Incap Oyj                                                            
Pörssitiedote
Liiketoimintakatsaus Q3/2019                             6.11.2019 klo 8.30 (EET)                   

Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2019: Liikevaihdon ja kannattavuuden hyvä kehitys jatkui   

Avainluvut tammi-syyskuulta 2019

  • Liikevaihto 54,8 milj. euroa; kasvua 29 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta
    (1-9/2018: 42,5 milj. euroa)
  • Liikevoitto (EBIT) 8,0 milj. euroa; kasvua 45 % (5,5 milj. euroa)
  • Katsauskauden tulos 6,1 milj. euroa; kasvua 56 % (3,9 milj. euroa)
  • Ohjeistus vuodelle 2019: Liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2019 tulevat olemaan selvästi suurempia kuin liikevaihto ja liikevoitto vuonna 2018. Yhtiö tarkentaa, että liikevaihdon arvioidaan olevan 70-72 miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 9,5-10,5 miljoonaa euroa.

Tämän liiketoimintakatsauksen tiedot koskevat Incap-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2019 ja vastaavana ajanjaksona vuonna 2018, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut
(tilintarkastamattomat)
1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos, % 7-9/
2019
7-9/
2018
Muutos,
%
4-6/
2019
1-3/
2019
1-12/
2018
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
54,8 42,5 +29 % 17,6 15,5 +13 % 18,7 18,5 59,0
Liikevoitto (EBIT),
miljoonaa euroa
8,0 5,5 +45 % 2,2 2,4 -8 % 2,9 2,8 8,6
EBIT,
% liikevaihdosta
14,6 % 12,9 %   12,7 % 15,6 %   15,7% 15,3% 14,6 %
Katsauskauden tulos, miljoonaa euroa 6,1 3,9 +56 % 1,8 1,8 -3 % 2,2 2,2 5,8

Keskeiset tapahtumat katsauskaudella

Elektroniikan sopimusvalmistaja Incapin liiketoiminta jatkoi hyvää kasvuaan. Katsauskauden liikevaihto sekä liikevoitto kasvoivat ja kannattavuus parani. Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 29 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 54,8 (42,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat sekä vakiintuneille asiakkaille tehdyt toimitukset että uusien asiakkaiden tilausmäärien kasvu. Yhtiö on onnistunut laajentamaan asiakaskuntaansa erityisesti kevyiden ajoneuvojen, IoT (esineiden välinen internet) ja teollisten sovellusten alueella.  

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,6 (15,5) miljoonaa euroa, mikä on hieman vähemmän kuin kuluvan vuoden kahdella edeltävällä neljänneksellä.

Tammi-syyskuun liikevoitto (EBIT) oli 8,0 (5,5) miljoonaa euroa ja kauden tulos 6,1 (3,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto (EBIT) kasvoi 45 prosenttia ja kauden tulos 56 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevoiton (EBIT) osuus liikevaihdosta kasvoi 12,9 prosentista 14,6 prosenttiin.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoon (EBIT) vaikuttaneet kertaluonteiset liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät kustannukset olivat 0,2 (0,0) milj. euroa. Liikevoitto (EBIT) oli 2,2 (2,4) miljoonaa euroa. Liikevoittoa pienensi hieman kertaluonteisten erien lisäksi ajoitusero Intian valtion vientitukien tuloutuksessa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 12,7 (15,6) prosenttia.

Kannattavuus pysyi hyvänä tiukan kustannushallinnan ja liikevaihdon kasvun seurauksena. Tämän lisäksi jo vuonna 2018 toteutetut tuotantokapasiteetin laajennukset Intiassa ja tuotantolinjojen kehittäminen Virossa ovat tehostaneet tuotantoa odotetusti.

Yhtiö päätti kolmannella vuosineljänneksellä edelleen laajentaa tuotantotilojaan Intiassa ja kehittää tuotantolinjoja Virossa.

Konsernin rahoitusasema vahvistui edelleen. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 57,4 (44,5) prosenttia.

Lähiajan näkymät

Yhtiö päivitti näkymiään 13.9.2019. Yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2019 tulevat olemaan selvästi suurempia kuin vuonna 2018.

Yhtiö tarkentaa, että arvioitu liikevaihto vuonna 2019 on noin 70-72 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) noin 9,5-10,5 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 59,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto (EBIT) 8,6 miljoonaa euroa.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei valuuttojen muuntokursseissa eikä komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat sekä yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin että yhtiön omiin näkemyksiin.

