Incap Oyj Pörssitiedote 31.7.2012 klo 8.30

INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2012: LIIKEVAIHTO EDELLISVUODEN TASOLLA, TULOSKEHITYKSESSÄ KÄÄNNE PAREMPAAN

  • tammi-kesäkuun liikevaihto oli 33,9 miljoonaa euroa eli noin 1 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2011: 33,7 milj. euroa)
  • tammi-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli -0,3 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa)
  • toisen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) ja kauden tulos olivat positiiviset
  • tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,11 euroa)
  • rahoitusneuvotteluissa saavutettiin onnistunut kokonaisratkaisu
  • Incap korjaa tulosohjaustaan ja arvioi jälkimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen (EBIT) olevan positiivinen. Aiemmin arvioitiin koko vuoden liiketuloksen olevan positiivinen.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksen 2011 laadinnassa noudatetut. Vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Olemme edenneet yhtiön strategisen muutoksen toteuttamisessa. Vuoden alussa päätetty Helsingin tehtaan toiminnan siirtäminen muiden tehtaiden yhteyteen on toteutunut aikataulussa ja tulee vaikuttamaan myönteisesti konsernin kannattavuuteen jo toisella vuosipuoliskolla."

"Energiatehokkuustoimialan tuotteiden kysyntä on edelleen ilahduttavalla tasolla. Tämän ansiosta Vaasan tehtaan kapasiteettitilanne on hyvä ja oman henkilöstön lisäksi Vaasassa työskentelee noin 20 tilapäistä työntekijää toimialapalvelun kautta. Myös Intian toimintojen kasvu on ollut ripeää tänä vuonna ja kannattavuus on parantunut merkittävästi."

"Keväällä neuvoteltu rahoituksen kokonaisratkaisu vakauttaa yhtiömme rahoitusrakennetta ja voimme olla erittäin tyytyväisiä neuvottelujen lopputulokseen. Vaihtovelkakirjalainan lunastamiseksi järjestämme loppuvuonna osakeannin ja olen luottavainen annin onnistumisen suhteen."

Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2012
Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 18,4 miljoonaa euroa eli noin 18 % korkeampi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja 4 % korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Kasvu johtui pääosin sähkövoimatekniikan tuotteiden vilkkaasta kysynnästä, jonka ennakoidaan jatkuvan hyvällä tasolla vuoden jälkipuoliskollakin.

Huhti-kesäkuun liiketulos (EBIT) oli positiivinen noin 13 tuhatta euroa. Myyntikate parani selvästi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtuen asiakashintojen korotuksista sekä materiaalikustannusten ja muiden muuttuvien kulujen suhteellisesta alenemisesta. Toisen vuosineljänneksen tulos oli positiivinen noin 0,4 miljoonaa euroa.

Vertailu neljännesvuosittain
(1 000 euroa)
4-6/
2012
1-3/
2012
10-12/
2011
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
Liikevaihto 18 378 15 564 16 906 18 286 17 694 16 005
Liiketulos (EBIT) 13 -345 -609 35 -623 -423
Katsauskauden tulos 352 -711 -1 288 -576 – 1 182 -951
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 -0,04 – 0,07 -0,03 -0,06 -0,05

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2012
Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 33,9 miljoonaa euroa eli noin 1 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Liikevaihto kasvoi tasaisesti jakson kaikkina kuukausina, joskin kehityksessä oli suuria vaihteluja eri asiakkaiden välillä. Toimitukset energiatehokkuustoimialan asiakkaille pysyivät hyvällä tasolla ja varsinkin Intian tehtaalla valmistettavien tuotteiden kysyntä piristyi selvästi.

Tammi-kesäkuun liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa, mikä on runsaat 0,7 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Kannattavuuden parantamiseen tähtäävät pitkäjänteiset toimenpiteet alkoivat heijastua tuloskehitykseen. Tulosta rasittivat varsinkin Helsingin tehtaan sulkemiseen liittyvät kustannukset.

