Incap Oyj                      Pörssitiedote                3.8.2011 klo 8.30


INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2011: LIIKEVAIHTO KASVOI JA
TAPPIO SUPISTUI EDELLISVUOTEEN VERRATTUNA
 * ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 33,7 miljoonaa euroa eli noin 15
  % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-6/2010: 29,3 milj.
  euroa)
 * liiketulos (EBIT) oli -1,0 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa)
 * osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (-0,26 euroa)
 * myyntiponnistelut ja yleisen taloudellisen tilanteen paraneminen
  vauhdittivat liikevaihdon kasvua
 * materiaali- ja työvaltaisten tuotteiden suuri osuus tuotannossa kasvatti
  kustannuksia
 * yhtiö nostaa arviotaan vuoden 2011 liikevaihdosta ja pitää tulosohjauksen
  ennallaan

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen
laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksen 2010 laadinnassa noudatetut.
Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole
mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


Incap-konsernin toimitusjohtaja Sami Mykkänen: "Liikevaihto kehittyi suotuisasti
strategian painopistealueilla energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian
laitteissa. Yleisen taloudellisen tilanteen kohentuminen on piristänyt kysyntää
ja investointitoiminnan elpyminen näkyy erityisesti sähköteknisten laitteiden
menekin kasvuna. "

"Vaikka liiketulos parani selvästi edellisen vuoden vastaavasta jaksosta, emme
voi olla tyytyväisiä tuloksen tappiollisuuteen. Kannattavuuden parantaminen on
päätavoitteemme ja olemme katsauskaudella tehneet systemaattisen asiakashintojen
tarkistuksen ja kilpailuttaneet materiaalitoimittajia."

"Tuotantorakenteen uudistamisen jälkeen tärkein kehityskohteemme tällä hetkellä
on kansainvälinen materiaalihallinnan tehostaminen. Olemme perustaneet
Hongkongiin oman hankintatoimiston, joka antaa meille nykyistä paremmat
mahdollisuudet hankintatoimen tehokkuuden lisäämiseen ja materiaalihintojen
alentamiseen. Tämä lisää kilpailukykyämme ja parantaa globaalia
asiakaspalvelua."


Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2011
Vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 17,7 miljoonaa euroa eli lähes 11 %
korkeampi kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja noin 12 % korkeampi kuin
viime vuoden vastaavalla jaksolla.

Toisen vuosineljänneksen liiketappio kasvoi jonkin verran vuoden ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna, mikä johtui materiaali- ja työvaltaisten tuotteiden
suuresta osuudesta tuotannossa ja muuttuvien henkilöstökulujen kasvusta.
Liiketulos oli kuitenkin selvästi parempi kuin viime vuoden vastaavalla
jaksolla, jolloin se oli -1,1 miljoonaa euroa.

Vertailu neljännesvuosittain  4-6/  1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/  1-3/
(1000 euroa)          2011  2011  2010  2010  2010  2010
-----------------------------------------------------------------------
Liikevaihto          17 694 16 005 16 149 13 741 15 836 13 436

Liiketulos (EBIT)          -623  -423   14  -470 -1 097 -1 670

Katsauskauden tulos     - 1 182  -951  -427 -1 067 -1 490 -1 899

Osakekohtainen tulos, euroa  -0,06 -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2011
Incapin valmistuspalvelujen kysyntä kehittyi myönteisesti vuoden ensimmäisellä
puoliskolla. Liikevaihto kasvoi 15 % vuoden 2010 vastaavasta jaksosta ja oli
33,7 miljoonaa euroa (1-6/2010: 29,3 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi yhtiön
molemmilla asiakastoimialoilla. Liikevaihdon kehitystä vauhditti yleisen
taloustilanteen paraneminen ja investointitoiminnan elpyminen sekä tehostetut
myyntiponnistelut. Maailmanlaajuinen komponenttipula jarrutti kasvua vuoden
alussa, mutta komponenttien saatavuus parani selvästi katsauskauden loppua
kohden.

Incap-konsernin tulos oli edelleen tappiollinen, vaikka kannattavuus paranikin
selvästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tammi-kesäkuun liiketulos
oli -1,0 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa) eli -3,1 % liikevaihdosta (-9,5 %).

