Incap Oyj                Pörssitiedote                31.7.2013 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2013

Liikevaihdon aleneminen heikensi kannattavuutta viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuoden toisen neljänneksen liiketulos oli selvästi parempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Tammi-kesäkuu 2013 lyhyesti:

  • konsernin liikevaihto oli 20,5 miljoonaa euroa eli noin 39 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2012: 33,9 milj. euroa) johtuen materiaaliostojen tilapäisestä siirtymisestä asiakkaille ja tiettyjen hyvinvointiteknologian tuotteiden valmistuksen päättymisestä
  • liikevaihdon aleneminen heikensi liiketulosta (EBIT) viime vuoden vastaavasta jaksosta ja oli -1,8 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa)
  • yhtiö neuvotteli katsauskauden päättymisen jälkeen kattavan rahoitusratkaisun, joka vahvistaa olennaisesti yhtiön taloudellista asemaa ja parantaa muun muassa omavaraisuusastetta ja maksuvalmiutta merkittävästi
  • yhtiö muuttaa tulosohjaustaan ja arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2013 on selvästi alempi kuin vuonna 2012 ja koko vuoden liiketulos (EBIT) on positiivinen.

Huhti-kesäkuu 2013 lyhyesti:

  • toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa eli noin 7 % vähemmän kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja noin 46 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (4-6/2012: 18,4 milj. euroa)
  • toisen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) parani vuoden ensimmäisestä neljänneksestä noin miljoonalla eurolla ja oli -0,4 miljoonaa euroa (4-6/2012: 0,01 milj. euroa).

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen:
"Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto jäi selvästi alemmaksi kuin vertailujaksolla, vaikka kysyntä varsinkin energiatehokkuustoimialan tuotteissa pysyi edelleen hyvänä. Toimitusvarmuutemme kärsi yhtiön haastavasta kassatilanteesta, mikä alensi liikevaihdon kertymää. Asiakkaiden toimitusten varmistamiseksi siirsimme materiaalien ostoja tilapäisesti asiakkaiden hoidettavaksi.

Neuvotteluja yhtiön rahoitustilanteen parantamiseksi jatkettiin ja katsauskauden päättymisen jälkeen syntyi kattava rahoitusratkaisu, joka parantaa yhtiön kassatilannetta ja vähentää velkoja merkittävästi. Voimme nyt palata normaaliin toimintaan varsinkin materiaalihankinnassa ja tuotannonohjauksessa. Inission AB:n tulo uudeksi omistajaksi ja mahdollinen yhdistyminen heidän kanssaan tuo aivan uusia mahdollisuuksia toimintamme kehittämiseen.

Kiitän lämpimästi asiakkaitamme, jotka ovat tukeneet meitä ostamalla tuotannossa tarvittavia materiaaleja. Lisäksi kiitän tavarantoimittajia ja muita kumppaneitamme joustavuudesta, jota he osoittivat leikkaamalla saataviaan edesauttaen näin merkittävällä tavalla rahoitusratkaisun syntymistä.

Nyt kun yhtiön toimintaa pitkään haitannut vaikea rahoitustilanne on korjaantunut, pääsemme keskittymään täysin voimin asiakaspalveluun ja toiminnan kehittämiseen. Paluu normaaliin toimintaan mahdollistaa sujuvat ja täsmälliset toimitukset, mikä antaa eväitä asiakasyhteistyön laajentamiseen edelleen."

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2013
Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa eli noin 46 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon supistuminen johtui materiaalien ostovastuun osittaisesta siirtymisestä asiakkaille. Vertailukauden liikevaihto sisältää tuotteita, joiden valmistus päättyi vuoden 2012 jälkipuoliskolla. Energiatehokkuustoimialalle toimitettavien kesäsesonkituotteiden kysyntä pysyi hyvänä, joskin materiaalien saatavuudesta johtuneet toimitusvaikeudet jarruttivat liikevaihdon kehitystä.

Liiketulos parani ensimmäisestä vuosineljänneksestä sen ansiosta, että tuotantokapasiteettia pystyttiin hyödyntämään mekaniikkavalmistuksessa tehokkaammin kuin alkuvuonna, jolloin materiaalien saatavuudessa oli enemmän katkoksia. Lisäksi elektroniikkavalmistuksen tuotantokustannuksia pystyttiin sopeuttamaan alentuneen liikevaihdon mukaan. Myös hallinnon tehostamistoimenpiteet alensivat kustannuksia. Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyy 0,4 miljoonan euron varaus Vuokatin tehdaskiinteistöstä.

Vertailu neljännesvuosittain
(1 000 euroa)
4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Liikevaihto 9 883 10 654 14 498 15 701 18 378 15 564
Liiketulos (EBIT) -415 -1 432 -628 280 13 -345
Katsauskauden tulos -1 172 -1 885 -4 616 44 352 -711
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04

Incap-konsernin liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2013
Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 20,5 miljoonaa euroa eli noin 39 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihto supistui, koska asiakkaiden ostamat materiaalit eivät enää sisältyneet liikevaihtolukuun. Vertailujakson liikevaihtoon sisältyy Helsingin tehtaalla valmistettuja hyvinvointiteknologian tuotteita, jotka jäivät pois valmistusohjelmasta syksyllä 2012. Energiatehokkuustuotteiden kysyntä pysyi hyvänä, mutta toimitusvaikeudet ja Euroopan pitkittynyt taantuma jarruttivat liikevaihdon kehitystä.

Tammi-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli noin -1,8 miljoonaa euroa (-0,3 milj. euroa). Tuloksen heikkenemiseen vaikutti ennen kaikkea liikevaihdon lasku.

