Incap Oyj                  
Pörssitiedote             12.5.2016 klo 8.30 (EET)

INCAP-KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2016

Liikevaihto kasvoi 47 % ja liikevoitto kaksinkertaistui edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Intian tehtaan laajennustyöt alkoivat.

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Incap-konsernin kehitystä tammi-maaliskuussa 2016 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2015, ellei toisin ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

Avainluvut tammi-maaliskuussa 2016

·         Konsernin liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa eli noin 47 % enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla (1-3/2015: 5,9 milj. euroa).
·         Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 1,2 miljoonaa euroa eli kaksinkertainen vertailujaksoon verrattuna (0,5 milj. euroa) ja suunnilleen samalla tasolla kuin edellisellä vuosineljänneksellä (10-12/2015: 1,2 milj. euroa).  
·         Katsauskauden tulos oli 0,7 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Tulosta pienensivät verot, joiden osuus katsauskaudella oli 0,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa).

(1 000 euroa)

1-3/2016 1-3/2015 4-6/2015 7-9/2015 10-12/2015 1-12/2015
Liikevaihto 8 686 5 908 7 346 7 960 9 352 30 566
Liikevoitto/tappio (EBIT) 1 165 541 937 1 039 1 174 3 692
Katsauskauden voitto/tappio 651 603 242 402 765 2 012

Tärkeimmät tapahtumat katsauskaudella

Incap-konsernin liikevaihto kehittyi suotuisasti sekä Intiassa että Virossa. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavasta jaksosta noin 47 %. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi toimialalle tyypilliseen tapaan jonkin verran alhaisemmaksi kuin edeltävällä vuosineljänneksellä. Tarjouskanta on hyvällä tasolla yhtiön molemmilla tehtailla ja tuotantoon on tulossa uusia tuotteita.

Incap-konsernin kannattavuus parani edellisestä vuodesta selvästi. Liikevoitto (EBIT) tammi-maaliskuussa 2016 oli noin 1,2 miljoonaa euroa eli noin kaksinkertainen edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna (1-3/2015: 0,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste koheni edellisen vuoden vastaavasta jaksosta ja oli 31.3.2016 noin 34,7 % (31.3.2015: 19,0 %).

Intian tuotantotilojen laajentaminen on käynnistynyt aikataulussa ja noin 2 000 neliömetrin laajennusosan on määrä olla valmis vuodenvaihteessa 2016-2017. Rakennuskustannukset ovat noin 1 miljoonaa euroa ja ne katetaan yhtiön liiketoiminnan kassavirralla. Lisäkapasiteettia tarvitaan, sillä tehtaan vientitoimitukset ovat kasvussa. Investointi kohdentuu nimenomaan vientitoimintaan, jonka tuotanto on Intian verosääntöjen mukaan järjestettävä erillisissä tiloissa. Kotimaan toimitusten tuotantotiloissa on vielä käyttämätöntä kapasiteettia kasvua varten.

Osakepääoman alentaminen ja osakkeiden lukumäärän vähentäminen

6.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 20.486.769.50 euron osakepääomaa 19.486.769,50 eurolla tappioiden kattamiseksi ja varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Edellisten tilikausien aikana kertyneet tappiot katetaan alentamalla yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoa 16.804.218,62 eurolla, ylikurssirahastoa 44.316,59 eurolla ja osakepääomaa 11.118.952,29 eurolla. Tappioiden kattamisen jälkeen osakepääomaa alennetaan edelleen 8.367.817,21 eurolla siirtämällä varat sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Toimenpiteiden jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 1.000.000 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8.367.817,21 euroa. Emoyhtiön oma pääoma ylittää näin ollen Osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä määritellyn rajan. Tappioiden kattaminen selkiyttää emoyhtiön taserakennetta ja vahvistaa yhtiön oman pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Järjestelyn edellyttämä Osakeyhtiölain mukainen velkojiensuojamenettely on käynnistetty ja osakepääoman alentaminen voidaan viedä kaupparekisteriin arviolta kolmen kuukauden kuluttua.

Varsinainen yhtiökokous päätti myös vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää uusia osakkeita luovuttaen ja omia osakkeita lunastaen siten, että toimenpiteiden jälkeen kutakin yhtiön nykyistä 50 osaketta vastaa yksi yhtiön osake. Järjestely toteutettiin pian yhtiökokouksen jälkeen 8.4.2016. Yhtiön osakkeiden uusi kokonaismäärä on 4.365.168 osaketta. Uusi määrä vietiin kaupparekisteriin 11.4.2016 ja kaupankäynti osakkeiden muuttuneella lukumäärällä alkoi Nasdaq Helsingissä samana päivänä. Osakkeiden lukumäärän vähentämisen tarkoituksena oli parantaa osakkeiden kaupankäynnin edellytyksiä ja hinnanmuodostuksen luotettavuutta.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu. Merkittävä osa konsernin toiminnasta on Intiassa ja Intian rupian kurssivaihtelu euroa vastaan saattaa vaikuttaa merkittävästi liikevaihtoon, toiminnan tulokseen ja omavaraisuuteen.

Parantuneen kannattavuuden ja vuonna 2015 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena yhtiön rahoitustilanne on parantunut eikä rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys tällä hetkellä muodosta merkittävää riskiä.

Näkymät vuodelle 2016

Incapin arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä perustuvat yhtiön asiakkaiden esittämiin ennusteisiin ja yhtiön omiin näkemyksiin.

Yhtiö arvioi konsernin liikevaihdon vuonna 2016 olevan noin 35-40 miljoonaa euroa. Liiketuloksen (EBIT) vuonna 2016 arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla, tai hieman korkeampi kuin vuonna 2015, jolloin liiketulos oli 3,7 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Aikaisemmassa ohjauksessaan 18.2.2016 yhtiö arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2016 on hieman suurempi kuin vuonna 2015 ja liikevoitto (EBIT) suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2015 olettaen, että valuuttojen muuntokursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.

Yhtiö julkaisee IAS 34:n mukaan laaditun puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2016 tiistaina 23.8.2016.

Ville Vuori, Incap-konsernin toimitusjohtaja:

"Vuoden ensimmäinen neljännes on sujunut kaikilta osin odotuksiemme mukaan. Rakennustyöt Intian tehtaan laajentamiseksi on aloitettu ja aikataulun mukaan saamme uudet tuotantotilat käyttöön vuoden lopussa.  Viron tehtaalla on saatu uusi toiminnanohjausjärjestelmä tehokkaaseen käyttöön ja sielläkin voidaan kaikki voimat keskittää asiakkaiden palveluun ja tuotannon kehittämiseen.

Pitkän tähtäimen kasvun varmistamiseksi tulemme vahvistamaan myyntitoimintaa sekä Euroopassa että Intiassa. Jatkamme operatiivisen tehokkuuden kehittämistä muun muassa tehtaiden yhteistoimintaa parantamalla ja materiaalihankintaa tehostamalla."

INCAP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Ville Vuori, toimitusjohtaja, puh. 0400 369 438

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI
Incap on kansainvälisesti toimiva sopimusvalmistaja. Incapin asiakkaat ovat oman alansa johtavia korkean teknologian laitetoimittajia, joille Incap tuottaa kilpailukykyä strategisena kumppanina. Incapilla on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa ja Kiinassa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä noin 470 henkilöä. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien. Lisätietoja: www.incapcorp.com.


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Incap Oyj via Globenewswire

HUG#2011791