 280 12 512 -34
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 961 14 530 -31
Rahavarat 840 431 95
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 19 081 27 473 -31
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 1 522 1 936 -21
VARAT YHTEENSÄ 25 098 38 744 -35
  
  
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 20 487 0
Ylikurssirahasto 44 44 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 182 4 084 27
Muuntoero -826 -800 3
Kertyneet voittovarat -29 325 -23 216 26
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -4 437 599 -841
  
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 0 0 0
Korolliset velat 2 938 168 1 645
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 938 168 1 645
  
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 11 236 13 147 -15
Lyhytaikaiset korolliset velat 15 362 24 573 -37
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 26 598 37 721 -29
  
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0 256 -100
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 25 098 38 744 -35
  

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-3/2013 1-3/2012 1-12/2012
  
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -1 432 -345 -681
Oikaisut liikevoittoon 624 334 728
Käyttöpääoman muutos 3 407 234 4 188
Maksetut korot ja maksut -393 -380 -1 814
Saadut korot 10 3 27
Liiketoiminnan rahavirta 2 216 -154 2 448
   
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -44 -32 -124
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot    7 38 139
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 -61
Myönnetyt lainat 0 -5 0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 2 3 3
Investointien rahavirta -35 4 -43
  
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 0 0 734
Lainojen nostot 1 751 937 1 819
Lainojen takaisinmaksut -3 603 -521 -4 201
Rahoitusleasingvelkojen maksut -19 -159 -594
Rahoituksen rahavirta -1 871 257 -2 242
  
Rahavarojen muutos 311 107 163
Rahavarat katsauskauden alussa 613 369 369
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -76 -34 99
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -8 -11 -18
Rahavarat katsauskauden lopussa 840 431 613
  

Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN
MUUTOKSISTA
  
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
  
Oma pääoma 1.1.2012 20 487 44 4 084 -799 -22 506 1 311
Emissiovoitto 0 0 0 0 0 0
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 0 0 0 0
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -2 0 -2
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 2 0
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 0 -2 2 -2
  
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -711 -711
    0 0 0 -2 -711 -712
  
Oma pääoma 31.3.2012 20 487 44 4 084 –800 -23 216 599
  
Oma pääoma 1.1.2013 20 487 44 4 818 -917 -27 440 -3008
Osakeanti 0 0 373 0 0 373
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -9 0 0 -9
Muuntoerojen muutos 0 0 0 91 0 91
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 0 0
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 364 91 0 455
  
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -1 885 -1 885
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 364 91 -1 885 – 1 429
  
Oma pääoma 31.3.2013 20 487 44 5 182 -826 -29 325 – 4 437

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA
VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)
31.3.2013 31.3.2012 31.12.2012
  
Liikevaihto, milj. euroa 10,7 15,6 64,1
Liikevoitto, milj. euroa 1,4 -0,3 -0,7
  % liikevaihdosta -13,4 -2,2 -998,5
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,9 -0,7 -1,4
  % liikevaihdosta -17,6 -4,6 -517,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -31,2 -1,5 -12,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % ² 202,5 -297,7 580,8
Omavaraisuusaste, % -17,7 1,6 -10,3
Gearing, % -393,5 4103,2 -659,4
Nettovelka, milj. euroa 18,7 23,2 18,9
Korollinen nettovelka, milj. euroa 17,5 24,6 19,8
Quick ratio 0,4 0,4 0,5
Current ratio 0,7 0,7 0,8
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä     
keskimäärin katsauskauden aikana
21980504 18680880 20067042,3
Tulos/osake (EPS), euroa -0,09 -0,04 -0,25
Oma pääoma/osake, euroa -0,20 0,03 -0,14
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) -1 -12 -1
Osakkeen kurssikehitys
  Katsauskauden alin kurssi, euroa 0,10 0,40 0,15
  Katsauskauden ylin kurssi, euroa 0,25 0,65 0,65
  Katsauskauden keskikurssi, euroa 0,17 0,51 0,3
  Katsauskauden päätöskurssi, euroa 0,11 0,46 0,19
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa    2 9 4
Osakkeiden vaihto, kpl 1 977 732 456 135 2 952 411
Osakkeiden vaihto, % 8,8 2,4 14,2
Investoinnit, milj. euroa 0,0 0,0 0,1
  % liikevaihdosta 0,4 0,2 0,2
Henkilöstö keskimäärin 590 728 697
  
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset¹ 14,3 12,3 14,3
  
Taseen ulkopuoliset vastuut 5,3 9,2 7,1
  
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa      0 0 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa      0 0 0
¹ Pankki on vahvistanut syyskuussa 2012, että yhtiön kiinnityksistä on
6.5.2011 vapautunut 1 miljoona euroa. Vuoden 2012 tammi-maaliskuun
osavuosikatsauksessa ilmoitettu virheellinen kiinnitysten määrä on
korjattu tähän taulukkoon.
² Oman pääoman tuoton laskennassa on osoittaja ja nimittäjä
negatiivinen.

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
  
Liikevaihto, milj. euroa 10,7 14,5 15,7 18,4 15,6
Liikevoitto, milj. euroa -1,4 -0,6 0,3 0,0 -0,3
  % liikevaihdosta -13,4 -4,3 1,8 0,1 -2,2
Voitto ennen veroja, milj. euroa -1,9 -1,2 0,1 0,4 -0,7
  % liikevaihdosta -17,6 -8,3 0,8 1,9 -4,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %     -31,2 -73,2 3,3 17,8 -1,5
Oman pääoman tuotto (ROE), %²     202,5 2175,3 11,7 95 -297,7
Omavaraisuusaste, % -17,7 -10,3 4,9 4,3 1,6
Gearing, % -393,5 -659,4 1205,2 1 372,9 4 103,2
Nettovelka, milj. euroa 18,7 18,9 18,9 20,3 23,2
Korollinen nettovelka, milj. euroa 17,5 19,8 20,8 22,7 24,6
Osakeantioikaistu osakkeiden luku-
määrä keskimäärin
katsauskauden aikana
21 980 504 20 067 042 19 804 494 19 276 512 18 680 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04
Oma pääoma/osake, euroa -0,20 -0,14 0,08 0,08 0,03
Investoinnit, milj. euroa 0 0,1 0,0 0,1 0,0
  % liikevaihdosta 0,4 0,3 -0,1 0,3 0,2
Henkilöstö keskimäärin 590 652 698 710 727

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

   
Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
   
Oman pääoman tuotto, %                100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
   
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
   
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
  
Nettovelka vieras pääoma – rahoitusomaisuus
   
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
   
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
    
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
     
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
   
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
  
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
  
Osakekannan markkina-arvo    tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
  

Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2013


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1698991