Kannattavuutta rasittivat kohonneet materiaalikustannukset. Materiaali- ja
työvaltaisten tuotteiden osuus liikevaihdosta oli suuri varsinkin toisella
vuosineljänneksellä. Lisäksi maailmanlaajuinen komponenttipula nosti jonkin
verran materiaalien hintoja ja kuljetuskustannuksia.

Henkilöstökulut laskivat viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna noin 1,5
miljoonaa euroa, mikä johtui pääosin kahden elektroniikkatehtaan
yhdistämisestä.

Nettorahoituskulut nousivat 1,1 miljoonaan euroon (0,6 milj. euroa). Poistot
olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Tilikauden tappio oli -2,1
miljoonaa euroa (-3,4 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli -6,8 % (-18,0 %) ja oman pääoman tuotto -96,1 % (-
126,5 %). Osakekohtainen tulos oli -0,11 euroa (-0,26 euroa).


Vertailu katsauskausittain 1-6/2011 1-6/2010 Muutos, % 1-12/2010
(1000 euroa)
-----------------------------------------------------------------
Liikevaihto          33 699  29 272    15  59 162

Liiketulos (EBIT)       -1 045  -2 767    -62  -3 223

Katsauskauden tulos      -2 133  -3 390    -37  -4 884

Osakekohtainen tulos, euroa  -0,11  -0,26    -56   -0,33Liiketoiminnan kehitys
Incap solmi katsauskaudella useita uusia toimitussopimuksia, joiden
volyymivalmistus käynnistyi keväällä. Aidon Oy:n kanssa aloitettiin yhteistyö
sähkönkulutuksen etäluennassa käytettävien  elektroniikkamoduulien
valmistuksessa. Tulikivi Oyj valitsi Incapin uuden sähkökiuassarjansa
ohjauselektroniikan valmistajaksi. Kemppi Oy:n kanssa allekirjoitettiin sopimus
MIG-hitsauslaitteen elektroniikan kokoonpanojen valmistuksesta. Prototyyppejä
toimitettiin muun muassa aurinko- ja tuulienergiatoimialan laitevalmistajille.

Materiaalihallinnan tehostamiseksi Incap perusti Hongkongiin osto- ja
hankintayhtiön, jonka toiminta käynnistyy elokuussa. Hongkongin yhtiön avulla
Incap pystyy paremmin kilpailuttamaan perinteiset toimituskanavat erityisesti
elektroniikkakomponenteissa.

Tase
Konsernin taseen loppusumma oli 42,7 miljoonaa euroa (42,5 milj. euroa).

Liikevaihdon kasvusta huolimatta vaihto-omaisuuden määrä aleni hieman
vertailujaksosta ja oli 13,3 miljoonaa euroa (13,5 milj. euroa).
Vuodenvaihteeseen verrattuna vaihto-omaisuuden määrä nousi jonkin verran
(31.12.2010: 13,1 milj. euroa) johtuen tiettyjen elektroniikkakomponenttien
heikosta saatavuudesta.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 3,3 miljoonaa euroa (4,3 milj.
euroa). Vieraan pääoman osuus oli 39,4 miljoonaa euroa (38,2 milj. euroa), josta
korollista oli 24,9 miljoonaa euroa (22,9 milj. euroa). Lyhytaikaisen velan
osuus vieraasta pääomasta nousi 38,8 miljoonaan euroon (27,9 milj. euroa), koska
yhtiön huhtikuussa 2012 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina on siirretty taseen
lyhytaikaisiin velkoihin. Emoyhtiön oma pääoma oli 13,9 miljoonaa euroa eli 68 %
osakepääomasta (11,6 milj. euroa, 57 %).

Konsernin omavaraisuusaste oli 7,6 % (10,1 %). Korolliset nettovelat olivat
24,1 miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan
(gearing) oli 739 % (523 %). Korkeaan nettovelkaantumisasteeseen vaikutti
tuloskehitys sekä vuonna 2007 toteutetun Intian liiketoimintakaupan rahoitus.

Rahoitus ja rahavirta
Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,4 (0,5) ja current ratio 0,8
(1,0). Liiketoiminnan rahavirta oli -2,7 miljoonaa euroa (-2,4 milj. euroa) ja
rahavarojen muutos 0,2 miljoonaa euroa lisäystä (0,1 milj. euroa lisäystä).