Muuttuvat henkilöstökulut alenivat viime vuoden vastaavasta jaksosta noin 23 %. Kiinteät kustannukset supistuivat vertailujaksosta noin 11 %. Vaihto-omaisuuden määrä aleni viime vuoden vastaavasta jaksosta 4,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2012 lopun tilanteesta noin 2,7 miljoonaa euroa.  

Nettorahoituskulut olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,03 milj. euroa) ja poistot 0,9 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Vertailukaudella 2012 nettorahoituskulut sisälsivät noin 1,1 miljoonan euron kertaluonteisen rahoitustuoton. Katsauskauden poistoista 0,4 miljoonaa euroa on Vuokatin kiinteistön arvonalentumistappiota.

 

Katsauskauden tulos oli -3,1 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (-0,02 euroa).

Vertailu katsauskausittain
(1 000 euroa)
1-6/
2013
1-6/
2012
Muutos,
%
1-12/
2012
Liikevaihto 20 537 33 942 -39 64 141
Liiketulos (EBIT) -1 847 -332 456 -681
Katsauskauden tulos -3 056 -358 753 -4 930
Osakekohtainen tulos, euroa -0,14 -0,02 600 -0,25

Vuokatin tehdaskiinteistön myynti
Incap myi Vuokatissa sijaitsevan tehdaskiinteistönsä kesäkuussa Vuokatti Superpark Oy:lle, joka oli toiminut tiloissa aiemmin vuokralaisena. Kauppaan sisältyi noin 18.570 m²:n tontti ja 10.400 m²:n määräala sekä vuosina 1987-2001 rakennettu noin 8.700 m²:n teollisuusrakennus. Kauppahinta vastasi kiinteistön arvoa Incap-konsernin taseessa 31.3.2013. Kaupalla ei ollut olennaista tulosvaikutusta. Katsauskauden jälkeen päätettyjen rahoitusneuvottelujen osana pankki tulee vapauttamaan kiinteistön kauppahintaan liittyvän vakuusjärjestelyn.

Toimenpideohjelma kannattavuuden parantamiseksi
Yhtiön tärkeimpiä tavoitteita vuonna 2013 on kannattavuuden parantaminen. Yhtiö arvioi aikaisemmin, että materiaalihankinnan tehostamisella, Helsingin tehtaan sulkemisella ja konsernipalvelujen keskittämisellä Viroon arvioidaan saatavan vuonna 2013 noin 2,3 miljoonan euron säästöt. Säästöt ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla odotetulla tavalla.

Vuoden alussa käynnistettyä toimenpideohjelmaa tuotannon tehostamiseksi jatkettiin Suomessa ja Virossa. Ohjelman kokonaisvaikutus vuoden 2013 liiketulokseen (EBIT) on yhteensä noin 1,8 miljoonaa, ja tästä on saavutettu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin 0,8 miljoonaa euroa. Kuressaaren tehtaan henkilöstömäärä on supistunut vuoden alusta lähes 30 henkilöllä, minkä lisäksi yksikkö siirtyi nelipäiväiseen työviikkoon huhti-toukokuun ajaksi. Vaasan tehtaan yhteistoimintaneuvotteluissa päätetyt lomautukset peruutettiin työtilanteen paranemisen vuoksi ja kesäsesongin ajaksi tehtaalle on palkattu lisää vuokratyöntekijöitä. Konsernitoimintojen henkilöstömäärä on Suomen osalta supistunut noin puoleen.

Investoinnit
Investointien määrä katsauskaudella oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

Laatu- ja ympäristöasiat
Incap-konsernin kaikissa tehtaissa on Det Norske Veritaksen sertifioimat ympäristö- ja laatujärjestelmät, joita käytetään jatkuvan parantamisen työkaluina. Incapin ympäristö-järjestelmä vastaa ISO 14001:2004 -standardia ja laatujärjestelmä on ISO 9001:2008 -standardin mukainen. Lisäksi Kuressaaren tehtaalla on lääkinnällisten laitteiden valmistuksessa sovellettava ISO 13485:2003 -laatusertifikaatti.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma oli 22,8 miljoonaa euroa (38,9 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä negatiivinen -5,9 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Emoyhtiön oma pääoma oli 6,7 miljoonaa euroa eli 33 % osakepääomasta (12,5 milj. euroa, 61 %). Konsernin omavaraisuusaste oli negatiivinen -25,8 % (4,3 %).

Vieraan pääoman osuus oli 28,7 miljoonaa euroa (37,2 milj. euroa), josta korollista oli 18,2 miljoonaa euroa (23,2 milj. euroa).

Korolliset nettovelat alenivat vertailujaksosta ja olivat 15,7 miljoonaa euroa (22,7 milj. euroa), ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli -266 % (1 373 %).

Korolliset velat 30.6.2013:
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat (1 000 euroa)
Pääomalainat 1 050
Vaihtovelkakirjalaina 1 890
Rahoitusleasingvelat 0
2 940
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pankkilainat 11 377
Muut velat 1 899
Vaihtovelkakirjalainat 1 959
Rahoitusleasingvelat 61
15 295
Korolliset velat yhteensä 18 234

Lyhytaikaisista rahoitusveloista noin 3,5 miljoonaa euroa kohdistuu Intian tytäryhtiöön. Emoyhtiön Suomessa ja Virossa käyttämä factoringrahoitus on lyhytaikaista vierasta pääomaa. Osa vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainasta (1,9 miljoonaa euroa) ja pääomalainat luokitellaan pitkäaikaisiksi. Muut pankkilainat sisältyvät lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin laina-ajan perusteella tai kovenanttien rikkoutumisen vuoksi.