Vertailu katsauskausittain
(1000 euroa)
1-6/2012 1-6/2011 Muutos, % 1-12/2011
Liikevaihto         33 942 33 699 1 68 890
Liiketulos (EBIT)
     
-332 -1 045 -68 -1 619
Katsauskauden tulos -358 – 2 133 -83 -3 997
Osakekohtainen tulos, euroa -0,02 -0,11 -82 -0,21

Nettorahoituskulut alenivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 26 tuhanteen euroon (1,1 milj. euroa), koska vaihtovelkakirjalainan diluution ansiosta kesäkuulle kirjattiin rahoitustuottoa noin 1,1 miljoonaa euroa. Poistot olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Katsauskauden tappio oli 0,4 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,2 % (-6,8 %) ja oman pääoman tuotto -48,3 % (-96,1 %). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,11 euroa).

Vaihto-omaisuuden määrä katsauskauden päättyessä oli 11,3 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa). Vuoden 2011 lopussa vaihto-omaisuuden määrä oli 11,4 miljoonaa euroa ja vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 12,5 miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus laski katsauskauden loppua kohti lähinnä siksi, että Helsingin tehtaan hallittua alasajoa varten hankitut komponentit käytettiin tuotantoon.

Incapin Kuressaaressa sijaitsevan tehdaskiinteistön laajennustyö valmistui kesäkuussa ja uudet tilat saadaan kokonaisuudessaan tuotantokäyttöön elokuun alussa. Tuotantotilojen optimoinnin yhteydessä muun muassa materiaalien käsittelyä kehitetään. Tilojen laajennus tehostaa tuotantoa merkittävästi, sillä kaikki toiminta saadaan nyt saman katon alle ja erillisistä vuokratiloista voidaan luopua. Helsingin tehtaan tuotannollinen toiminta päättyy elokuussa.

Incapin kaikki toiminnot ovat yhtenäisen laatu- ja ympäristöjärjestelmän piirissä Det Norske Veritaksen myönnettyä Intian tytäryhtiölle samat laatu- ja ympäristösertifikaatit kuin muille yksiköille.

Kustannusrakenteen parantamiseksi konsernipalveluja organisoitiin uudelleen ja muun muassa myynnin, laadunhallinnan ja tuotantoa tukevan testaussuunnittelun tehtäviä keskitettiin yhtiön toimipisteeseen Tallinnassa.  

Tase
Konsernin taseen loppusumma oli 38,9 miljoonaa euroa (42,7 milj. euroa).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 1,7 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa). Vieraan pääoman osuus oli 37,2 miljoonaa euroa (39,4 milj. euroa), josta korollista oli 23,2 miljoonaa euroa (24,9 milj. euroa). Pitkäaikaisesta velasta 2,9 miljoonaa euroa on uutta vaihtovelkakirjalainaa. Emoyhtiön oma pääoma oli 12,5 miljoonaa euroa eli 61 % osakepääomasta (13,9 milj. euroa, 68 %). Tämä ylittää osakeyhtiölain mukaisen vähimmäispääoman rajan noin 2,3 miljoonalla eurolla.

Konsernin omavaraisuusaste laski 4,3 %:iin (7,6 %). Korolliset nettovelat alenivat 22,7 miljoonaan euroon (24,1 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) oli 1 373 % (739 %).

Konsernin rahavarat 30.6.2012 olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa).

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,5 (0,4) ja current ratio 0,8 (0,8). Liiketoiminnan rahavirta oli 0,1 miljoonaa euroa (-2,7 milj. euroa) ja rahavarojen muutos 0,04 miljoonaa euroa lisäystä (0,23 milj. euroa lisäystä).

Incap sai erääntyviin rahoitussopimuksiin liittyvät neuvottelut onnistuneesti päätökseen toukokuussa. Yhtiön kotimaiset rahoittajapankit uusivat yhtiön rahoitussopimukset ja myönsivät yhteensä 2,5 miljoonaa euroa uutta lainaa. Lainasta 1 miljoona euroa on nostettu katsauskauden jälkeen heinäkuussa ja 1,5 miljoonaa euroa on nostettavissa sen jälkeen, kun vuoden 2007 vaihtovelkakirjalaina on lunastettu kokonaan ja pankki on hyväksynyt net IBD/EBITDA:lle asetetun tavoitetason 30.6.2012.