Incap solmi toukokuussa noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset.
Rahoituksesta 1,5 miljoonaa euroa on Finnveran suhdannetakausta, 2 miljoonaa
pitkäaikaista rahoitusta ja 1 miljoona lyhytaikaista laskuluottolimiittiä
suomalaiselta pankilta sekä noin 0,8 miljoonaa euroa lyhytaikaista luottoa
intialaiselta pankilta.

Investoinnit
Investointien määrä oli noin 0,2 miljoonaa (0,1 milj. euroa) ja se liittyi
Vaasan ja Intian tehtaiden laitehankintoihin.

Henkilöstö ja johto
Katsauskauden päättyessä Incap-konsernin palveluksessa oli 759 henkilöä (800).
Keskimäärin työsuhteessa oli 736 henkilöä (783). Katsauskauden päättyessä koko
henkilöstöstä työskenteli Suomessa 22 % (39 %), Virossa 29 % (23 %) ja Intiassa
49 % (38 %).

Incap-konsernin talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.7.2011
alkaen nimitettiin yo-merkonomi, EMBA Kirsti Parvi. Hän on ollut Incapin
palveluksessa elokuusta 2007 lähtien toimien Incapin intialaisen tytäryhtiön
talousjohtajana.

Incap-konsernin henkilöstöjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi
8.8.2011 alkaen nimitettiin OTK Kirsi Hellsten. Hellsten on työskennellyt
aikaisemmin muun muassa Cargotec Oyj:ssä Industrial & Terminal
-liiketoiminta-alueen henkilöstöjohtajana.

Osakepohjaiset kannustinohjelmat
Hallitus jakoi katsauskaudella toimitusjohtajalle 75 000 kappaletta optio-
ohjelman 2009 B-optiota ja johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön avainhenkilöille
yhteensä 126 000 kappaletta C-optiota.

Vuonna 2004 käynnistetty optio-ohjelma päättyi kokonaisuudessaan 30.4.2011,
jolloin optio-oikeuksien 2004C merkintäaika umpeutui.

Yhtiökokous 2011
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.4.2011 Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti konsernin tilinpäätöksen 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta ja päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden
tappio, 1 561 513,95 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Raimo Helasmäki, Kari Häyrinen, Kalevi
Laurila, Susanna Miekk-oja ja Lassi Noponen. Uuden hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Laurila
ja varapuheenjohtajaksi Susanna Miekk-oja.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä
siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu
määrä on enintään 2 168 100 osaketta, josta enintään 300 000 osaketta voidaan
käyttää optio-oikeuksiin. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.

Osake ja osakkeenomistajat
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
oli 18 680 880 (14 180 880). Osakkeen kurssi vaihteli katsauskaudella 0,46 ja
0,63 euron välillä (0,57 ja 0,75 euron välillä), ja katsauskauden viimeinen
kaupantekokurssi oli 0,58 euroa (0,60 euroa). Osakkeen vaihto katsauskauden
aikana oli 383 452 osaketta eli noin 2 % koko osakemäärästä (26 %).

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 1 076 osakasta (1 230). Osakkeista 0,6 % (0,8
%) oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa. Yhtiön markkina-arvo
30.6.2011 oli 10,8 miljoonaa euroa (8,5 milj. euroa). Yhtiöllä ei ole hallussaan
omia osakkeita.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Incapin liiketoimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu
lähemmin vuoden 2010 tilinpäätöksessä, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla.
Riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskaudella. Katsauskaudella solmitut rahoitussopimukset kuitenkin
pienentävät merkittävästi rahoitukseen liittyviä riskejä.

Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät asiakaskysynnän kehitykseen ja eräiden
komponenttien saatavuuteen.

Incapilla on 31.5.2012 asti voimassa oleva rahoitussopimus, jonka piiriin
kuuluvat Intian tytäryhtiön rahoitukseen liittyvät lainat sekä Incapin
luotollinen tili ja laskuluottolimiitti. Rahoitussopimus sisältää seuraavat
kovenanttiehdot:

              Omavaraisuusaste net IBD/EBITDA Nettoinvestoinnit

31.12.2010        7,4 %         20,6   1 milj. euroa/12 kk

30.6.2011         11,6 %        4,1    1 milj. euroa/12 kk

31.12.2011 ja sen jälkeen 10,9 %        5,6    1 milj. euroa/12 kk


Kovenantteja laskettaessa korollisiin velkoihin ei lasketa mukaan käytössä
olevaa laskuluottolimiittiä. Omavaraisuusaste 30.6.2011 oli 7,6 % ja net
IBD/EBITDA oli 20,9. Vaikka kovenanttiehdot eivät täyttyneet katsauskauden
päättyessä, yhtiö on saanut rahoittajalta kirjallisen vahvistuksen siitä, että
rahoittaja ei käytä oikeuttaan irtisanoa sopimus. Kovenantteja tarkastellaan
seuraavan kerran 31.12.2011 ja sen jälkeen puolivuosittain. Tämänhetkisen
ennusteen perusteella näyttää siltä, että ehdot eivät tule täyttymään
31.12.2011.

Maksuvalmiuden arvioimiseksi Incap on laatinut kvartaalikohtaisen
kassavirtaennusteen, joka ulottuu vuoden 2012 toisen neljänneksen loppuun.
Kassavirtalaskelma perustuu konsernin tulosennusteeseen vuosille 2011 ja 2012
sekä toteutuneisiin myyntisaamisten, ostovelkojen ja vaihto-omaisuuden
kiertonopeuksiin. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin käyttöpääoman
tarve kasvaa jonkin verran vuoden loppua kohden. Yhtiön allekirjoittamien
rahoitussopimusten avulla yhtiö uskoo pystyvänsä turvaamaan tulevan kasvun
aiheuttaman rahoitustarpeen sillä edellytyksellä, että konserni ei jää
merkittävästi ennustetuista konsernin tulos- ja vaihto-omaisuuden
kiertotavoitteista.

Rahoituksen riittävyyden kannalta tärkein yksittäinen tekijä on vaihto-
omaisuuden kiertonopeus. Vaihto-omaisuuden kiertonopeuden jääminen nykyiselle
tasolle ei vielä yksin aiheuttaisi lisärahoitustarvetta. Yhtiön käyttöpääoma
riittää sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin olettaen, että Incapin nykyiset
rahoitussopimukset pysyvät voimassa kovenanttien mahdollisesta rikkoutumisesta
huolimatta. Tämän lisäksi yhtiön johto on jatkanut  vuoden 2010  lopussa
aloitettuja toimenpiteitä Vuokatin tehdaskiinteistön myymiseksi. Kiinteistö ja
siihen liittyvät velat on esitetty myytävissä olevana tilinpäätöksessä.
Ulkopuolisen arvioitsijan tekemän arviokirjan hinta-arvio ylittää selvästi
kiinteistön kirjanpitoarvon.

Incap solmi 3.5.2011 noin 3,8 miljoonan euron rahoitussopimukset. Finnvera
myönsi yhtiölle 1,5 miljoonan euron suhdannetakauksen ja suomalaiselta pankilta
saatiin kaksi miljoonaa euroa pitkäaikaista rahoitusta ja yksi miljoona
lyhytaikaista laskuluottolimiittiä. Pitkäaikainen rahoitus on kirjattu
lyhytaikaisiin velkoihin, koska kovenanttien tarkastelu tapahtuu
puolivuosittain. Lisäksi Intian tytäryhtiö on allekirjoittanut paikallisen
intialaisen pankin kanssa noin 0,8 miljoonan euron lainasopimuksen
lyhytaikaisesta luotosta. Intialaisen pankin lyhytaikaisesta luotosta puolet oli
käytettävissä välittömästi ja puolet vapautuu arviolta elokuussa, jolloin
tytäryhtiön maaliskuussa päättyvää tilikautta koskeva tilintarkastus valmistuu.

Incap-konsernilla on 30.4.2012 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina, jonka pääoma on
6,7 miljoonaa euroa. Yhtiön johdon tavoitteena on uudistaa vaihtovelkakirjalaina
ennen sen erääntymistä.

Konsernitaseeseen kirjattu laskennallinen verosaaminen (4,1 miljoonaa euroa)
perustuu yhtiön hallituksen arvioon Incap Oyj:n ja Intian tytäryhtiön tulevasta
tuloskehityksestä. Vahvistetuista tappioista kirjaamaton verosaamisten määrä on
8,0 miljoonaa euroa 30.6.2011. Mikäli yhtiöiden tuleva tuloskehitys ei vastaa
hallituksen ennakoimaa kehitystä, konsernitaseesta tehtävällä laskennallisen
verosaamisen alaskirjauksella olisi merkittävä vaikutus Incap-konsernin
omavaraisuusasteeseen ja tätä kautta muun muassa konsernin omaan pääomaan ja
edellä mainittujen rahoitussopimusten kovenantteihin.