Rahalaitoslainoista 9,8 miljoonaa euroa oli suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja käytössä olevia limiittejä. Suomalaisen pankin luotollisesta tilistä ja laskuluottolimiitistä oli 30.6.2013 käytössä 4,2 miljoonaa euroa ja käyttämättä 5,3 miljoonaa euroa. Intian ja Viron pankkilainojen ja luotollisen tilin saldot olivat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa sisältäen Finnfundin tekemän 1,9 miljoonan euron sijoituksen Incapin Intian toimintaan. Yhtiön velkoja järjesteltiin katsauskauden päättymisen jälkeen toteutuneessa rahoituksen kokonaisjärjestelyssä uudelleen, jolloin yhtiön korollisten velkojen määrä supistui noin 6 miljoonalla eurolla. Rahoitusjärjestelyä ja sen vaikutusta yhtiön rahoitustilanteeseen on kuvattu tarkemmin tämän osavuosikatsauksen kohdassa "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".  

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä suurimpien omistajien myöntämää pääomalainaa 1,05 miljoonaa euroa. Pääomalaina konvertoitiin osakkeiksi katsauskauden päättymisen jälkeen toteutuneessa rahoituksen kokonaisjärjestelyssä.

Vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan määrä katsauskauden päättyessä oli 1,0 miljoonaa euroa. Katsauskauden päättymisen jälkeen lainasta puolet lunastettiin. Loppulaina on yhteensä 0,5 miljoonaa euroa ja erääntyy 30.6.2014. Vuonna 2012 liikkeeseen laskettu vaihtovelkakirjalaina (yhteensä 2,9 miljoonaa euroa) muunnettiin kokonaisuudessaan yhtiön osakkeiksi katsauskauden päättymisen jälkeen.  

30.6.2013 yhtiön lainoista 11,4 miljoonaan euroon kohdistuu vakuus ja loput ovat vakuudettomia. Luottojen vakuutena on 12,1 miljoonan euron yrityskiinnitykset, 1,5 miljoonan euron yleispanttaussitoumus sekä 0,6 miljoonan euron kiinnitys Intian tehdaskiinteistöön. Katsauskauden päättymisen jälkeen solmitun rahoitusjärjestelyn mukaisesti pankki tulee vapauttamaan Vuokatin kiinteistön kauppahintaan liittyvän vakuusjärjestelyn.

Incap nosti tammikuussa puolet yhtiölle myönnetystä 1,5 miljoonan euron lainasta. Jäljelle jäävä osa lainasta oli määrä nostaa 29.7.2013 mennessä pankin erillisen vahvistuksen jälkeen. Katsauskauden jälkeen syntynyt rahoitusratkaisu korvaa tämän lisälainan.

Incapin suomalaisen pankin myöntämiin lainoihin, luotolliseen tiliin ja laskuluottolimiittiin kohdistui 30.6.2013 seuraavia kovenantteja: omavaraisuusaste vähintään 15 % ja net IBD/EBITDA enintään 5. Pankki ilmoitti rahoitusneuvottelujen aikana kesäkuussa, että se tarkastelee kovenantteja tilanteessa 30.6.2013 sen jälkeen, kun yhtiön rahoitusneuvottelujen lopputulos on selvillä. Pankki vahvisti katsauskauden päättymisen jälkeen 26.7.2013, ettei se tule käyttämään irtisanomisoikeuttaan tilanteen 30.6.2013 tietojen perusteella.

Incapin heinäkuussa 2012 nostamaan yhden miljoonan euron lisälainaan liittyi edellä mainittujen kovenanttien lisäksi pankin oikeus lainan irtisanomiseen, mikäli vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastus ei tapahdu kesäkuun 2013 loppuun mennessä sovitulla tavalla.

Yhtiö jatkaa pankin kanssa neuvotteluja lainaehtojen ja kovenanttien uudistamiseksi.

Incap on sopinut Verohallinnon kanssa maksujärjestelystä, joka koskee erääntyneitä arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja. Järjestelyn piirissä olevien verovelkojen määrä 30.6.2013 on yhteensä 0,9 miljoonaa euroa, ja sopimuksen mukainen viimeinen maksu tapahtuu elokuussa 2014. Sopimusehtojen mukaan Verohallinnolla on maksuerän viivästyessä oikeus irtisanoa sopimus välittömin seurauksin.

Katsauskauden aikana konsernin taseesta on purettu noin 176 000 euroa laskennallista verosaamista Intian tytäryhtiöstä kertyneen verotettavan tulon perusteella. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä 30.6.2013 oli 11,2 miljoonaa euroa.

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,5) ja current ratio 0,7 (0,8).

Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 2,3 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Konsernin rahavarat 30.6.2013 olivat 2,6 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Rahavarojen muutos oli 1,8 miljoonaa euroa lisäystä (0,04 milj. euroa lisäystä).

Katsauskauden päättymisen jälkeen toteutetussa kokonaisvaltaisessa rahoitusjärjestelyssä yhtiön rahoitustilanteessa tapahtui merkittävä muutos, jota on kuvattu lähemmin otsikolla "Katsauskauden jälkeiset tapahtumat".

Henkilöstö
Kesäkuun 2013 lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 563 henkilöä (714). Henkilöstöstä 56 % työskenteli Intiassa (50 %), 29 % Virossa (30 %) ja 15 % Suomessa (20 %). Henkilöstö väheni eniten Suomessa Helsingin tehtaan sulkemisen ja konsernipalvelujen supistamisen vuoksi.