Konsernin kassavirtaan ja maksuvalmiuteen liittyviä riskejä on kuvattu lähemmin kohdassa "Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät".

Vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan uudelleenrahoitus
Incap Oyj:n vuonna 2007 liikkeelle laskema 6,75 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina erääntyi 25.5.2012. Osana yhtiön neuvottelemaa rahoituspakettia vaihtovelkakirjalainan uudelleenrahoitus järjesteltiin siten, että osa vaihtovelkakirjalainan haltijoista konvertoi lainan uuteen vaihtovelkakirjalainaan ja yhtiö lunastaa muiden haltijoiden lainaosuuden.

Yhtiö suuntasi osalle vaihtovelkakirjalainan haltijoista uuden vaihtovelkakirjalainan, jonka nimellisarvo on 2 916 000 euroa. Uusi vaihtovelkakirjalaina erääntyy yhdessä erässä 25.5.2017 ja lainalle maksetaan 7 %:in vuotuista korkoa. Muiden vaihtovelkakirjalainan haltijoiden kanssa sovittiin, että Incap lunastaa tai ostaa heidän lainaosuutensa yhteensä 2 751 840 euron hinnalla vuoden 2012 aikana. Lunastettavat lainaosuudet edustavat yhteensä 3 834 000 euroa vuoden 2007 vaihtovelkakirjalainan pääomasta. Incap järjestää vuoden 2012 loppuun mennessä osakeannin, jossa kertyvää pääomaa käytetään vaihtovelkakirjalainan lunastukseen.  

Suunnattu osakeanti huhtikuussa 2012
Yhtiön hallitus käytti vuonna 2011 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa saamaansa valtuutusta 11.4.2012 ja suuntasi yhtiön suurimmille omistajille yhteensä 2 168 100 uutta osaketta. Osakeanti merkittiin kokonaisuudessaan hintaan 0,35 euroa/osake. Saatu merkintähinta, yhteensä noin 759 000 euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin katsauskauden päättymisen jälkeen 18.7.2012, jolloin yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 20 848 980 kappaleeseen. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä arviolta elokuun loppuun mennessä ja yhtiö julkaisee tätä varten listalleottoesitteen.

Investoinnit
Investointien määrä katsauskaudella oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa).

Henkilöstö  ja johto
Katsauskauden lopussa Incap-konsernin palveluksessa oli 714 henkilöä (759), kun henkilöstön määrä vuoden alussa oli 735. Henkilöstön määrä supistui suhteellisesti eniten konsernipalveluissa, joissa tehtiin toiminnan uudelleenjärjestelyjä siirtämällä toimintoja Viroon. Henkilöstöstä 50 % työskenteli Intiassa, 30 % Virossa ja 20 % Suomessa.

Yhtiökokous
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 11.4.2012 Helsingissä. Kokoukseen osallistui yhteensä 14 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 40,7 % prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio (2 372 981,70 euroa) jätetään omaan pääomaan.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Kalevi Laurila, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen sekä uutena jäsenenä Matti Jaakola. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja neljä heistä ovat riippumattomia yhtiön suurimmista omistajista. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään enintään 9 300 000 uuden osakkeen antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uusista osakkeista enintään 300 000 kappaletta voidaan käyttää yhtiön kannustusjärjestelmän optio-oikeuksiin. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli 18 680 880. Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,28 ja 0,65 euron välillä (0,46 ja 0,63 euron välillä) kauden viimeisen kaupantekokurssin ollessa 0,31 euroa (0,58 euroa). Osakkeen vaihto oli 6,7 % koko osakemäärästä (2,1 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 091 osakasta (1 076). Osakkeista 0,5 % (0,6 %) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.2012 oli 5,8 miljoonaa euroa (10,8 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muuttumisesta
Huhtikuussa toteutetun suunnatun osakeannin osakkeiden rekisteröimisen jälkeen Kalevi Laurilan omistusosuus Incapin osakkeista tulee ylittämään 5 %.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu lähemmin vuoden 2011 tilinpäätöksessä, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla. Incapin merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät asiakaskysynnän kehitykseen, rahoituksen riittävyyteen ja suunnitellun annin onnistumiseen, omavaraisuusasteeseen sekä kannattavuutta ja vaihto-omaisuutta koskevien tavoitteiden toteutumiseen.