Näkymät loppuvuodelle 2011
Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä asiakkaiden
esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin. Vaikka yleinen
taloudellinen tilanne on parantunut, Euroopan ja Yhdysvaltojen talouskehitykseen
liittyvä epävarmuus saattaa voimistuessaan vaikuttaa Incapin asiakkaiden
kysyntään.

Kannattavuuden parantamisessa lähiajan tärkeimpiä toimenpiteitä Incapissa on
materiaalihallinnan tehostaminen. Myyntikatteen parantamiseksi tuotehinnoittelua
on jo tarkistettu ja hinnanmuutosten vaikutukset näkyvät tuloksessa selvemmin
kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Lisäksi business controlling
-toimintaa vahvistetaan kehittämällä eri yksiköiden välistä yhteistyötä.

Incap tarkentaa liikevaihtoa koskevaa ohjaustaan ja arvioi konsernin
liikevaihdon vuonna 2011 olevan selvästi korkeampi kuin vuonna 2010, jolloin
liikevaihtoa kertyi 59,2 miljoonaa euroa. Liiketuloksen vuonna 2011 (EBIT)
arvioidaan olevan positiivinen eli merkittävästi parempi kuin vuonna 2010,
jolloin se oli -3,2 milj. euroa.

Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessaan 4.5.2011 Incap arvioi liikevaihtonsa
vuonna 2011 olevan suurempi kuin vuonna 2010. Vuoden 2011 liiketuloksen (EBIT)
yhtiö arvioi olevan positiivinen ja siten merkittävästi parempi kuin vuonna
2010.


INCAP OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sami Mykkänen, puh. 040 559 9047
talousjohtaja Kirsti Parvi, puh. 050 517 4569
viestintäjohtaja Hannele Pöllä, puh. 040 504 8296

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivutwww.incap.fi

TIEDOTUSTILAISUUS
Incap järjestää tiedotustilaisuuden lehdistölle ja analyytikoille 3.8.2011 klo
10 World Trade Center Helsingin kokoustilassa nro 4,osoitteessa Aleksanterinkatu
17, 2. kerros, 00100 Helsinki.

LIITTEET
1 Konsernin tuloslaskelma
2 Konsernin tase
3 Konsernin rahavirtalaskelma
4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
5 Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset
6 Tunnuslukuja vuosineljänneksittäinINCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja, jonka palvelut kattavat
elektromekaanisten tuotteiden koko elinkaaren suunnittelusta ja valmistuksesta
huolto- ja ylläpitopalveluihin. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia
energiatehokkuus- ja hyvinvointiteknologian laitetoimittajia, joille yhtiö
tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa,
Virossa ja Intiassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli noin 59,2 miljoonaa.
euroa ja yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 760 henkilöä. Incapin osake
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja:www.incap.fi


Liite 1

KONSERNITULOSLASKELMA (IFRS)

(1000 euroa, tilintarkastamaton)    1-6/2011 1-6/2010 Muutos % 1-12/2010LIIKEVAIHTO                33 699  29 272    15  59 162

Valmistus omaan käyttöön            0    0    0     0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos               38   604   -94    188

Liiketoiminnan muut tuotot          78   307   -75    372

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö      24 082  20 424    18  40 828

Henkilöstökulut              5 991  7 511   -20  12 437

Poistot ja arvonalentumiset        1 094  1 524   -28   2 831

Liiketoiminnan muut kulut         3 693  3 491    6   6 849
----------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO/TAPPIO            -1 045  -2 767   -62  - 3 223

Rahoitustuotot ja -kulut         -1 088   -622    75  - 1 724
----------------------------------------------------------------------------
VOITTO/TAPPIO  ENNEN VEROJA        -2 133  -3 390   -37  - 4 947

Tuloverot                   0    0         64
----------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO         -2 133  -3 390   -37  -4 884Osakekohtainen tulos            -0,11  -0,26   -56   -0,33