Varsinainen yhtiökokous
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 10.4.2013 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 16 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 50,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio (5 505 693,92 euroa) jätetään omaan pääomaan.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Matti Jaakola, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Janne Laurila. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja neljä heistä on riippumattomia yhtiön suurimmista omistajista. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Koska Incap-konsernin emoyhtiön oma pääoma laski vuoden 2012 tilinpäätökseen tehdyn laskennallisen verosaamisen alaskirjauksen jälkeen alle puoleen osakepääomasta, yhtiön hallitus toi yhtiökokouksen käsiteltäväksi OYL 20 luvun 23 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla yhtiön taloudellisen tilanteen. Yhtiökokoukselle esitettiin toimenpideohjelma, jolla varmistetaan yhtiön kannattava toiminta vuonna 2013. Ohjelmaan sisältyi osakeannin järjestäminen, pankin myöntämän lisärahoituksen nostaminen, yhtiön toiminnan uudelleenorganisointi, tuotannon tehostaminen ja vaihto-omaisuuden kierron parantaminen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään enintään 300 000 000 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana. Katsauskauden päättymisen jälkeen hallitus käytti suunnattuun osakeantiin 64 137 000 osaketta ja vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainan konversioon 15 318 574, joten tämän katsauksen julkaisuhetkellä hallituksella on valtuutusta jäljellä 220 544 426 osaketta.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Noponen ja varapuheenjohtajaksi Matti Jaakola.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 22 546 266. Osakkeen kurssi vaihteli 0,10 ja 0,25 euron välillä (0,28 ja 0,65 euron välillä) katsauskauden viimeisen kaupantekokurssin ollessa 0,16 euroa (0,31 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 3 983 178 osaketta eli 17,7 % koko osakemäärästä (1 357 732 eli 6,7 %).

Incap Oyj:n hallitus toteutti 30.1.2013 suunnatun osakeannin, jolla yhtiö lunasti osan vuonna 2007 liikkeeseen lasketusta vaihtovelkakirjalainasta. Yhdelle vaihtovelkakirjalainan haltijalle annettiin vastikkeena lainaosuuksista yhteensä 1 697 286 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Uudet osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 14.2.2013 yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 253 osakasta (1 091). Osakkeista 0,6 % (0,5 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2013 oli 3,6 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2013:

Osakkeita,
kpl
Omistus-
osuus, %
Oy Etra Invest Ab 4 834 547 21,4
JMC Finance Oy 2 402 286 10,7
Suomen Teollisuussijoitus Oy 2 185 509 9,7
Onvest Oy 1 697 286 7,5
Sundholm Göran 1 481 113 6,6
Laurila Kalevi Henrik 1 460 429 6,5
Mandatum Life 1 116 059 5,0
Aaltonen Pekka Juhani 400 000 1,8
Lehtonen Jussi Tapio 400 000 1,8
Oksanen Markku 244 383 1,1

Katsauskauden päättymisen jälkeen toteutetun suunnatun osakeannin ja vaihtovelkakirjalainan konversion jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 119 114 035 osakkeeseen.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaiset liputusilmoitukset
Tammikuussa 2013 järjestetyn suunnatun osakeannin seurauksena yhtiön omistuksessa tapahtui 11.2.2013 seuraavia, liputusrajan ylittäviä omistusmuutoksia:  Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön omistamien osakkeiden määrä nousi 1 116 059 kappaleeseen ja niiden osuus yhtiön kaikista osakkeista on osakeannin rekisteröinnin jälkeen 4,95 %. Onvest Oy:n omistus nousi 1 697 286 osakkeeseen eli 7,53 %:iin kaikista osakkeista. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistusosuus laski 9,69 %:iin.

Oy Ingman Finance Ab:n omistamien osakkeiden määrä laski 1 081 485 osakkeeseen eli 4,80 %:iin kaikista osakkeista ja äänistä 11.3.2013.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 22.7.2013 tiedotetun suunnatun osakeannin ja lainojen konversion seurauksena liputusrajat ylittyivät seuraavasti:

Osakkeenomistaja Omistusosuus ja
osakkeiden lukumäärä
ennen osakeantia
Merkittyjen ja
Konvertoitujen
uusien
osakkeiden
lukumäärä
Omistusosuus
osakeannin ja
konvertoinnin
jälkeen 
% kpl kpl %
Inission AB 0 0 28 500 000 26,12  
Oy Etra Invest Ab 21,44 4 834 547 12 100 000 15,52  
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 8 307 692 7,61  
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 7 684 615 7,04  
Finnvera Oyj 0 0 6 238 600 5,72  
Oy Ingman Finance Ab 0 0 8 780 769 8,05  
Onvest Oy 7,53 1 697 286 3 500 000 4,76  
JMC Finance Oy 10,65 2 402 286 0 2,20  
Suomen Teollisuussijoitus Oy 9,69 2 185 509 0 2,00  
Göran Sundholm 6,57 1 481 113 0 1,36  
Kalevi Laurila 6,48 1 460 429 1 275 000 2,51  

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Incap Oyj sai 21.7.2013 päätökseen rahoitusneuvottelut, joiden tuloksena syntynyt kokonaisratkaisu vahvistaa yhtiön taloudellista asemaa olennaisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Ratkaisu mahdollistaa yhtiön operatiivisen toiminnan palaamisen normaaliksi muun muassa materiaaliostojen osalta. Samalla yhtiön omavaraisuus ja maksuvalmius paranevat merkittävästi. Ratkaisuun sisältyi suunnattu osakeanti, jolla kerättiin lisäpääomaa ja muunnettiin lainoja yhtiön uusiksi osakkeiksi. Lisäksi yhtiön vuonna 2012 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksia muunnettiin yhtiön uusiksi osakkeiksi.

Suunnatussa osakeannissa ja siihen liittyvässä lainojen konversiossa laskettiin liikkeeseen yhteensä 64 137 000 uutta osaketta, joista rahavastiketta vastaan 45 212 000 osaketta ja lainojen vastikkeena 18 925 000 osaketta. Lisäksi vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainan konversiossa merkittiin 22 430 769 uutta osaketta. Kaikkien uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen yhtiöllä on yhteensä 109 114 035 osaketta, joista kullakin on yksi ääni.