Konsernitaseeseen on kirjattu laskennallista verosaamista 4,1 miljoonaa euroa. Määrä perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön tulevasta tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä 30.6.2012 oli 8,1 miljoonaa euroa. Verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa liittyy epävarmuutta ja mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei vastaisi hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta tehtävällä laskennallisen verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus sekä Incap-konsernin että emoyhtiön omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa näiden omaan pääomaan.

Maksuvalmiuden arviointia varten Incap on laatinut konsernille 12 kuukauden kassavirtaennusteen, joka perustuu tulosennusteeseen vuodelle 2012 ja toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden kiertonopeuksiin. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella yhtiön käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin edellyttäen, että yhtiö saavuttaa konsernin tulokselle ja vaihto-omaisuuden kierrolle ennustetut tavoitteet ja että loppuvuodelle suunniteltu osakeanti toteutuu tavoitteiden mukaisesti.  

Näkymät vuodelle 2012
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Vaasan ja Intian tehtaalla valmistettavien energiatehokkuustoimialan tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä ja jopa vilkastuvan vuoden loppua kohti. Hyvinvointiteknologian tuotteiden liikevaihdon arvioidaan jäävän edellisvuoden tasosta, koska kaikki Helsingin tehtaalla valmistetut tuotteet eivät siirry yhtiön muille tehtaille odotetussa laajuudessa.

Helsingin tehtaan sulkeminen on viimeinen vaihe yhtiön strategista tuotantorakenteen muutosta, jolla on luotu edellytykset kannattavalle kasvulle. Tehtaan tuotannon siirtäminen muihin yksiköihin ja toiminnan tehostaminen parantavat yhtiön kannattavuutta vuoden 2012 jälkipuoliskolla.

Incap toistaa aikaisemman, 19.6.2012 julkaistun ohjauksensa liikevaihdon osalta ja arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2012 olevan pienempi kuin vuonna 2011, jolloin liikevaihtoa kertyi 68,9 miljoonaa euroa.

Incap korjaa aiempaa ohjaustaan liiketuloksesta ja arvioi jälkimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen (EBIT) olevan positiivinen ja koko vuoden liiketuloksen olevan selvästi parempi kuin vuonna 2011, jolloin se oli -1,6 miljoonaa euroa. Aikaisemmin 19.6.2012 Incap arvioi koko vuoden liiketuloksen olevan positiivinen ja selvästi parempi kuin vuonna 2011.

Tammi-syyskuun 2012 osavuosikatsauksen julkaisu
Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan keskiviikkona 31.10.2012.

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 31.7.2012 klo 10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu 17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin
7 Tunnuslukujen laskentasäännöt

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 68,9 miljoonaa. euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 715 henkilöä. Incapin osake on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incap.fi.

Liite 1

KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 1-3/
2012
4-6/
2012
1-3/
2011
4-6/
2011
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos % 1-12/
2011
LIIKEVAIHTO 15 564 18 378 16 005 17 694 33 942 33 699 1 68 890
Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0 0
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
176 -327 34 4 -150 38 -498 -363
Liiketoiminnan muut tuotot 85 134 38 40 219 78 182 145
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 10 801 12 568 11 270 12 812 23 369 24 082 -3 48 631
Henkilöstökulut 3 011 3 119 2 916 3 075 6 130 5 991 2 12 016
Poistot ja arvonalentumiset 415 435 552 542 850 1 094 -22 2 047
Liiketoiminnan muut kulut 1 944 2 051 1 762 1 931 3 994 3 693 8 7 597
LIIKEVOITTO/TAPPIO -345 13 -423 -623 -332 -1 045 -68 -1 619
Rahoitustuotot ja -kulut -366 339 -528 -559 -26 -1 088 -98 -2 378
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA -711 352 -951 -1 182 -358 -2 133 -83 -3 997
Tuloverot 0 0 0 0 0 0 0
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -711 352 -951 -1 182 -358 -2 133 -83 -3 997
Osakekohtainen tulos -0,04 0,02 -0,05 -0,06 -0,02 -0,11 -82 -0,21
Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2011 ja 2012
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1-3/
2012
4-6/
2012
1-3/
2011
4-6/
2011
1-6/
2012
1-6/
2011
Muutos % 1-12/
2011
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO -711 352 -951 -1 182 -358 -2 133 -83 -3 997
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -2 -50 -185 -57 -51 -242 -79 -316
Muut laajan tuloksen erät netto -2 -50 -185 -57 -51 -242 -79 -316
KOKONAISTULOS -712 302 -1 136 -1 239 -410 -2 375 -83 -4 313
Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -712 302 -1 136 -1 239 -410 -2 375 -83 -4 313
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 0 0 0 0