Otto Pukk, toimitusjohtaja:

“Vuoden 2019 kolmas neljännes oli Incapille jälleen myynnillisesti vahva. Liikevaihtomme kasvoi tammi-syyskuussa 29 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.   

Liikevaihtoa kasvattivat sekä vahva myynti vakiintuneille asiakkaillemme että erityisesti alkuvuonna myynnin kasvu uusille asiakkaille.

Katsauskauden liikevoittomme kasvoi 45 prosenttia ja oli 14,6 prosenttia liikevaihdosta, kun se vuotta aiemmin oli 12,9 prosenttia. Vauhdikkaasta kasvusta huolimatta jatkamme tiukkaa kustannustason hallintaa ja pidämme organisaatiomme matalana. Tämän ja tuotantolinjojen jatkuvien parannusten myötä kannattavuutemme on pysynyt hyvällä tasolla.

Poikkeuksellisen hyvän ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen näen kasvumme jatkuvan mutta kasvuprosenttimme normalisoituvan kasvaneen liiketoimintamme koon vuoksi. Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuva lomakausi huomioon ottaen, olen iloinen kvartaalin tuloksesta.

Kehittääksemme tuotantoamme päätimme katsauskaudella tuotantotilojen laajentamisesta Intian tehtaalla ja vuokrasopimustemme jatkamisesta Kuressaaren tehtaalla Virossa.

Intiassa investoimme Tumkurin tuotantolaitokseemme, jonka tuotantotiloja laajennetaan 8 640 neliömetristä noin 12 500 neliömetriin. Laajennuksen on tarkoitus valmistua keväällä 2020.

Virossa kehitämme tuotantolinjoja jatkamalla SMT (surface-mount technology) -tuotantolinjojemme vuokraussopimuksia. Näin pystymme palvelemaan asiakkaidemme erikoistarpeita entistä joustavammin ja siten luomaan heille korkeampaa lisäarvoa. Uudistusten on tarkoitus valmistua jo marraskuun 2019 loppuun mennessä.

Kilpailu elektroniikan sopimusvalmistuksessa on edelleen kovaa, mutta komponenttipula näyttää olevan hieman hellittämässä. Katsomme tulevaisuuteen luottavaisina. Taloudellinen tilanteemme on vahva ja mikäli hyviä ostokohteita löytyy, meillä on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaamme myös yritysostoin.”
  
IFRS 16 käyttöönoton vaikutukset

Incap otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 soveltaen yksinkertaistettua menettelytapaa, jossa vertailutietoja ei oikaista. Tiedot IFRS:n siirtymisen vaikutuksista on julkaistu puolivuosikatsauksessa 14.8.2019.

IFRS 16:n käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin liikevoittoon siitä huolimatta, että vuokravelan korkokomponentti kirjattiin rahoitustuottoihin ja kuluihin. IFRS 16:n käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta myöskään konsernin eikä omaan pääomaan.

Muutos lisäsi konsernin taseeseen kirjattavien vuokrasopimusten ja vuokravastuiden määrää
2,6 miljoonalla eurolla tammi-syyskuussa 2019. Tästä 1,9 miljoonaa euroa raportoidaan pitkäaikaisissa korollisissa veloissa ja 0,7 miljoonaa euroa lyhytaikaisissa korollisissa veloissa. Muutoksen vuoksi poistot kasvoivat 0,5 miljoonalla eurolla tammi-syyskuussa.

Incap ei sovella IFRS 16 -standardia vuokrasopimuksiin, joissa vuokra-aika on 12 kuukautta tai sitä lyhyempi sopimuksen alkamisajankohtana tai irtisanottavissa ilman sanktioita 12 kuukauden aikana. Lukumääräisesti suurin osa konsernin vuokrasopimuksista on lyhytkestoisia tai arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia sopimuksia, jotka käsitellään operating lease -käsittelytavalla. Incapilla ei ole toimintaa vuokranantajana.

Osingonjakoon liittyvät rajoitukset päättyneet


Incap-konsernin vuonna 2016 toteutetusta osakepääoman alentamisesta johtuen yhtiön osingonjaossa on ollut rajoituksia. Rajoitukset päättyivät 31.8.2019.

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja (englanniksi):
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiö työllistää noin 830 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.

Liite