Osakeannissa uusia osakkeita suunnattiin merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön suurimmille omistajille, teolliselle sijoittajalle, suomalaisille rahoittajille ja muille velkojille sekä yhtiön ylimmälle johdolle. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen oli yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy, sillä suunnatun annin tarkoituksena oli yhtiön rahoitusjärjestelyn toteuttaminen. Osakkeiden merkintähinta oli 0,10 euroa perustuen yhtiön ja osakkeiden merkitsijöiden välisiin sopimuksiin.

Suunnatussa osakeannissa ja lainojen konversiossa merkityt osakkeet tuottavat osinko- ja muut osakkeenomistajien oikeudet 29.7.2013 lähtien, jolloin uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin. Yhtiö hakee uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalle samanarvoisina yhtiön muiden osakkeiden kanssa ja yhtiö julkaisee tätä varten listalleottoesitteen.

Vuonna 2012 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan sopimukset uudistettiin, jolloin kaikki vaihtovelkakirjalainan haltijat vaihtavat akordijärjestelyn jälkeen jäljellä olevan lainaosuutensa yhteensä 22 430 769 uuteen osakkeeseen. Näiden osakkeiden merkintähinnaksi muodostui noin 0,13 euroa osakkeelta. Yhdellä vuoden 2012 vaihtovelkakirjalainan merkitsijällä oli sopimusehtojen mukaan oikeus irtisanoa rahoitussopimus, mikäli vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan lunastus ei toteudu 30.6.2013 mennessä. Kyseinen merkitsijä ei käyttänyt irtisanomisoikeuttaan.

Vuonna 2007 liikkeeseen lasketun vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa sovittiin, että puolet lainasta maksetaan heti ja loput 0,5 miljoonaa euroa 30.6.2014. Osa lainaosuuksista oli muunnettu yhtiön osakkeiksi jo aikaisemmin tammikuussa 2013 järjestetyssä suunnatussa osakeannissa.

Yhtiön pääomalainan haltijat ja suomalaiset rahoittajat konvertoivat lainasaataviaan uusiksi osakkeiksi edellä mainitun suunnatun osakeannin yhteydessä. Samalla lainasopimuksia ja korkojen maksuohjelmia neuvoteltiin uudelleen. Lisäksi pankki vapautti yhtiön Vuokatin kiinteistön kauppahintaan liittyvän vakuusjärjestelyn. Myös yhtiön muut velkojat – materiaalien ja palvelujen toimittajat – tukivat rahoitusjärjestelyä akordijärjestelyn kautta noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Kokonaisjärjestelyn välitön kassavaikutus on noin 6 miljoonaa euroa. Osakkeiden käteisenä maksettava kokonaismerkintähinta – noin 4,5 miljoonaa euroa – kirjataan kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lisäksi yhtiön vieraan pääoman supistuminen ja Vuokatin kiinteistökaupan kauppahintaan liittyvän vakuusjärjestelyn vapautuminen vaikuttaa noin 9 miljoonaa euroa.

Rahoitusjärjestelyn vaikutus yhtiön korollisiin velkoihin:

(1,000 euroa) 30.6.2013 Rahoitusjärjestelyn
jälkeen
Pääomalainat 1 050 0
Vaihtovelkakirjalaina 2012 2 8891) 0
Vaihtovelkakirjalaina 2007 960 480
Pankkilainat 11 377 9 827
Rahoitusleasing 61 80
Muut velat 1 899 1 899
Yhteensä 18 234 12 286

1) Vaihtovelkakirjalainan 2,9 miljoonan euron pääomasta on IFRS-konsernitilinpäätöksessä
     vähennetty 27 000 euroa vaihtovelkakirjalainan hankintakuluja, jotka jaksotetaan rahoituskuluksi ja velaksi.

Rahoitusjärjestelyn ja siihen liittyvän suunnatun osakeannin seurauksena yhtiön suurimmaksi omistajaksi nousee ruotsalainen sopimusvalmistaja Inission AB. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Inission AB omistaa Incapin osakkeita 28 500 000 kappaletta eli noin 26 % yhtiön kaikista osakkeista.

Inission AB:n ja Incap Oyj:n  sopimaan kokonaisjärjestelyyn sisältyy sopimus Inission AB:n optiosta yhdistää Inission AB:n liiketoiminnot Incap Oyj:hin. Inission AB:n on ilmoitettava option käytöstä vuoden 2013 loppuun mennessä. Mikäli optio realisoituu, Incapin ja Inissionin yhdistyminen toteutetaan siten, että Incap Oyj ostaa Inission AB:n tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan. Kauppahinta määräytyy Inission AB:n vuosien 2011, 2012 ja tammi-kesäkuun 2013 tuloksen perusteella.

Kaupan toteutuessa sopimusehtojen mukaisesti Incap maksaa kauppahinnan suuntaamalla Inission AB:lle uusia osakkeita kahdessa erässä. Ensimmäinen erä uusia osakkeita vastaa 70 %:a kauppahinnasta ja suunnataan osakkeiden ostoa koskevan sopimuksen toteuttamisen yhteydessä. Loput 30 % kauppahinnasta maksetaan niin ikään suunnatulla osakeannilla kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Incap on julkaissut tilinpäätöksensä vuodelta 2013.