 
Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)
(1000 euroa, tilintarkastamaton) 30.6.2012 30.6.2011 Muutos % 31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 3 160 4 961 -36 4 007
Liikearvo 949 996 -5 964
Muut aineettomat hyödykkeet 212 501 -58 341
Muut rahoitusvarat 311 314 -1 314
Laskennallinen verosaaminen 4 061 4 137 -2 4 085
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 8 693 10 908 -20 9 710
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 11 338 13 316 -15 11 423
Myyntisaamiset ja muut saamiset 16 444 15 692 5 15 834
Rahavarat 460 811 -43 369
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 28 242 29 819 -5 27 625
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 1 936 1 936 0  1 936
VARAT YHTEENSÄ 38 871 42 663 -9 39 271
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA
PÄÄOMA
Osakepääoma 20 487 20 487 0 20 487
Ylikurssirahasto 44 44 0 44
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 843 4 084 19 4 084
Muuntoero -850 -690 23 -799
Kertyneet voittovarat -22 869 -20 670 11 -22 506
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 655 3 255 -49 1 311
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat
Korolliset velat 2 978 581 413 259
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 978 581 413 259
LYHYTAIKAISET VELAT
Ostovelat ja muut velat 14 037 14 535 -3 13 109
Lyhytaikaiset korolliset velat 20 030 23 780 -16 24 336
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 34 067 38 315 -11 37 445
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 171 513 -67 256
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 38 871 42 663 -9 39 271
Liite 3
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 euroa, tilintarkastamaton) 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto -332 -1 045 -1 619
Oikaisut liikevoittoon 584 718 2 157
Käyttöpääoman muutos 1 058 -1 383 -1 920
Maksetut korot ja maksut -1 189 -1 010 -1 793
Saadut korot 18 17 38
Liiketoiminnan rahavirta 139 -2 703 -3 137
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -86 -172 -280
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 100 62 148
Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 -80
Myönnetyt lainat -1 0 -6
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 0 0 0
Lainasaamisten takaisinmaksut 3 46 0
Investointien rahavirta 16 -64 -218
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti 288 0 0
Lainojen nostot 1 224 3 740 4 946
Lainojen takaisinmaksut -1 258 -288 -1 118
Rahoitusleasingvelkojen maksut -370 -457 -843
Rahoituksen rahavirta -116 2 995 2 985
Rahavarojen muutos 39 228 -371
Rahavarat tilikauden alussa 369 476 476
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 67 131 288
Käyvän arvon muutokset (rahavarat) -15 -24 -24
Rahavarat katsauskauden lopussa 460 811 369

 Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa, tilintarkastamaton)
Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP rahasto Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 20 487 44 4 084 -483 -18 510 5 622
Emissiovoitto 0 0 0 0 0 0
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 0 0 0 0
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -207 -34 -242
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 7 7
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 0 -207 -27 -234
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -2 133 -2 133
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 0 -207 -2 160 -2 367
Oma pääoma 30.6.2011 20 487 44 4 084 -690 -20 670 3 255
Oma pääoma 1.1.2012 20 487 44 4 084 -799 -22 506 3 255
Osakeanti 0 0 759 0 0 759
Transaktiomenot omasta pääomasta 0 0 0 0 0 0
Muuntoerojen muutos 0 0 0 -51 0 -51
Myönnetyt optiot 0 0 0 0 -5 -5
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0
Omaan pääomaan suoraan kirjatut
nettovoitot ja -tappiot
0 0 759 -51 -5 703
Katsauskauden tulos 0 0 0 0 -358 -358
Kokonaisvoitot ja -tappiot 0 0 759 -51 -363 344
Oma pääoma 30.6.2012 20 487 44 4 843 -850 -22 869 1 655

Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT  JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)

1-6/2012

1-6/2011

1-12/2011

Liikevaihto, milj. euroa 33,9 33,7 68,9
Liikevoitto, milj. euroa -0,3 -1,0 -1,6
  % liikevaihdosta -1,0 -3,1 -2,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa -0,4 -2,1 -4,0
  % liikevaihdosta -1,1 -6,3 -5,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,2 -6,8 -5,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % -48,3 -96,1 -115,3
Omavaraisuusaste, % 4,3 7,6 3,3
Gearing, % 1 372,9 739,3 1867,7
Nettovelka, milj. euroa 20,3 22,9 21,8
Korollinen nettovelka, milj. euroa 22,7 24,1 24,5
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm
keskimäärin katsauskauden aikana
19 276 512 18 680 880 18 680 880
Tulos/osake (EPS), euroa -0,02 -0,11 -0,21
Oma pääoma/osake, euroa 0,08 0,17 0,07
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,2 0,3
  % liikevaihdosta 0,3 0,5 0,4
Henkilöstö keskimäärin 719 736 749
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa
OMASTA VELASTA 13,3 13,4 13,3
Kiinnitykset 2,2 2,0 1,8
Muut vastuut
Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa 3 242,2 1736,4 0,0
Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa 18,9 10,6 0,0

Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)
4-6/
2012
1-3/
2012
10-12/
2011
7-9/
2011
4-6/
2011
1-3/
2011
Liikevaihto, milj. euroa 18,4 15,6 16,9 18,3 17,7 16,0
Liikevoitto, milj. euroa 0,0 -0,3 -0,6 0,0 -0,6 -0,4
  % liikevaihdosta 0,1 -2,2 -3,6 0,2 -3,5 -2,6
Voitto ennen veroja, milj. euroa 0,4 -0,7 -1,3 -0,6 -1,2 -1,0
  % liikevaihdosta 1,9 -4,6 -7,6 -3,2 -6,7 -5,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,8 -1,5 -7,6 1,1 -9,4 -4,3
Oman pääoman tuotto (ROE), % 95 -297,7 -148,7 -55,8 -106,5 -75,2
Omavaraisuusaste, % 4,3 1,6 3,3 6,3 7,6 11,0
Gearing, % 1 372,9 4 103,2 1 867,7 946,5 739,3 486,6
Nettovelka, milj. euroa 20,3 23,2 21,8 22,0 22,9 21,7
Korollinen nettovelka, milj. euroa 22,7 24,6 24,5 24,9 24,1 21,9
Osakeantioikaistu osakkeiden lkm keskimäärin tilikauden aikana 19 276
512
18 680
880
18 680
880
18 680
880
18 680
880
18 680
880
Tulos/osake (EPS), euroa 0,02 -0,04 -0,07 -0,03 -0,06 -0,05
Oma pääoma/osake, euroa 0,08 0,03 0,07 0,14 0,17 0,2
Investoinnit, milj. euroa 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
  % liikevaihdosta 0,3 0,2 0,0 0,7 0,7 0,3
Henkilöstö keskimäärin 710 728 753 770 745 727

Liite 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT
Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x (tilikauden voitto/tappio + rahoituskulut)

oma pääoma + korolliset rahoitusvelat
Oman pääoman tuotto, %                   100 x tilikauden voitto/tappio
oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Omavaraisuusaste, % 100 x oma pääoma
taseen loppusumma – saadut ennakot
Gearing, % 100 x korolliset nettorahoitusvelat
oma pääoma
Nettovelka vieras pääoma – rahoitusomaisuus
Quick ratio rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot
Current ratio rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma
Tulos/osake tilikauden tulos
tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
Oma pääoma/osake oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Investoinnit käyttöomaisuuden arvonlisäverottomat hankinnat, joista ei ole vähennetty investointitukia
Henkilöstö keskimäärin keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä
Osakekannan markkina-arvo tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1630574