Optioilla ei ole laimentavaa vaikutusta
tilikausilla 2010 ja 2011


MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT     1-6/2011 1-6/2010 Muutos % 1-12/2010TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO       -2 133  -3 390   -37  -4 884MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä   -242   -29   739    -24
-----------------------------------------------------------------------
Muut Laajan tuloksen erät netto    -242   -29   739    -24KOKONAISTULOS            -2 375  -3 418   -31  -4 908Kokonaistuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille    -2 375  -3 418   -31  -4 908

Määräysvallattomille omistajille     0    0    0     0Liite 2

KONSERNITASE (IFRS)

(1000 euroa, tilintarkastamaton)     30.6.2011 30.6.2010 Muutos % 31.12.2010VARATPITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet            4 961   8 908   -44   6 026

Liikearvo                   996   1 070    -7   1 040

Muut aineettomat hyödykkeet          501    905   -45    705

Muut rahoitusvarat               314    314    0    314

Laskennallinen verosaaminen         4 137   4 234    -2   4 209
--------------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ        10 908  15 432   -29   12 294LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus               13 316  13 526    -2   13 062

Myyntisaamiset ja muut saamiset       15 692  12 978    21   14 823

Rahavarat                   811    534    52    476
--------------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ        29 819  27 038    10   28 362Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät                 1 936              1 936VARAT YHTEENSÄ               42 663  42 469    0   42 592EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA

PÄÄOMA

Osakepääoma                 20 487  20 487    0   20 487

Ylikurssirahasto                44    44    0     44

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    4 084   1 264   223   4 084

Muuntoero                   -690   -488    42    -483

Kertyneet voittovarat           -20 670  -17 035    21  -18 510
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ             3 255   4 272   -24   5 622PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat             0    70   -100     0

Korolliset velat                581  10 246   -94   9 403
--------------------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA          581  10 316   -94   9 403LYHYTAIKAISET VELAT

Ostovelat ja muut velat           14 535  15 245    -5   14 961

Lyhytaikaiset korolliset velat       23 780  12 635    88   12 007
--------------------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA         38 315  27 881    37   26 969Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin
omaisuuseriin liittyvät velat         513     0    0    598OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        42 663  42 469    0   42 592

Liite 3

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA             1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010

(1 000 euroa, tilintarkastamaton)Liiketoiminnan rahavirta

Liikevoitto                      -1 045  -2 767  -3 223

Oikaisut liikevoittoon                  718  1 151    23

Käyttöpääoman muutos                  -1 383   138    644

Maksetut korot ja maksut                -1 010   -970  -1 840

Saadut korot                        17    11    27
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta                -2 703  -2 437  -4 369Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin                      -172   -119   -486

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustuotot                       62   499    591

Investoinnit muihin sijoituksiin              0    0   -159

Myönnetyt lainat                      0    -2    -5

Myydyt tytäryhtiöosakkeet                  0    0     0

Lainasaamisten takaisinmaksut               46    5     0
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta                  -64   383    -59Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti                    0  1 264   4 084

Lainojen nostot                     3 740  2 039   5 825

Lainojen takaisinmaksut                 -288   -513  -4 338

Rahoitusleasingvelkojen maksut              -457   -604  -1 064
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta                  2 995  2 186   4 507Rahavarojen muutos                    228   132    79

Rahavarat tilikauden alussa                476   661    661

Valuuttakurssien muutosten vaikutus            131   -250   -228

Käyvän arvon muutokset (rahavarat)            -24    -9    -36

Rahavarat tilikauden lopussa               811   534    476Liite 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(1000 euroa,
tilintarkastamaton)            Osake- Ylikurssi-  SVOP       Kertyneet
            pääoma  rahasto rahasto Muuntoerot voittovarat YhteensäOma pääoma 1.1.2010  20 487     44    0    -459   -13 629  6 443

Emissiovoitto        0     0  1 280     0      0  1 280

Transaktiomenot
omasta pääomasta      0     0   -16     0      0   -16

Muuntoerojen muutos     0     0    0    -29      0   -29

Myönnetyt optiot      0     0    0     0     -17   -17

Muut muutokset       0     0    0     0      0    0
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot          0     0  1 264    -29     -17  1 219Tilikauden tulos      0     0    0     0   -3 390  -3 390
--------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot ja
-tappiot          0     0  1 264    -29   -3 407  -2 171Oma pääoma
30.6.2010       20 487     44  1 264    -488   -17 035  4 272Oma pääoma 1.1.2011  20 487     44  4 084    -483   -18 510  5 622