Incap kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiöiden yhdistymistä koskevasta yrityskauppajärjestelystä. Koska Inission AB:n omistus Incap Oyj:n osakkeista tulee kaupan toteutuessa ylittämään tarjousvelvollisuuden, Inission on hakenut Finanssivalvonnalta poikkeuslupaa olla tekemättä julkista ostotarjousta.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyvissä riskeissä tapahtui olennainen muutos 21.7.2013, jolloin yhtiö sai päätökseen pitkään neuvotellun laajan rahoitusjärjestelyn. Järjestely vakautti yhtiön taloudellisen aseman, joten yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuteen ja rahoituksen riittävyyteen ei enää liity merkittävää riskiä.

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, uusasiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu. Näistä merkittävimpiä riskejä ovat tällä hetkellä kannattavuutta ja vaihto-omaisuutta koskevien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen sekä globaali talouskehitys ja sen vaikutukset yhtiön asiakkaiden markkinatilanteeseen ja kysyntään.

Maksuvalmiuden arviointia varten Incap on laatinut konsernille 12 kuukauden kassavirtaennusteen, joka perustuu tulosennusteeseen vuodelle 2013 ja toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Koska laskelmissa käytetyt tulostasot eivät kuvasta edellisten vuosien toteutunutta kehitystä, niihin sisältyy merkittävää epävarmuutta. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoma vastaa tämän osavuosikatsauksen julkaisuhetkellä yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeita.

Maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Liiketoimintaympäristön vuonna 2013 arvioidaan kehittyvän Incapin ja sen asiakkaiden toimialoilla vakaasti eikä talouden yleinen epävarmuus ole ainakaan toistaiseksi vaikuttanut erityisen haitallisesti yhtiön asiakkaiden kysyntään tai maksukykyyn.

Yhtiön myynti jakautuu usealle asiakastoimialalle, mikä tasoittaa eri teollisuusalojen suhdannevaihteluiden vaikutusta. Vuonna 2012 Incapin suurimman yksittäisen asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 17 %. Yhtiön toimiala, sopimusvalmistus, on voimakkaasti kilpailtu ja kustannustason hallintaan liittyy huomattavaa painetta. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkuuksien hallinta on erityisen tärkeää. Kustannusrakenteen joustavuutta on lisätty tuotannon hajauttamisella yhtiön eri toimintamaihin Suomeen, Viroon ja Intiaan. Tuotantotoiminnan painopiste on maissa, joissa palkka- ja yleinen kustannustaso on kilpailukykyinen.

Yhtiön strateginen kehittäminen
Incap on viimeisten vuosien aikana toteuttanut strategiaansa kansainvälistymällä ja virtaviivaistamalla toimintojaan. Tuotantoa on keskitetty edullisen kustannustason alueille ja toimipisteiden määrää on vähennetty. Elektroniikkatuotanto Euroopassa on keskitetty Kuressaareen ja mekaniikkatuotanto Vaasaan. Intian tuotantokapasiteettia on kehitetty ja toiminta on käännetty kannattavaksi. Materiaalihankintaa koordinoidaan Hongkongista käsin, läheltä Aasian komponenttilähteitä.

Samaan aikaan yhtiön rahoitustilanne on heikentynyt aikaisempien investointien, toimintaa rasittaneiden rakenteellisten muutosten sekä markkinatilanteen vuoksi. Yhtiö on neuvotellut rahoituksesta ja toteuttanut suunnattuja anteja ja muita järjestelyjä tilanteen korjaamiseksi, mutta niillä on pystytty parantamaan tilannetta vain lyhytaikaisesti.

Keväällä 2013 yhtiö on käynyt laajoja neuvotteluja rahoituksen järjestämiseksi kestävälle pohjalle myös pitkällä aikavälillä. Neuvotteluihin osallistui laaja joukko yhtiön rahoittajia, omistajia, velkojia ja muita sidosryhmiä. Samalla yhtiön hallitus kartoitti rahoitusjärjestelyjen lisäksi mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin, joilla voitaisiin varmistaa yhtiön tuleva kasvu ja kilpailukyvyn kehittyminen rahoitusaseman korjaannuttua.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 22.7.2013 yhtiö julkisti neuvottelujen lopputuloksena erittäin merkittävän ja kokonaisvaltaisen rahoitusjärjestelyn, joka parantaa yhtiön taloudellista tilannetta olennaisesti ja mahdollistaa paluun normaaliin liiketoimintaan. Rahoitusratkaisun ansiosta yhtiön kassatilanne parani ja vieraan pääoman määrä väheni merkittävästi. Pitkään jatkuneen epävakaan jakson päätyttyä yhtiö voi jälleen keskittyä varsinaiseen liiketoimintaan, asiakaspalveluun ja tulevan kasvun toteuttamiseen.

Olennainen osa järjestelyä on Inission AB:n kanssa solmittu sopimus. Suunnatun osakeannin seurauksena Inission AB:stä tulee Incapin suurin yksittäinen osakkeenomistaja. Sopimukseen liittyy optio Inissionin ja Incapin liiketoimintojen yhdistämisestä siten, että Incap Oyj ostaa Inission AB:n tytäryhtiöiden osakekannan ja liiketoiminnan.

Rahoitusjärjestely turvaa Incapin teollisen rakenteen jatkuvuuden ja liittouma Inissionin kanssa varmistaa tulevan kasvun. Incapin ja Inissionin mahdollisesti yhdistyessä syntyisi vahva pohjoismainen yhtiö, jolla on erinomaiset edellytykset palvella asiakkaita globaalisti. Incapin vahvuuksia liittoumassa olisivat pitkäaikaiset strategiset asiakassuhteet, kilpailukykyinen ja tehokas tuotanto Intiassa, oma hankintayksikkö Aasiassa ja erityisosaamiseen perustuva mekaniikkatuotanto. Inission toisi yhteistyöhön kattavan myyntiverkostonsa sekä tehokkaan toimintamallin, jolla varmistetaan toiminnan kannattavuus. Yhdistyneellä Incap-Inissionilla tulisi olemaan vahva kilpailuasema globaaleilla markkinoilla ja se voisi olla merkittävä ja aktiivinen toimija Pohjois-Euroopan EMS-toimialan järjestelyissä.

Näkymät vuodelle 2013
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö muuttaa 3.5.2013 antamaansa tulosohjausta. Osittain asiakkaille siirrettyjen materiaaliostojen vuoksi konsernin liikevaihdon vuonna 2013 arvioidaan olevan selvästi pienempi kuin vuonna 2012, jolloin liikevaihtoa kertyi 64,1 miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketuloksen (EBIT) arvioidaan olevan positiivinen. Vuonna 2012 liiketulos oli negatiivinen -0,7 miljoonaa euroa.

Yhtiö arvioi aikaisemmin 3.5.2013, että konsernin liikevaihto vuonna 2013 on pienempi kuin vuonna 2012. Koko vuoden liiketuloksen ennakoitiin tuolloin olevan selvästi positiivinen.

Tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksen julkaisu
Incap-konsernin osavuosikatsaus kolmannelta vuosineljännekseltä julkaistaan 31.10.2013.

Helsingissä 31.7.2013

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047 tai +372 555 37905
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 31.7.2013 klo 10 World Trade Center Helsingissä, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin laaja tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

 

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälinen sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 64,1 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 600henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja:www.incap.fi.

Liite 1

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1 000 euroa,
tilintarkasta-
maton)
4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
Muutos,
 %
1-12/
2012
LIIKEVAIHTO 9
 883
10
 654
14
 498
15
 701
18
 378
15
 564
20
 537
33
 942
– 39 64
 141
Valmistus omaan
käyttöön
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden
varastojen
muutos
-97 -260 -323 -169 -327 176 -357 -150 138 -643
Liiketoiminnan
muut tuotot
-12 51 49 136 134 85 40 219 -82 404
Aineiden ja
tarvikkeiden
käyttö
5
 617
7
 112
9
 968
10
 978
12
 568
10
 801
12
 728
23
 369
-46 44
 315
Henkilöstökulut 2
 428
2
 527
2
 538
2
 419
3
 119
3
 011
4
 955
6
 130
-19 11
 087
Poistot ja
arvonalentumiset
227 628 231 378 435 415 855 850 1 1
460
Liiketoiminnan
muut kulut
1
 917
1
 611
2
 114
1
 612
2
 051
1
 944
3
 528
3
 994
-12 7
 721
LIIKEVOITTO/
TAPPIO
-415 -1 432 -628 280 13 -345 -1
 847
-332 456 -681
Rahoitustuotot
ja -kulut
-595 -439 -569 -156 339 -366 -1
 034
-26 3
 829
-751
VOITTO/TAPPIO
ENNEN
VEROJA
-1
 010
-1
 871
-1
 197
124 352 -711 -2
 880
-358 703 -1
 432
Tuloverot -162 -14 -3
 418
-79 0 0 -176 0 -3
 498
KATSAUS-
KAUDEN
VOITTO/TAPPIO
-1
 172
-1
 885
-4
 616
44 352 -711 -3
 056
-358 753 -4
 930
Osakekohtainen
tulos
-0,05 -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04 -0,14 -0,02 600 -0,25
Optioilla ei ole
laimentavaa
vaikutusta
tilikausilla 2012
ja 2013.

MUUT LAAJAN TULOKSEN
ERÄT
4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
Muutos
, %
1-12/
2012
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 172 -1 885 -4 616 44 352 -711 -3 056 -358 753 -4 930
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -285 91 -129 63 -50 -2 -194 -51 278 -118
Muut laajan tuloksen erät netto -285 91 -129 63 -50 -2 -194 -51 278 -118
KOKONAISTULOS -1 457 -1 793 -4 745 107 302 -712 -3 250 -410 693 -5 048
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -1 457 -1 793 -4 745 107 302 -712 -3 250 -410 693 -5 048
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 30.6.2013 30.6.2012 Muutos, % 31.12.2012
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 2 093 3 160 -34 2 578
Liikearvo 905 949 -5 940
Muut aineettomat hyödykkeet 64 212 -70 178
Muut rahoitusvarat 471 311 51 311
Laskennallinen verosaaminen 356 4 061 -91 560
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 3 888 8 693 -55 4 568
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 6 695 11 338 -41 9 352
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 705 16 444 -41 12 815
Rahavarat 2 551 460 455 613
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 18 951 28 242 -33 22 780
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 0 1 936 -100 1 936
VARAT YHTEENSÄ 22 838 38 871 -41 29 283
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 182 4 843 7 4 818
Muuntoero -1 111 -850 31 -917
Kertyneet voittovarat -30 497 -22 869 33 -27 440
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -5 895 1 655 -456 -3 008
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 0 0 0
Korolliset velat 2 940 2 978 -1 2 492
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 940 2 978 -1 2 492
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 10 499 14 037 -25 11 841
Lyhytaikaiset korolliset velat 15 295 20 030 -24 17 959
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 25 794 34 067 -24 29 800
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 0 171 -100 0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 22 838 38 871 -41 29 283