Osakeanti                                       0

Transaktiomenot
omasta pääomasta      0     0    0     0      0    0

Muuntoerojen muutos     0     0    0    -207     -34   -242

Myönnetyt optiot      0     0    0     0      7    7

Muut muutokset       0     0    0     0      0    0
--------------------------------------------------------------------------------
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja
-tappiot          0     0    0    -207     -27   -234Tilikauden tulos      0     0    0     0   -2 133  -2 133
--------------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvoitot ja
-tappiot          0     0    0    -207   -2 160  -2 367Oma pääoma
30.6.2011       20 487     44  4 084    -690   -20 670  3 255Liite 5

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
JA VASTUUSITOUMUKSET (IFRS)          30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010Liikevaihto, milj. euroa              33,7    29,3    59,2

Liikevoitto, milj. euroa              -1,0    -2,8    -3,2

  % liikevaihdosta                 -3,1    -9,5    -5,4

Voitto ennen veroja, milj. euroa          -2,1    -3,4    -4,9

  % liikevaihdosta                 -6,3   -11,6    -8,4

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %         -6,8   -18,0   -10,6

Oman pääoman tuotto (ROE), %            -96,1   -126,5   -81,0

Omavaraisuusaste, %                 7,6    10,1    13,2

Gearing, %                     739,3   523,1   383,0

Nettovelka, milj. euroa               22,9    24,7    21,7

Korollinen nettovelka, milj. euroa         24,1    22,3    21,5

Osakeantioikaistu osakkeiden lkm       18 680 880 12 854 913 14 682 250
keskimäärin katsauskauden aikana

Tulos/osake (EPS), euroa              -0,11   -0,26   -0,33

Oma pääoma/osake, euroa               0,17    0,30    0,30

Investoinnit, milj. euroa              0,2    0,1    0,5

  % liikevaihdosta                  0,5    0,4    0,8

Henkilöstö keskimäärin                736    783    780VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa

OMASTA VELASTA

Kiinnitykset                    13,4    12,0    14,5

Muut vastuut                     2,0    2,8    2,4Valuuttaoptioiden nimellisarvo, tuhatta euroa  1 736,4   511,8   1 881

Valuuttaoptioiden käypä arvot, tuhatta euroa    10,6    -5,5    -5,5Liite 6

KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN (IFRS)

                   4-6/  1-3/ 10-12/  7-9/  4-6/  1-3/
                   2011  2011  2010  2010  2010  2010Liikevaihto, milj. euroa       17,7  16,0  16,1  13,7  15,8  13,4

Liikevoitto, milj. euroa       -0,6  -0,4  0,0  -0,5  -1,1  -1,7

  % liikevaihdosta          -3,5  -2,6  0,1  -3,4  -6,9 -12,4

Voitto ennen veroja, milj. euroa   -1,2  -1,0  -0,5  -1,1  -1,5  -1,9

  % liikevaihdosta          -6,7  -5,9  -3,0  -7,8  -9,4 -14,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  -9,4  -4,3  2,1  -6,7 -14,6 -21,5

Oman pääoman tuotto (ROE), %    -106,5 -75,2 -28,3 -68,0 -111,3 -138,3

Omavaraisuusaste, %          7,6  11,0  13,2  14,6  10,1  11,1

Gearing, %             739,3 486,6 383,0 338,1 523,1 477,3

Nettovelka, milj. euroa       22,9  21,7  21,7  21,9  24,7  24,4

Korollinen nettovelka, milj. euroa  24,1  21,9  21,5  20,7  22,3  21,7

Osakeantioikaistu osakkeiden lkm  18 680 18 680 14 682 13 334 12 854 12 180
keskimäärin tilikauden aikana     880  880  250  726  913  880

Tulos/osake (EPS), euroa      -0,06 -0,05 -0,03 -0,08 -0,12 -0,16

Oma pääoma/osake, euroa       0,17  0,24  0,30  0,30  0,30  0,37

Investoinnit, milj. euroa       0,1  0,1  0,2  0,1  0,1  0,1

  % liikevaihdosta          0,7  0,3  1,3  1,1  0,4  0,4

Henkilöstö keskimäärin        745  727  767  787  791  734


Incap-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011:
http://hugin.info/120192/R/1535738/468363pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Incap Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1535738]