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -1 847 -332 -681
Oikaisut liikevoittoon 931 584 728
Käyttöpääoman muutos 3 719 1 058 4 188
Maksetut korot ja maksut -520 -1 189 -1 814
Saadut korot 6 18 27
Liiketoiminnan rahavirta 2 289 139 2 448
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -134 -86 -124
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 1 487 100 139
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 -61
Myönnetyt lainat -4 -1 0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 0 3 3
Investointien rahavirta 1 349 16 -43
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 0 288 734
Lainojen nostot 1 648 1 224 1 819
Lainojen takaisinmaksut -3 474 -1 258 -4 201
Rahoitusleasingvelkojen maksut -38 -370 -594
Rahoituksen rahavirta -1 864 -116 -2 242
Rahavarojen muutos 1 774 39 163
Rahavarat katsauskauden alussa 613 369 369
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 96 67 99
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) 68 -15 -18
Rahavarat katsauskauden lopussa 2 551 460 613

Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 20 487 44 4 084 -799 -22 506 1 311
Emissiovoitto 0 0 759 0 0 759
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 0 0 0 0
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -51 0 -51
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 -5 -5
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 759 -51 -5 703
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -358 -358
0 0 759 -51 -363 344
Oma pääoma 30.6.2012 20 487 44 4 843 -850 -22 869 1 655
Oma pääoma 1.1.2013 20 487 44 4 818 -917 -27 440 -3008
Osakeanti 0 0 373 0 0 373
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 -10 0 0 -10
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -194 0 -194
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 0 0
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 364 -194 0 170
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -3 056 -3 056
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 364 -194 -3 056 – 2 887
Oma pääoma 30.6.2013 20 487 44 5 182 -1 111 -30 497 – 5 895

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA
VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)
30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Liikevaihto, milj. euroa 20,5 33,9 64,1
Liikevoitto, milj. euroa -1,8 -0,3 -0,7
  % liikevaihdosta -9,0 -1,0 -1,1
Voitto ennen veroja, milj. euroa -2,9 -0,4 -1,4
  % liikevaihdosta -14,0 -1,1 -2,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -22,4 8,2 -12,6
Oman pääoman tuotto (ROE), % ² 137,3 -48,3 580,8
Omavaraisuusaste, % -25,8 4,3 -10,3
Gearing, % -266,1 1372,9 -659,4
Nettovelka, milj. euroa 16,5 20,3 18,9
Korollinen nettovelka, milj. euroa 15,7 22,7 19,8
Quick ratio 0,5 0,5 0,5
Current ratio 0,7 0,8 0,8
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
keskimäärin katsauskauden aikana
22 264 948 19 276 512 20 067 042
Tulos/osake (EPS), euroa -0,14 -0,02 -0,25
Oma pääoma/osake, euroa -0,26 0,08 -0,14
Hinta/voittosuhde (P/E-luku) -1,2 -16,7 -0,8
Osakkeen kurssikehitys
  Katsauskauden alin kurssi, euroa 0,10 0,28 0,15
  Katsauskauden ylin kurssi, euroa 0,25 0,65 0,65
  Katsauskauden keskikurssi, euroa 0,14 0,41 0,3
  Katsauskauden päätöskurssi, euroa 0,16 0,31 0,19
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 4 6 4
Osakkeiden vaihto, kpl 3 983 178 1 257 732 2 952 411
Osakkeiden vaihto, % 17,7 6,7 14,2
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,1 0,1
  % liikevaihdosta 0,7 0,3 0,2
Henkilöstö keskimäärin 573 719 697
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA
Kiinnitykset¹ ja panttaussitoumukset 14,2 12,3 14,3
Taseen ulkopuoliset vastuut 5,4 10,4 7,1
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 0 3242,2 0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 0 18,9 0
¹ Pankki on vahvistanut syyskuussa 2012, että yhtiön kiinnityksistä on 6.5.2011 vapautunut 1 miljoona euroa. Vuoden 2012 tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa ilmoitettu virheellinen kiinnitysten määrä on korjattu tähän taulukkoon.
² Oman pääoman tuoton laskennassa on osoittaja ja nimittäjä negatiivinen.

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

4-6/
2013
1-3/
2013
10-12/
2012
7-9/
2012
4-6/
2012
1-3/
2012
Liikevaihto, milj. euroa 9,9 10,7 14,5 15,7 18,4 15,6
Liikevoitto, milj. euroa -0,4 -1,4 -0,6 0,3 0,0 -0,3
  % liikevaihdosta -4,2 -13,4 -4,3 1,8 0,1 -2,2
Voitto ennen veroja,
milj. euroa
-1,0 -1,9 -1,2 0,1 0,4 -0,7
  % liikevaihdosta -10,2 -17,6 -8,3 0,8 1,9 -4,6
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI), %
-12,1 -31,2 -73,2 3,3 17,8 -1,5
Oman pääoman
tuotto (ROE), %²
105,3 202,5 2175,3 11,7 95 -297,7
Omavaraisuusaste, % -25,8 -17,7 -10,3 4,9 4,3 1,6
Gearing, % -266,1 -393,5 -659,4 1205,2 1 372,9 4 103,2
Nettovelka, milj. euroa 16,5 18,7 18,9 18,9 20,3 23,2
Korollinen nettovelka,
milj. euroa
15,7 17,5 19,8 20,8 22,7 24,6
Osakeantioikaistu
osakkeiden
luku- määrä
keskimäärin
katsauskauden
aikana
22
264 948
21
980 504
20
067 042
19
804 494
19
276 512
18
680 880
Tulos/osake (EPS),
euroa
-0,05 -0,09 -0,23 0,00 0,02 -0,04
Oma pääoma/osake,
euroa
-0,26 -0,20 -0,14 0,08 0,08 0,03
Investoinnit, milj.
euroa
0,1 0 0,1 0,0 0,1 0,0
  % liikevaihdosta 0,9 0,4 0,3 -0,1 0,3 0,2
Henkilöstö keskimäärin 556 590 652 698 710 727

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT

Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)
oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, % 100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
Nettovelka vieras pääoma – rahoitusomaisuus
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1719994